JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190520064000

Sa­kus­sa pa­rin­kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä Tal­lin­nas­ta si­jait­see Vi­ron lu­te­ri­lai­sen kir­kon lei­ri­kes­kus Talu. Talu tar­koit­taa vi­rok­si maa­lais­ta­loa, ja lei­ri­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tös­sä lai­dun­ta­vat­kin leh­mät ja he­vo­set. Lei­ri­kes­kuk­sen pi­ha­maa­ta kuop­sut­te­le­vat ka­nat, joi­den mu­nia pie­ni tyt­tä­re­ni pää­si ke­rää­mään. Au­rin­ko läm­mit­ti 27.-28.4. Ta­luun ko­koon­tu­nei­ta raa­mat­tu­kurs­si­lai­sia niin, et­tä osa oh­jel­mas­ta to­teu­tet­tiin ul­ko­na.

Jee­suk­sen kär­si­mys­tien ta­pah­tu­mat tu­li­vat tu­tuik­si ryh­mä­töis­sä, jois­sa py­säh­dyt­tiin Juk­ka Pa­lo­lan an­ta­man raa­ma­tun­koh­dan ää­rel­le ja et­sit­tiin vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin. Työ­ta­pa on to­det­tu hy­väk­si: jo­kai­ses­sa ryh­mäs­sä on vä­hin­tään yk­si tulk­ki, mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan myös pu­hu­ja ja pai­kal­li­sia eri puo­lil­ta Vi­roa. Lo­puk­si kaik­ki ryh­mät ker­toi­vat yh­tei­ses­sä koon­nis­sa raa­ma­tun­koh­dan kes­kei­sen si­säl­lön ja aja­tuk­si­aan kär­si­mys­tien ta­pah­tu­mis­ta. Näin ris­tin­ties­tä muo­dos­tui ko­ko­nai­suus. Vä­ri­va­lo­ku­vat Is­ra­e­lis­ta ja py­hän maan kart­ta aut­toi­vat hah­mot­ta­maan ta­pah­tu­ma­paik­ko­ja.

Sun­nun­tain sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa tu­li­vat esil­le pää­si­äi­sen ajan ta­pah­tu­mat ja teks­tit. Pa­lau­te­kes­kus­te­lus­sa kii­tel­tiin­kin sitä, et­tä ryh­mä­työt hie­nos­ti sy­ven­si­vät ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen si­säl­töä.

Vi­ron kou­luis­sa ei ope­te­ta us­kon­toa op­pi­ai­nee­na, ja pit­kän neu­vos­to­mie­hi­tyk­sen ai­ka­na mo­nien ih­mis­ten ja su­ku­jen suh­teet kirk­koon kat­ke­si­vat. On pu­hut­te­le­vaa liik­ku­es­saan Vi­ron maa­seu­dul­la näh­dä jo­kai­sen pie­nen­kin ky­län tai kun­ta­kes­kuk­sen kes­kel­lä usein val­ke­ak­si kal­kit­tu ki­vi­kirk­ko, jon­ka tor­nis­sa on ris­ti tai kuk­ko. Kir­kois­sa saat­taa ol­la sa­to­ja is­tu­ma­paik­ko­ja, jot­ka ker­to­vat sii­tä, et­tä vie­lä sata vuot­ta sit­ten Viro on ol­lut hy­vin us­kon­nol­li­nen maa.

Vi­ron lä­he­tys­työs­sä tu­lee ot­taa huo­mi­oon, et­tä kaik­ki kuu­li­jat ei­vät suin­kaan tie­dä kir­kol­lis­ten juh­la­päi­vien tai Raa­ma­tun hen­ki­löi­den ni­miä. On hyvä käy­dä raa­ma­tun­koh­tia yk­sin­ker­tai­ses­ti läpi - lu­kien, se­lit­tä­en ja kes­kus­tel­len. Toi­saal­ta ih­mi­set ovat ar­ko­ja ky­se­le­mään tai pal­jas­ta­maan tie­tä­mät­tö­myyt­tään, jo­ten on hel­pom­pi ky­syä ja ih­me­tel­lä pie­nes­sä ryh­mäs­sä. Toi­saal­ta kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä saat­taa ol­la mu­ka­na ih­mi­siä, jot­ka ovat pit­kään ol­leet rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tai jon­kin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa mu­ka­na ja osaa­vat Raa­mat­tun­sa hy­vin. Näin opim­me toi­sil­tam­me.

Lä­he­tys­työn ke­vään tulk­ki­kurs­si on jär­jes­tet­ty jo nel­jä­nä pe­rät­täi­se­nä vuon­na Vi­ros­sa ja nyt tois­ta ker­taa Sa­kus­sa. Mikä sen luon­te­vam­paa kuin kie­len opis­ke­lu koh­de­maas­sa ja tulk­kien ja pu­hu­jien koh­de­ryh­mään tu­tus­tu­en. Vi­ron us­ko­vai­set pää­se­vät sa­mal­la ta­paa­maan toi­si­aan ja suo­ma­lai­sia ys­tä­viä. Bus­si ko­ko­aa ih­mi­siä Tar­tos­ta, Tal­lin­nas­ta ja mat­kan var­rel­ta kyy­tiin.

Vaik­ka vä­lil­lä vä­sym­me työs­sä ja ka­do­tam­me mo­ti­vaa­ti­on, täl­lai­set yh­tei­set het­ket an­ta­vat toi­voa. Va­loa on, hy­vyyt­tä on, rak­kaut­ta on. Kiin­nos­tus­ta Ju­ma­lan sa­naa koh­taan on. Toi­vom­me, et­tä su­ku­lais­kan­sam­me kes­kuu­des­sa he­räi­si enem­män­kin kiin­nos­tus­ta Ju­ma­lan sa­nan tun­te­mi­seen. Mon­ta ker­taa olen aja­tel­lut Vi­ron-vuo­te­ni ai­ka­na sitä, mi­ten ih­mis­sy­dän on le­vo­ton, kun­nes löy­tää le­von Ju­ma­las­sa. Var­mas­ti ih­mi­sen sy­vin kai­paus oli­si löy­tää lepo - se on mah­dol­lis­ta tä­nä­kin päi­vä­nä, tääl­lä.

Teks­ti: Eli­na Heik­ki­lä-Kop­pe­roi­nen

Ku­vat: Sini Kat­ves ja Ar­to Ko­ta­jär­vi

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys