JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140326101700

In­for­maa­ti­oyh­teis­kun­nas­sa voi ol­la jos­kus vai­ke­aa kes­kit­tyä ih­mis­ten vä­li­seen koh­taa­mi­seen. Lä­hel­läm­me saat­taa ol­la ih­mi­siä, jot­ka kai­paa­vat kuun­te­li­jaa. Työs­sä­ni ja per­hees­sä­ni olen to­den­nut, et­tä eri­tyi­ses­ti lap­set ker­to­vat usein avoi­mes­ti asi­ois­taan, jos hei­tä ai­dos­ti kuun­nel­laan. Koh­taa­mi­nen vaa­tii py­säh­ty­mis­tä.

Kun pie­net lap­si­kuo­ro­lai­se­ni tu­le­vat vii­koit­tai­siin har­joi­tuk­siin, heil­lä on yleen­sä enem­män tai vä­hem­män uu­ti­sia ker­rot­ta­va­naan. Jol­la­kin on vih­doin ir­ron­nut ham­mas, joku on op­pi­nut päi­vä­ko­dis­sa uu­den lau­lun ja jon­kun ko­tiin on otet­tu kis­sa. Jos ai­kui­nen malt­taa het­kek­si kes­kit­tyä lap­sen asi­oi­hin, pie­nil­tä vai­kut­ta­vien uu­tis­ten taus­tal­ta voi kuul­la enem­män – jos­kus on­nea, jos­kus huol­ta.

Tä­hän en­sim­mäi­seen blo­gi­kir­joi­tuk­see­ni val­mis­tau­tu­es­sa seu­rai­lin in­ter­ne­tin uu­tis­vir­taa. Ajat­te­lin mah­dol­li­ses­ti löy­tä­vä­ni jon­kun ajan­koh­tai­sen ai­heen. Py­säh­dyin kui­ten­kin miet­ti­mään, kuin­ka synk­kiä uu­ti­set suu­rim­mak­si osak­si ovat. Olet­ko sinä tul­lut aja­tel­leek­si, et­tä uu­ti­set yleen­sä si­säl­tä­vät enim­mäk­seen ne­ga­tii­vi­sia vies­te­jä?

Eri uu­tis­si­vus­tot täyt­ty­vät ri­kok­sis­ta, on­net­to­muuk­sis­ta ja syn­kis­tä ta­lous­nä­ky­mis­tä. So­si­aa­li­nen me­dia on te­ho­kas uu­tis­ten vä­lit­tä­jä. Sik­si moni saa ai­na­kin isom­mat uu­ti­set tie­toon­sa sen kaut­ta. Esi­mer­kik­si Fa­ce­boo­kis­sa seu­raa­mam­me si­säl­tö on sen nä­köi­nen, mil­lai­sek­si ka­ve­ri­pii­rim­me sen te­kee, em­me­kä voi sii­hen ai­na vai­kut­taa. Mut­ta sen mitä it­se jaam­me, pää­täm­me it­se. Voi­sim­me­ko seu­raa­val­la ker­ral­la ja­kaa jon­kin po­si­tii­vi­sen uu­ti­sen?

In­ter­ne­til­le ja sen me­di­a­pals­toil­le ei kan­na­ta an­taa lii­kaa ti­laa oman ajat­te­lun ja lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­sen kus­tan­nuk­sel­la. Eh­kä­pä ai­na­kin ajoit­tain kan­nat­taa pi­kem­min­kin vält­tää uu­tis­ten seu­raa­mis­ta. Sil­loin sil­mil­lem­me ja kor­vil­lem­me tu­lee ti­laa ha­vai­ta ym­pä­ril­läm­me toi­sen­lai­sia "uu­tis­läh­tei­tä". So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa voi hy­vin pi­tää yh­teyt­tä ys­tä­viin, mut­ta se voi myös hil­jal­leen teh­dä meis­tä epä­so­si­aa­li­sem­pia. Tie­däm­me kau­kais­ten­kin tut­tu­jen ti­la­päi­vi­tyk­siä, mut­ta em­me vält­tä­mät­tä tie­dä, mitä lä­hel­läm­me ole­vil­le oi­ke­as­ti kuu­luu.

En­tä jos tä­nään kuun­te­li­sim­me enem­män toi­si­am­me eri­lais­ten me­di­a­si­säl­tö­jen si­jaan? Ja muis­tai­sim­me en­nen kaik­kea ar­vok­kaim­man uu­ti­sen, joka on hyvä sa­no­ma maa­il­man Va­pah­ta­jas­ta. Mikä va­loi­sa, ih­meel­li­nen vies­ti! Teh­dään hy­viä va­lin­to­ja uu­tis­tul­van kes­kel­lä.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys