JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190520064000

Sa­kus­sa pa­rin­kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä Tal­lin­nas­ta si­jait­see Vi­ron lu­te­ri­lai­sen kir­kon lei­ri­kes­kus Talu. Talu tar­koit­taa vi­rok­si maa­lais­ta­loa, ja lei­ri­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tös­sä lai­dun­ta­vat­kin leh­mät ja he­vo­set. Lei­ri­kes­kuk­sen pi­ha­maa­ta kuop­sut­te­le­vat ka­nat, joi­den mu­nia pie­ni tyt­tä­re­ni pää­si ke­rää­mään. Au­rin­ko läm­mit­ti 27.-28.4. Ta­luun ko­koon­tu­nei­ta raa­mat­tu­kurs­si­lai­sia niin, et­tä osa oh­jel­mas­ta to­teu­tet­tiin ul­ko­na.

Jee­suk­sen kär­si­mys­tien ta­pah­tu­mat tu­li­vat tu­tuik­si ryh­mä­töis­sä, jois­sa py­säh­dyt­tiin Juk­ka Pa­lo­lan an­ta­man raa­ma­tun­koh­dan ää­rel­le ja et­sit­tiin vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin. Työ­ta­pa on to­det­tu hy­väk­si: jo­kai­ses­sa ryh­mäs­sä on vä­hin­tään yk­si tulk­ki, mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan myös pu­hu­ja ja pai­kal­li­sia eri puo­lil­ta Vi­roa. Lo­puk­si kaik­ki ryh­mät ker­toi­vat yh­tei­ses­sä koon­nis­sa raa­ma­tun­koh­dan kes­kei­sen si­säl­lön ja aja­tuk­si­aan kär­si­mys­tien ta­pah­tu­mis­ta. Näin ris­tin­ties­tä muo­dos­tui ko­ko­nai­suus. Vä­ri­va­lo­ku­vat Is­ra­e­lis­ta ja py­hän maan kart­ta aut­toi­vat hah­mot­ta­maan ta­pah­tu­ma­paik­ko­ja.

Sun­nun­tain sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa tu­li­vat esil­le pää­si­äi­sen ajan ta­pah­tu­mat ja teks­tit. Pa­lau­te­kes­kus­te­lus­sa kii­tel­tiin­kin sitä, et­tä ryh­mä­työt hie­nos­ti sy­ven­si­vät ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen si­säl­töä.

Vi­ron kou­luis­sa ei ope­te­ta us­kon­toa op­pi­ai­nee­na, ja pit­kän neu­vos­to­mie­hi­tyk­sen ai­ka­na mo­nien ih­mis­ten ja su­ku­jen suh­teet kirk­koon kat­ke­si­vat. On pu­hut­te­le­vaa liik­ku­es­saan Vi­ron maa­seu­dul­la näh­dä jo­kai­sen pie­nen­kin ky­län tai kun­ta­kes­kuk­sen kes­kel­lä usein val­ke­ak­si kal­kit­tu ki­vi­kirk­ko, jon­ka tor­nis­sa on ris­ti tai kuk­ko. Kir­kois­sa saat­taa ol­la sa­to­ja is­tu­ma­paik­ko­ja, jot­ka ker­to­vat sii­tä, et­tä vie­lä sata vuot­ta sit­ten Viro on ol­lut hy­vin us­kon­nol­li­nen maa.

Vi­ron lä­he­tys­työs­sä tu­lee ot­taa huo­mi­oon, et­tä kaik­ki kuu­li­jat ei­vät suin­kaan tie­dä kir­kol­lis­ten juh­la­päi­vien tai Raa­ma­tun hen­ki­löi­den ni­miä. On hyvä käy­dä raa­ma­tun­koh­tia yk­sin­ker­tai­ses­ti läpi - lu­kien, se­lit­tä­en ja kes­kus­tel­len. Toi­saal­ta ih­mi­set ovat ar­ko­ja ky­se­le­mään tai pal­jas­ta­maan tie­tä­mät­tö­myyt­tään, jo­ten on hel­pom­pi ky­syä ja ih­me­tel­lä pie­nes­sä ryh­mäs­sä. Toi­saal­ta kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä saat­taa ol­la mu­ka­na ih­mi­siä, jot­ka ovat pit­kään ol­leet rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tai jon­kin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa mu­ka­na ja osaa­vat Raa­mat­tun­sa hy­vin. Näin opim­me toi­sil­tam­me.

Lä­he­tys­työn ke­vään tulk­ki­kurs­si on jär­jes­tet­ty jo nel­jä­nä pe­rät­täi­se­nä vuon­na Vi­ros­sa ja nyt tois­ta ker­taa Sa­kus­sa. Mikä sen luon­te­vam­paa kuin kie­len opis­ke­lu koh­de­maas­sa ja tulk­kien ja pu­hu­jien koh­de­ryh­mään tu­tus­tu­en. Vi­ron us­ko­vai­set pää­se­vät sa­mal­la ta­paa­maan toi­si­aan ja suo­ma­lai­sia ys­tä­viä. Bus­si ko­ko­aa ih­mi­siä Tar­tos­ta, Tal­lin­nas­ta ja mat­kan var­rel­ta kyy­tiin.

Vaik­ka vä­lil­lä vä­sym­me työs­sä ja ka­do­tam­me mo­ti­vaa­ti­on, täl­lai­set yh­tei­set het­ket an­ta­vat toi­voa. Va­loa on, hy­vyyt­tä on, rak­kaut­ta on. Kiin­nos­tus­ta Ju­ma­lan sa­naa koh­taan on. Toi­vom­me, et­tä su­ku­lais­kan­sam­me kes­kuu­des­sa he­räi­si enem­män­kin kiin­nos­tus­ta Ju­ma­lan sa­nan tun­te­mi­seen. Mon­ta ker­taa olen aja­tel­lut Vi­ron-vuo­te­ni ai­ka­na sitä, mi­ten ih­mis­sy­dän on le­vo­ton, kun­nes löy­tää le­von Ju­ma­las­sa. Var­mas­ti ih­mi­sen sy­vin kai­paus oli­si löy­tää lepo - se on mah­dol­lis­ta tä­nä­kin päi­vä­nä, tääl­lä.

Teks­ti: Eli­na Heik­ki­lä-Kop­pe­roi­nen

Ku­vat: Sini Kat­ves ja Ar­to Ko­ta­jär­vi

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys