JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150507061400

Alan ol­la sii­nä iäs­sä, et­tä las­ten­las­ten pap­pa­na mi­nut is­tu­te­taan kas­te­ti­lai­suuk­sien kah­vi­pöy­däs­sä pa­pin vie­reen. Nuo­rim­man lap­sen­lap­se­ni kas­te­pa­pin kans­sa kes­kus­te­lu pol­vei­li kir­kon ja kris­ti­nus­kon ti­laan ja ase­maan kes­ki­ko­koi­sel­la te­ol­li­suus­paik­ka­kun­nal­la.

– Jot­kut sa­no­vat, et­tä pap­pien pi­täi­si jal­kau­tua ih­mis­ten pa­riin, kap­pa­lai­nen ker­toi. – Täs­sä­kin ti­lai­suu­des­sa on yk­si en­ti­nen op­pi­laa­ni ja yk­si rip­pi­lap­se­ni. Muu kas­te­vä­ki kas­vat­taa en­ti­ses­tään koh­taa­mie­ni ih­mis­ten mää­rää. Har­vas­sa työs­sä saa koh­da­ta enem­män ih­mi­siä hei­dän eri­lai­sis­sa elä­män­vai­heis­saan.

Kap­pa­lai­nen las­kes­ke­li kas­ta­neen­sa, kon­fir­moi­neen­sa, vih­ki­neen­sä avi­o­liit­toon, muis­ta­neen­sa merk­ki­päi­vä­nä ja siu­nan­neen­sa hau­dan le­poon tu­han­sia, ken­ties kym­me­niä tu­han­sia ih­mi­siä elä­kei­kää hi­po­van pap­pi­su­ran­sa ai­ka­na. Mon­ta su­ku­pol­vea oli siu­naa­vien kä­sien al­ta kul­ke­nut. Mel­koi­nen oli myös pe­rus­kou­lu­lais­ten ja lu­ki­o­lais­ten jouk­ko, joka oli is­tu­nut kym­me­nien vuo­sien ai­ka­na kap­pa­lai­sen us­kon­non ope­tus­ta kuu­le­mas­sa.

– Maal­lis­tu­neil­ta ih­mi­sil­tä tai­taa jää­dä huo­maa­mat­ta iso osa kir­kon työs­tä. Olen lu­ke­nut leh­dis­tä, et­tä kir­kos­sa­käyn­ti on vii­me vuo­si­na vä­hen­ty­nyt, sa­non.

– Kä­vi­jä­mää­rän las­ku on me­di­an luo­ma mie­li­ku­va, kap­pa­lai­nen jat­kaa. – Kun kirk­ko­kon­ser­tit las­ke­taan mu­kaan, kir­kos­sa käy vuo­des­sa enem­män vä­keä kuin jää­kiek­ko­lii­gas­sa.

Kä­vi­jä­mää­rien mit­taa­mi­nen on kes­kei­nen me­dia-, kult­tuu­ri-, mat­kai­lu- ja vä­hit­täis­kau­pan alal­la käy­tet­ty pal­ve­lun suo­si­on mit­ta­ri. Mat­kai­lu- tai kult­tuu­ri­koh­tees­sa käy­mi­nen kar­tut­taa suo­raan pää­sy­lip­pu­tu­lo­ja ja vä­hit­täis­kau­pan oven ah­ke­ra käy­mi­nen kau­pan kas­sa­vir­taa. Me­dia-alal­la käy­te­tään mit­ta­rei­na lu­ki­ja­mää­rää ja net­ti­ai­ka­na si­vu­la­taus­ten mää­rää sekä si­vus­tol­la vie­tet­tyä ai­kaa, jot­ka kaik­ki kas­vat­ta­vat me­di­an suo­si­o­ta il­moi­tu­sa­lus­ta­na ja kar­tut­ta­vat mak­sul­lis­ten si­vus­to­jen le­vik­ki­tu­lo­ja.

Verk­ko­si­vus­ton toi­mi­tuk­ses­sa tuot­ta­ja seu­raa ana­lyy­si­oh­jel­man re­aa­li­ai­kais­ta suo­si­tus­ta, mikä ot­sik­ko kan­nat­taa nos­taa si­vul­la nä­ky­vim­mäl­le pai­kal­le. Ot­sik­ko ra­ken­tuu sa­nois­ta, jois­ta jot­kut ke­rää­vät klik­kauk­sia enem­män kuin toi­set. Tuot­ta­ja vaih­taa ot­si­kon sa­no­ja, ja las­ku­ri al­kaa re­kis­te­röi­dä no­pe­as­ti ker­ty­viä klik­kauk­sia. Ana­lyy­si­oh­jel­ma suo­sit­te­lee jut­tu­ja kuin ta­ka­vuo­sien pe­ru­na­kaup­pi­aam­me pe­ru­noi­ta: ”Nämä on ol­leet hy­viä, näi­tä ih­mi­set ovat os­ta­neet.”

Jää­kiek­ko­lii­gan kä­vi­jä­mää­rä jäi täl­lä kau­del­la al­le kah­den mil­joo­nan. Kir­kon kä­vi­jä­mää­rää en tar­kis­ta­nut, vaan us­koin kap­pa­lai­sen kä­vi­jä­mää­rä­väit­teen mie­lel­lä­ni. Kä­vi­jä­mää­rien suo­ra ver­tai­lu ei ole on­gel­ma­ton­ta eri­lais­ten mit­taus­me­ne­tel­mien ja toi­sis­taan poik­ke­a­van toi­min­nan vuok­si.

Ke­sän suur­ten hen­gel­lis­ten ti­lai­suuk­sien kä­vi­jä­mää­rä nou­see ot­si­koi­hin, mut­ta on­ko se edes oi­kea mit­ta­ri hen­gel­li­sen ydin­sa­no­man mit­taa­mi­seen? Run­sas kä­vi­jä­mää­rä ker­too toki hen­gel­li­seen toi­min­taan si­tou­tu­mi­ses­ta, kä­vi­jöi­den ar­vo­maa­il­mas­ta ja tun­tuu ken­ties ko­leh­ti­haa­vin pai­nos­sa. To­dek­si elet­ty­nä ar­ki­päi­vän kris­til­li­syys to­teu­tuu syn­tien an­teek­sius­ko­mi­se­na, lä­him­mäi­sen­rak­kau­te­na ja hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la elä­mi­se­nä.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys