JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150228063800

La­pin yli­o­pis­tos­sa on al­ka­nut tut­ki­mus­han­ke, jos­sa ta­voit­tee­na on sel­vit­tää les­ta­di­o­lai­suu­den yh­teis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia. Eräs mie­len­kiin­non koh­de ovat kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa ja lii­ke-elä­mäs­sä ken­ties esiin­ty­vät les­ta­di­o­lais­ten ver­kos­tot. Pro­jek­tin ve­tä­jä Ta­pio Ny­kä­nen sa­noo ta­voit­teek­si eri­lais­ten ste­re­o­ty­pi­oi­den ja eh­kä vää­rien­kin les­ta­di­o­lai­suut­ta kos­ke­vien kä­si­tys­ten uu­del­leen­va­lot­ta­mi­sen. Ha­lu­an toi­vot­taa näil­le ta­voit­teil­le me­nes­tys­tä.

Yh­teis­kun­ta­tie­teen nä­kö­kul­mas­ta­han var­sin­kin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus on hou­kut­te­le­va tut­ki­mus­koh­de. Maal­lis­tu­nees­sa val­ta­kult­tuu­ris­sa lii­ke on saa­re­ke, joka pi­täy­tyy Raa­ma­tus­sa, vaik­ka maa­il­ma ym­pä­ril­lä muut­tuu. Avi­o­liit­toins­ti­tuu­ti­o­ta ja ydin­per­het­tä kun­ni­oi­te­taan enem­män kuin ym­pä­röi­väs­sä yh­teis­kun­nas­sa. Per­he ja suku mer­kit­se­vät useim­mil­le van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sil­le pal­jon. On ym­mär­ret­tä­vää, et­tä muo­dos­tuu sekä pai­kal­li­sia et­tä laa­jem­pia ver­kos­to­ja. Yh­tei­nen us­ko luo poh­jan kes­ki­näi­sel­le luot­ta­muk­sel­le. Oli­si mer­kil­lis­tä, jos tie­de ei oli­si kiin­nos­tu­nut täl­lai­sis­ta il­mi­öis­tä.

Mel­kein te­ki­si mie­le­ni it­se­kin läh­teä te­ke­mään tut­ki­mus­ta. Yh­teis­kun­ta­tie­tei­siin hai­rah­ta­nee­na ei voi ol­la nä­ke­mät­tä he­rä­tys­lii­ket­tä vaik­ka­pa so­si­o­lo­gis­ten ky­sy­myk­se­na­set­te­lu­jen va­los­sa. Olen kui­ten­kin huo­man­nut, et­tei pä­te­vä­kään tie­teel­li­nen teks­ti ta­voi­ta he­rä­tys­liik­keen si­säis­tä to­del­li­suut­ta. Kun us­kon, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on täs­sä jou­kos­sa, muut­tu­vat tie­teel­li­set ha­vain­not toi­sar­voi­sik­si.

Ajat­te­len, et­tä hen­gel­li­sen ja val­ti­o­tie­teel­li­sen kä­si­te­maa­il­man yh­dis­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Ja jot­ta en sot­ki­si omaa pää­tä­ni nii­den erot­ta­mi­sel­la, py­syt­te­len tur­val­li­sen mat­kan pääs­sä ra­ja­pin­nas­ta. On hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon kan­nal­ta he­del­mäl­li­sem­pää kes­kit­tyä us­kon­ky­sy­myk­siin kuin kiin­nit­tää lii­ak­si huo­mi­o­ta he­rä­tys­liik­keen yh­teis­kun­nal­li­seen ole­muk­seen. Tämä ei tar­koi­ta sitä, et­ten­kö mie­lel­lä­ni vas­tai­si tut­ki­joi­den ky­sy­myk­siin. To­sin omis­sa ver­kos­tois­sa­ni ei ole po­liit­ti­sia tai lii­ke-elä­män tuo­mia suh­tei­ta.

Jos­kus tie­teel­li­nen as­kar­te­lu mi­nul­le rak­kaan liik­keen ää­rel­lä on jopa är­syt­tä­nyt. Kun tut­ki­mus ei var­si­nai­ses­ti ole kiin­nos­tu­nut hen­gel­li­ses­tä si­säl­lös­tä, on tul­lut olo, et­tä tut­ki­jat ym­mär­tä­vät tar­koi­tuk­sel­la vää­rin. Mut­ta on huo­mi­oi­ta­va, et­tä tut­ki­ja ei tar­kas­te­le sitä, mikä on us­ko­val­le kaik­kein tär­kein­tä.

Har­vas­sa ovat ne les­ta­di­o­lai­suut­ta tut­ki­neet, joil­la ei ole hen­ki­lö­koh­tais­ta kos­ke­tus­ta liik­kee­seen. Hen­ki­lö­koh­tai­nen suh­de te­kee tut­ki­mu­sot­tees­ta hel­pos­ti sym­paat­ti­sen tai po­lee­mi­sen. Ta­pio Ny­kä­sen väi­tös­kir­ja Kah­den val­ta­kun­nan kan­sa­lai­set (Ro­va­nie­mi 2012) oli täs­sä suh­tees­sa mie­les­tä­ni on­nis­tu­neen neut­raa­li.

On hyvä, jos tie­teel­li­nen tut­ki­mus li­sää yleis­tä tie­toi­suut­ta ja ym­mär­rys­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta. Ei ole mah­do­ton­ta, et­tä esil­le tu­lee myös epä­mie­lui­sia asi­oi­ta. Sel­lai­set on koh­dat­ta­va avoi­mes­ti kes­kus­tel­len ja niin, et­tem­me tin­gi Ju­ma­lan sa­nas­ta. Jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan, mil­lais­ta jäl­keä La­pin yli­o­pis­ton tut­ki­mus­hank­kees­ta syn­tyy.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
3.10.2023

Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Jes. 44:22

Viikon kysymys