JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151014062600

Oli kark­ki­päi­vä. Yk­si lap­sis­ta kip­pa­si koko pus­sin ker­ral­la suu­hun­sa, mais­kut­ti ai­kan­sa kuo­la va­lu­en ja pyy­si koh­ta li­sää. Toi­nen ot­ti pus­sis­taan vain yh­den ka­ra­mel­lin, mais­toi vä­hän reu­nas­ta, lait­toi suu­hun­sa, nau­tis­ke­li hi­taas­ti ja vah­ti lop­pu­ja kark­ke­ja koko seu­raa­van vii­kon ma­ke­an­hi­moi­sil­ta si­sa­ruk­sil­taan. Jos ta­voi­tel­tiin iloa ja hy­vää miel­tä, oli­si­ko toi­sel­le riit­tä­nyt yk­si ka­ra­mel­li ja toi­sel­le koko pus­sil­li­nen?

Maa­il­man ta­lous­foo­ru­min tuo­reen mit­tauk­sen mu­kaan Suo­men kil­pai­lu­ky­ky on pu­don­nut nel­jän­nel­tä si­jal­ta kah­dek­san­nek­si. Mit­tauk­ses­sa oli mu­ka­na 140 maa­ta. Uu­ti­sot­si­koi­den mu­kaan Suo­men kil­pai­lu­ky­ky oli hei­ken­ty­nyt, pu­don­nut tai ro­mah­ta­nut. Joi­den­kin ot­si­koi­den mu­kaan Suo­mi oli mit­tauk­sen mu­kaan pa­ras Poh­jois­maa. Jos­sain ker­rot­tiin, et­tä si­joi­tus on pu­don­nut, mut­ta Suo­mi on edel­leen Poh­jois­mai­den yk­kö­nen. Kaik­ki mai­ni­tut ot­si­kot oli­vat oi­ke­as­sa.

Ko­ti­maan uu­ti­sia seu­ran­neel­le lie­nee tul­lut sel­väk­si, et­tä jul­ki­nen vel­ka ei sai­si enää kas­vaa. Nyt on ai­ka sääs­tää ja lei­ka­ta. Pie­ni­kin sääs­tö yk­sit­täi­ses­sä ta­lou­des­sa tuot­taa vii­si ja puo­li­mil­joo­nai­sel­ta kan­sal­ta ke­rät­ty­nä mel­koi­sen ra­ha­sum­man. Yh­teis­kun­nan sääs­töt ja leik­kauk­set nä­ky­vät omal­la pank­ki­ti­lil­lä ja ulot­tu­vat siel­tä ruo­ka­pöy­tään, vaa­te­kaap­piin, asu­mi­seen, ter­vey­den­hoi­toon, liik­ku­mi­seen, har­ras­tuk­siin ja kaik­ki­al­le, mis­sä ra­haa tar­vi­taan.

Vaik­ka pie­ni­kin vyön ki­ris­tä­mien kuo­hut­taa her­käs­ti miel­täm­me, tun­tuu pe­rus­tel­lul­ta, et­tä on sääs­tet­tä­vä. Mut­ta mis­tä lei­kat­tai­siin ja kuin­ka pal­jon? Sa­no­ma­leh­dis­sä ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa sin­koi­le­vat lu­ki­ja­kom­men­tit nos­ta­vat esiin voi­mak­kai­ta nä­ke­myk­siä ja vaa­ti­muk­sia eri kan­sa­lais­ryh­mien, työn­te­ki­jöi­den ja työ­nan­ta­jien etu­jen puo­les­ta ja vas­taan. Vas­tak­kai­sia vaa­ti­muk­sia pe­rus­tel­laan usein sa­moil­la ti­las­toil­la ja tut­ki­muk­sil­la eri nä­kö­kul­mis­ta kat­so­en sa­mal­la ta­paa kuin Maa­il­man ta­lous­foo­ru­min mit­taus­tu­lok­sen uu­ti­sot­si­kois­sa. Kun kes­kus­te­lu nou­see tun­ne­poh­jal­ta, asi­at usein mus­ta­val­kois­tu­vat, nii­den ko­ko­luok­ka hä­mär­tyy ja ää­nen­pai­not ko­ve­ne­vat. Sääs­te­tään, kun­han ei tul­la mi­nun lom­pa­kol­le­ni.

Run­sau­den ja var­sin­kin niuk­kuu­den ja­ka­mi­sen yk­si kes­kei­nen haas­te on sii­nä, ko­e­taan­ko ja­ka­mi­nen oi­keu­den­mu­kai­se­na. Koh­te­lee­ko se mei­tä tasa-ar­voi­ses­ti? Jul­ki­nen ta­lous, yri­tys­ta­lous ja yk­si­tyi­nen ta­lous käyt­täy­ty­vät eri­lai­sin reu­na­eh­doin. Meil­lä jo­kai­sel­la on eri­lai­nen elä­män­ti­lan­ne ja eli­nym­pä­ris­tö, eri­lai­set tar­peet ja tot­tu­muk­set. Työs­sä­käy­vä voi ko­kea ar­ki­päi­väs­sään köy­hyyt­tä ja työ­tön rik­kaut­ta, jos an­si­o­si­don­nais­ta työt­tö­myys­tur­vaa on vie­lä viik­ko­kin jäl­jel­lä.

Sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen esi­ru­kouk­ses­sa pyy­däm­me päät­tä­jil­le vas­tuun­tun­toa, niin et­tä he edis­täi­si­vät oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja toi­mi­si­vat eri­tyi­ses­ti nii­den par­haak­si, jot­ka ovat hei­koim­mas­sa ase­mas­sa. It­sel­lem­me pyy­däm­me, et­tä Ju­ma­la aut­tai­si mei­tä ja­ka­maan lah­jan­sa niin, et­tä kai­kil­la oli­si koh­tuul­li­nen toi­meen­tu­lo ja ih­mi­sar­voi­nen elä­mä ja et­tä op­pi­sim­me suh­tau­tu­maan toi­siim­me kun­ni­oit­ta­vas­ti.

Mil­lä ta­val­la niuk­kuut­ta voi­si ja­kaa kris­til­li­ses­ti? Kris­til­li­nen ta­sa­ja­ko tar­koit­taa, et­tä ja­e­taan jo­kai­sel­le vält­tä­mät­tö­män tar­peen mu­kaan – koh­tuul­li­ses­ti, niin kuin Lut­he­rin Vähä ka­te­kis­mus opet­taa jo­ka­päi­väi­ses­tä lei­väs­tä. Ei siis vält­tä­mät­tä ai­na ta­san.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys