JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141228063800

Vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten ho­mo­sek­su­aa­li­suus mää­ri­tel­tiin sai­rau­dek­si. Sek­su­aa­li­nen poik­ke­a­vuus oli tabu. Ho­mo­sek­su­aa­li­ses­ta te­os­ta saat­toi jou­tua van­ki­laan. Voim­me ha­vai­ta, et­tä maa­il­ma on täs­sä suh­tees­sa muut­tu­nut.

Sek­su­aa­li­suu­des­ta on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä on­nis­tut­tu häi­vyt­tä­mään sen ta­bu­luon­ne. On var­mas­ti hyvä, et­tä täs­tä ih­mi­syy­teen kuu­lu­vas­ta ai­he­pii­ris­tä voi­daan kes­kus­tel­la oi­keil­la ni­mil­lä. Kui­ten­kaan sek­su­aa­li­suu­des­sa ei ole ky­sy­mys mis­tään ku­lu­tus­ta­va­ras­ta, jota ih­mi­nen voi käyt­tää mi­ten ha­lu­aa. Ny­ky­a­jan sek­su­aa­li­suut­ta ar­ki­päi­väis­tä­väs­tä pu­heen­par­res­ta huo­li­mat­ta raa­ma­tul­li­nen ope­tus on sel­keä: avi­o­liit­to on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen liit­to, ja avi­o­lii­ton ul­ko­puo­li­set ja ho­mo­sek­su­aa­li­set suh­teet ovat vas­toin Ju­ma­lan tah­toa.

Us­kon­to­ja moi­ti­taan usein sii­tä, et­tä ne puut­tu­vat ih­mis­ten yk­si­tyi­se­lä­mään, sek­su­aa­li­suu­teen­kin. Olen mo­nes­ti kuul­lut ih­met­te­lyä, mik­si esi­mer­kik­si kirk­ko on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mitä su­ku­puol­ta ke­nen­kin kump­pa­ni on. Eh­kä tä­hän voi yk­sin­ker­tai­ses­ti to­de­ta, et­tä kirk­ko pu­huu sii­tä mis­tä Raa­mat­tu­kin.

En ky­ke­ne mää­rit­te­le­mään, kuin­ka pal­jon ho­mo­sek­su­aa­li­suus se­lit­tyy yk­si­lön pe­rin­nöl­li­se­nä omi­nai­suu­te­na, kuin­ka pal­jon kult­tuu­rin tuot­tee­na. Ajat­te­len, et­tä sil­lä ei oi­ke­as­taan ole täs­sä vä­liä. Sen si­jaan vä­liä on sil­lä, et­tä ho­mo­sek­su­aa­li­sia tun­tei­ta voi ol­la myös sel­lai­sel­la, joka ha­lu­aa elää ku­ten kris­ti­tyl­le so­pii. Hä­nel­le sek­su­aa­li­suu­den to­teu­tu­mat­to­muus voi ol­la ki­peä asia. Niin kuin hä­nel­le­kin, joka ei ole löy­tä­nyt avi­o­puo­li­soa.Tämä kipu tu­lee ot­taa va­ka­vas­ti. Mis­sään ta­pauk­ses­sa se ei ole lei­kin asia.

Huo­maan it­ses­tä­ni, et­tä ho­mo­sek­su­aa­li­suu­des­ta ei ole help­po pu­hua. On vai­kea aset­tua toi­sen ase­maan, koh­da­ta vai­kei­ta ky­sy­myk­siä. Yhä vah­vem­min ym­mär­rän, kuin­ka tär­ke­ää on, et­tä jo­kai­nen löy­täi­si rin­nal­la­kul­ki­joi­ta.

Ajat­te­len, et­tä jo­kai­sen ih­mi­sen kes­kei­sin ky­sy­mys tu­li­si ol­la: mis­sä kul­kee tie tai­vaa­seen? Us­ko on suu­rin lah­ja, jon­ka ih­mi­nen voi saa­da. Sen säi­lyt­tä­mi­nen on myös ris­tin­kan­ta­mis­ta ja kil­voit­te­lua. Osai­sim­me­pa ta­soit­taa ja osoit­taa toi­sil­lem­me tai­vas­tie­tä ja muis­taa ru­kouk­sin ja te­oin nii­tä, jot­ka ko­ke­vat elä­mäs­sään ris­ti­rii­to­ja ja ah­dis­tus­ta.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys