JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190302064200

Ul­ko­lä­he­tys­pu­hu­jien vir­kis­tys­päi­vä jär­jes­tet­tiin Sei­nä­jo­el­la lau­an­tai­na 23.2.2019. Vir­kis­tys­päi­vään ko­koon­tui noin seit­se­män­kym­men­tä pu­hu­jaa ja tulk­kia, jot­ka ovat mu­ka­na ul­ko­lä­he­tys­työs­sä. Li­säk­si pai­kal­la oli Ou­lus­ta SRK:n lä­he­tys­työs­tä vas­taa­via työn­te­ki­jöi­tä.

Pää­tim­me toi­sen lä­he­tys­pu­hu­jan kans­sa läh­teä mat­kaan jo edel­li­se­nä päi­vä­nä ja vie­rail­la sa­mal­la Poh­jan­maal­la ys­tä­viem­me luo­na. Vas­taa­not­to oli sy­dä­mel­li­nen. Pää­sim­me sau­no­maan kes­kel­le erä­maa­ta luon­non hil­jai­suu­teen. Sau­nan lau­teil­la kes­kus­te­lum­me pol­vei­li­vat Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­tä yh­teis­kun­nal­li­siin asi­oi­hin ja vie­lä Ju­ma­lan hy­vyy­den ja huo­len­pi­don ihas­te­luun. Päät ei­vät nyö­käh­del­leet ai­no­as­taan löy­lyn läm­mös­tä, vaan myös yh­tei­ses­tä us­kon ym­mär­ryk­ses­tä. Tuo­na il­ta­na iloit­sin kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä tun­tu­val­ta us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Seu­raa­va­na aa­mu­na suun­ta­sim­me koh­ti Sei­nä­jo­en uut­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­loa. Upea, uu­si toi­mi­ta­lo, ajat­te­lin. Tääl­lä on hy­vät puit­teet ju­lis­taa ilo­sa­no­maa! Oli ilo näh­dä jo pi­hal­la Ou­lus­ta tul­lei­ta iloi­sia ja pir­tei­tä mat­ka­lai­sia, vaik­ka mat­kaan oli läh­det­ty jo kol­men jäl­keen aa­mu­yös­tä. Päi­vän ai­ka­na sain ko­kea run­saas­ti jäl­leen­nä­ke­mi­sen iloa ta­va­tes­sa­ni mo­nia vuo­si­kym­me­nen ta­kai­sia ys­tä­viä.

Lä­he­tys­työ­tä teh­dään Ose­a­ni­aa ja An­tark­tis­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta kai­kis­sa maa­no­sis­sa. Af­ri­kan ja Ete­lä-Ame­ri­kan lä­he­tys­työ­tä teh­dään yh­teis­työ­nä Ame­ri­kan (LLC:n), ja Ruot­sin (SFC:n) kes­kus­jär­jes­tö­jen kans­sa. Täl­lä het­kel­lä lä­he­tys­työn koh­de­mai­ta on kak­si­kym­men­tä. Uu­sia seu­ra­pyyn­tö­jä tu­lee eri mais­ta ja voim­me to­de­ta, et­tä tai­vaal­li­nen Isä on to­del­la siu­nan­nut lä­he­tys­työ­tä.

Kuu­lim­me kat­sauk­ses­sa, et­tä ajal­li­sia va­ro­ja on saa­tu vii­me vuo­den ai­ka­na hy­vin sekä lä­he­tys­työ­hön et­tä hu­ma­ni­taa­ri­seen työ­hön. Näi­tä ajal­li­sia va­ro­ja tar­vi­taan jat­kos­sa­kin, jot­ta työ voi­si ede­tä ja seu­ra­pyyn­töi­hin oli­si mah­dol­li­suus vas­ta­ta myön­tei­ses­ti.

Ih­mi­set saat­ta­vat tul­la nois­sa lä­he­tys­koh­teis­sa seu­roi­hin pit­kien­kin mat­ko­jen pääs­tä. Joku mum­mo nou­see ju­naan Sa­ra­to­vis­ta ja suun­taa mat­kan­sa Pie­ta­riin syys­seu­roi­hin, tu­han­sien ki­lo­met­rien ja vuo­ro­kau­sia kes­tä­vän mat­kan pää­hän. Kol­me seu­ra­vie­ras­ta mat­kus­taa Af­ri­kas­sa bus­sil­la seit­se­män­tois­ta tun­tia, jot­ta pää­se­vät kuu­le­maan evan­ke­liu­min saar­naa. Hei­tä yh­dis­tää elä­vä us­ko ja halu va­el­taa ar­mos­sa ja to­tuu­des­sa.

Tek­niik­ka pal­ve­lee myös tätä työ­tä. Kun seu­ra­vä­lit ovat pit­kät, puo­li­kin vuot­ta, on voi­tu jär­jes­tää Sky­pen vä­li­tyk­sel­lä seu­ro­ja ja or­ga­ni­saa­ti­oi­ta tu­ke­via kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia. Täl­lä het­kel­lä seu­ro­ja tul­ka­taan kah­dek­sal­le eri kie­lel­le. Kään­nös­työ­tä teh­dään, kään­tä­en esi­mer­kik­si Sii­o­nin lau­lu­ja eri kie­lil­le, ja näyt­tää sil­tä, et­tä kään­nös­työn tar­ve kas­vaa jat­ku­vas­ti.

Kun is­tuin kuun­te­le­mas­sa mui­den lä­he­tys­työ­tä te­ke­vien pu­hu­jien mat­ka­ko­ke­muk­sia ja työ­nä­ky­miä, ha­vah­duin ajat­te­le­maan, mik­si Ju­ma­la te­kee tätä työ­tä mi­nun kaut­ta­ni? Epäi­len usein omaa so­pi­vuut­ta­ni teh­tä­vään, mut­ta mui­den pu­hei­ta kuun­nel­les­sa­ni ym­mär­rän, et­tä olem­me kaik­ki ar­mah­det­tu­ja syn­ti­siä. Me kyl­väm­me, ja Her­ra an­taa työ­hön kas­vun ja voi­man.

Pu­hu­ja­na yri­tän opet­taa yk­sin­ker­tai­ses­ti Ju­ma­lan to­tuuk­sia ja kut­sua pa­ran­nuk­seen ja us­ko­maan omat syn­nit ar­mos­ta an­teek­si. Toi­von, et­tä osai­sin pu­hua niin, et­tä kaik­ki seu­ra­vie­raat si­ai­si­vat läh­teä Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­ta ra­vit­tui­na ja sy­dä­mes­sä us­kon luot­ta­mus Ju­ma­lan hy­vään huo­len­pi­toon ja joh­da­tuk­seen.

Ai­mo Kos­ke­lo

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys