JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140906072000

Mi­nis­te­ri jär­jes­te­li si­vii­li­toi­men­sa palk­ka­tu­lot niin, et­tä vält­tyi mak­sa­mas­ta pal­kas­taan ve­ro­ja. Hän pe­rus­te­li me­net­te­lyä sil­lä, et­tä käy­tän­tö on hä­nen toi­mi­a­lal­laan ylei­nen, työ­nan­ta­jia oli usei­ta ja et­tä yh­ti­ö­muo­toi­nen keik­ka­työ oli elä­män­ti­lan­tee­seen so­pi­va. Mi­nis­te­rin me­net­te­lyä pa­hek­sut­tiin ylei­ses­ti, jopa eroa teh­tä­väs­tä vä­läy­tel­tiin. Tä­män jäl­keen hän ker­toi, et­tei enää me­net­te­li­si sa­mal­la ta­val­la, vaik­ka jär­jes­te­ly ei ole­kaan lain­vas­tai­nen.

Päi­vän sa­no­ma­leh­des­sä poh­di­taan mi­nis­te­rin saa­man ve­ro­e­dun suu­ruut­ta ja epäil­lään, ker­toi­ko mi­nis­te­ri koko to­tuut­ta saa­mas­taan hyö­dys­tä. Sa­man leh­den pal­ve­lu­si­vuil­la opas­te­taan, mi­ten pe­rin­tö tu­li­si ja­kaa lap­sil­le tai lap­sen­lap­sil­le niin, et­tä ve­ro­tus jäi­si mah­dol­li­sim­man pie­nek­si.

On­ko oi­ke­am­paa vält­tää lail­li­sin kei­noin pe­rin­tö­ve­ro kuin palk­ka­ve­ro? On­ko kun­ni­al­li­sem­paa yh­ti­öit­tää palk­ka­työn­sä ja mak­saa ke­vy­em­pää pää­o­ma­tu­lo­ve­roa tai vält­tää vero ko­ko­naan yh­ti­öi­den ket­jut­ta­mi­sel­la kuin teh­dä työ täy­sin har­maan ta­lou­den mark­ki­noil­la? On teh­tä­viä, jois­sa ve­ro­suun­nit­te­lu on mah­dol­lis­ta ja teh­tä­viä, jois­sa voi syyl­lis­tyä vain ve­ron­kier­toon.

Prog­res­sii­vi­nen an­si­o­tu­lon ve­ro­tus nou­see kor­ke­ak­si, jos palk­ka­tu­loa kart­tuu pal­jon. Ve­ro­suun­nit­te­lua pi­de­tään yri­tys­maa­il­mas­sa ja hy­vin an­sait­se­vien pii­ris­sä kun­ni­al­li­se­na, ta­voi­tel­ta­va­na tai­to­na. Muis­tan ul­ko­maa­lai­sen suu­ryh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­jan ker­ran ih­me­tel­leen, kuin­ka pal­jon meil­lä käy­te­tään voi­ma­va­ro­ja ve­ro­tuk­sen mi­ni­moi­mi­seen kun sama ener­gia tu­li­si suun­na­ta myyn­nin ja tu­lok­sen kas­vat­ta­mi­seen.

Luu­len, et­tä suu­ryh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja oli oi­keil­la jäl­jil­lä. Oli­si­ko vii­saam­paa kes­kit­tyä sii­hen, mitä meil­lä on ja mitä eh­kä tu­lee, kuin sii­hen, mitä meil­tä on otet­tu pois? Jos me kaik­ki suun­nit­te­li­sim­me ve­ro­tuk­sem­me lä­hes­tul­koon nol­lak­si, kuka yl­lä­pi­täi­si ter­vey­den­huol­toa, kuka kou­lu­lai­tos­ta, kuka huo­leh­ti­si van­huk­sis­ta, kuka lap­sis­ta, kuka yl­lä­pi­täi­si jär­jes­tys­tä, kuka pi­täi­si yh­teis­kun­nan toi­min­nas­sa?

Sain elää kas­va­van lap­si­per­heen elä­mää yh­teis­kun­nal­li­ses­ti hy­vään ai­kaan. Eri elä­män­vai­heis­sa yh­teis­kun­ta tar­jo­si meil­le mm. opin­to­tu­kea, asu­mis­tu­kea, so­ti­la­sa­vus­tus­ta, äi­tiy­sa­vus­tuk­sia, lap­si­li­sää, ko­ti­hoi­don­tu­kea, ko­ti­hoi­don­tu­en kun­ta­koh­tais­ta li­sä­o­saa, van­hem­pain­ra­haa, ko­din­hoi­to­pal­ve­lu­ja, hoi­to­tu­kea, asun­to­lai­nan kor­ko­tu­kea ja sai­raus­päi­vä­ra­haa. Vii­me kuus­sa kun­ta il­moit­ti avus­ta­van­sa pie­nel­lä sum­mal­la yk­si­tyis­tä tie­hoi­to­kun­taam­me.

Sain vii­mek­si val­mis­tu­neen ve­ro­tuk­sen pe­rus­teel­la muu­ta­man sa­ta­sen jäl­ki­ve­ro­ja. Puo­li­so sai rei­lum­min pa­lau­tuk­sia eli jääm­me ko­ko­nai­suu­te­na mu­ka­vas­ti saa­ma­puo­lel­le. Pal­jon mer­kit­tä­väm­pää, kuin jou­lun al­la ti­lil­le il­mes­ty­vä ve­ron­pa­lau­tus, on kaik­ki se yh­teis­kun­nan vä­lil­li­nen ja vä­li­tön tuki, mitä olem­me saa­neet osak­sem­me vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na.

Ei­kö­hän an­ne­ta ta­sa­val­lal­le se, min­kä Jee­sus ke­hot­ti kei­sa­rin ai­ka­na kei­sa­ril­le an­ta­maan.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys