JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181101065400

Maa­il­mas­sa on fyy­sis­tä, hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä hä­tää. Tämä asia konk­re­ti­soi­tui it­sel­le­ni elo­kuus­sa en­sim­mäi­sel­lä ul­ko­maan­lä­he­tys­mat­kal­la­ni. Koin, et­tä koh­ta­sin in­hi­mil­li­sen hä­dän koko kir­jon. Ih­mi­set lä­hes­tyi­vät ja pyy­si­vät apua.

Tie­dos­sa­ni ole­va hätä maa­il­mas­sa sai kas­vot, ää­nen ja ano­vat sil­mät. Sii­tä tuli to­del­li­suut­ta mi­nul­le. Hätä tuli lä­hel­le, ki­pe­än lä­hel­le.

Mie­lee­ni on jää­nyt Ann, jon­ka elä­män­ti­lan­ne oli vai­kea: pel­lis­tä ka­sat­tu yh­den huo­neen koti oli tu­hou­tu­nut, kun rank­ka­sa­teet oli­vat vie­neet sen men­nes­sään. Koti, jos­ta ul­ko­puo­li­set oli­vat käyt­tä­neet ni­meä slum­mi.

Di­a­ko­ni­sen avun an­ta­mi­sek­si SRK on pe­rus­ta­nut hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nan (HAT), joka aut­taa ih­mi­siä evan­ke­liu­min työn rin­nal­la. Avus­tus­ta on an­net­tu muun mu­as­sa las­ten kou­lun­käyn­tiin ja sai­rau­den­hoi­toon.

An­n­kin on saa­nut apua HAT:lta. HAT:n pai­kal­li­set jä­se­net te­ki­vät avus­tu­sa­no­muk­sen An­nin puo­les­ta, kun hä­nel­lä it­sel­lään ei ol­lut sii­hen enää voi­maa. He myös toi­mit­ti­vat hä­net sai­raa­laan ja mak­soi­vat hoi­don.

HAT:lta saa­man­sa avus­tuk­sen tur­vin Ann sai uu­den ko­din ja hä­nen hoi­dos­saan ole­vat kuu­si las­ta ei­vät jää­neet or­voik­si ja ko­dit­to­mik­si. Ann on kii­tol­li­nen Ju­ma­lal­le ja tun­te­mat­to­mil­le aut­ta­jil­le, jot­ka ovat lah­joit­ta­net va­ro­ja tä­hän työ­hön.

Kun val­mis­tau­dun uu­teen lä­he­tys­mat­kaan, mie­tin sitä, mitä kaik­kea kau­ka­na asu­vat lä­him­mäi­se­ni ovat mi­nul­le opet­ta­neet. He ovat opet­ta­neet mi­nul­le kii­tol­li­suut­ta. It­ses­tään­sel­vyy­det ovat muut­tu­neet lah­joik­si, jois­ta on syy­tä ol­la kii­tol­li­nen.

Aja­tus avun tar­peen koh­taa­mi­ses­ta ei tuo­ta enää sa­man­lais­ta tus­kaa kuin ai­em­min. Mie­tin, mi­ten mi­nun iso­van­hem­pa­ni ai­koi­naan eli­vät nä­län­hä­däs­sä, kuin­ka Suo­mes­sa näl­kä ja sai­rau­det vei­vät ih­mi­siä hau­taan ja kuin­ka hei­tä au­tet­tiin. Koen, et­tä nyt on mei­dän vuo­rom­me aut­taa. On ar­vo­kas­ta koh­da­ta lä­him­mäis­ten kat­seet.

Apua voi­vat saa­vat yh­tä lail­la he, jot­ka us­ko­vat sa­mal­la ta­val­la kuin me van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set kris­ti­tyt, kuin he­kin, joil­la ei tätä us­koa ole. Ju­ma­laan luot­ta­en ja hä­nen avul­laan teem­me sen mitä voim­me, myös ajal­li­ses­ti.

Myös evan­ke­liu­min työl­lä on ky­syn­tää, ar­mon sa­naa ja roh­kai­sua tar­vi­taan ai­na vain laa­jem­mal­la alu­eel­la. On vie­lä työn ai­ka.

Mau­no Ku­run­lah­ti

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys