JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161112061800

Is­tum­me erään työ­ryh­män pa­la­ve­ris­sa, puo­li tu­si­naa mies­tä. On ai­ka so­pia seu­raa­van ko­kouk­sen ajan­koh­ta. Osal­lis­tu­jia on tul­lut pit­kien mat­ko­jen ta­kaa, ja yh­tei­siä ai­ko­ja on haas­teel­lis­ta löy­tää.

Kat­son ka­len­te­ri­a­ni ja huo­maan so­pi­nee­ni juu­ri eh­do­te­tul­le päi­väl­le muu­ta. No, se on vain pie­ni suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ri työ­ka­ve­ri­ni kans­sa, sitä voin siir­tää. Huo­maan usein ajat­te­le­va­ni näin. Tuol­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa en ihan pie­niä es­tei­tä viit­si ot­taa esil­le, et­tä jo­ten­kin löy­det­täi­siin kai­kil­le so­pi­va ai­ka.

Kaik­ki tut­ki­vat ää­net­tö­mi­nä ka­len­te­rei­taan, kun­nes yk­si mie­his­tä sa­noo: ”Se on neu­vo­la­päi­vä.”

Kom­ment­ti rik­koo hil­jai­suu­den ja saa ai­kaan pu­heen­so­ri­naa. Saan it­se­ni kiin­ni aja­tuk­ses­ta: tai­taa ol­la per­hees­sä en­sim­mäi­nen lap­si, kun viit­sii neu­vo­lan sa­noa es­teek­si.

Mie­het al­ka­vat kes­kus­tel­la, mi­ten vau­van kans­sa on men­nyt. Ko­kous saa uu­den sä­vyn, kun isät vaih­ta­vat ko­ke­muk­si­aan iloi­si­na. Kol­le­go­jen ar­vos­ta­vaa ja va­pau­tu­nut­ta kes­kus­te­lua kuun­nel­les­sa­ni alan hä­ve­tä aja­tuk­si­a­ni. Mi­nus­sa he­rää syvä kun­ni­oi­tus ja ar­vos­tus tuo­ta neu­vo­la­päi­vää puo­lus­ta­nut­ta isää koh­taan. Mikä tär­keys­jär­jes­tys hä­nen ka­len­te­ris­saan on­kaan!

Oli­si­ko mi­nus­ta tuo­hon? Pys­tyi­sin­kö iki­nä täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa sa­no­maan, et­tä ha­lu­an ol­la ko­ti­paik­ka­kun­nal­la, kos­ka on neu­vo­la­päi­vä? Mikä on mi­nun tär­keys­jär­jes­tyk­se­ni?

Omas­sa ka­len­te­ris­sa­ni omat me­no­ni, eri­tyi­ses­ti töi­hin liit­ty­vät, ovat ol­leet ai­na en­si­ar­voi­sel­la si­jal­la. Myön­nän sen. Per­he on mi­nul­le tie­ten­kin työ­tä tär­ke­äm­pi, mut­ta usein oli­sin käy­tän­nös­sä voi­nut osoit­taa sen ja teh­dä rat­kai­su­ja per­heen kan­nal­ta pa­rem­min. Työ­teh­tä­vis­sä tu­lee vas­taan pal­jon asi­oi­ta, joi­hin it­se en voi vai­kut­taa. Mut­ta mo­niin asi­oi­hin voin. Mo­nes­ti voi­sin sa­noa, et­tä per­he­syis­tä mi­nul­le oli­si pa­rem­pi toi­sin.

Neu­vo­laan olen har­voin pääs­syt, kun ne ovat yleen­sä vir­ka-ai­kaan. Mut­ta sil­loin täl­löin kui­ten­kin. Noin 13 vuot­ta sit­ten asuim­me hy­vin pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la, mis­sä toi­min kant­to­ri­na. En­sim­mäi­nen lap­sem­me oli pie­ni. Vai­mo­ni kuu­li ker­ran neu­vo­lan odo­tu­sau­laan, mi­ten ra­ol­laan ole­van oven ta­ka­na kes­kus­tel­tiin. ”Mi­nun seu­raa­va asi­ak­kaa­ni on se kant­to­rin vai­mo poi­kan­sa kans­sa. Ei­pä ole po­jan isää neu­vo­las­sa nä­ky­nyt.”

Vai­mo­ni ker­to­man mu­kaan sa­nois­sa oli vä­hän sel­lai­nen sävy, et­tä asi­aa pa­hek­sut­tiin. Poh­dim­me asi­aa ko­to­na ja so­vim­me, et­tä seu­raa­va neu­vo­la­käyn­ti lai­te­taan is­tu­maan mi­nun ka­len­te­rii­ni. Mi­nul­le tuli näyt­tä­mi­sen halu, et­tä kyl­lä mi­nä­kin osal­lis­tun lap­se­ni asi­oi­hin. Ja näin teh­tiin. Olin nä­ke­vi­nä­ni neu­vo­las­sa ai­ka häm­mäs­ty­neen kat­seen, kun sin­ne seu­raa­van ker­ran as­te­li­kin isä ja poi­ka.

Elä­mä on täyn­nä va­lin­to­ja. Tä­män päi­vän kii­rei­ses­sä työ­e­lä­mäs­sä ar­vo­va­lin­nat ovat usein konk­reet­ti­sia ja vai­kut­ta­vat pik­ku ju­tuil­ta. Kui­ten­kin pie­net asi­at luo­vat suu­ria ko­ko­nai­suuk­sia ar­jes­sam­me. Jos työn li­säk­si ka­len­te­ris­sa on pal­jon mui­ta me­no­ja, eri­tyi­ses­ti nii­tä kan­nat­taa tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti: mit­kä me­nois­ta­ni ovat sel­lai­sia, et­tä ne ovat omal­le jak­sa­mi­sel­le­ni ja koko per­heel­le hy­väk­si?

Myös pien­ten las­ten van­hem­mat tar­vit­se­vat omaa ai­kaa, vaik­ka­pa jon­kin har­ras­tuk­sen pa­ris­sa. äi­din ja isän jak­sa­mi­nen vai­kut­taa koko per­heen hy­vin­voin­tiin. Kan­nat­taa kui­ten­kin et­siä rat­kai­su­ja, jot­ka ovat hy­väk­si koko per­heel­le. Niin kuin mo­net ko­ke­neem­mat ovat to­den­neet: Lap­set ovat vain ker­ran pie­niä! Sitä em­me kadu, jos olem­me pys­ty­neet jär­jes­tä­mään ai­kaa lap­sil­lem­me.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys