JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30

Juttua muokattu:

27.3. 10:46
2020032710460820200327103000

Tors­tai­na 12. maa­lis­kuu­ta ta­pah­tui kään­ne. Saim­me sil­loin uu­det asuin­kump­pa­nit An­ti­be­sin asun­toom­me. Sa­ma­na päi­vä­nä me­dia ja some al­koi­vat täyt­tyä ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vis­ta uu­ti­sis­ta ja huo­lis­ta.

Mei­dän oli tar­koi­tus pa­la­ta Suo­meen ju­nal­la maa­lis­kuun lo­pus­sa. Olim­me eh­ti­neet asua Rans­kas­sa va­jaat kak­si ja puo­li kuu­kaut­ta.

Lau­an­tai­na 14. maa­lis­kuu­ta olim­me kau­pun­gil­la An­ti­be­sis­sa. Ti­lan­ne näyt­ti ai­van nor­maa­lil­ta. Vä­keä oli run­saas­ti liik­keel­lä.

Kun maa­lis­kuun puo­li­vä­li lä­hes­tyi, jot­kut maat – ku­ten Tans­ka – al­koi­vat sul­kea ra­jo­jan­sa. Meil­lä oli juna- ja lai­va­li­put ko­ti­mat­kal­le, jon­ka oli mää­rä al­kaa 27. maa­lis­kuu­ta. Yh­den ju­nan­vaih­dois­tam­me oli mää­rä ta­pah­tua Köö­pen­ha­mi­nas­sa.

Poh­dim­me uut­ta ti­lan­net­ta ja pää­tim­me ai­kais­taa pa­luum­me. On­nis­tuim­me saa­maan len­to­li­put ko­nee­seen, joka läh­ti Niz­zas­ta Seu­tu­laan sun­nun­tai­na 15. maa­lis­kuu­ta. Asuin­kump­pa­nim­me oli­vat kyl­mä­päi­sem­piä ja jäi­vät vie­lä An­ti­be­siin. Tätä kir­joit­ta­es­sa­ni he­kin ovat jo pääs­seet on­nel­li­ses­ti ko­tiin.

Olem­me nyt ka­ran­tee­nis­sa ko­to­na Tu­rus­sa. Ka­ran­tee­ni ei eh­kä ole meil­le la­ki­sää­tei­nen, kos­ka val­mius­ti­la­sää­dök­set on jul­kais­tu myö­hem­min, mut­ta ha­lu­am­me ol­la mu­ka­na näis­sä tal­kois­sa ja kuun­nel­la tar­kal­la kor­val­la val­ti­o­val­lan suo­si­tuk­si­a­kin.

Myös Rans­kas­sa alet­tiin puut­tua voi­mak­kaas­ti ul­ko­na liik­ku­mi­seen. Asuin­kump­pa­nil­tam­me eh­dit­tiin jo ky­syä pa­pe­rei­ta, kun hän oli me­nos­sa kaup­paan. Kul­ki­joil­la pi­tää ol­la se­los­tus liik­keel­lä olon­sa tar­peel­li­suu­des­ta pa­pe­ril­la, jo­hon po­lii­sit voi­vat lait­taa kuit­tauk­sen. Nyt on jo isot kau­pat sul­jet­tu ja pie­nis­sä­kin saa asi­oi­da vain ra­joi­te­tus­ti. Ul­koil­la saa kor­kein­taan ki­lo­met­rin pääs­sä ko­toa ja enin­tään tun­nin päi­väs­sä.

On eri­koi­nen ti­lan­ne, kun maa­il­man ta­va­no­mai­nen jär­jes­tys al­kaa no­pe­as­ti muut­tua. Pää­tök­set pi­tää teh­dä no­pe­as­ti olet­ta­muk­sien pe­rus­teel­la. Em­me luul­ta­vas­ti saa ra­ho­jam­me ta­kai­sin ju­na­li­puis­ta, ja pa­luu­len­not­kin oli­vat kal­liit. Tun­tui kui­ten­kin hy­väl­tä pääs­tä ta­kai­sin ko­ti­maa­han omien pa­riin, kun ti­lan­ne on krii­siy­ty­nyt.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen käyt­täy­ty­mi­nen sel­vi­ää vä­hi­tel­len. Vi­rus voi le­vi­tä hel­pom­min kuin us­kom­me­kaan. Kaik­kien on syy­tä nou­dat­taa an­net­tu­ja oh­jei­ta tai toi­mia jopa va­ro­vai­sem­min, jot­ta ih­mis­hen­kiä voi­daan sääs­tää.

Ta­lou­del­li­set me­ne­tyk­set tu­le­vat var­mas­ti ole­maan mit­ta­vat. Yrit­tä­jät ovat lu­jil­la, ja mo­nen pal­kan­saa­jan työ kes­key­tyy.

Mei­dän on tär­keä tu­kea toi­si­am­me täs­sä krii­sis­sä. Esi­val­ta on toi­mi­nut ihail­ta­van mää­rä­tie­toi­ses­ti yh­tei­sek­si hy­väk­sem­me. Ru­koil­laan Luo­jal­ta yh­teis­hen­keä ja kes­ki­näi­sen avu­nan­non miel­tä, jot­ta jak­sam­me yh­des­sä pon­nis­tel­la täs­sä ko­et­te­le­muk­ses­sa.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies