JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141210065300

– Mik­si meil­lä ei enää ote­ta jou­lun al­la jou­lu­kort­ti­ku­vaa, ky­syi tei­ni-ikään eh­ti­nyt toi­sek­si nuo­rin lap­sem­me vuo­sia sit­ten.

– En ol­lut kos­kaan jou­lu­kort­ti­ku­vas­sa en­ke­li­nä.

– Et eh­ti­nyt mo­nes­sa jou­lu­kort­ti­ku­vas­sa ol­la­kaan, kun van­hem­mat lap­set ei­vät enää ha­lun­neet ku­vaan, vas­ta­sin.

– Mut­ta mikä et­tei. Mie­ti so­pi­va idea, niin teh­dään vie­lä ker­ran jou­lu­kort­ti­ku­va, sel­lai­nen, mis­sä on en­ke­li.

Jou­lu­kort­te­ja on mu­ka­va saa­da ja lä­het­tää, vaik­ka Fa­ce­book- ja What­sApp-ai­ka­na ter­veh­dyk­sen voi toi­mit­taa re­aa­li­a­jas­sa il­mai­sek­si. Saa­pu­nei­ta jou­lu­kort­te­ja se­lail­les­sa muis­taa kort­tien lä­het­tä­jiä ja yh­tei­siä het­kiä hei­dän kans­saan. Muis­te­lem­me pois­nuk­ku­nut­ta lä­him­mäis­tä, jon­ka kort­ti jää tänä jou­lu­na saa­pu­mat­ta. Yl­lä­tym­me iloi­ses­ti, kun saam­me kor­tin jos­tain, mis­tä em­me osan­neet odot­taa.

Jou­lu­kort­ti­ku­van ot­ta­mi­nen kuu­lui per­heem­me it­se­näi­syys­päi­vän viet­toon, mut­ta toi­si­naan se jäi vii­mei­seen mah­dol­li­seen il­taan. En­nen di­gi­taa­li­ku­vien ai­kaa fil­mi vie­tiin ke­hi­tyk­seen seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä ja fil­mis­tä ve­dos­tet­tiin pa­pe­ri­ku­vat. Pa­pe­ri­ku­vis­ta va­lit­tiin so­pi­va kuva, jos­ta tee­tet­tiin nip­pu jou­lu­kort­te­ja. Jou­lun al­la kort­tien toi­mi­tu­sai­ka oli usei­ta päi­viä.

Kun lap­set oli­vat pie­niä, mie­tim­me hei­dän kans­saan jou­lu­kort­ti­ku­van ai­het­ta hy­vis­sä ajoin syk­syl­lä. Jo en­sim­mäis­ten lu­mien sa­ta­es­sa lap­set al­koi­vat va­ra­ta tiet­ty­jä roo­le­ja tai teh­tä­viä ku­vas­sa. Ku­van ai­he muo­tou­tui va­lit­tu­jen roo­lien mu­kaan. Sel­lai­si­na jou­lui­na, kun per­hees­sä oli vau­va, jou­lu­ku­va­el­ma sei­mi­neen ja pai­me­ni­neen oli it­ses­tään­sel­vyys.

Jou­lu­na 1987 jou­lu­kor­tin ku­vaa­mi­nen jäi vii­mei­seen mah­dol­li­seen il­taan, ja kor­tit piti juok­sut­taa pää­pos­tiin yk­kös­luo­kan mer­kein lii­mat­tui­na sul­ke­mi­sai­kaan. Las­ten tur­vais­tuin vuo­rat­tiin val­koi­sel­la la­ka­nal­la Jee­sus-ty­tön sei­mek­si. Pai­men­ten sau­vat lei­kat­tiin rus­ke­as­ta aal­to­pah­vi­laa­ti­kos­ta. Olo­huo­neen sei­näl­le tei­pat­tiin le­veä mus­ta pah­vi yö­tai­vaak­si.

Ku­van tun­nel­ma oli har­taan va­ka­va. Jou­lu­yön Joo­sef tun­si sa­maa neu­vot­to­muut­ta kuin kuka ta­han­sa syn­ny­tys­tä lä­hel­tä seu­ran­nut mies, ja en­sim­mäi­sen jou­lu­yön ih­meel­li­set ta­pah­tu­mat häm­men­si­vät. Jou­lu­kort­ti­ku­van Joo­se­fia huo­let­ti Bet­le­he­min täh­ti – ka­tos­ta ohu­el­la lan­gal­la riip­pu­va, rä­ti­se­vä täh­ti­sa­de­tik­ku.

Toi­sek­si vii­mei­sin it­se teh­ty jou­lu­kort­ti­ku­va syn­tyi di­gi­taa­li­a­jan alus­sa. Murk­kui­käi­set ei­vät enää ha­lun­neet is­tua sau­na­tak­kei­neen tont­tu­lak­ki ot­sal­la va­lo­ku­vas­sa. Jo­kai­nen piir­si oman ku­van­sa pa­pe­ril­le, ku­vat skan­nat­tiin ja lii­tet­tiin gra­fiik­ka­oh­jel­mas­sa piir­ret­tyyn poh­ja­ku­vaan. Seu­raa­va­na vuon­na ul­kois­tim­me jou­lu­kort­ti­tuo­tan­non ja siir­ryim­me os­to­pal­ve­luun.

Mut­ta vie­lä teh­tiin jo­kin vuo­si sit­ten yk­si jou­lu­kort­ti kah­den nuo­rim­man kans­sa. Pää­hen­ki­lön tuli ol­la en­ke­li, ja kuo­pus suos­tui ole­maan tont­tu. Mie­tim­me ja mie­tim­me, mut­ta ide­aa ei vain löy­ty­nyt. Jou­lu lä­he­ni, ei­kä lu­mes­ta ol­lut tie­to­a­kaan. Sää­en­nus­te ker­toi laa­jan ve­si­sa­de­a­lu­een lä­he­ne­vän. En­ke­li, tont­tu, mus­ta maa ja ve­si­sa­de, sii­nä­pä kaik­ki jou­lu­kor­tin ai­nek­set.

Sa­tei­ses­sa sääs­sä tont­tu on kas­tel­lut jal­kan­sa. äi­din vih­ki­pu­kuun pu­keu­tu­nut en­ke­li rien­tää aut­ta­maan ja kaa­taa ve­den pois ton­tun saap­paas­ta. Jou­lu­kuu­si lat­va­täh­ti­neen va­lai­see sa­teis­ta il­ta­het­keä. ”Maas­sa rau­ha ja ih­mi­sil­lä hyvä tah­to.”

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys