JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150604063300

Is­tun maa­nan­tai­na puo­len päi­vän ai­kaan Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kuk­sen kah­vi­las­sa kir­joit­ta­mas­sa. Läh­din pari tun­tia sit­ten jat­ka­maan Iva­los­ta pol­ku­pyö­rä­mat­kaa­ni maan poh­joi­sim­mas­ta kol­kas­ta koh­ti ete­lää.

On kol­mas ret­ki­päi­vä. En­sim­mäi­sen päi­vän il­ta­na eh­dim­me ajaa vain kuu­si­kym­men­tä ki­lo­met­riä, ei­len ajoim­me sa­ta­vii­si­kym­men­tä. Tuu­li oli vas­tai­nen ja ylä­mä­et pit­kiä ja uu­vut­ta­via. Ala­mä­kiä ei tun­tu­nut ole­van ol­len­kaan. Saa­vuin il­ta­yöl­lä ma­ja­paik­kaam­me pari tun­tia poi­ka­ni ja vä­vy­ni jäl­jes­sä.

Nu­kuim­me aa­mul­la pit­kään, huol­sim­me va­rus­teem­me ja vävy laa­ti tu­ke­van aa­mi­ai­sen. Po­jat oli­vat eh­ti­neet il­lal­la kaup­paan, kos­ka ei­vät ol­leet jää­neet mi­nua odot­ta­maan. Mi­nun mat­kaa­ni hi­das­ta­vat sekä kes­kin­ker­tai­nen kun­to et­tä kir­joi­tus­työt, joi­ta teen mat­kan ai­ka­na.

Po­jat jäi­vät sii­vo­a­maan ma­ja­paik­kaa ja kor­jaa­maan aa­mi­ai­sas­ti­oi­ta, kun läh­din ve­si­sa­tee­seen ras­kaas­ti las­ta­tul­la pol­ku­pyö­räl­lä. Edes­sä oli lä­hes kol­men­kym­me­nen ki­lo­met­rin ylä­mä­ki ja ta­ka­na ras­kaan ajo­päi­vän vä­sy­mys.

Pit­kän ylä­mä­en nou­se­mi­nen on haas­ta­vaa. Kun tie­tää, et­tä ylä­mä­ki jat­kuu ai­na­kin tun­nin tai kak­si, voi­mat käy­vät no­pe­as­ti vä­hiin. Mo­ti­vaa­tio on ko­e­tuk­sel­la, ei­kä kau­la-au­kos­ta ihol­le tih­ku­va sa­de­ve­si mo­ti­vaa­ti­o­ta ko­hen­na. Koko han­keen mie­lek­kyys tun­tuu ky­see­na­lai­sel­ta. Mik­si olen tääl­lä, on­ko täs­sä ol­len­kaan jär­keä?

Pit­käs­sä vas­ta­mä­es­sä ei kan­na­ta aja­tel­la mat­kan pi­tuut­ta ei­kä mäen jyrk­kyyt­tä. Kat­se suun­na­taan vain muu­ta­man met­rin pää­hän eteen. Hy­viä kiin­to­pis­tei­tä ovat sil­lan­kai­teen tol­pat, puut ja pen­saat, säh­kö­pyl­väät tai au­raus­mer­kit. Pol­je­taan pie­nel­lä vaih­teel­la ta­sai­ses­ti ja yri­te­tään aja­tel­la ai­van mui­ta asi­oi­ta. Aja­tel­laan pää­mää­rää, mut­ta ei tai­pa­leen han­ka­luuk­sia. Ly­hy­es­tä­kin ala­mä­es­tä voi iloi­ta kuin pyy­tä­mät­tä saa­dus­ta palk­ki­os­ta.

Pit­kään ylä­mä­keen nous­tes­sa huo­maa, kuin­ka vä­lil­lä vas­taan­tu­le­vat ta­sa­maat tai vain lie­vät nou­sut tun­tu­vat mel­kein myö­tä­mä­el­tä. Jo­kai­nen va­paal­la rul­lat­tu met­ri vä­hen­tää jäl­jel­lä ole­vaa vas­ta­mä­keä. Sa­mal­la ta­val­la elä­män vas­toin­käy­mis­ten kuor­mit­ta­es­sa pie­net­kin myön­tei­set het­ket an­ta­vat voi­mia jat­kaa luot­ta­vai­ses­ti eteen­päin.

Pol­ku­pyö­rä­ret­ki poik­ke­aa elä­mäs­tä sii­nä, et­tä ret­ki suun­ni­tel­laan etu­kä­teen, mut­ta elä­mää ei voi suun­ni­tel­la. Kar­tas­ta voi tut­kia maan kor­keu­sa­se­maa ja val­mis­tau­tua tu­le­viin nou­sui­hin ja las­kui­hin. Elä­män huo­mis­ta kor­keu­sa­se­maa em­me tie­dä. Em­me tie­dä, on­ko edes­sä pit­kä vai ly­hyt ta­sa­maa, myö­tä- tai vas­ta­mä­ki. Sik­si on vii­sas­ta suun­na­ta kat­se vain muu­ta­man as­ke­leen eteen­päin ei­kä an­taa mat­kan vai­vo­jen su­men­taa nä­kö­a­laa. An­ne­taan pää­mää­rän säi­lyä mie­les­sä kir­kaa­na ja sel­ke­ä­nä.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys