JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161006065000

”Me olem­me vain ih­mi­siä.” Näin on moni muis­tut­ta­nut, kun on huo­man­nut lä­him­mäi­sen voi­ma­va­rois­sa eh­ty­mi­sen merk­ke­jä. Muis­tu­tus sii­tä, et­tei ih­mi­nen ole kone, voi he­rät­tää voi­mien ylä­ra­joil­la pa­ker­ta­van suo­rit­ta­jan miet­ti­mään jak­sa­mis­taan.

Kun it­se ko­kee uu­pu­mi­sen, op­pii tun­nis­ta­maan vä­sy­mi­sen merk­ke­jä pa­rem­min myös muis­sa ih­mi­sis­sä, esi­mer­kik­si per­heen­jä­se­nis­sä ja työ­to­ve­reis­sa. Ko­ke­muk­set uu­pu­mi­ses­ta voi­vat ra­ken­taa hy­vän ”hä­ly­tys­jär­jes­tel­män” myös oman jak­sa­mi­sen kuun­te­le­mi­seen. Voim­me op­pia puut­tu­maan ti­lan­tee­seem­me ajois­sa, vaik­ka­pa konk­reet­ti­sil­la toi­mil­la kii­reen vä­hen­tä­mi­sek­si.

Yk­si par­hai­ta lau­sei­ta, joi­ta olen kuul­lut työ­pai­kal­la, on tämä: ”Si­nul­la on lupa työs­ken­nel­lä puo­li­te­hol­la.” Mi­nul­le tä­män sa­noi esi­mie­sa­se­mas­sa ole­va hen­ki­lö, joka oli kuul­lut per­het­täm­me koh­dan­nees­ta su­rus­ta. Ne oli­vat tai­dok­kaat sa­nat. Sain ko­kea, et­tä mi­nul­la on oi­keus su­ruun myös työ­ai­ka­na ja sii­hen, et­tei­vät voi­ma­va­ra­ni vält­tä­mät­tä ole sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti tal­lel­la. Oma re­ak­ti­o­ni tuo­hon ei ol­lut lais­kot­te­lu työ­pai­kal­la, pi­kem­min­kin päin­vas­toin. Tun­sin te­ke­vä­ni työ­tä­ni kan­nus­ta­vas­sa ja ym­mär­tä­väs­sä il­ma­pii­ris­sä ja ha­lu­sin hoi­taa työ­ni su­run­kin kes­kel­lä mah­dol­li­sim­man hy­vin. Ym­mär­tä­vä suh­tau­tu­mi­nen aut­toi eteen­päin.

Voim­me vä­syä hy­vin eri­lai­sis­ta syis­tä. Työ­uu­pu­mus on yleis­tä, mut­ta vä­sy­mi­nen ei tie­ten­kään vält­tä­mät­tä joh­du työs­tä. On hyvä et­siä syi­tä uu­pu­mi­sel­le, jot­ta on hel­pom­pi myös löy­tää ti­lan­tee­seen pit­kä­ai­kai­sia rat­kai­su­ja. Syis­tä riip­pu­mat­ta uu­pu­nut tar­vit­see ym­mär­tä­mis­tä ja apua. Mo­nes­ti myös am­mat­ti­a­pua.

Mi­ten sit­ten aut­taa hän­tä, joka vä­syy? Ihan en­sim­mäi­se­nä on hyvä et­siä käy­tän­nöl­li­siä kei­no­ja, jot­ka aut­ta­vat heti. Uu­pu­neel­le ih­mi­sel­le on iso asia, jos ym­pä­ril­lä ole­vat ih­mi­set pyr­ki­vät huo­jen­ta­maan taak­kaa. Esi­mer­kik­si lap­si­per­hees­sä tämä voi­si ol­la vaik­ka­pa sään­nöl­li­sen le­po­a­jan jär­jes­tä­mis­tä sekä me­no­jen kar­si­mis­ta lä­hi­päi­vil­tä ja –vii­koil­ta vain pa­kol­li­siin. Muut per­heen­jä­se­net voi­si­vat pyr­kiä ot­ta­maan enem­män vas­tuu­ta ko­ti­töis­tä. Myös ul­ko­puo­lis­ta apua kan­nat­taa tar­peen tul­len ha­kea.

Työ­pai­kal­la konk­reet­ti­sia kei­no­ja tar­jo­a­vat eri­lai­set työ­ai­kaan ja -teh­tä­viin liit­ty­vät jär­jes­te­lyt. Kor­jaus­liik­keet kan­nat­taa teh­dä ajois­sa. Mo­net ti­la­päi­ses­ti­kin to­teu­tet­ta­vat muu­tok­set ovat hy­väk­si. Kan­nat­taa ha­kea yh­des­sä kei­no­ja työ­mää­rän vä­hen­tä­mi­seen ja vas­tui­den uu­del­leen­ja­ka­mi­seen. Työ­nan­ta­jan on tär­ke­ää pi­tää esil­lä myös mah­dol­li­suuk­sia ha­kea am­mat­ti­a­pua. Ajois­sa saa­tu apu on tär­ke­ää myös työ­nan­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta. Uu­pu­mis­ta voi myös pyr­kiä en­nal­ta­eh­käi­se­mään mo­nin eri kei­noin.

Ai­na ym­pä­ril­läm­me ole­vat ih­mi­set ei­vät osaa suh­tau­tua elä­män­ti­lan­tei­siim­me ra­ken­ta­vas­ti. Joku saat­taa vä­hä­tel­lä uu­pu­mis­tam­me ja työ­pai­kal­la saa­te­taan hel­pot­ta­vien rat­kai­su­jen si­jaan syyl­lis­tää. Oli­si tär­ke­ää, et­tä työ­pai­koil­la pu­hut­tai­siin jak­sa­mi­ses­ta avoi­mes­ti. Oma esi­mie­he­ni aloit­ti ke­hi­tys­kes­kus­te­lum­me ky­sy­mäl­lä: ”Mi­ten sinä jak­sat?” Ky­sy­myk­sel­le ei ol­lut mi­tään eri­tyis­tä syy­tä, mut­ta se loi hy­vän poh­jan työ­a­si­oi­den kä­sit­te­lyl­le. Sii­tä oli hyvä jat­kaa kes­kus­te­lua ar­vos­ta­vas­sa hen­ges­sä.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys