JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sa­nan sie­me­nen kyl­vä­jät

28.8.2021 7.00

Juttua muokattu:

25.8. 15:47
2021082515472420210828070000

Teks­ti: Vesa Tah­ko­la

(Blo­gi­teks­tin ai­em­pi osa on jul­kais­tu Lä­he­tys­työs­sä-blo­gis­sa 22.8.2021.)

Sa­mu­el Oko­la, pu­hu­ja Nai­ro­bis­sa, Ke­ni­as­sa, te­kee tätä ny­kyä evan­ke­liu­min työ­tä LLC:n, SRK:n ja oman seu­ra­kun­tan­sa toi­mek­si­an­nos­ta Nai­ro­bin, Si­ay­an ja Mom­ba­san us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa. Ju­ma­lal­la on pait­si ide­oi­ta, myös kaik­ki mah­dol­li­suu­det to­teut­taa nii­tä.

Saim­me Rai­ja-vai­mo­ni kans­sa pi­tää Sa­mu­e­lia vie­raa­nam­me Yp­pä­rin su­vi­seu­ra­ke­sä­nä 2014. Hän ja Pe­ter, joka on in­si­nöö­ri, ih­met­te­li­vät tul­les­saan ruo­hi­kol­lam­me liik­ku­vaa tum­maa oli­o­ta. Vein vel­jet ruo­hi­kol­le, jos­sa Husq­var­na-ro­bot­ti pa­lai­li ra­ja­kaa­pe­lil­ta ta­kai­sin, tök­ki sie­väs­ti hei­dän ken­gil­leen ja kään­tyi sit­ten miel­tään pa­hoit­ta­mat­ta pois. Mie­het ki­kat­ti­vat kuin pik­ku­po­jat! Sa­mu­el ky­syi: ”Ar­vaat­ko, mitä Ke­ni­as­sa ta­pah­tui­si, jos täl­lai­sen vei­si pi­hal­leen?” ”En­pä osaa sa­noa.” ”Sel­lai­seen ta­loon ei me­ni­si ku­kaan, sil­lä tuo on tai­kuut­ta hei­dän sil­mis­sään!”

Sil­mä tark­ka­na Sa­mu­el ja Pe­ter seu­ra­si­vat myös sitä, kuin­ka kier­sin heil­le va­ra­tun asun­to­vau­nun tu­ki­ja­lat alas, las­kin pöy­dän sän­gyn poh­jak­si ja siir­sin is­tuin­tyy­nyt pat­jak­si. ”To­del­la kä­te­vää, täl­lais­ta em­me ole en­nen näh­neet!” he tuu­mi­vat.

Suo­men us­ko­vais­ten kes­kel­lä ko­ke­man­sa pal­ve­le­van rak­kau­den läm­mit­tä­mä­nä Sa­mu­el in­nos­tui lu­paa­maan: ”Vesa, kun tu­let seu­raa­van ker­ran lä­he­tys­mat­kal­la­si isä­ni ko­tiin, läh­dem­me ate­ri­aa odo­tel­les­sam­me kä­ve­lyl­le. Sil­loin näy­tän si­nul­le pel­lol­la sen mul­li­kan, jos­ta nai­set val­mis­ta­vat meil­le ate­ri­an: liha on var­mas­ti tuo­ret­ta!” Mat­kaa odo­tel­les­sa jo aja­tus nos­taa ve­den kie­lel­le­ni.

Ke­säl­lä 2015 SRK:n vel­jet lä­het­ti­vät mi­nut (yh­den rip­pi­lei­ri-isän­nyy­den ko­ke­muk­sel­la) rip­pi­lei­rin opet­ta­jak­si To­gon pää­kau­pun­kiin Lo­meen. Ihas­tut­ta­va, vaik­ka ras­kas ja vas­tuul­li­nen­kin ko­ke­mus. Lei­ri­läis­ten ikä­ja­kau­ma oli 13–43 vuot­ta, ja ai­kuis­ten mu­ka­na­o­lo an­toi tun­tien kes­kus­te­luil­le ai­van eri­tyi­sen li­sän. Myös usei­ta pu­hu­jia is­tui kai­kil­la tun­neil­la. Muun mu­as­sa su­per­vi­so­ri­na toi­mi­nut mies is­tui ovi­au­kon luo­na us­kol­li­ses­ti joka päi­vä aa­mus­ta il­taan seu­raa­mas­sa, et­tä ai­ka­tau­lu piti. Ope­tus­kie­li oli eng­lan­ti, osin myös rans­ka, ja tulk­kaus ewek­si.

Seu­ra­sin nuor­ta, huo­maa­mat­to­mas­ti toi­mi­vaa rii­sin­vil­je­li­jää, Ko­fia. Etu­ni­mi tar­koit­taa, et­tä hän on per­jan­tai­na syn­ty­nyt. Hän toi­mi va­lo­ku­vaa­ja­na, nuor­ten pe­lien ja leik­kien oh­jaa­ja­na, esi­lau­la­ja­na (ai­na sä­keen vä­lis­sä hän sa­noi no­pe­as­ti seu­raa­van sä­keen, jot­ta kaik­ki pys­tyi­vät lau­la­maan, kun ewen­kie­li­siä kir­jo­ja ei ol­lut kai­kil­le) ja osal­lis­tui kään­nös­työ­hön, kun tun­neis­ta laa­ti­mam­me ky­sy­myk­set kään­net­tiin eng­lan­nis­ta rans­kak­si.

Hän ha­lu­si myös op­pia käyt­tä­mään läp­pä­ri­ä­ni ja piti jon­kun aa­mu- tai il­ta­har­tau­den, pu­hu­ja kun on. Kofi osa­si äi­din­kiel­tään eweä, ai­na­kin yh­tä muu­ta hei­mo­kiel­tä, rans­kaa ja eng­lan­ti­a­kin, jota hän koh­ta il­me­ne­vien seik­ko­jen vuok­si pu­huu ny­kyi­sin su­ju­vas­ti.

Osal­lis­tu­es­saan Se­at­t­les­ta ko­toi­sin ole­van Tom Ste­war­tin ve­tä­mään lää­ke­tie­teel­li­seen avus­tus­toi­min­taan ko­ti­maas­saan Kofi tu­tus­tui ame­rik­ka­lai­seen Wen­dyyn. Sit­tem­min he avi­oi­tui­vat ja asu­vat nyt Min­ne­so­tas­sa. Hei­dän vai­he­ri­kas ja kau­nis love sto­ryn­sa vaa­ti­si vä­hin­tään jul­kai­su­lu­van ja oman kir­joi­tuk­sen­sa. Kofi on mo­ni­puo­li­ses­ti mu­ka­na pai­kal­li­sen us­ko­vais­ten kir­kon toi­min­nas­sa ja saar­naa su­ju­vas­ti eng­lan­nik­si. Hä­nel­lä ja Wen­dyl­lä on ihas­tut­ta­va pie­ni poi­ka, jos­ta saan ku­via tuon tuos­ta­kin. Lap­set ja nuo­ret: Kyl­lä kie­liä kan­nat­taa opis­kel­la, jot­ta ym­mär­tää, mitä ul­ko­mai­nen ko­si­ja ky­syy tai ko­sit­ta­va vas­taa. Sik­si kai se Ko­fi­kin var­maan oli niin kiin­nos­tu­nut eng­lan­nis­ta…

Aja­tel­les­sa­ni tä­män kris­til­li­syy­den ny­kyis­tä lä­he­tys­työ­tä Af­ri­kas­sa, Ete­lä- ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa, Ve­nä­jäl­lä, Pa­kis­ta­nis­sa, ko­ti­maas­sam­me ja niin edel­leen,,nou­se­vat et­si­mät­tä mie­lee­ni pro­feet­ta Je­sa­jan sa­nat: ”Vaan niin pal­jo kor­ke­am­pi kuin tai­vas on maas­ta, niin ovat myös mi­nun tie­ni kor­ke­am­mat tei­dän tei­tän­ne, ja mi­nun aja­tuk­se­ni tei­dän aja­tuk­si­an­ne” (Jes. 55: 9).

Kuka meis­tä oli­si omin neu­voin kut­su­nut Le­o­nard Apon­din ja Sa­rah Sid­wa­kan Ke­ni­an Si­ay­as­ta seu­roi­hin Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le? En­tä Ni­co­las Kofi Deh’in Ruot­siin ja siel­lä seu­roi­hin? Kuka oli­si men­nyt pi­tä­mään hää­seu­ro­ja Ecu­a­do­riin tai et­si­nyt Ve­nä­jän van­hat us­ko­vai­set ja saat­ta­nut hei­dät ny­kyis­ten us­ko­vais­ten yh­tey­teen? Kuka meis­tä oli­si saat­ta­nut ru­an­da­lai­sen pas­to­ri Jean-Clau­de Ma­ni­ra­ga­ban us­ko­vais­ten yh­tey­teen – siel­lä­hän on vain hu­tu­ja, tut­se­ja ja kan­san­mur­haa? Pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, ke­nen saar­na oli­si he­rät­tä­nyt elä­vän us­kon hei­dän sy­dä­miin­sä? Pyhä Hen­ki, tuo lem­peä Ju­ma­lan kol­mas per­soo­na, on teh­nyt sa­naa elä­väk­si ja pyyh­ki­nyt pois us­ko­jan­sa syn­nit Jee­suk­sen ni­men ja so­vin­to­ve­ren voi­mal­la?

Us­ko­vai­si­na – lap­si­na, ai­kui­si­na, van­huk­si­na, mie­hi­nä ja nai­si­na, pu­hu­ji­na ja lä­he­tys­mie­hi­nä – olem­me sa­nan sie­me­nen kyl­vä­jiä. Ju­ma­la an­taa kas­vun siel­lä, mis­sä Hän ha­lu­aa sen ta­pah­tu­van. Ih­me­tel­len kat­se­lem­me Ju­ma­lan työ­tä val­ta­kun­tan­sa sa­no­man saat­ta­mi­sek­si kaik­kien kan­so­jen kes­kel­le. Hän on Kaik­ki­val­ti­as: ”Kuin­ka yli­ver­tai­sia ovat­kaan si­nun suun­ni­tel­ma­si, Ju­ma­la, kuin­ka val­ta­va on­kaan nii­den mää­rä!” (Ps. 139: 17.)

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Sa­nan kyl­vöä kau­ko­mail­la

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys