JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151224070300

Mil­lä ta­val­la sinä ajoi­tat men­nei­tä ta­pah­tu­mia, vuo­sia ja elä­män­vai­hei­ta? Mi­nul­le ajan kul­ku ank­ku­roi­tuu tiet­tyi­hin het­kiin ja jak­soi­hin näi­den vä­lis­sä. Vuo­si ja­kau­tuu mie­les­sä­ni kah­den odo­te­tun ko­ho­koh­dan mu­kaan. Kos­ka su­vi­seu­roi­hin on yli puo­li vuot­ta ai­kaa, kir­joi­tan jou­lus­ta.

En­sim­mäi­nen jou­lu­kuu­sem­me oli rus­keh­ta­va ja tois­puo­lei­nen. Pää­sin ar­mei­jas­ta lo­mal­le vas­ta jou­lu­aat­to­na ei­kä lä­hi­kau­pan pi­hal­la ol­lut jäl­jel­lä run­sas­ta kuu­si­va­li­koi­maa. Va­lit­sin kol­mes­ta vii­mei­ses­tä kau­neim­man ja muo­toi­lin sitä tar­kal­la sil­mäl­lä ja ko­val­la kä­del­lä. Kul­ta­nau­hoin, jou­lu­pal­loin ja säh­kö­kynt­ti­löin pu­et­tu har­va­ok­sai­nen kor­pi­kuu­si loi pie­neen opis­ke­li­ja-asun­toom­me jou­lun läm­pi­män tun­nel­man.

Per­heen kas­va­es­sa jou­lun val­mis­te­lut aloi­tet­tiin vuo­si vuo­del­ta ai­kai­sem­min. En­sim­mäi­sen ad­ven­tin ajan pi­pa­rit ja tor­tut eh­dit­tiin lei­poa, pa­kas­taa, su­lat­taa ja syö­dä en­nen it­se­näi­syys­päi­vää. Var­si­nai­si­na jou­lu­lei­po­mis­päi­vi­nä kaik­ki ta­lon ta­sot sau­nan­lau­tei­ta myö­ten täyt­tyi­vät pais­ta­mis­ta odot­ta­vis­ta tor­tuis­ta, pi­pa­reis­ta, pik­ku­pul­lis­ta ja pas­tei­jois­ta. Tuos­ta ajas­ta on jää­nyt mie­leen jou­lu­tort­tu­jen pie­nin lei­vot­ta­va yk­sik­kö – le­vi­tet­tä­vän puu­soh­van kan­nel­li­nen.

Nuo­rin, syk­syl­lä syn­ty­nyt lap­sem­me jou­tui viet­tä­mään en­sim­mäi­siä kuu­kau­si­aan pal­jon sai­raa­las­sa. Teim­me sa­maan ai­kaan ta­los­sam­me mit­ta­vaa re­mont­tia. Kaik­ki jou­lu­val­mis­te­lut oli­vat jää­neet jou­lu­vii­kol­le. Kou­lu­lais­ten jou­lu­juh­lan jäl­keen käyn­nis­tim­me jou­lu­tal­koot, mis­sä jo­kai­nen vau­vaa lu­kuun ot­ta­mat­ta va­lit­si omat, mie­lui­sat teh­tä­vät. Il­ta­myö­häl­lä lei­po­muk­set oli lei­vot­tu, talo sii­vot­tu ja ko­ris­tel­tu ja mie­li val­mis rau­hoit­tu­maan jou­lun sa­no­man ää­rel­le.

Jou­lu­aa­ton viet­toon on kuu­lu­nut lap­suu­des­tam­me as­ti hau­doil­la käyn­ti. Kos­ka olem­me asu­neet koko ai­kui­si­käm­me kau­ka­na ko­ti­seu­dus­tam­me, olem­me käy­neet aat­toil­tai­sin ihas­te­le­mas­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun hau­taus­mai­den vai­kut­ta­vaa kynt­ti­lä­mer­ta ja jät­tä­neet kynt­ti­län muu­al­le hau­dat­tu­jen muis­to­ki­vel­le. Vuo­sien myö­tä tän­ne­kin on il­mes­ty­nyt usei­den lä­heis­ten ih­mis­ten hau­to­ja.

Ker­ran vie­tim­me jou­lun per­hees­sä, jos­ta isä ja avi­o­mies oli kuol­lut edel­li­se­nä ke­sä­nä. Vaik­ka kool­la oli mon­ta su­ku­pol­vea kuu­lu­mi­si­neen ja lah­joi­neen, pois­men­neen tyh­jän pai­kan ais­ti vah­vas­ti. Vaik­ka jou­lu on iloi­nen juh­la, voi jou­lu­aa­ton ja jou­lun py­hien viet­toon liit­tyä myös yk­si­näi­syyt­tä, hai­keut­ta, su­ru­a­kin. Mie­leen pai­nu­nut­ta hai­keut­ta tun­sim­me en­sim­mäi­se­nä jou­lu­na, jol­loin kaik­ki lap­set ei­vät ol­leet enää ko­to­na yh­teis­tä jou­lua viet­tä­mäs­sä.

Mikä te­kee jou­lus­ta vuo­den toi­sen ko­ho­koh­dan? Lah­jat­ko, pit­kät va­paa­päi­vät ja jou­lu­lo­ma vai jou­lu­ruo­ka ja jou­lu­lau­lut? Jou­lu mo­ni­ne py­hi­neen kat­kai­see ar­ki­sen elä­män­me­non, se poik­ke­aa ar­ki­vii­kos­ta, vaik­ka sitä var­ten ei oli­si lei­vot­tu, sii­vot­tu, ko­ris­tel­tu ja han­kit­tu lah­jo­ja. Jou­lu on en­nen kaik­kea mie­len­ti­la. Sen sy­vim­män sa­no­man soi­si pu­hut­te­le­van ja kos­ket­ta­van mei­tä jo­kais­ta: Meil­le on tänä päi­vä­nä syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys