JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140803070500

Les­ta­di­o­lai­ses­sa yh­tei­sös­sä vart­tu­nut ja va­kau­muk­ses­taan luo­pu­nut ys­tä­vä­ni ker­toi kan­ta­van­sa ma­sen­nuk­seen joh­ta­nei­ta muis­to­ja lap­suus- ja nuo­ruu­sa­jas­taan. Hän ky­syi, te­ki­vät­kö hä­nen van­hem­pan­sa oi­kein, kun hil­lit­si­vät hä­nen mie­li­ha­lu­jaan ja ute­li­ai­suut­taan esi­mer­kik­si ke­vy­en viih­teen osal­ta. Tai oli­ko oi­kein vie­dä hän­tä seu­roi­hin ja py­hä­kou­luun, kun hän ei lap­se­na voi­nut ai­kui­siin näh­den ta­sa­ver­tai­ses­ti il­mais­ta mie­li­pi­det­tään nii­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta.

Eläm­me ai­kaa, jos­sa ky­sel­lään vas­tuun pe­rään ja osoi­tel­laan syyl­li­siä. Ke­nen syy, kuka on vas­tuus­sa? Jos­kus van­hem­mat, jot­ka ha­vait­tu­aan lap­sel­la vat­sa­tau­din tai ve­si­ro­kon, miet­ti­vät en­si­si­jai­ses­ti, mis­tä lap­si on tau­din saa­nut. Ti­lan­net­ta ja eri­tyi­ses­ti sai­ras­tu­nut­ta las­ta hel­pot­tai­si enem­män, jos voi­ma­va­rat käy­tet­täi­siin en­si­a­puun ja tau­din hoi­ta­mi­seen. Jos au­to sam­muu yl­lät­tä­en maan­tiel­le, ei ole jär­ke­vää jää­dä kes­kel­le tie­tä moit­ti­maan au­ton myy­jää, maa­han­tuo­jaa tai val­mis­ta­jaa. Jos au­to ei pian käyn­nis­ty, kan­nat­taa ti­la­ta hi­nau­sau­to.

Kun minä ja ys­tä­vä­ni olim­me lap­sia, va­paa kas­va­tus nou­si muo­tiin. Nyt ta­voi­tel­laan ar­vo­va­paa­ta kas­va­tus­ta. ää­rim­mil­leen vie­ty­nä ar­vo­va­paas­sa kas­va­tuk­ses­sa lap­sel­le ei saa ker­toa, mi­ten hä­nen van­hem­pan­sa tai opet­ta­jan­sa ar­vot­ta­vat ym­pä­röi­vää maa­il­maa, mi­hin, mi­ten ja mik­si us­ko­vat. Aja­tel­laan, et­tä lap­si saa ko­keil­la ja et­siä, muo­dos­taa it­se kä­si­tyk­se­nä it­ses­tään ja maa­il­mas­ta. Voi ky­syä, mit­kä ovat seu­rauk­set, jos lap­si jou­tuu te­ke­mään sel­lai­sia va­lin­to­ja ja pää­tök­siä, joi­hin hä­nel­lä ei vie­lä ole riit­tä­viä edel­ly­tyk­siä.

Moni kol­mi­kymp­pi­nen tar­kas­te­lee omaa lap­suut­taan ja miet­tii, mil­lai­sia eväi­tä se tar­jo­si. Joku ko­kee per­heen­sä elä­män ol­leen lii­an oh­jaa­vaa, ra­joit­tu­nut­ta tai muu­ten epä­on­nis­tu­nut­ta.

Mi­nun on vai­kea us­koa, et­tä yk­si­kään isä tai äi­ti oh­jai­si lap­sen­sa ta­hal­laan tai il­keyt­tään sel­lai­siin va­lin­toi­hin, jot­ka trau­ma­ti­soi­vat ja joh­ta­vat ma­sen­nuk­seen. Jo­kai­nen vas­tuul­li­nen van­hem­pi pyr­kii tar­jo­a­maan lap­sel­leen tur­val­li­sen lap­suu­den ja par­haat mah­dol­li­set eväät elä­mää var­ten, vaik­ka voi­kin ko­kea teh­tä­väs­sä jos­kus neu­vot­to­muut­ta ja riit­tä­mät­tö­myyt­tä. Ti­lan­ne voi ol­la toi­nen, jos van­hem­mat tai jom­pi­kum­pi van­hem­mis­ta ei ky­ke­ne kan­ta­maan vas­tuu­taan.

Van­hem­mat hoi­ta­vat kas­va­tus­teh­tä­vään­sä omas­sa elä­män­ti­lan­tees­saan ja omal­la per­soo­nal­laan kun­kin ajan ihan­tei­den, pe­ri­aat­tei­den ja käy­tän­tö­jen mu­kaan. Kä­si­tys par­hais­ta eväis­tä vaih­te­lee aa­te­suun­nan, va­kau­muk­sen ja maa­il­man­kat­so­muk­sen mu­kaan. Ju­ma­laan us­ko­vat van­hem­mat pe­rus­ta­vat kas­va­tus­työn­sä kris­til­li­seen ope­tuk­seen ja toi­vo­vat las­ten­sa säi­lyt­tä­vän lap­suu­den us­kon­sa.

Lap­suu­den­ko­dis­ta, kou­lus­ta ja ka­ve­ri­pii­ris­tä ker­ty­vät ne al­ku­e­väät, joi­den va­ras­sa var­tu­taan it­se­näi­seen elä­mään. Meil­lä kai­kil­la on vä­hän eri­lai­set eväät. On vii­sas­ta tut­kia saa­mi­aan eväi­tä, ma­kus­tel­la nii­tä ja ase­tel­la, kuin­ka käyt­täi­si eväät elä­män­sä vah­vis­tuk­sek­si. Poh­tia, et­tä nämä ovat mi­nun evää­ni, mi­nun pe­rus­tuk­se­ni – rik­kau­te­ni tai eh­kä taak­ka­ni. Näil­le minä ra­ken­nan, vaik­ka kul­ki­sin­kin eri­lai­sia pol­ku­ja. On hyvä muis­taa, et­tä kaik­ki se, mitä elä­mäs­sä­ni juu­ri nyt koen, ei eh­kä lii­ty­kään lap­suu­tee­ni. Ar­vo­kas­ta oli­si, et­tä lap­set ja van­hem­mat voi­si­vat ar­vos­taa ja kun­ni­oit­taa toi­si­aan riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­lai­sia va­lin­to­ja elä­mäs­sään te­ke­vät.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys