JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160214065400

Luin tut­ki­muk­ses­ta, jon­ka mu­kaan so­si­aa­li­sen me­di­an ka­ve­reis­ta vain hy­vin pie­ni osa on to­del­la si­nus­ta ja kuu­lu­mi­sis­ta­si kiin­nos­tu­nut. Riip­pu­mat­ta sii­tä, on­ko ka­ve­rei­ta kym­me­nen, sata tai tu­hat, vain muu­ta­ma vä­lit­täi­si ja ha­lu­ai­si aut­taa, jos jou­tui­sit vai­keuk­siin.

On mo­nen­ta­sois­ta ys­tä­vyyt­tä, pit­kää ja ly­hyt­tä, kes­tä­vää ja hau­ras­ta. Ys­tä­vyys voi syn­tyä yh­tei­sen elä­män­ti­lan­teen, har­ras­tuk­sen, opis­ke­lun, työn tai muun yh­dis­tä­vän te­ki­jän kaut­ta. Per­hei­den vä­li­nen ys­tä­vyys voi ra­ken­tua su­ku­lai­suu­den, las­ten tai jom­man­kum­man puo­li­son ka­ve­ruu­den poh­jal­le. Sa­man­kal­tai­nen elä­män­kat­so­mus ede­saut­taa ys­tä­vyyt­tä, vaik­ka se ei vält­tä­mät­tä syn­ny­tä lä­heis­tä ys­tä­vyyt­tä.

Ys­tä­vyys elää ja muut­tuu elä­män­ti­lan­tei­den mu­kaan. Jos­kus ys­tä­vyys kes­tää läpi elä­män, jos­kus lä­hei­nen­kin ys­tä­vyys kuih­tuu pelk­kään pään nyök­käys -ter­veh­dyk­seen, vuo­tui­seen jou­lu­kor­tin vaih­ta­mi­seen tai pas­sii­vi­seen ka­ve­ri-sta­tuk­seen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. On ys­tä­viä, jot­ka jos­sain elä­män­ti­lan­tees­sa ovat ol­leet mer­kit­tä­vä ilo, tuki ja apu, mut­ta toi­ses­sa elä­män­vai­hees­sa yh­tei­siä asi­oi­ta tun­tuu ole­van vä­hän. Mi­hin ys­tä­vyys jää?

Ar­ki­päi­vän elä­mä ei vält­tä­mät­tä suju niin kuin toi­voi­si. Tu­lee vas­toin­käy­mi­siä ja pet­ty­myk­siä. Oma tai­val voi al­kaa tun­tua haa­le­al­ta ys­tä­vien ole­te­tun me­nes­tyk­sen rin­nal­la. Rak­kau­den kak­sois­käs­kyn toi­nen osa kä­sit­te­lee suh­det­ta lä­him­mäi­seen: ”Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si.” Osaan­sa tyy­ty­mät­tö­mäl­lä tai pet­ty­neel­lä oma­nar­von­tun­nol­la on vai­ke­aa ra­kas­taa it­seä, saa­ti lä­him­mäis­tä. Mie­li voi vä­rit­tyä har­maak­si: ”Kun meil­lä on vaan täl­lais­ta ar­kis­ta, kun minä olen täm­möi­nen epä­on­nis­tu­nut.”

Jos­kus, to­sin har­vem­min, elä­mä voi tem­pau­tua sel­lai­seen myö­tä­mä­keen, et­tä van­hat ys­tä­vät ei­vät pysy kan­noil­la. Tai eteen voi avau­tua uu­si, le­ve­äm­pi väy­lä. Päi­vät täyt­ty­vät uu­sis­ta asi­ois­ta, ta­voit­teis­ta ja ih­mi­sis­tä. Kaik­ki en­ti­nen voi näyt­tää vaa­ti­mat­to­mal­ta, pie­nel­tä ja yk­sin­ker­tai­sel­ta. Omas­sa mie­les­sä ar­vot­to­mak­si käy­neel­le ys­tä­vyy­del­le ei vält­tä­mät­tä rii­tä ai­kaa, ha­lua ei­kä mie­len­kiin­toa.

Pe­tol­li­suus, pa­hat sa­nat, louk­kaa­va käy­tös tai muu so­pi­ma­ton teko rik­ko­vat ys­tä­vyyt­tä. Ys­tä­vyys voi myös haa­le­ta, vaik­ka eri­mie­li­syy­det tai pet­ty­myk­set ei­vät oli­si sitä tu­kah­dut­ta­neet. Yh­tei­set asi­at vain hii­pu­vat. Aja­tel­laan, et­tä ke­mi­am­me ei­vät koh­taa, eläm­me eri­lais­ta ar­ki­päi­vää tai aja­tuk­sem­me, toi­veem­me ja asen­teem­me ovat eri­lai­sia. Jos­kus yh­tey­den­pi­to har­ve­nee tois­puo­lei­ses­ti. Kun­pa sil­loin osai­sim­me yh­des­sä kes­kus­tel­la, mitä ys­tä­vyy­del­lem­me kuu­luu.

Muis­tan jo edes­men­nyt­tä, lä­heis­tä ys­tä­vää, joka usein ero­tes­sam­me ky­syi:

– Ei­hän mei­dän vä­lil­le jää mi­tään kan­net­ta puo­lin tai toi­sin?

Yk­sin­ker­tai­sel­la ta­val­la hän ma­dal­si pu­hu­mi­sen ja so­pi­mi­sen kyn­nys­tä, jos oli tie­tä­mät­tään lou­kan­nut tai it­se jää­nyt jo­tain sa­no­mis­ta­ni tai te­ke­mis­tä­ni miet­ti­mään.

To­del­li­nen ys­tä­vyys kas­vaa kes­ki­näi­sen ar­vos­tuk­sen ja luot­ta­muk­sen maa­pe­räl­lä. Se saa kas­vu­voi­maa avoi­muu­des­ta, vil­pit­tö­myy­des­tä ja an­teek­si an­ta­mi­ses­ta, ei niin­kään yh­tei­sis­tä mie­len­kiin­non koh­teis­ta, sa­man­lai­ses­ta elä­män­ti­lan­tees­ta tai elä­män­pii­ris­tä. Hy­vää ys­tä­vyyt­tä kan­nat­taa vaa­lia. Se kan­taa yli ka­ri­koi­den ja tuu­lis­ten tai­pa­lei­den, ta­soit­taa tie­tä.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys