JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141010062400

Kier­rän bi­o­liu­o­tus­me­ne­tel­mää so­vel­ta­van kai­vo­syh­ti­ön laa­jaa tuo­tan­to­a­lu­et­ta yh­ti­ön edus­ta­jan kans­sa. Kai­vo­sa­lu­eel­ta ym­pä­ris­töön va­lu­van ve­den laa­tu he­rät­tää huol­ta. Ajam­me kai­vo­sa­lu­een lai­dal­la ole­van ve­si­al­taan tun­tu­maan. Al­taan kes­kel­lä ve­des­sä on kai­vin­ko­ne, pen­sai­kon ta­ka­na ran­nal­la joi­ta­kin ra­ken­tei­ta. Ha­lu­an ker­toa ja näyt­tää lu­ki­joil­le, kuin­ka ve­siä alu­eel­la kä­si­tel­lään. En saa men­nä lä­hem­pää kat­so­maan, vaik­ka pyy­dän. He­rää epäi­lys, on­ko alu­eel­la lain­kaan kun­nol­lis­ta ve­den­puh­dis­ta­moa.

Ase­ma­kaa­va­lau­ta­kun­nas­sa kä­si­tel­tiin laa­jaa vas­tus­tus­ta saa­nut­ta kaa­va­han­ket­ta. Kaa­va­eh­do­tus ta­voit­te­li ym­pä­ris­tön asu­tus­ta te­hok­kaam­paa ra­ken­ta­mis­ta mai­se­mal­li­ses­ti ar­vok­kaal­le alu­eel­le. Kaa­van laa­ti­ja oli mer­kin­nyt esit­te­ly­ku­viin ra­ken­nus­ten enim­mäis­koot ker­ros­ne­li­öi­nä ja jät­tä­nyt tont­tien koot ja te­hok­kuus­lu­vut mer­kit­se­mät­tä. To­del­li­nen, muu­ta ym­pä­ris­töä suu­rem­pi ra­ken­nus­te­hok­kuus jäi ylei­söl­tä huo­maa­mat­ta.

Su­vi­seu­roi­hin läh­ties­sä asun­to­vau­nun jää­kaap­pi ei jääh­dy. Kaap­pi pi­tää ir­rot­taa, pol­tin puh­dis­taa ja asen­taa kaap­pi ta­kai­sin. Vau­nus­sa tun­tuu heik­ko kaa­sun haju. Jää­kaa­pin kaa­su­put­ken lii­tin on voi­nut asen­nuk­ses­sa vau­ri­oi­tua tai jää­dä vuo­ta­maan. Kaa­su­jär­jes­tel­mä pi­tää joka ta­pauk­ses­sa ko­e­pon­nis­taa, vaik­kei ha­jua tun­tui­si.

Me­di­an teh­tä­vä on ko­e­pon­nis­ta­jan teh­tä­vä – ky­see­na­lais­taa pää­tök­siä, ol­la kriit­ti­nen to­tut­tu­jen käy­tän­tö­jen suh­teen, nos­taa asi­oi­ta ylei­seen kes­kus­te­luun. Kai­vo­sa­lu­een kier­rok­sen isän­tä­ni saat­toi pi­tää mi­nua ikä­vä­nä, kun ha­lu­sin näh­dä ja va­lo­ku­va­ta joka iki­sen ve­si­lam­mi­kon, vaik­ka hän oli val­mis­tau­tu­nut esit­te­le­mään toi­mi­vaa tuo­tan­toa.

Vies­tin­nän laa­dun ja si­säl­lön mer­ki­tys kas­vaa, mitä enem­män tie­toa on tar­jol­la. En­sim­mäi­nen mie­li­ku­va on usein vah­vin. Jul­ki­suu­des­sa syyl­li­sek­si mai­nit­tu jää hel­pos­ti jul­ki­suu­des­sa syyl­li­sek­si, vaik­ka myö­hem­min toi­sin osoi­tet­tai­siin. Hy­vän en­si­vai­ku­tel­man eteen ol­laan val­mii­ta te­ke­mään töi­tä. Me­di­an pe­rim­mäi­nen teh­tä­vä on kat­soa ja näyt­tää, mitä on en­si­vai­ku­tel­man ta­ka­na.

Ko­ti­paik­ka­kun­nal­la­ni pal­jas­tui vuo­sia sit­ten vale-eläin­lää­kä­ri, joka oli sa­tun­nai­ses­ti hoi­ta­nut omis­ta­man­sa eläin­lää­kä­ri­a­se­man joi­ta­kin po­ti­lai­ta. Sa­moi­hin ai­koi­hin van­ha ket­tu­ter­rie­rim­me kuo­li kas­vai­men pois­ton jäl­kei­siin komp­li­kaa­ti­oi­hin. Mikä mie­li­ku­va täy­sin eril­li­sis­tä to­si­ta­pah­tu­mis­ta tu­lee­kaan, jos ker­ron, et­tä naa­pu­rus­tos­sa pal­jas­tui vale-eläin­lää­kä­ri ja koi­ram­me hau­dat­tiin pi­han pe­räl­le?

Toi­mit­ta­jal­la on vas­tuun­sa, jota oh­jaa­vat lait sa­nan­va­pau­des­ta ja yk­si­tyi­syy­den­suo­jas­ta sekä jour­na­lis­tin oh­jeet. Ihan mitä ta­han­sa ei voi kir­joit­taa ja näyt­tää. Mie­li­val­tai­ses­ti asi­oi­ta ei voi yh­dis­tää. Hyvä jour­na­lis­ti­nen tapa on kiis­ta­na­lai­sis­sa asi­ois­sa an­taa ää­ni ta­sa­ver­tai­ses­ti kai­kil­le osa­puo­lil­le.

Toi­mit­ta­jil­la on kes­ki­mää­rin hy­vät työn­sä ker­ryt­tä­mät yleis­tie­dot ja laa­ja ko­ke­mus­pii­ri. Toi­mit­ta­ja kat­se­lee maa­il­maa kriit­ti­sin, jos­kus kyy­ni­sin­kin sil­min. Ei ky­see­na­lais­ta­mi­nen ole il­keyt­tä, vaik­ka voi tar­koi­tus­ha­kuis­ta ol­la­kin, kun tar­koi­tuk­se­na on et­siä to­tuut­ta. Toi­mit­ta­ja on kuin rak­ki­koi­ra, joka räk­syt­tää niin hy­vil­le kuin pa­hoil­le.

So­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tä­jän on tär­ke­ää tun­nis­taa, mis­tä läh­teis­tä ja mi­hin fak­toi­hin ker­ro­tut asi­at pe­rus­tu­vat. Myös hii­pu­van lii­ke­toi­min­nan kans­sa kamp­pai­le­van ja hy­viä myyn­ti­lu­ku­ja ta­voit­te­le­van me­di­an to­tuut­ta ja uu­tis­pai­no­tuk­sia on hyvä ar­vi­oi­da kriit­ti­ses­ti, ky­see­na­lais­taa. Sitä sa­no­taan me­di­a­lu­ku­tai­dok­si.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys