JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141106060200

Vä­rik­kää­seen tuu­li­pu­kuun pu­keu­tu­nut nai­nen tut­kii kes­kit­ty­nees­ti pie­nen poh­joi­sen kun­nan kir­ja­kau­pan on­nit­te­lu­kort­ti­te­li­net­tä. Lo­pul­ta nai­nen löy­tää et­si­män­sä, as­te­lee kas­sal­le ja ky­syy kir­ja­kaup­pi­aal­ta:

– On­ko­han tämä us­ko­vai­sel­le so­pi­va?

Kir­ja­kaup­pi­as tut­kii vii­si­kym­men­vuo­ti­aal­le tar­koi­tet­tua piir­ret­tyä kort­tia, jos­sa väi­te­tään päi­vän­san­ka­rin vai­kut­ta­van rei­lus­ti ikäis­tään nuo­rem­mal­ta.

– Kyl­lä tä­män voi an­taa. Ei mi­nus­ta täs­sä ole mi­tään so­pi­ma­ton­ta.

– Kun en mi­ten­kään ha­lu­ai­si lou­ka­ta. Kun minä olen täm­möi­nen ke­vyt­mie­li­nen ja syn­ti­nen. Sii­tä se on mo­nes­ti sa­no­nut, kun asun su­si­pa­ri­na. Vii­si­tois­ta vuot­ta jo asu­nut.

Vil­kai­sen kort­tia ohi­men­nen en­kä mi­nä­kään huo­maa sii­nä mi­tään louk­kaa­vaa. En tie­dä, min­kä­lai­sen us­kon tun­nus­ta­jal­le kort­ti on me­nos­sa, mut­ta ti­lan­ne py­säyt­tää. It­sen­sä syn­ti­sek­si tun­nus­ta­va nai­nen ha­lu­aa toi­vot­taa on­nea us­ko­vai­se­na tun­te­mal­leen ys­tä­väl­le niin, et­tei louk­kai­si tä­män us­kon­nol­li­sia tun­tei­ta.

Mie­lee­ni nou­see eräs ti­lan­ne lap­suu­des­ta­ni. Isä­ni ran­ne­kel­lo py­säh­tyi. Lap­suu­den­ko­ti­ni naa­pu­ris­sa asu­va kel­lo­sep­pä puh­dis­ti ko­neis­ton ja sai kel­lon taas käy­mään. Isä tar­jo­si mak­sua, mut­ta kel­lo­sep­pä ei ha­lun­nut palk­ki­o­ta hy­väl­tä naa­pu­ril­ta. Isä an­toi kui­ten­kin pie­nen se­te­lin, et­tä kel­lo­sep­pä kä­vi­si kah­vil­la.

Päi­viä myö­hem­min isä muis­ti, et­tä kel­lo­sep­pä tun­nus­taa sel­lais­ta us­koa, jos­sa kah­vin­juon­tia pi­de­tään syn­ti­nä. Asia al­koi vai­va­ta isän miel­tä: louk­kaan­tui­ko­han kel­lo­sep­pä. Mil­tä mi­nus­ta tun­tui­si, jos mi­nul­le tar­jot­tai­siin ra­haa, et­tä kä­vi­sin kal­jal­la, isä­ni poh­ti.

Vaik­ka isä­ni oli ah­ke­ra kor­jaa­maan tai­ta­mat­to­muuk­si­aan, kel­lo­se­pän kah­vi­ra­ha-asia tai­si jää­dä hoi­ta­mat­ta. Ar­ve­len näin käy­neen, kos­ka isän täyt­tä­es­sä vii­si­kym­men­tä vuot­ta kel­lo­sep­pä ojen­si isäl­le­ni ys­tä­väl­lis­ten on­nit­te­lu­sa­no­jen saat­te­le­ma­na us­kon­suun­tan­sa ame­rik­ka­lais­ta al­ku­pe­rää ole­van pe­rus­te­ok­sen.

Kir­ja pää­tyi juh­lan jäl­keen olo­huo­neen kaap­piin äi­ti­ni Knit­tax-neu­le­ko­neen sak­san- ja ruot­sin­kie­lis­ten käyt­tö­oh­je­kir­jo­jen vä­liin. Siel­tä kir­ja vuo­si­kym­me­nien ku­lut­tua löy­tyi, kun ko­ti­ta­lo­a­ni tyh­jen­net­tiin isä­ni pois­me­non jäl­keen. Luu­len, et­tei­vät kir­jaa muut lu­ke­neet kuin minä jos­kus alus­ta jon­kin mat­kaa, mut­ta ei kir­jaa pois­kaan hei­tet­ty. Se oli kel­lo­sep­pä­naa­pu­rim­me pyhä kir­ja.

Raa­mat­tu neu­voo elä­mään so­vus­sa kaik­kien kans­sa, mi­kä­li se meis­tä riip­puu. On tai­to kes­kus­tel­la ys­tä­väl­li­ses­ti ja ra­ken­ta­vas­ti, vaik­ka ei oli­si kes­kus­te­lu­kump­pa­nin kans­sa sa­maa miel­tä. Vie­lä vaa­ti­vam­pi tai­to on kes­kus­tel­la elä­män pe­rus­ky­sy­myk­sis­tä ra­ken­ta­vas­ti lä­hei­sen ys­tä­vän, puo­li­son, oman lap­sen tai van­hem­man kans­sa, kun hän on va­lin­nut elä­mään­sä hy­vin eri­lai­sen ar­vo­maa­il­man.

Kun­pa muis­tai­sim­me, kuin­ka Hyvä Pai­men kut­suu ja hoi­vaa lam­pai­taan. Kun­pa Hy­vän pai­me­nen ää­ni sai­si oh­ja­ta elä­määm­me sil­loin­kin, kun ra­jo­jaan et­si­vän ka­rit­san uh­ma­tes­sa mie­lem­me kuo­huu tun­nes­kaa­lan pärs­keil­lä suut­tu­muk­ses­ta pet­ty­myk­seen ja su­ruun, toi­vos­ta epä­toi­voon ja huo­leen, pel­koon ja ah­dis­tuk­seen.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys