JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160304070500

Luo­vuus on ih­meel­li­nen jut­tu. Jos­kus mi­nus­ta tun­tuu, et­tä luo­vuu­te­ni läh­tee pulp­pu­a­maan kuin puro tou­ko­kuun läm­mös­sä. Ide­oi­ta pur­su­aa ja jäl­keä syn­tyy. Sil­loin har­mit­taa, jos ei ole ai­kaa to­teut­taa ide­oi­taan. Jos­kus taas vai­vaa täy­del­li­nen tyh­jiö. Eh­kä pa­hi­ten sil­loin, kun oli­si ai­van pak­ko saa­da jo­tain teh­dyk­si.

Jot­kut sa­no­vat, et­tei­vät ole lain­kaan luo­via. En ihan us­ko sitä. Jo­kai­nen luo jo­ta­kin, ide­oi uut­ta ja kek­sii rat­kai­su­ja.

Kir­joit­ta­mi­nen on sel­lais­ta, et­tä jos­kus so­pi­van lau­seen ha­ke­mi­seen saat­taa ku­lua ai­kaa. Ker­ran mi­nul­la oli opis­ke­lu­teh­tä­vä, jon­ka teh­tä­vä­nan­nos­sa oh­jeis­tet­tiin: “Kek­si työl­le­si na­se­va ot­sik­ko.”

Is­tuin jon­kin­lai­sen to­vin val­miin teh­tä­vän ää­rel­lä. Hy­vää ot­sik­koa ei vain löy­ty­nyt. Lo­pul­ta sain ide­an, joka sai mi­nut toi­vo­maan, et­tä opet­ta­ja on va­rus­tet­tu hy­väl­lä huu­mo­rin­ta­jul­la. An­noin teh­tä­väl­le­ni ot­si­kon “Na­se­va ot­sik­ko”. On­nek­se­ni opet­ta­ja hy­myi­li asi­al­le ja sain teh­tä­väs­tä­ni ihan hy­vän ar­vos­te­lun.

Täl­lais­ta luo­vuut­ta tu­lin ker­ran opet­ta­neek­si jäl­ki­kas­vul­le­ni­kin. Po­jal­la­ni oli ala­kou­lun al­ku­vuo­si­na äi­din­kie­len teh­tä­vä­nä kir­joit­taa vih­koon nel­jä lau­set­ta. Ai­he­pii­ri oli va­paa. Teh­tä­vä­nä oli vain muo­dos­taa jär­ke­viä lau­sei­ta.

Kol­me hän kek­si vai­vat­ta. Sit­ten lop­pui­vat ide­at. Hän tus­kai­li nel­jän­nen lau­seen kans­sa pit­kään. Ky­syin, mil­lai­nen on­gel­ma läk­sy­jen kans­sa tuli. Hän to­te­si: “En mil­lään enää kek­si, mitä kir­joit­tai­sin.” To­te­sin hä­nel­le, et­tä se mitä juu­ri pu­huit, si­säl­si lau­sei­ta.

Niin­pä al­koi kynä sau­hu­ta. Hän kir­joit­ti nel­jän­nek­si lau­seek­si: “En mil­lään kek­si enää lau­sei­ta.” Hä­nen opet­ta­jan­sa ei ol­lut pi­tä­nyt ide­aa mi­ten­kään upe­a­na, mut­ta teh­tä­vä tuli teh­dyk­si. Huu­mo­ri voi rat­kais­ta luo­mi­sen pul­mia.

Opis­ke­lu on an­toi­saa puu­haa. Nuo­rem­pa­na en oli­si mil­lään viit­si­nyt opis­kel­la. Pe­rus­kou­lun vii­mei­set luo­kat tuli men­tyä siel­tä, mis­sä ai­ta oli so­pi­vas­ti ma­ta­lam­pi.

Kui­ten­kin elä­mäs­sä­ni asi­at ovat jär­jes­ty­neet niin, et­tä olen ai­kui­se­na saa­nut opis­kel­la pal­jon. Olen kii­tol­li­nen sii­tä mah­dol­li­suu­des­ta. Tätä ny­kyä tun­tuu, et­ten malt­tai­si lo­pet­taa opis­ke­lua mil­loin­kaan. Ai­na täy­tyi­si ol­la joku kurs­si me­nos­sa. Tie­don­ja­no vain kas­vaa.

Eräs opet­ta­ja­ni ylä­as­teel­la tai­si pi­tää tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mi­ä­ni mel­ko vaa­ti­mat­to­mi­na. Tein teh­tä­vä­ni huo­nos­ti, en­kä kes­kit­ty­nyt tun­neil­la. Kun sit­ten ai­kuis­tut­tu­a­ni kävi niin, et­tä minä täs­tä huo­li­mat­ta opis­ke­lin ja sel­vi­sin työ­u­ral­le, hän oli al­ka­nut muis­tel­la kou­lu­ai­ko­ja­ni.

Erään ker­ran ta­pa­sim­me vuo­sien jäl­keen. Hän myön­si, et­tei ol­lut us­ko­nut mi­nun me­nes­ty­vän opis­ke­luis­sa ja työ­e­lä­mäs­sä, mut­ta oli nyt iloi­nen sii­tä, mi­ten mi­nul­la oli­vat asi­at jär­jes­ty­neet. Hän pyy­si an­teek­si aja­tuk­si­aan ja ko­vuut­taan mi­nua koh­taan. Minä puo­les­ta­ni pyy­sin an­teek­si, et­tä käyt­täy­dyin hä­nen op­pi­tun­neil­laan usein huo­nos­ti.

Olen ja­ka­nut näi­tä ko­ke­muk­si­a­ni usein lap­sil­le ja nuo­ril­le, joi­den kans­sa on kes­kus­tel­tu opis­ke­le­mi­ses­ta. Tie­tys­sä ikä­vai­hees­sa mo­nis­ta saat­taa tun­tua, et­tä kou­lun­käyn­ti on tyl­sin­tä mah­dol­lis­ta te­ke­mis­tä. Lap­set ja nuo­ret ovat sel­väs­ti kuun­nel­leet mie­len­kiin­nol­la, kun olen ku­van­nut, mi­ten lais­kas­ta ta­ka­pen­kin ku­lut­ta­jas­ta tuli in­no­kas ja tie­don­ja­noi­nen opis­ke­li­ja.

Kos­kaan ei ole myö­häis­tä al­kaa opis­kel­la. Mi­nus­ta on ol­lut upe­aa ta­va­ta eläk­keel­lä ole­via ih­mi­siä, jot­ka viet­tä­vät ai­kaan­sa jos­sa­kin opi­nah­jos­sa. Ei­vät enää työ­u­raa var­ten, vaan saa­dak­seen tie­toa, uu­sia ide­oi­ta ja mu­ka­vaa te­ke­mis­tä. Opis­ke­lu avar­taa aja­tus­maa­il­maa ja li­sää luo­vuut­ta. Sen myö­tä saat­taa op­pia kek­si­mään vie­lä vii­den­nen­kin lau­seen.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys