JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140403090500

Les­ta­di­o­lais­mies ko­la­roi kan­sa­ne­dus­ta­jan au­toa. Les­ta­di­o­lai­sy­rit­tä­jä ir­ti­sa­noi ul­ko­maa­lais­taus­tai­sen työn­te­ki­jän. Les­ta­di­o­lai­so­pet­ta­ja pois­ti op­pi­laan us­kon­to­tun­nil­ta.

Nuo en­sim­mäi­sen kap­pa­leen virk­keet ovat ku­vi­tel­tu­ja leh­ti­ot­si­koi­ta. Kek­sin ne it­se. Ne ei­vät siis ole oi­kei­ta, jul­kais­tu­ja ot­si­koi­ta. Lau­seis­sa pu­hu­taan ano­nyy­mis­tä op­pi­laas­ta, ul­ko­maa­lai­ses­ta ih­mi­ses­tä, luot­ta­mus­toin­ta hoi­ta­vas­ta hen­ki­lös­tä – ja ih­mi­ses­tä, jol­la on us­kon­nol­li­nen va­kau­mus.

Jour­na­lis­ti­nen tie­don­vä­li­tys pe­rus­tuu sa­nan­va­pau­teen, oi­keu­teen il­mais­ta ja vas­taa­not­taa tie­toa. Sa­nan­va­paus on de­mok­ra­ti­an yk­si pe­ru­se­le­ment­ti. Ihan kaik­kea ei kui­ten­kaan voi jul­ki­ses­ti sa­noa. Joi­hin­kin teh­tä­viin liit­ty­vän vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suu­den, oi­keu­sis­tui­men sa­las­sa­pi­to­pää­tös­ten ja pörs­si­sään­nös­ten li­säk­si tie­to­jen jul­kai­se­mis­ta ra­joit­taa yk­si­lön­suo­ja. Yk­si­lön­suo­ja on tar­koi­tet­tu suo­je­le­maan kan­sa­lais­ten yk­si­tyi­syyt­tä.

Jour­na­lis­tin oh­jei­den mu­kaan ”et­nis­tä al­ku­pe­rää, kan­sal­li­suut­ta, su­ku­puol­ta, sek­su­aa­lis­ta suun­tau­tu­mis­ta, va­kau­mus­ta tai näi­hin ver­rat­ta­vaa omi­nai­suut­ta ei pidä tuo­da esiin asi­aan­kuu­lu­mat­to­mas­ti tai hal­ven­ta­vas­ti”. Jour­na­lis­tin oh­jeet toi­mi­vat alan eet­ti­se­nä oh­jeis­to­na, ne ei­vät ole la­ki­teks­tiä.

Lain mu­kaan us­kon­nol­li­nen va­kau­mus on ter­veys­tie­to­jen kal­tai­nen ”ar­ka­luon­toi­nen hen­ki­lö­tie­to”, joka kuu­luu yk­si­tyi­syy­den pii­riin. Yk­si­tyi­syy­den pii­riin kuu­lu­van tie­don saa jul­kais­ta vain, jos seu­raa­vat kol­me eh­toa täyt­ty­vät: hen­ki­lö toi­mii jul­ki­ses­sa teh­tä­väs­sä tai vi­ras­sa tai vas­taa­vas­sa ase­mas­sa ja tie­to vai­kut­taa toi­min­nan ar­vi­oin­tiin mai­ni­tus­sa teh­tä­väs­sä ja tie­dol­la on mer­ki­tys­tä yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän asi­an kä­sit­te­le­mi­sek­si.

Jos en­sim­mäi­ses­sä kap­pa­lees­sa ole­vat ot­si­kot oli­si jul­kais­tu, oli­si­vat­ko ne kun­ni­oit­ta­neet yk­si­lön­suo­jaa? Oli­si­ko niis­sä nou­da­tet­tu jour­na­lis­tin oh­jei­ta? Kan­sa­ne­dus­ta­ja toi­mii jul­ki­ses­sa luot­ta­mus­toi­mes­sa, jo­ten hä­nen yk­si­lön­suo­jan­sa ei ole yh­tä tiuk­ka kuin ri­vi­kan­sa­lai­sel­la. Jot­kut kan­sa­ne­dus­ta­jan yk­si­tyi­se­lä­män asi­at voi­vat vai­kut­taa luot­ta­mus­toi­men hoi­toon. Mai­nin­ta ul­ko­maa­lais­taus­tas­ta jät­tää kan­sal­li­suu­den ja et­ni­sen al­ku­pe­rän avoi­mek­si.

Viit­taus les­ta­di­o­lai­suu­teen mää­rit­tää hen­ki­lön tiet­tyyn kan­san­ryh­mään kuu­lu­vak­si, se pal­jas­taa ar­ka­luon­tei­sen hen­ki­lö­tie­don, us­kon­nol­li­sen va­kau­muk­sen. Jo­kai­ses­sa esi­merk­ki­ot­si­kos­sa­ni ker­ro­taan, et­tä les­ta­di­o­lais­taus­tai­nen hen­ki­lö on teh­nyt jon­kin teon, joka ai­na­kin pin­ta­puo­li­ses­ti kat­so­en vai­kut­taa kiel­tei­sel­tä. Näin yh­dis­te­tään ne­ga­tii­vi­sia mer­ki­tyk­siä tä­hän us­kon­nol­li­seen va­kau­muk­seen. Sii­hen, mi­ten lu­ki­jat ot­si­kot tul­kit­se­vat, vai­kut­taa myös hei­dän oma ko­ke­muk­sen­sa les­ta­di­o­lai­sis­ta.

Olen ko­ke­nut, et­tä les­ta­di­o­lai­suus saa me­di­as­sa usein sel­lai­sia mer­ki­tyk­siä, joi­ta en tun­nis­ta. Mi­nul­le vai­kein­ta on tun­nis­taa les­ta­di­o­lai­suu­des­ta mie­li­ku­va tiu­kan ku­rin ja kes­ki­näi­sen val­von­nan al­la elä­vä­nä jouk­ko­na. It­se koen, et­tä saan us­koa va­paas­ti, il­man min­kään­lais­ta pai­nos­tus­ta tai val­lan­käyt­töä.

Jo­tain tut­tua nois­sa kek­si­mis­sä­ni ot­si­kois­sa on. Ot­si­koi­ta, jois­sa vii­ta­taan les­ta­di­o­lai­suu­teen, esiin­tyy me­di­as­sa. Se, kuin­ka asi­aan­kuu­lu­vaa tämä viit­taa­mi­nen on, vaih­te­lee. Jois­sa­kin asi­ayh­teyk­sis­sä viit­taa­mi­nen on pe­rus­tel­tua, jois­sa­kin ot­si­kois­sa ky­sei­sen hen­ki­lö­tie­don mai­nin­ta voi ol­la tar­koi­tus­ha­kuis­ta. Kai­kil­la yk­sit­täis­ten ih­mis­ten epä­on­nis­tu­mi­sil­la tai rik­keil­lä ei ole laa­jaa yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä. Les­ta­di­o­lai­sot­si­kot kiin­nos­ta­vat ja he­rät­tä­vät tun­tei­ta – tämä voi ol­la yk­si syy les­ta­di­o­lai­sot­si­koi­hin eri­tyi­ses­ti verk­kou­u­ti­soin­nis­sa, jos­sa pal­ve­lun tuot­to pe­rus­tuu ot­si­koi­den klik­kauk­siin.

On tär­ke­ää, et­tä me­dia tun­tee vas­tuun­sa ja tie­dos­taa, et­tä va­kau­muk­sen pe­rus­tee­ton mai­nit­se­mi­nen mur­taa yk­si­tyi­syy­den suo­jaa, voi teh­dä hen­ki­lön tun­nis­tet­ta­vak­si ja jopa tu­ho­ta hen­ki­lön elä­män. Us­kon­nol­li­sen va­kau­muk­sen mai­nit­se­mi­nen voi myös vai­kut­taa lu­ki­joi­den mie­li­ku­viin niin, et­tä yk­sit­täi­sen ih­mi­sen käyt­täy­ty­mi­nen yleis­te­tään koko us­ko­nyh­tei­sön käyt­täy­ty­mi­sek­si.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen us­ko­nyh­tei­sö näyt­täy­tyy kak­si­tu­hat­lu­vun me­di­as­sa usein vi­al­li­se­na, van­ha­nai­kai­se­na ja ah­taa­na. Sii­nä me­dia on oi­ke­as­sa, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set ovat syn­ti­siä ih­mi­siä ja kul­ke­vat van­hois­sa ja­lan­jäl­jis­sä. Edel­leen kui­ten­kin sy­dä­men us­kon omis­ta­ja saa ko­kea ih­meen: us­ko an­taa rau­han, va­pau­den ja ilon Py­häs­sä Hen­ges­sä.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys