JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151014062600

Oli kark­ki­päi­vä. Yk­si lap­sis­ta kip­pa­si koko pus­sin ker­ral­la suu­hun­sa, mais­kut­ti ai­kan­sa kuo­la va­lu­en ja pyy­si koh­ta li­sää. Toi­nen ot­ti pus­sis­taan vain yh­den ka­ra­mel­lin, mais­toi vä­hän reu­nas­ta, lait­toi suu­hun­sa, nau­tis­ke­li hi­taas­ti ja vah­ti lop­pu­ja kark­ke­ja koko seu­raa­van vii­kon ma­ke­an­hi­moi­sil­ta si­sa­ruk­sil­taan. Jos ta­voi­tel­tiin iloa ja hy­vää miel­tä, oli­si­ko toi­sel­le riit­tä­nyt yk­si ka­ra­mel­li ja toi­sel­le koko pus­sil­li­nen?

Maa­il­man ta­lous­foo­ru­min tuo­reen mit­tauk­sen mu­kaan Suo­men kil­pai­lu­ky­ky on pu­don­nut nel­jän­nel­tä si­jal­ta kah­dek­san­nek­si. Mit­tauk­ses­sa oli mu­ka­na 140 maa­ta. Uu­ti­sot­si­koi­den mu­kaan Suo­men kil­pai­lu­ky­ky oli hei­ken­ty­nyt, pu­don­nut tai ro­mah­ta­nut. Joi­den­kin ot­si­koi­den mu­kaan Suo­mi oli mit­tauk­sen mu­kaan pa­ras Poh­jois­maa. Jos­sain ker­rot­tiin, et­tä si­joi­tus on pu­don­nut, mut­ta Suo­mi on edel­leen Poh­jois­mai­den yk­kö­nen. Kaik­ki mai­ni­tut ot­si­kot oli­vat oi­ke­as­sa.

Ko­ti­maan uu­ti­sia seu­ran­neel­le lie­nee tul­lut sel­väk­si, et­tä jul­ki­nen vel­ka ei sai­si enää kas­vaa. Nyt on ai­ka sääs­tää ja lei­ka­ta. Pie­ni­kin sääs­tö yk­sit­täi­ses­sä ta­lou­des­sa tuot­taa vii­si ja puo­li­mil­joo­nai­sel­ta kan­sal­ta ke­rät­ty­nä mel­koi­sen ra­ha­sum­man. Yh­teis­kun­nan sääs­töt ja leik­kauk­set nä­ky­vät omal­la pank­ki­ti­lil­lä ja ulot­tu­vat siel­tä ruo­ka­pöy­tään, vaa­te­kaap­piin, asu­mi­seen, ter­vey­den­hoi­toon, liik­ku­mi­seen, har­ras­tuk­siin ja kaik­ki­al­le, mis­sä ra­haa tar­vi­taan.

Vaik­ka pie­ni­kin vyön ki­ris­tä­mien kuo­hut­taa her­käs­ti miel­täm­me, tun­tuu pe­rus­tel­lul­ta, et­tä on sääs­tet­tä­vä. Mut­ta mis­tä lei­kat­tai­siin ja kuin­ka pal­jon? Sa­no­ma­leh­dis­sä ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa sin­koi­le­vat lu­ki­ja­kom­men­tit nos­ta­vat esiin voi­mak­kai­ta nä­ke­myk­siä ja vaa­ti­muk­sia eri kan­sa­lais­ryh­mien, työn­te­ki­jöi­den ja työ­nan­ta­jien etu­jen puo­les­ta ja vas­taan. Vas­tak­kai­sia vaa­ti­muk­sia pe­rus­tel­laan usein sa­moil­la ti­las­toil­la ja tut­ki­muk­sil­la eri nä­kö­kul­mis­ta kat­so­en sa­mal­la ta­paa kuin Maa­il­man ta­lous­foo­ru­min mit­taus­tu­lok­sen uu­ti­sot­si­kois­sa. Kun kes­kus­te­lu nou­see tun­ne­poh­jal­ta, asi­at usein mus­ta­val­kois­tu­vat, nii­den ko­ko­luok­ka hä­mär­tyy ja ää­nen­pai­not ko­ve­ne­vat. Sääs­te­tään, kun­han ei tul­la mi­nun lom­pa­kol­le­ni.

Run­sau­den ja var­sin­kin niuk­kuu­den ja­ka­mi­sen yk­si kes­kei­nen haas­te on sii­nä, ko­e­taan­ko ja­ka­mi­nen oi­keu­den­mu­kai­se­na. Koh­te­lee­ko se mei­tä tasa-ar­voi­ses­ti? Jul­ki­nen ta­lous, yri­tys­ta­lous ja yk­si­tyi­nen ta­lous käyt­täy­ty­vät eri­lai­sin reu­na­eh­doin. Meil­lä jo­kai­sel­la on eri­lai­nen elä­män­ti­lan­ne ja eli­nym­pä­ris­tö, eri­lai­set tar­peet ja tot­tu­muk­set. Työs­sä­käy­vä voi ko­kea ar­ki­päi­väs­sään köy­hyyt­tä ja työ­tön rik­kaut­ta, jos an­si­o­si­don­nais­ta työt­tö­myys­tur­vaa on vie­lä viik­ko­kin jäl­jel­lä.

Sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen esi­ru­kouk­ses­sa pyy­däm­me päät­tä­jil­le vas­tuun­tun­toa, niin et­tä he edis­täi­si­vät oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja toi­mi­si­vat eri­tyi­ses­ti nii­den par­haak­si, jot­ka ovat hei­koim­mas­sa ase­mas­sa. It­sel­lem­me pyy­däm­me, et­tä Ju­ma­la aut­tai­si mei­tä ja­ka­maan lah­jan­sa niin, et­tä kai­kil­la oli­si koh­tuul­li­nen toi­meen­tu­lo ja ih­mi­sar­voi­nen elä­mä ja et­tä op­pi­sim­me suh­tau­tu­maan toi­siim­me kun­ni­oit­ta­vas­ti.

Mil­lä ta­val­la niuk­kuut­ta voi­si ja­kaa kris­til­li­ses­ti? Kris­til­li­nen ta­sa­ja­ko tar­koit­taa, et­tä ja­e­taan jo­kai­sel­le vält­tä­mät­tö­män tar­peen mu­kaan – koh­tuul­li­ses­ti, niin kuin Lut­he­rin Vähä ka­te­kis­mus opet­taa jo­ka­päi­väi­ses­tä lei­väs­tä. Ei siis vält­tä­mät­tä ai­na ta­san.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys