JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180922061700

Edes­sä on vä­hän jän­nit­tä­vä ti­lan­ne, yh­dek­sän päi­vän lä­he­tys­mat­ka Pie­ta­riin ja Pih­ko­vaan. Po­ruk­ka on kyl­lä hyvä, ko­ke­nut ja osaa­va, mut­ta mie­ti­tyt­tää, et­tä mis­tä ai­heis­ta siel­lä pu­hui­si ja me­nee­kö kaik­ki hy­vin siel­lä ja tääl­lä ko­to­na.

Ei­pä muu­ta kuin per­jan­tai­aa­mu­na kamp­peet lauk­kuun ja mat­kaan. En­nen kuin eh­din len­to­ken­täl­le, tulk­kim­me Pent­ti soit­taa, et­tä läh­dem­me­kin mat­kaan vas­ta maa­nan­tai­na. Vii­su­mis­sa on ol­lut jo­tain häik­kää. No mi­käs sii­nä.

Vaih­dan len­non maa­nan­tai­aa­muk­si ja pa­laan ko­tiin pa­rik­si päi­väk­si. Tu­lee kak­si yli­mää­räis­tä va­paa­päi­vää. Mi­täs nyt teh­dään, ky­se­len Saa­ra-vai­mol­ta. Lau­an­tai­na Ide­a­par­kiin ja sun­nun­tai­na Sa­la­ma­jär­vel­le pa­ti­koi­maan? Hyvä suun­ni­tel­ma, näin teem­me.

Maa­nan­tai­aa­mu­na on uu­si yri­tys Pen­tin ja toi­sen pu­hu­jan Mar­kun kans­sa. Nyt läh­tö on­nis­tuu. Siu­nat­tu­na mat­kaan, kyl­lä Ju­ma­la pi­tää meis­tä huo­len, olim­me­pa sit­ten ko­to­na tai ky­läs­sä. Hy­vin on ra­ken­net­tu yh­teys Van­taan len­to­a­se­mal­ta ju­nal­la kes­kus­taan. Yk­si su­haus vain.

Po­ruk­ka ka­saan rau­ta­tie­a­se­mal­le, ja koh­ti ra­jaa. Pent­ti ihas­te­lee, mi­ten hyvä pal­ve­lu oli ol­lut Ve­nä­jän kon­su­laa­tis­sa: tun­nis­sa vii­su­mi kä­teen. Ra­jan yli­tys su­juu on­gel­mit­ta, ja jat­kam­me koh­ti Vii­pu­ria. Mat­kal­la tien­var­sil­la myy­dään mus­ti­koi­ta ja sie­niä. Ah­ke­ria ih­mi­siä.

En­sim­mäi­set seu­rat ovat Vii­pu­ris­sa, tu­tun per­heen olo­huo­nees­sa. Ka­lat ui­vat ak­vaa­ri­os­sa, ja vi­her­kas­vit ku­kois­ta­vat par­vek­keel­la. Mie­lee­ni tu­lee Jee­suk­sen lu­paus, et­tä hän on läs­nä siel­lä, mis­sä kak­si tai kol­me ko­koon­tuu hä­nen ni­meen­sä. Tun­nem­me, et­tä lu­paus on voi­mas­sa.

Yök­si me­nem­me Pie­ta­riin, yö­paik­ka­na on Ho­tel­li Ma­ti­sov Do­mik. Pie­ni, siis­ti ja rau­hal­li­nen ho­tel­li. Siel­tä on hyvä teh­dä seu­ra­reis­su­ja lä­hi­seu­duil­le. Pie­ta­rin alu­eel­la seu­ro­ja jär­jes­te­tään useis­sa pai­kois­sa, jot­ta seu­ra­vä­en ei tar­vit­se niin pit­kiä mat­ko­ja mat­kus­tel­la.

Aa­mul­la läh­dem­me Te­ri­jo­en kirk­koon seu­ro­jen­pi­toon. Sitä en­nen Mar­kun kans­sa kat­sel­laan vä­hän teks­te­jä eli val­mis­tau­du­taan. Te­ri­jo­en me­ren­ran­ta on kau­nis. Kau­ka­na hää­möt­tää Pie­ta­rin kau­pun­ki. Te­ri­jo­el­la kuun­nel­laan ja us­ko­taan ku­ten en­nen­kin. Rai­vo­las­sa on ko­ti­seu­rat viih­tyi­säs­sä oma­ko­ti­ta­los­sa.

Use­at Pie­ta­rin alu­een pal­ve­lu­ko­dit ovat avan­neet oven­sa seu­ro­jen­pi­dol­le. Täl­lä­kin mat­kal­la pi­däm­me seu­ro­ja useis­sa pal­ve­lu­ko­deis­sa. Asuk­kaat tu­le­vat sa­nan­kuu­loon. Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä jot­kut ha­lu­a­vat us­koa. Ju­ma­la sen tie­tää. Muu­ta­ma asu­kas osaa vie­lä suo­men kiel­tä.

Viik­ko al­kaa kaar­tua jo lop­pu­puo­lel­le. Edes­sä on mat­ka Pih­ko­vaan, mat­kaa on eh­kä 350 ki­lo­met­riä. En­sim­mäi­ses­sä seu­ra­pai­kas­sa asuu puu­tar­hu­rei­ta, ai­na­kin puu­tar­ha ku­kois­taa ja kur­pit­sat ovat niin suu­ria, et­tä jak­sai­sin­ko kan­taa. Ne on kyl­vet­ty ja kas­tel­tu, mut­ta Ju­ma­la on an­ta­nut kas­vun. Sa­mal­la ta­val­la on Ju­ma­la an­ta­nut kas­vun tä­män ta­lon asuk­kail­le­kin. Kol­me su­ku­pol­vea on sa­nan­kuu­los­sa.

Me­nem­me tu­tun pa­ris­kun­nan luok­se yök­si. Hei­dän­kin puu­tar­han­sa ku­kois­taa. On pää­ry­nöi­tä, to­maat­tia, kurk­kua, ome­nia ja vaik­ka mitä. Olo­suh­teet ovat ol­leet tänä ke­sä­nä hy­vät, näin ta­lon­vä­ki ker­too. Ta­lon isän­tä on läm­mit­tä­nyt sau­nan.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä päi­vä­seu­rois­sa Mark­ku pu­huu Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta. Sana roh­kai­see ja läm­mit­tää kuu­li­joi­ta. Koen, et­tä Ju­ma­la pi­tää omis­taan hy­vää huol­ta.

Mie­tin, et­tä Pent­ti-tul­kin sa­nan­käyt­tö on vä­ri­käs­tä ja her­sy­vää. Se pi­ris­tää lä­hel­lä ole­via ih­mi­siä. Näin minä sen koen. Tul­kin teh­tä­vä ei ole help­po, tul­kat­ta­vaa on pal­jon, pu­heet ja kes­kus­te­lut ja kaik­ki. Pent­ti vaan jak­saa ja osaa.

Sun­nun­tai­na me­nem­me kirk­koon. Py­hän Ma­ri­an kirk­ko on va­loi­sa ja ko­di­kas mut­ta hy­väl­lä pai­kal­la Pie­ta­rin kes­kus­tas­sa. Vä­keä tu­lee kir­kon­me­noi­hin ihan mu­ka­vas­ti. Mi­nul­la oli­si saar­na­vuo­ro. Pai­kal­li­nen pap­pi opas­taa hy­vin, ja sen jäl­keen on sa­kas­tis­sa ru­kous, jos­sa pal­ve­lu­vuo­ros­sa ole­vat työn­te­ki­jät pyy­tä­vät Ju­ma­lan siu­naus­ta al­ka­val­le ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­le. Tämä käy­tän­tö on myös Suo­mes­sa. Ju­ma­lan­pal­ve­lus on suo­men­kie­li­nen, mut­ta saar­na­ni Pent­ti kään­tää ve­nä­jän kie­lel­le. Eh­tool­lis­ti­lai­suus al­kaa, ja pai­kal­li­nen pap­pi, li­tur­gi, vink­kaa mi­nul­le, et­tä tule ka­ve­rik­si ja­ka­maan eh­tool­lis­ta. Pyyn­tö tu­lee vä­hän puun ta­kaa. On­nek­si olen Suo­mes­sa avus­ta­nut eh­tool­li­sen ja­os­sa, niin ei tule on­gel­mia. Huo­maan muu­ta­man us­ko­nys­tä­vän kuu­li­joi­den jou­kos­sa.

Seu­raa­vak­si on päi­vä­seu­rat Pie­ta­rin lä­his­töl­lä oma­ko­ti­ta­los­sa, jos­sa asuu kak­si iä­käs­tä us­kon­si­sar­ta. Uu­si, kau­nis ai­ta kier­tää tont­tia. Nämä si­sa­ret ovat odot­ta­neet seu­ro­ja ja sitä, et­tä pää­se­vät kuu­le­maan Ju­ma­lan sa­naa. Näin he ker­to­vat. Pu­hun saar­nas­sa­ni muun mu­as­sa sa­pa­tin le­vos­ta. Vie­raat ky­se­le­vät, et­tä mitä sa­pat­ti tar­koit­taa. He se­lit­tä­vät, et­tä ve­nä­jän kie­les­sä se tar­koit­taa sitä, et­tä kau­an odo­tet­tu ja ta­voi­tel­ta­va pää­mää­rä on kä­sil­lä. Se­li­tys on mi­nus­ta hyvä. Sa­pa­tin le­vos­sa, tai­vaan ko­dis­sa, Ju­ma­lan lap­si pää­see sin­ne, mitä var­ten on us­ko­nut. Niin se on, et­tä mat­ka­ys­tä­vät kes­kus­te­lu­jen kaut­ta opet­ta­vat ja tu­ke­vat toi­si­aan.

Pian al­kaa ko­ti­mat­ka koh­ti ra­jaa ja Suo­mea. Huis­ku­tuk­set ja hy­väs­te­lyt vie­lä. Kes­kus­te­lem­me au­tos­sa muun mu­as­sa tulk­kauk­ses­ta. Oli­si hyvä, et­tä pu­hu­ja pu­hui­si ly­hyi­tä lau­sei­ta ja py­syi­si suu­rin piir­tein teks­tin ai­hees­sa. Pu­hees­sa oli­si hyvä – sekä pu­hu­jan et­tä tul­kin – pai­not­taa ää­nen­pai­noin ja tois­toin sitä, mikä on tär­ke­ää. Näin me jut­te­lim­me ja to­te­sim­me, et­tä on tär­ke­ää pyy­tää, et­tä Pyhä Hen­ki avai­si pu­hu­jan suun ja kuu­li­joi­den kor­vat.

Py­säh­dym­me vie­lä Vii­pu­riin erää­seen per­hee­seen il­ta­pa­lal­le. Ai­ka rien­tää ja kel­lo käy. To­te­am­me, et­tä em­me tai­da eh­tiä Hel­sin­gis­tä läh­te­viin il­ta­ko­nei­siin ajois­sa. Ra­jal­la Pent­ti ker­too vir­kai­li­joil­le kii­reem­me syyn, niin pää­sem­me kah­den tun­nin jo­non ohi. Ken­täl­le tu­lem­me juu­ri so­pi­vas­ti. Kol­ja on kyy­din­nyt mei­tä vii­kon niin rau­hal­li­ses­ti ja osaa­vas­ti, kii­tos Kol­ja.

Las­keu­dum­me peh­me­äs­ti Tik­ka­kos­ken ken­täl­le. Saa­ra-vai­mo on ken­täl­lä odot­ta­mas­sa, aa­mu­yös­tä. Ih­meel­lis­tä, yöl­lä tuli vas­taan! Läh­ties­sä hän toi mi­nut ken­täl­le ja haki vii­kon pääs­tä ta­kai­sin ko­tiin. Olen on­nel­li­nen mies.

Rei­jo Peu­ra

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
30.11.2020

Her­ra, osoi­ta mi­nul­le tie­si, ope­ta mi­nua kul­ke­maan pol­ku­ja­si. Oh­jaa mi­nut to­tuu­tee­si ja ope­ta mi­nua, sinä Ju­ma­la­ni, aut­ta­ja­ni! Si­nuun minä luo­tan ai­na. Ps. 25:4–5

Viikon kysymys