JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190716081500

Kont­ti­käy­tä­vän kes­ki­vai­heil­la sei­näl­lä on pa­pe­ri, jos­sa lu­kee Ve­nä­jä/Un­ka­ri. Ra­o­tan jän­nit­ty­nee­nä pak­sua ään­tä eris­tä­vää ver­hoa. Tulk­ki­kop­pi näyt­tää sa­mal­ta kuin vii­me vuon­na­kin. Is­tuu­dun pöy­dän ää­reen ja rii­sun ke­vyt­top­pa­tak­ki­ni. Ko­pis­sa on so­pi­van läm­min­tä.

Kai­van lau­kus­ta­ni ve­si­pul­lon, oman ve­nä­jän­kie­li­sen Raa­mat­tu­ni, ve­nä­jän­kie­li­sen lau­lu­kir­jan, Ta­pio Hol­man kir­jan Jee­suk­ses­ta, joka on kään­net­ty ve­nä­jäk­si sekä A4-pa­pe­rei­ta, jois­sa on usein käy­tet­ty­jä pu­hei­den aloi­tuk­sia ja lo­pe­tuk­sia.

Huo­maan pöy­däl­lä kuu­lok­keet ja säi­käh­dän. Mi­ten näi­tä oi­kein piti käyt­tää? Sei­näl­lä on on­nek­si oh­jeet. Luen ne huo­lel­li­ses­ti läpi. Tä­mä­hän oli­kin ihan help­poa. Näyt­tö­ruu­dul­ta näen, et­tä pu­hu­jan­ko­ro­ke on vie­lä tyh­jä. Hyvä, olen ajois­sa. Olen val­mis.

Vai olen­ko sit­ten­kään? Mie­leen tul­vii, mitä kaik­kea oli­sin­kaan voi­nut vie­lä teh­dä. Luon hä­täi­sen sil­mäyk­sen Ta­pio Hol­man kir­jaan. Sii­nä ker­ro­taan Jee­suk­ses­ta, joka ot­ti lap­sia sy­liin­sä. Ver­tai­len het­ken kir­jan kään­nös­tä Raa­ma­tun teks­tiin, oli­si­ko kir­jas­sa jo­kin sana muu­tet­tu ym­mär­ret­tä­väm­mäk­si lap­sil­le? Mi­ten sy­lis­tä pu­hu­taan ve­nä­läis­ten ny­ky­kie­les­sä? Goog­le joh­dat­taa mi­nut ve­nä­läi­seen ar­tik­ke­liin, jos­sa sa­no­taan, et­tä las­ta tu­li­si pi­tää pal­jon sy­lis­sä. Sa­maa sa­naa siel­lä­kin käy­te­tään.

En­täs Sii­o­nin lau­luis­sa, mi­ten siel­lä pu­hu­taan lap­sil­le? "Sy­lii­si hel­lään sul­je", sama sana sii­nä­kin. Muis­tan vie­lä ko­ke­neen tul­kin neu­von vii­me vuo­del­ta: tulk­kaa vain se, mis­tä olet var­ma. Ai­na­kin syli kään­tyy nyt oi­kein, pu­huu­ko­han pu­hu­ja sii­tä?

Huo­maan näyt­tö­ruu­dul­ta, et­tä lau­lu on al­ka­mas­sa. On ai­ka nos­taa kuu­lok­keet kor­vil­le. ”Seu­rat jat­ku­vat py­hä­kou­lul­la, pu­hu­ja­na on Juk­ka Jaak­ko­la Pu­das­jär­vel­tä, tulk­ki­na Hel­jä Hie­ta­la.”

Mi­nun ei ole enää muu­ta­maan vuo­teen tar­vin­nut miet­tiä, mi­hin työ­vuo­roon Su­vi­seu­rois­sa me­ni­sin. Vii­me vuon­na työt kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­lus­sa vaih­tui­vat tul­kin teh­tä­viin. Tänä vuon­na tulk­ka­sin siis jo toi­sen ker­ran Su­vi­seu­rois­sa.

Vaik­ka olen­kin saa­nut har­joi­tus­ta tulk­kauk­ses­ta ja val­mis­tu­nut juu­ri alal­le, koen ole­va­ni vie­lä ai­van aloit­te­li­ja. Eri­tyi­ses­ti su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­tu­es­sa ai­kai­sem­mat tulk­kaus­vuo­rot al­ka­vat tun­tua vä­häi­sil­tä, sa­na­va­ras­to un­hoon jää­neel­tä ja us­ko­kin hei­kol­ta.

Tulk­ki­na olen op­pi­nut ym­mär­tä­mään pu­hu­jien jän­ni­tys­tä. Seu­ra­vie­raa­na tu­len sa­nan­kuu­loon luot­ta­en sii­hen, et­tä Ju­ma­la avaa sa­nan­sa ja an­taa sen mitä tar­vit­sen. Pu­hu­ja saat­taa kui­ten­kin tuo­da pu­heen alus­sa omat epäi­lyk­sen­sä il­mi – vah­vis­tat­te­ko mi­nua kun niin heik­ko­na tu­lin tän­ne tei­dän eteen­ne? Mi­nä­kin mie­tin tul­kin teh­tä­väs­sä­ni, on­ko tulk­kauk­ses­ta­ni enem­män hyö­tyä vai hait­taa. Kä­te­ni me­ne­vät lau­lun ai­ka­na ris­tiin. "Ju­ma­la, au­ta mi­nua, var­je­le ja oh­jaa mi­nun kiel­tä­ni."

Eri­tyis­tä jän­ni­tys­tä juu­ri su­vi­seu­ra­tulk­kauk­seen tuo se, et­tä pu­heet tul­ka­taan tulk­ki­ko­pis­ta si­mul­taa­nis­ti eli yh­tä­ai­kai­ses­ti pu­hu­jan pu­heen kans­sa. Tulk­kaus­mat­koil­la Ve­nä­jäl­lä ja Lat­vi­as­sa tulk­ki ja pu­hu­ja pu­hu­vat vuo­ro­tel­len, jol­loin mi­nul­la on het­ki ai­kaa miet­tiä, mi­ten par­hai­ten il­mai­si­sin pu­hu­jan aja­tuk­sen toi­sel­la kie­lel­lä.

Su­vi­seu­ra­pu­heen­kin ai­ka­na on mie­tit­tä­vä sa­na­va­lin­to­ja, kie­li­op­pia, lau­se­ra­ken­tei­ta. Sitä, mitä pu­hu­ja oi­ke­as­taan tar­koit­taa ja mikä täs­sä ko­ko­nai­suu­des­sa on juo­nen juju. Pu­hu­jan pu­he­ryt­mis­sä py­sy­mi­nen tuot­taa mi­nul­le vai­keuk­sia. Vii­meis­te­len lau­sei­ta­ni vie­lä, kun pu­hu­ja pi­tää tau­koa.

Muis­sa tulk­kaus­ko­peis­sa on jo hil­jais­ta. En eh­di miet­tiä, mitä voi­sin teh­dä toi­sin. Ai­na­kin eh­din mu­kaan taas seu­raa­vaan aja­tuk­seen en­kä jou­tu­nut tii­vis­tä­mään ko­vin pal­joa. Ve­si­pul­lo sei­soo kos­ke­mat­to­ma­na pöy­dän­reu­nal­la.

Su­vi­seu­rois­sa jou­tuu usein kään­tä­mään sel­lai­sen pu­hu­jan pu­het­ta, jota ei ole ai­em­min kuul­lut. Tut­ki­mus­ten mu­kaan tulk­kaus su­juu sitä pa­rem­min, mitä enem­män tulk­ki pys­tyy en­na­koi­maan pu­hu­jan pu­het­ta. Seu­ra­mat­koil­la eh­di­tään yleen­sä vä­hän pu­hel­la sii­tä, mitä aja­tuk­sia pu­hu­jal­la on mie­les­sä ja mil­lai­sis­ta asi­ois­ta hän ai­koo pu­hua. Mat­kan ai­ka­na pu­hu­ja al­kaa usein kuu­los­taa tu­tul­ta, jol­loin kään­tä­mi­nen hel­pot­tuu. Ou­don pu­hu­jan pu­het­ta on pal­jon vai­ke­am­pi en­na­koi­da kuin tu­tun pu­hu­jan.

Su­vi­seu­rois­sa pu­hu­jil­ta pyy­de­tään tulk­ke­ja var­ten etu­kä­teen pu­heen Raa­ma­tun koh­ta ja mah­dol­li­set viit­tauk­set mui­hin Raa­ma­tun paik­koi­hin. Tämä aut­taa tulk­kia hie­man en­na­koi­maan, mis­tä pu­hu­ja mah­dol­li­ses­ti pu­huu. Raa­ma­tun viit­tauk­set voi kir­joit­taa ylös ja sa­nas­toon pys­tyy tu­tus­tu­maan jo etu­kä­teen. Py­hä­kou­lun pi­tä­jäl­lä ei ol­lut viit­tauk­sia muu­al­le Raa­mat­tuun. Et­sin siis it­se omak­si vii­te­ke­hyk­sek­se­ni ne Raa­ma­tun koh­dat, jois­sa Jee­sus pu­huu lap­sis­ta.

Pu­hu­ja pu­huu­kin py­hä­kou­lu­tau­lus­ta. On­ko­han ve­nä­läi­sil­lä seu­ra­vie­rail­la py­hä­kou­lu­ja? Ja jos on, on­ko siel­lä py­hä­kou­lu­tau­lu­ja? Kel­pai­si­ko­han tä­hän kään­nök­sek­si ku­vaus tai tau­lu? Pu­hu­ja pa­laa py­hä­kou­lu­tau­luun use­am­man ker­ran. Oli­si pi­tä­nyt va­li­ta kään­nök­sek­si joko ku­vaus tai tau­lu ja kään­tää ai­na sa­mal­la ta­val­la. Toi­vot­ta­vas­ti aja­tus kui­ten­kin vä­lit­tyy. Pu­hu­ja viit­taa myös Sii­o­nin lau­luun.

Lu­e­tun ru­non kään­tä­mi­nen len­nos­ta ei ole help­poa, yleen­sä kau­niil­le kie­li­ku­vil­le saa heit­tää hy­väs­tit ja ru­nos­ta kään­tyy vain ydi­na­ja­tus muu­ta­mal­la sa­nal­la. Täl­lä ker­taa käy kui­ten­kin hy­vin. Lau­lu on jo kään­net­ty ve­nä­jäk­si, se on sama Sy­lii­si hel­lään sul­je, jota sil­mäi­lin en­nen pu­het­ta. Jä­tin kir­jan vie­lä au­ki lau­lun koh­dal­le. Pää­sen vih­doin sa­maan ryt­miin pu­hu­jan kans­sa, kun lu­em­me yh­des­sä lau­lun­sa­no­ja.

Aa­men. Puhe lop­puu. Rii­sun kuu­lok­keet kor­vil­ta­ni. Seu­ra­mat­koil­la olen saa­nut omas­ta tulk­kaa­mi­ses­ta­ni vä­li­tön­tä pa­lau­tet­ta. Mi­nul­le huo­mau­tet­tiin ker­ran, et­tä Lut­he­ria ei pi­täi­si kut­sua opet­ta­jak­si, sil­lä kris­ti­tyn opet­ta­ja­na toi­mii Pyhä Hen­ki. Mi­nun pi­ti­kin sit­ten miet­tiä, mikä ve­nä­jän­kie­li­nen vas­ti­ne en­si ker­ral­la toi­mi­si pa­rem­min op­pi-isäl­le. Muu­ten oli kuu­lem­ma ol­lut vai­kut­ta­va puhe ja ym­mär­ret­tä­vä kään­nös, vaik­ka sil­lä­kin ker­ral­la mi­nul­la oli omat han­ka­luu­te­ni.

Tä­hän pa­laut­tee­seen yri­tän luot­taa täl­lä­kin ker­taa. Huo­nois­ta­kin kään­nös­va­lin­nois­ta ja kään­nös­vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta kään­nös voi ol­la riit­tä­vän hyvä. Ei­kö­hän ne huo­not va­lin­nat tule vie­lä il­mi ja kor­ja­tuik­si. On­nek­si en ole ai­noa tulk­ki ve­nä­jän kie­les­sä. Ju­ma­lal­la on va­raa oi­koa mah­dol­li­set vää­ri­nym­mär­ryk­set jo vaik­ka­pa seu­raa­van pu­heen ai­ka­na seu­raa­van tul­kin lah­joil­la.

Ke­rään ta­va­ra­ni tulk­ki­ko­pis­ta ja läh­den seu­ra­ken­täl­le koh­ti su­ku­ta­paa­mis­ta. Eh­din het­ken ol­la huo­le­ton seu­ra­vie­ras, en­nen kuin taas pa­laan ta­kai­sin sa­kas­tiin val­mis­tau­tu­maan seu­raa­vaan tulk­kaus­vuo­roon.

Hel­jä Hie­ta­la

Ku­vat: Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys