JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160314064600

Kak­si­kym­men­tä pää­toi­mit­ta­jaa jul­kis­ti maa­lis­kuun alus­sa kan­na­no­ton luo­tet­ta­vam­man me­di­an puo­les­ta. Ei­kö siis kaik­ki me­dia ole­kaan luo­tet­ta­vaa? Ei­kö kaik­ki uu­ti­se­na jul­ki­ses­ti ker­rot­tu ole­kaan tot­ta? Mikä on se va­le­me­dia, jos­ta pää­toi­mit­ta­jat ovat ko­vin huo­lis­saan? Ja mikä pää­toi­mit­ta­ja on sa­no­maan mi­tään tois­ten luo­tet­ta­vuu­des­ta?

Sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­tien, ra­di­on, te­le­vi­si­on ja nii­den verk­ko­si­vu­jen uu­ti­sia tuot­taa jouk­ko me­dia-alan tai yh­teis­kun­nal­li­sen kou­lu­tuk­sen hank­ki­nei­ta toi­mit­ta­jia, joi­ta oh­jaa työs­sään jour­na­lis­ti­nen etiik­ka. Toi­mit­ta­ja tu­tus­tuu työs­sään yh­teis­kun­taan hy­vin laa­ja-alai­ses­ti ja ky­ke­nee par­haim­mil­laan hah­mot­ta­maan sel­ke­äs­ti iso­ja ko­ko­nai­suuk­sia omal­ta seu­ran­ta-alu­eel­taan. Isois­sa toi­mi­tuk­sis­sa ja eri­kois­jul­kai­suis­sa toi­mit­ta­jat voi­vat kes­kit­tyä po­li­tiik­kaan, ta­lou­teen, ur­hei­luun, ter­vey­teen, kult­tuu­riin, viih­tee­seen, tie­tee­seen tai kir­kol­li­siin asi­oi­hin ja us­kon­toon. Pie­nen pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja ja verk­ko­leh­den uu­tis­toi­mit­ta­ja kä­sit­te­le­vät työs­sään kaik­kia vas­taan­tu­le­via ai­he­pii­re­jä.

Toi­mit­ta­jan työ on usein no­pe­a­tem­pois­ta. Mo­nia toi­mit­ta­jia vai­vaa huo­li sii­tä, et­tei asi­oi­hin eh­di pe­reh­tyä riit­tä­väs­ti. Pai­ne­tul­la leh­del­lä on ai­ka­tau­lun­sa, ja verk­ko­leh­den jul­kai­su­ai­ko­ja mi­ta­taan mi­nuu­teis­sa. Toi­mit­ta­ja voi työ­päi­vän­sä ai­ka­na kä­si­tel­lä usei­ta eri ai­he­pii­re­jä. Sil­ti asi­at tar­kis­te­taan yleen­sä vä­hin­tään kah­des­ta eri läh­tees­tä, suo­ria si­taat­te­ja ja ko­ko­nai­sia jut­tu­ja lä­he­te­tään läh­de­hen­ki­löil­le tar­kis­tet­ta­vak­si ja ot­si­koin­tia ja ju­tun nä­kö­kul­maa hi­o­taan toi­mi­tuk­sen uu­tis­ko­kouk­sis­sa. Taus­ta­tie­to­jen han­kin­ta on olen­nai­nen osa toi­mit­ta­jan työ­tä.

Pää­toi­mit­ta­ja vas­taa joh­ta­man­sa me­di­an lin­jas­ta ja ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. No­peu­tu­vien laa­ja­kais­to­jen ja kä­te­vien äly­pu­he­lin­ten, tab­let­tien ja läp­pä­rei­den ai­ka­na pai­net­tu­jen leh­tien lu­ki­ja­mää­rät las­ke­vat. In­ter­ne­tin maa­il­mas­sa mak­sul­li­nen leh­den ti­laus jää hel­pos­ti toi­sek­si il­mai­sen tar­jon­nan rin­nal­la. Ta­lou­del­lis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen ja kor­ke­an jour­na­lis­ti­sen ta­son ja toi­min­ta­ky­vyn säi­lyt­tä­mi­nen on en­tis­tä haas­ta­vam­paa in­ter­ne­tin kir­ja­van tar­jon­nan rin­nal­la.

In­ter­ne­tin ja so­si­aa­li­sen me­di­an ai­ka­na jo­kai­sen on mah­dol­lis­ta saa­da ää­nen­sä kuu­lu­viin. Osa jul­kai­si­jois­ta jää hy­vin pie­nen pii­rin lu­ke­mis­tok­si, osa taas le­vi­ää so­si­aa­li­sen me­di­an vä­li­tyk­sel­lä no­pe­as­ti. Va­paa jul­kai­su­ka­na­va tar­jo­aa kä­te­vän mah­dol­li­suu­den oman, tar­koi­tus­ha­kui­sen­kin vies­tin le­vit­tä­mi­sek­si. Kaik­ki uu­tis­si­vus­toil­ta näyt­tä­vät si­vut ei­vät pe­rus­tu jour­na­lis­ti­seen työ­ta­paan ja etiik­kaan. Ta­lou­del­li­sen ja yh­teis­kun­nal­li­sen epä­var­muu­den ai­ka­na epä­luot­ta­mus­ta, pel­koa ja jopa vi­haa voi­daan liet­soa tie­toi­ses­ti yk­si­puo­li­sen, jopa val­hei­siin pe­rus­tu­van vies­tin­nän avul­la.

Mil­lai­sia uu­ti­sia se­laam­me päi­vän mit­taan pu­he­li­mis­tam­me ja tie­to­ko­neen ruu­dul­ta? Min­kä­lai­sia si­säl­tö­pal­ve­lu­ja käy­täm­me? Lu­em­me­ko vain tois­ten ja­ka­mia uu­ti­sia? Kuin­ka usein tar­kis­tam­me, kuka uu­ti­sen tai tie­don jul­kai­see, ja­kaa ja kus­tan­taa ja mikä voi­si ol­la jul­kai­se­mi­sen mo­tii­vi? On­ko jul­kai­sun ta­ka­na vas­tuun­sa kan­ta­va, mo­raa­li­ses­ti kes­tä­vä taho? Pe­rus­tuu­ko tie­to luo­tet­ta­vaan tut­ki­muk­seen ja to­del­li­siin ha­vain­toi­hin vai ovat­ko taus­tal­la hu­hu­pu­heet tai sel­vä tar­koi­tus­ha­kui­suus? On­ko tie­to yk­si­puo­li­nen vai on­ko kai­kil­le asi­a­no­sai­sil­le an­net­tu mah­dol­li­suus kom­men­toi­da ai­het­ta?

Pro­fes­so­ri Es­ko Val­ta­o­ja luon­neh­ti Ylen hel­mi­kui­ses­sa haas­tat­te­lus­sa so­si­aa­lis­ta me­di­aa ky­län kai­vol­la juo­ru­a­mi­sek­si: ”On alet­tu ku­vi­tel­la, et­tä se vii­mei­sin tie­to löy­tyy so­mes­ta. Lop­pu­jen lo­puk­si se ei ole muu­ta kuin ky­län kai­vol­la juo­ru­a­mis­ta. To­del­li­sen tie­don, uu­den asi­an suh­de höm­pö­tyk­seen on ko­vin vä­häi­nen.”

Sa­mas­sa haas­tat­te­lus­sa pro­fes­so­ri ar­vi­oi, et­tä vii­de­so­sa ih­mi­sis­tä us­koo mitä ta­han­sa. Jon­kin ver­ran so­si­aa­lis­ta me­di­aa ja leh­ti­jut­tu­jen kom­men­toin­tia seu­raa­va­na mi­nun on help­po us­koa pro­fes­so­rin väi­te. In­ter­ne­tin maa­il­mas­ta Val­ta­o­ja kom­men­toi näin: ”It­se in­ter­net on kuin lo­pu­ton tie­don val­ta­me­ri, mut­ta se on hy­vin, hy­vin ros­kai­nen paik­ka.” Läh­dek­ri­tiik­kiä siis tar­vi­taan. Se on kes­kei­nen osa mei­dän jo­kai­sen me­di­a­lu­ku­tai­toa.

Pe­rin­tei­ses­sä me­di­as­sa pää­toi­mit­ta­ja on mo­raa­li­ses­sa vas­tuus­sa lu­ki­joil­leen. Hän vas­taa uu­ti­soin­nin luo­tet­ta­vuu­des­ta ja kan­taa ju­ri­di­sen vas­tuun, jos jul­kais­tu si­säl­tö joh­taa syyt­tee­seen. Kuka vas­taa sel­lai­sen tie­don oi­keel­li­suu­des­ta, joka ja­e­taan il­man ju­ri­dis­ta ja jour­na­lis­tis­ta vas­tuu­ta, il­man yk­si­se­lit­teis­tä tie­toa uu­ti­sen al­ku­pe­räs­tä, läh­tees­tä, asi­ayh­tey­des­tä ja jul­kai­si­jas­ta?

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys