JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150628061000

Ta­pa­sin van­han tut­ta­va­ni vuo­sien tau­on jäl­keen. Kuul­les­saan, et­tä ope­tan am­ma­tik­se­ni yh­teis­kun­ta­op­pia, hän ky­syi, mikä mie­les­tä­ni on täl­lä het­kel­lä Suo­men yh­teis­kun­nan vai­kein on­gel­ma. Ker­ran­kin osa­sin vas­ta­ta il­man, et­tä piti al­kaa kaar­te­le­maan ja suh­teel­lis­ta­maan. Suu­rin on­gel­ma on al­ko­ho­li.

Työ­nan­ta­ja- ja pal­kan­saa­ja­jär­jes­töt ovat suun­nil­leen yk­si­mie­li­siä sii­tä, et­tä pel­käs­tään me­ne­tet­tyi­nä työ­tun­tei­na mi­tat­tu­na ovat al­ko­ho­lin kus­tan­nuk­set mil­jar­di­luok­kaa. Mitä kaik­kea niil­lä ra­hoil­la sai­si, sitä ei oi­kein il­keä aja­tel­la. Ra­has­sa mi­tat­ta­via hait­to­ja ver­rat­to­mas­ti suu­rem­pia ovat kui­ten­kin ne kär­si­myk­set, joi­ta al­ko­ho­lin lii­ka­käyt­tö ai­heut­taa per­heis­sä. Lä­hei­sen ih­mi­sen al­ko­ho­lis­mi pi­laa elä­män. Myös vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta rei­lus­ti yli puo­let teh­dään al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na.

Al­ko­ho­li on mo­nis­sa per­heis­sä on­gel­mien syy ja seu­raus. Ai­heut­taa­ko pa­ri­suh­dek­rii­si vii­nan­hi­moa vai päin vas­toin? Eh­kei kan­na­ta tuh­la­ta ruu­tia kana–muna-on­gel­man poh­ti­mi­seen. Ku­kaan ei avaa pul­loa olo­suh­tei­den pa­kos­ta. Kor­kin sul­ke­mi­nen taas ei ai­na ole it­ses­tä kiin­ni.

Vii­na on yh­teis­kun­nas­sam­me pyhä leh­mä. Sen hai­tois­ta pu­hu­mi­nen on mo­ra­lis­mia. Ab­so­lu­tis­ti on ilon­pi­laa­ja. Olen kui­ten­kin ol­lut huo­maa­vi­na­ni, et­tä kont­rol­loi­mat­to­maan kun­toon it­sen­sä juo­nee­seen ei vält­tä­mät­tä suh­tau­du­ta hu­vit­tu­nees­ti vaan enem­män­kin sää­li­väs­ti. Se on ter­ve merk­ki.

Les­ta­di­o­lai­suu­des­sa al­ko­ho­liin on ai­na suh­tau­dut­tu kiel­tei­ses­ti. Kaa­re­su­van­non pap­pi Lars Levi Les­ta­dius kävi är­häk­kään hyök­käyk­seen vii­naa vas­taan, mil­lä oli po­si­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia niin yk­sit­täi­sil­le ih­mi­sil­le kuin koko lap­pi­lai­sel­le yh­tei­söl­le­kin. Nol­la­to­le­rans­sil­le on raa­ma­tul­li­nen pe­rus­te, va­roit­taa­han Paa­va­li juo­pu­mas­ta, sil­lä sii­tä seu­raa rie­tas meno (Ef. 5:18). Myös Sa­nan­las­ku­jen kir­jas­sa on osu­via ku­vauk­sia vii­nin­juon­nin seu­rauk­sis­ta.

Kiel­tei­nen suh­tau­tu­mis­ta­pa on myös re­a­lis­ti­nen. Var­mas­ti jou­kos­sam­me on nii­tä, jot­ka osai­si­vat hal­li­ta al­ko­ho­lin käyt­tön­sä. Omas­ta puo­les­ta­ni en us­ko ole­va­ni sel­lai­seen ko­vin ky­vy­käs. Suh­tau­tu­mi­ses­sa al­ko­ho­liin on ky­sy­mys hei­koim­man mu­kaan me­ne­mi­ses­tä, jo­hon Paa­va­li­kin kris­tit­ty­jä ke­hot­ti.

Vaik­ka miet­tee­ni vii­nas­ta ovat­kin täl­lai­sia, en sil­ti unel­moi pa­luus­ta kiel­to­la­kiin. Ih­mis­tä on ai­na rii­van­nut tar­ve pa­e­ta to­del­li­suut­ta. Sil­le on ke­hi­tet­ty pei­te­sa­na ”juh­li­mi­nen”. Vii­naa han­ki­taan joka ta­pauk­ses­sa, lail­li­ses­ti tai lait­to­mas­ti. Ai­ka­naan kiel­to­la­ki li­sä­si Suo­men ri­kol­li­suut­ta huo­mat­ta­vas­ti ja pa­ra­dok­saa­lis­ta kyl­lä, myös al­ko­ho­lin käy­tön väi­te­tään kas­va­neen. Lain­sää­tä­jil­tä vaa­di­taan­kin mel­kois­ta vii­saut­ta sää­tää olo­suh­teet niin, et­tä eta­no­li­myr­kyn hai­tat mi­ni­moi­tui­si­vat.

Su­vi­seu­rois­sa on ol­lut hät­käh­dyt­tä­vää kuul­la, mi­ten mo­nis­sa esi­ru­kous­pyyn­nöis­sä toi­vo­taan omaa tai lä­hei­sen pää­syä eroon vii­nas­ta. Vaik­ka us­ko suo­jaa mo­nel­ta pa­hal­ta, se ei an­na im­mu­ni­teet­tia. Al­ko­ho­li tu­ho­aa elä­mää. Vaik­ka niin sa­not­tu al­ko­ho­li­kult­tuu­ri on teh­nyt vii­neis­tä ar­ki­päi­väi­siä ja si­vis­ty­nei­tä, on van­ha neu­vo eh­dot­to­mas­ta rait­tiu­des­ta tä­nä­kin päi­vä­nä pe­rus­tel­tu.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys