JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160112062200

Sii­tä läh­tien kun vuo­si­kym­me­nien mit­tai­nen työ­suh­tee­ni yl­lät­tä­en päät­tyi, ar­ki­päi­vä­ni on saa­nut uu­sia, yl­lät­tä­viä sä­vy­jä. On kuin oli­sin as­tu­nut ta­sai­sen har­maal­ta toi­mis­to­ta­lon käy­tä­vä­ma­tol­ta mo­nen­kir­ja­val­le rä­sy­ma­tol­le, jos­sa tum­man­har­maat kais­tat ryh­dit­tä­vät vä­rik­käi­tä, elä­män­täy­tei­siä rai­to­ja.

An­si­o­työn saa­mi­nen ja jat­ku­mi­nen elä­kei­kään saak­ka ei ole enää it­ses­tään sel­vää mo­nel­la­kaan toi­mi­a­lal­la. Ah­ke­ruus, kou­lut­tau­tu­mi­nen, am­mat­ti­tai­to ja ko­ke­mus ei­vät vält­tä­mät­tä ta­kaa kat­ke­a­mat­to­ma­na jat­ku­vaa palk­ka­työ­tä. Työ­nan­ta­jat jär­jes­te­le­vät toi­min­to­jaan, yh­dis­ty­vät tai ul­kois­ta­vat, tek­no­lo­gia muut­tuu, mark­ki­nat muut­tu­vat, ku­lu­tus­ky­syn­tä muut­tuu. Ko­ko­nai­sia toi­mi­a­lo­ja lop­puu ja uu­det toi­mi­a­lat tar­vit­se­vat toi­sen­lais­ta työ­voi­maa. Moni jää ai­na­kin het­kel­li­ses­ti il­man an­si­o­työ­tä, ei­kä yrit­tä­jän ura sovi jo­kai­sel­le.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa työ­tä pi­de­tään suu­res­sa ar­vos­sa. Yri­täm­me teh­dä työs­sä par­haam­me ja ajat­te­lem­me, et­tä työl­lä on siu­naus, vaik­ka us­kom­me ei oman ah­ke­ruu­den va­raan ra­ken­nu­kaan. Ah­ke­ruus ja työ­hön si­tou­tu­mi­nen ovat kuu­li­ai­suu­des­ta kum­pu­a­via hy­vei­tä. Työ­pai­kan me­net­tä­nyt voi tun­tea epä­on­nis­tu­mis­ta, jopa syyl­li­syyt­tä ja hä­pe­ää ti­lan­tees­taan. Työt­tö­myy­den jat­ku­es­sa tun­net­ta ei ke­ven­nä usein kuul­tu lau­sah­dus, et­tä kyl­lä te­ke­väl­le ai­na työ­tä löy­tyy. Lau­sees­sa voi kuul­la aja­tuk­sen, et­tä työn saa­mi­nen oli­si vain omas­ta ha­lus­ta kiin­ni.

An­si­o­si­don­nai­nen työt­tö­myys­tur­va aut­taa työn­sä me­net­tä­neen toi­meen­tu­loa. Kas­va­van työt­tö­myy­den ai­ka­na työt­tö­myys­tur­van so­pi­va taso pu­hut­taa päät­tä­jiä ja kan­sa­lai­sia. Kes­kus­te­luis­sa työ­tön voi­daan miel­tää yh­teis­kun­nan va­paa­mat­kus­ta­jak­si, so­si­aa­li­tu­kien vää­rin­käyt­tä­jäk­si. Ta­lou­den ki­ris­ty­es­sä ää­nen­pai­not ko­ve­ne­vat. Jyr­kim­mät ja ää­nek­käim­mät mie­li­pi­teet kuu­lu­vat usein siel­lä, mis­sä to­del­lis­ta, oma­koh­tais­ta tie­toa on vä­hän.

Työt­tö­myyt­tä kä­si­tel­lään usein en­si­si­jai­ses­ti ta­lou­del­li­se­na ky­sy­myk­se­nä. Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen las­kel­man mu­kaan tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa yk­sin­huol­ta­jan ei kan­na­ta men­nä an­si­o­työ­hön, jos palk­ka on al­le kak­si­tu­hat­ta­vii­si­sa­taa eu­roa kuus­sa. Unoh­tuu, et­tä palk­ka on vain yk­si työn tuo­ma etu. Työn so­si­aa­li­nen, ter­vey­del­li­nen ja yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys on huo­mat­ta­va, on se sit­ten an­si­o­työ­tä tai ko­to­na teh­tä­vää las­ten-, ko­din- tai van­hus­ten­hoi­toa. Työ­tä kan­nat­taa teh­dä, vaik­ka se ei kai­kis­sa ti­lan­teis­sa ly­hy­el­lä täh­täi­mel­lä niin tuot­toi­saa tai mo­ti­voi­vaa oli­si­kaan. Työl­lä on mo­ni­muo­toi­nen siu­naus.

Vir­ren 330 nel­jäs sä­keis­tö roh­kai­see työ­tön­tä­kin luot­ta­maan Ju­ma­lan siu­nauk­seen ja joh­da­tuk­seen. ”Jos sai­ras­tut tai työs­tä jou­tui­sit luo­pu­maan, ei epä­toi­voon syös­tä saa päi­vä vai­kein­kaan. Lau­pi­as Isän käsi on avoin hä­däs­sä­si. Iloit­kaa Her­ras­sa!”

Työ­e­lä­mä­ni ei päät­ty­nyt va­ki­tui­sen palk­ka­työn päät­ty­mi­seen. En­si­viik­ko­jen häm­men­nyk­sen jäl­keen al­koi löy­tö­ret­kei­li­jän elä­mä. Yl­lät­tä­en muut­tu­nut elä­män­ti­lan­ne on mah­dol­lis­ta­nut mie­len­kiin­toi­sia, uu­sia työ­teh­tä­viä, pro­jek­ti­töi­tä, va­paut­ta ja omia hank­kei­ta. Jos tai­val elä­kei­kään siin­si en­nen si­le­ä­nä, suo­ra­na ja le­ve­ä­nä, nyt mat­kal­la on loi­via ja jyrk­kiä mä­kiä, yl­lät­tä­viä mut­kia ja ris­teyk­siä. Mat­kai­lua har­ras­ta­neet tie­tä­vät, et­tä par­haat mai­se­mat ovat pien­ten, mut­kais­ten ky­lä­tei­den var­sil­la. Ja et­tä par­haat luon­non­sa­ta­mat ovat ka­ri­koi­den ta­ka­na ve­ne­väy­lien ulot­tu­mat­to­mis­sa. Sel­lai­siin sa­ta­miin ei aje­ta suu­ril­la ja no­peil­la ve­neil­lä.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys