JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180922061700

Edes­sä on vä­hän jän­nit­tä­vä ti­lan­ne, yh­dek­sän päi­vän lä­he­tys­mat­ka Pie­ta­riin ja Pih­ko­vaan. Po­ruk­ka on kyl­lä hyvä, ko­ke­nut ja osaa­va, mut­ta mie­ti­tyt­tää, et­tä mis­tä ai­heis­ta siel­lä pu­hui­si ja me­nee­kö kaik­ki hy­vin siel­lä ja tääl­lä ko­to­na.

Ei­pä muu­ta kuin per­jan­tai­aa­mu­na kamp­peet lauk­kuun ja mat­kaan. En­nen kuin eh­din len­to­ken­täl­le, tulk­kim­me Pent­ti soit­taa, et­tä läh­dem­me­kin mat­kaan vas­ta maa­nan­tai­na. Vii­su­mis­sa on ol­lut jo­tain häik­kää. No mi­käs sii­nä.

Vaih­dan len­non maa­nan­tai­aa­muk­si ja pa­laan ko­tiin pa­rik­si päi­väk­si. Tu­lee kak­si yli­mää­räis­tä va­paa­päi­vää. Mi­täs nyt teh­dään, ky­se­len Saa­ra-vai­mol­ta. Lau­an­tai­na Ide­a­par­kiin ja sun­nun­tai­na Sa­la­ma­jär­vel­le pa­ti­koi­maan? Hyvä suun­ni­tel­ma, näin teem­me.

Maa­nan­tai­aa­mu­na on uu­si yri­tys Pen­tin ja toi­sen pu­hu­jan Mar­kun kans­sa. Nyt läh­tö on­nis­tuu. Siu­nat­tu­na mat­kaan, kyl­lä Ju­ma­la pi­tää meis­tä huo­len, olim­me­pa sit­ten ko­to­na tai ky­läs­sä. Hy­vin on ra­ken­net­tu yh­teys Van­taan len­to­a­se­mal­ta ju­nal­la kes­kus­taan. Yk­si su­haus vain.

Po­ruk­ka ka­saan rau­ta­tie­a­se­mal­le, ja koh­ti ra­jaa. Pent­ti ihas­te­lee, mi­ten hyvä pal­ve­lu oli ol­lut Ve­nä­jän kon­su­laa­tis­sa: tun­nis­sa vii­su­mi kä­teen. Ra­jan yli­tys su­juu on­gel­mit­ta, ja jat­kam­me koh­ti Vii­pu­ria. Mat­kal­la tien­var­sil­la myy­dään mus­ti­koi­ta ja sie­niä. Ah­ke­ria ih­mi­siä.

En­sim­mäi­set seu­rat ovat Vii­pu­ris­sa, tu­tun per­heen olo­huo­nees­sa. Ka­lat ui­vat ak­vaa­ri­os­sa, ja vi­her­kas­vit ku­kois­ta­vat par­vek­keel­la. Mie­lee­ni tu­lee Jee­suk­sen lu­paus, et­tä hän on läs­nä siel­lä, mis­sä kak­si tai kol­me ko­koon­tuu hä­nen ni­meen­sä. Tun­nem­me, et­tä lu­paus on voi­mas­sa.

Yök­si me­nem­me Pie­ta­riin, yö­paik­ka­na on Ho­tel­li Ma­ti­sov Do­mik. Pie­ni, siis­ti ja rau­hal­li­nen ho­tel­li. Siel­tä on hyvä teh­dä seu­ra­reis­su­ja lä­hi­seu­duil­le. Pie­ta­rin alu­eel­la seu­ro­ja jär­jes­te­tään useis­sa pai­kois­sa, jot­ta seu­ra­vä­en ei tar­vit­se niin pit­kiä mat­ko­ja mat­kus­tel­la.

Aa­mul­la läh­dem­me Te­ri­jo­en kirk­koon seu­ro­jen­pi­toon. Sitä en­nen Mar­kun kans­sa kat­sel­laan vä­hän teks­te­jä eli val­mis­tau­du­taan. Te­ri­jo­en me­ren­ran­ta on kau­nis. Kau­ka­na hää­möt­tää Pie­ta­rin kau­pun­ki. Te­ri­jo­el­la kuun­nel­laan ja us­ko­taan ku­ten en­nen­kin. Rai­vo­las­sa on ko­ti­seu­rat viih­tyi­säs­sä oma­ko­ti­ta­los­sa.

Use­at Pie­ta­rin alu­een pal­ve­lu­ko­dit ovat avan­neet oven­sa seu­ro­jen­pi­dol­le. Täl­lä­kin mat­kal­la pi­däm­me seu­ro­ja useis­sa pal­ve­lu­ko­deis­sa. Asuk­kaat tu­le­vat sa­nan­kuu­loon. Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä jot­kut ha­lu­a­vat us­koa. Ju­ma­la sen tie­tää. Muu­ta­ma asu­kas osaa vie­lä suo­men kiel­tä.

Viik­ko al­kaa kaar­tua jo lop­pu­puo­lel­le. Edes­sä on mat­ka Pih­ko­vaan, mat­kaa on eh­kä 350 ki­lo­met­riä. En­sim­mäi­ses­sä seu­ra­pai­kas­sa asuu puu­tar­hu­rei­ta, ai­na­kin puu­tar­ha ku­kois­taa ja kur­pit­sat ovat niin suu­ria, et­tä jak­sai­sin­ko kan­taa. Ne on kyl­vet­ty ja kas­tel­tu, mut­ta Ju­ma­la on an­ta­nut kas­vun. Sa­mal­la ta­val­la on Ju­ma­la an­ta­nut kas­vun tä­män ta­lon asuk­kail­le­kin. Kol­me su­ku­pol­vea on sa­nan­kuu­los­sa.

Me­nem­me tu­tun pa­ris­kun­nan luok­se yök­si. Hei­dän­kin puu­tar­han­sa ku­kois­taa. On pää­ry­nöi­tä, to­maat­tia, kurk­kua, ome­nia ja vaik­ka mitä. Olo­suh­teet ovat ol­leet tänä ke­sä­nä hy­vät, näin ta­lon­vä­ki ker­too. Ta­lon isän­tä on läm­mit­tä­nyt sau­nan.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä päi­vä­seu­rois­sa Mark­ku pu­huu Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta. Sana roh­kai­see ja läm­mit­tää kuu­li­joi­ta. Koen, et­tä Ju­ma­la pi­tää omis­taan hy­vää huol­ta.

Mie­tin, et­tä Pent­ti-tul­kin sa­nan­käyt­tö on vä­ri­käs­tä ja her­sy­vää. Se pi­ris­tää lä­hel­lä ole­via ih­mi­siä. Näin minä sen koen. Tul­kin teh­tä­vä ei ole help­po, tul­kat­ta­vaa on pal­jon, pu­heet ja kes­kus­te­lut ja kaik­ki. Pent­ti vaan jak­saa ja osaa.

Sun­nun­tai­na me­nem­me kirk­koon. Py­hän Ma­ri­an kirk­ko on va­loi­sa ja ko­di­kas mut­ta hy­väl­lä pai­kal­la Pie­ta­rin kes­kus­tas­sa. Vä­keä tu­lee kir­kon­me­noi­hin ihan mu­ka­vas­ti. Mi­nul­la oli­si saar­na­vuo­ro. Pai­kal­li­nen pap­pi opas­taa hy­vin, ja sen jäl­keen on sa­kas­tis­sa ru­kous, jos­sa pal­ve­lu­vuo­ros­sa ole­vat työn­te­ki­jät pyy­tä­vät Ju­ma­lan siu­naus­ta al­ka­val­le ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­le. Tämä käy­tän­tö on myös Suo­mes­sa. Ju­ma­lan­pal­ve­lus on suo­men­kie­li­nen, mut­ta saar­na­ni Pent­ti kään­tää ve­nä­jän kie­lel­le. Eh­tool­lis­ti­lai­suus al­kaa, ja pai­kal­li­nen pap­pi, li­tur­gi, vink­kaa mi­nul­le, et­tä tule ka­ve­rik­si ja­ka­maan eh­tool­lis­ta. Pyyn­tö tu­lee vä­hän puun ta­kaa. On­nek­si olen Suo­mes­sa avus­ta­nut eh­tool­li­sen ja­os­sa, niin ei tule on­gel­mia. Huo­maan muu­ta­man us­ko­nys­tä­vän kuu­li­joi­den jou­kos­sa.

Seu­raa­vak­si on päi­vä­seu­rat Pie­ta­rin lä­his­töl­lä oma­ko­ti­ta­los­sa, jos­sa asuu kak­si iä­käs­tä us­kon­si­sar­ta. Uu­si, kau­nis ai­ta kier­tää tont­tia. Nämä si­sa­ret ovat odot­ta­neet seu­ro­ja ja sitä, et­tä pää­se­vät kuu­le­maan Ju­ma­lan sa­naa. Näin he ker­to­vat. Pu­hun saar­nas­sa­ni muun mu­as­sa sa­pa­tin le­vos­ta. Vie­raat ky­se­le­vät, et­tä mitä sa­pat­ti tar­koit­taa. He se­lit­tä­vät, et­tä ve­nä­jän kie­les­sä se tar­koit­taa sitä, et­tä kau­an odo­tet­tu ja ta­voi­tel­ta­va pää­mää­rä on kä­sil­lä. Se­li­tys on mi­nus­ta hyvä. Sa­pa­tin le­vos­sa, tai­vaan ko­dis­sa, Ju­ma­lan lap­si pää­see sin­ne, mitä var­ten on us­ko­nut. Niin se on, et­tä mat­ka­ys­tä­vät kes­kus­te­lu­jen kaut­ta opet­ta­vat ja tu­ke­vat toi­si­aan.

Pian al­kaa ko­ti­mat­ka koh­ti ra­jaa ja Suo­mea. Huis­ku­tuk­set ja hy­väs­te­lyt vie­lä. Kes­kus­te­lem­me au­tos­sa muun mu­as­sa tulk­kauk­ses­ta. Oli­si hyvä, et­tä pu­hu­ja pu­hui­si ly­hyi­tä lau­sei­ta ja py­syi­si suu­rin piir­tein teks­tin ai­hees­sa. Pu­hees­sa oli­si hyvä – sekä pu­hu­jan et­tä tul­kin – pai­not­taa ää­nen­pai­noin ja tois­toin sitä, mikä on tär­ke­ää. Näin me jut­te­lim­me ja to­te­sim­me, et­tä on tär­ke­ää pyy­tää, et­tä Pyhä Hen­ki avai­si pu­hu­jan suun ja kuu­li­joi­den kor­vat.

Py­säh­dym­me vie­lä Vii­pu­riin erää­seen per­hee­seen il­ta­pa­lal­le. Ai­ka rien­tää ja kel­lo käy. To­te­am­me, et­tä em­me tai­da eh­tiä Hel­sin­gis­tä läh­te­viin il­ta­ko­nei­siin ajois­sa. Ra­jal­la Pent­ti ker­too vir­kai­li­joil­le kii­reem­me syyn, niin pää­sem­me kah­den tun­nin jo­non ohi. Ken­täl­le tu­lem­me juu­ri so­pi­vas­ti. Kol­ja on kyy­din­nyt mei­tä vii­kon niin rau­hal­li­ses­ti ja osaa­vas­ti, kii­tos Kol­ja.

Las­keu­dum­me peh­me­äs­ti Tik­ka­kos­ken ken­täl­le. Saa­ra-vai­mo on ken­täl­lä odot­ta­mas­sa, aa­mu­yös­tä. Ih­meel­lis­tä, yöl­lä tuli vas­taan! Läh­ties­sä hän toi mi­nut ken­täl­le ja haki vii­kon pääs­tä ta­kai­sin ko­tiin. Olen on­nel­li­nen mies.

Rei­jo Peu­ra

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys