JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160510064800

Koh­taam­me so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta jat­ku­vas­ti ih­mi­siä, joi­ta em­me tun­ne. Nä­em­me eri­lai­sia ih­mis­ten pro­fii­li­si­vu­ja eri puo­lil­ta maa­il­maa. Vas­taan tu­lee myös te­kais­tu­ja pro­fii­le­ja, joi­den ta­ka­na ole­vis­ta to­del­li­sis­ta ih­mi­sis­tä em­me tie­dä mi­tään. Myös ai­don pro­fii­lin taak­se kät­key­tyy pal­jon asi­oi­ta, jot­ka ei­vät vä­li­ty ne­tin kaut­ta.

Nuor­ten kes­kus­te­luis­sa kuu­lee usein pu­hut­ta­van ran­dom­tyy­peis­tä eli tun­te­mat­to­mis­ta, sa­tun­nai­sis­ta ih­mi­sis­tä. Ym­mär­rän kä­sit­teen pa­rem­min, jos se kos­kee so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa koh­dat­tu­ja pro­fii­le­ja, joi­den ai­tou­des­ta ei ole var­muut­ta. Mut­ta jos täl­lais­ta il­mai­sua käy­te­tään esi­mer­kik­si sa­man kou­lun op­pi­laas­ta tai naa­pu­ris­ta, se tun­tuu mi­nus­ta pa­hal­ta. Tie­däm­me usein meil­le tun­te­mat­to­mis­ta ih­mi­sis­tä jo­ta­kin, ku­ten ni­men tai asuin­pai­kan. Ja mei­dän on hyvä tun­nis­taa tun­te­mat­to­mis­sa­kin ih­mi­sis­sä elä­män ai­nut­ker­tai­nen ar­vo ja mie­len­kiin­toi­nen elä­män­ta­ri­na, joka meil­lä on vie­lä kuu­le­mat­ta.

Jos­kus py­säh­dyn miet­ti­mään, kei­tä nuo sa­tun­nai­set tun­te­mat­to­mat ovat. Kei­tä ovat ran­dom­tyy­pit? En­tä kuin­ka mo­nel­le it­se olen sa­tun­nai­nen ja tun­te­ma­ton?

Asi­aa poh­ties­sa­ni mie­lee­ni tu­lee se to­si­a­sia, et­tä kaik­ki muu­tum­me tun­te­mat­to­mik­si ajan saa­tos­sa. Ih­mi­sen elä­män­ta­ri­na säi­lyy ly­hy­en ai­kaa. Lo­pul­ta jääm­me jo­kai­nen mil­jar­deil­le ih­mi­sil­le tun­te­mat­to­mak­si. Sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, vaik­ka oli­sim­me elä­mäm­me ai­ka­na jol­la­kin ta­val­la jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä. Elä­män­työm­me­kin vää­jää­mät­tä haih­tuu. Jos­sa­kin ta­pauk­ses­sa se muis­te­taan muu­ta­ma vuo­si, jos­sa­kin kym­me­niä, hy­vin har­vois­sa yk­sit­täis­ta­pauk­sis­sa sa­to­ja vuo­sia.

Mo­net meis­tä ei­vät ole näh­neet kaik­kia iso­van­hem­pi­aan, pu­hu­mat­ta­kaan hei­dän van­hem­mis­taan. Käy­tän­nös­sä ih­mi­nen lä­hes unoh­de­taan muu­ta­mas­sa su­ku­pol­ves­sa. Muu­ta­man pol­ven yli tie­toi­suu­tem­me edel­lis­ten su­ku­pol­vien elä­mäs­tä voi kui­ten­kin säi­lyä jol­la­kin ta­voin kuu­le­miem­me ta­ri­noi­den kaut­ta. Men­nei­den pol­vien elä­män­ta­ri­nat opet­ta­vat meil­le pal­jon. Nii­tä kan­nat­taa ky­syä ja kuun­nel­la.

Meis­tä voi tun­tua vai­ke­al­ta aja­tus omas­ta ka­to­a­vai­suu­des­tam­me. Se, et­tä mei­tä ei koh­ta ole ei­vät­kä muis­tot­kaan säi­ly pit­kään, voi tun­tua syn­käl­tä. Elä­mä on kui­ten­kin täs­sä ja nyt. Elä­mä on ar­vo­kas. Sinä ja minä em­me ole ran­dom­tyyp­pe­jä ja sa­tun­nai­sia ih­mi­siä, vaan ai­nut­ker­tai­sia ja Ju­ma­lan luo­mia.

Jol­le­kin olem­me hy­vin tut­tu­ja, jol­le­kin tun­te­mat­to­mia. Jo­kai­sel­la meil­lä on nimi, syn­ty­mä­paik­ka, suku ja oma elä­män­ta­ri­na. Tur­val­lis­ta on, et­tä Ju­ma­la tun­tee jo­kai­sen ni­mel­tä – ei siis ole ke­tään, jota ei tun­ne ku­kaan!

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys