JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00

Juttua muokattu:

25.8. 15:47
2021082515472420210828070000

Teks­ti: Vesa Tah­ko­la

(Blo­gi­teks­tin ai­em­pi osa on jul­kais­tu Lä­he­tys­työs­sä-blo­gis­sa 22.8.2021.)

Sa­mu­el Oko­la, pu­hu­ja Nai­ro­bis­sa, Ke­ni­as­sa, te­kee tätä ny­kyä evan­ke­liu­min työ­tä LLC:n, SRK:n ja oman seu­ra­kun­tan­sa toi­mek­si­an­nos­ta Nai­ro­bin, Si­ay­an ja Mom­ba­san us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa. Ju­ma­lal­la on pait­si ide­oi­ta, myös kaik­ki mah­dol­li­suu­det to­teut­taa nii­tä.

Saim­me Rai­ja-vai­mo­ni kans­sa pi­tää Sa­mu­e­lia vie­raa­nam­me Yp­pä­rin su­vi­seu­ra­ke­sä­nä 2014. Hän ja Pe­ter, joka on in­si­nöö­ri, ih­met­te­li­vät tul­les­saan ruo­hi­kol­lam­me liik­ku­vaa tum­maa oli­o­ta. Vein vel­jet ruo­hi­kol­le, jos­sa Husq­var­na-ro­bot­ti pa­lai­li ra­ja­kaa­pe­lil­ta ta­kai­sin, tök­ki sie­väs­ti hei­dän ken­gil­leen ja kään­tyi sit­ten miel­tään pa­hoit­ta­mat­ta pois. Mie­het ki­kat­ti­vat kuin pik­ku­po­jat! Sa­mu­el ky­syi: ”Ar­vaat­ko, mitä Ke­ni­as­sa ta­pah­tui­si, jos täl­lai­sen vei­si pi­hal­leen?” ”En­pä osaa sa­noa.” ”Sel­lai­seen ta­loon ei me­ni­si ku­kaan, sil­lä tuo on tai­kuut­ta hei­dän sil­mis­sään!”

Sil­mä tark­ka­na Sa­mu­el ja Pe­ter seu­ra­si­vat myös sitä, kuin­ka kier­sin heil­le va­ra­tun asun­to­vau­nun tu­ki­ja­lat alas, las­kin pöy­dän sän­gyn poh­jak­si ja siir­sin is­tuin­tyy­nyt pat­jak­si. ”To­del­la kä­te­vää, täl­lais­ta em­me ole en­nen näh­neet!” he tuu­mi­vat.

Suo­men us­ko­vais­ten kes­kel­lä ko­ke­man­sa pal­ve­le­van rak­kau­den läm­mit­tä­mä­nä Sa­mu­el in­nos­tui lu­paa­maan: ”Vesa, kun tu­let seu­raa­van ker­ran lä­he­tys­mat­kal­la­si isä­ni ko­tiin, läh­dem­me ate­ri­aa odo­tel­les­sam­me kä­ve­lyl­le. Sil­loin näy­tän si­nul­le pel­lol­la sen mul­li­kan, jos­ta nai­set val­mis­ta­vat meil­le ate­ri­an: liha on var­mas­ti tuo­ret­ta!” Mat­kaa odo­tel­les­sa jo aja­tus nos­taa ve­den kie­lel­le­ni.

Ke­säl­lä 2015 SRK:n vel­jet lä­het­ti­vät mi­nut (yh­den rip­pi­lei­ri-isän­nyy­den ko­ke­muk­sel­la) rip­pi­lei­rin opet­ta­jak­si To­gon pää­kau­pun­kiin Lo­meen. Ihas­tut­ta­va, vaik­ka ras­kas ja vas­tuul­li­nen­kin ko­ke­mus. Lei­ri­läis­ten ikä­ja­kau­ma oli 13–43 vuot­ta, ja ai­kuis­ten mu­ka­na­o­lo an­toi tun­tien kes­kus­te­luil­le ai­van eri­tyi­sen li­sän. Myös usei­ta pu­hu­jia is­tui kai­kil­la tun­neil­la. Muun mu­as­sa su­per­vi­so­ri­na toi­mi­nut mies is­tui ovi­au­kon luo­na us­kol­li­ses­ti joka päi­vä aa­mus­ta il­taan seu­raa­mas­sa, et­tä ai­ka­tau­lu piti. Ope­tus­kie­li oli eng­lan­ti, osin myös rans­ka, ja tulk­kaus ewek­si.

Seu­ra­sin nuor­ta, huo­maa­mat­to­mas­ti toi­mi­vaa rii­sin­vil­je­li­jää, Ko­fia. Etu­ni­mi tar­koit­taa, et­tä hän on per­jan­tai­na syn­ty­nyt. Hän toi­mi va­lo­ku­vaa­ja­na, nuor­ten pe­lien ja leik­kien oh­jaa­ja­na, esi­lau­la­ja­na (ai­na sä­keen vä­lis­sä hän sa­noi no­pe­as­ti seu­raa­van sä­keen, jot­ta kaik­ki pys­tyi­vät lau­la­maan, kun ewen­kie­li­siä kir­jo­ja ei ol­lut kai­kil­le) ja osal­lis­tui kään­nös­työ­hön, kun tun­neis­ta laa­ti­mam­me ky­sy­myk­set kään­net­tiin eng­lan­nis­ta rans­kak­si.

Hän ha­lu­si myös op­pia käyt­tä­mään läp­pä­ri­ä­ni ja piti jon­kun aa­mu- tai il­ta­har­tau­den, pu­hu­ja kun on. Kofi osa­si äi­din­kiel­tään eweä, ai­na­kin yh­tä muu­ta hei­mo­kiel­tä, rans­kaa ja eng­lan­ti­a­kin, jota hän koh­ta il­me­ne­vien seik­ko­jen vuok­si pu­huu ny­kyi­sin su­ju­vas­ti.

Osal­lis­tu­es­saan Se­at­t­les­ta ko­toi­sin ole­van Tom Ste­war­tin ve­tä­mään lää­ke­tie­teel­li­seen avus­tus­toi­min­taan ko­ti­maas­saan Kofi tu­tus­tui ame­rik­ka­lai­seen Wen­dyyn. Sit­tem­min he avi­oi­tui­vat ja asu­vat nyt Min­ne­so­tas­sa. Hei­dän vai­he­ri­kas ja kau­nis love sto­ryn­sa vaa­ti­si vä­hin­tään jul­kai­su­lu­van ja oman kir­joi­tuk­sen­sa. Kofi on mo­ni­puo­li­ses­ti mu­ka­na pai­kal­li­sen us­ko­vais­ten kir­kon toi­min­nas­sa ja saar­naa su­ju­vas­ti eng­lan­nik­si. Hä­nel­lä ja Wen­dyl­lä on ihas­tut­ta­va pie­ni poi­ka, jos­ta saan ku­via tuon tuos­ta­kin. Lap­set ja nuo­ret: Kyl­lä kie­liä kan­nat­taa opis­kel­la, jot­ta ym­mär­tää, mitä ul­ko­mai­nen ko­si­ja ky­syy tai ko­sit­ta­va vas­taa. Sik­si kai se Ko­fi­kin var­maan oli niin kiin­nos­tu­nut eng­lan­nis­ta…

Aja­tel­les­sa­ni tä­män kris­til­li­syy­den ny­kyis­tä lä­he­tys­työ­tä Af­ri­kas­sa, Ete­lä- ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa, Ve­nä­jäl­lä, Pa­kis­ta­nis­sa, ko­ti­maas­sam­me ja niin edel­leen,,nou­se­vat et­si­mät­tä mie­lee­ni pro­feet­ta Je­sa­jan sa­nat: ”Vaan niin pal­jo kor­ke­am­pi kuin tai­vas on maas­ta, niin ovat myös mi­nun tie­ni kor­ke­am­mat tei­dän tei­tän­ne, ja mi­nun aja­tuk­se­ni tei­dän aja­tuk­si­an­ne” (Jes. 55: 9).

Kuka meis­tä oli­si omin neu­voin kut­su­nut Le­o­nard Apon­din ja Sa­rah Sid­wa­kan Ke­ni­an Si­ay­as­ta seu­roi­hin Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le? En­tä Ni­co­las Kofi Deh’in Ruot­siin ja siel­lä seu­roi­hin? Kuka oli­si men­nyt pi­tä­mään hää­seu­ro­ja Ecu­a­do­riin tai et­si­nyt Ve­nä­jän van­hat us­ko­vai­set ja saat­ta­nut hei­dät ny­kyis­ten us­ko­vais­ten yh­tey­teen? Kuka meis­tä oli­si saat­ta­nut ru­an­da­lai­sen pas­to­ri Jean-Clau­de Ma­ni­ra­ga­ban us­ko­vais­ten yh­tey­teen – siel­lä­hän on vain hu­tu­ja, tut­se­ja ja kan­san­mur­haa? Pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, ke­nen saar­na oli­si he­rät­tä­nyt elä­vän us­kon hei­dän sy­dä­miin­sä? Pyhä Hen­ki, tuo lem­peä Ju­ma­lan kol­mas per­soo­na, on teh­nyt sa­naa elä­väk­si ja pyyh­ki­nyt pois us­ko­jan­sa syn­nit Jee­suk­sen ni­men ja so­vin­to­ve­ren voi­mal­la?

Us­ko­vai­si­na – lap­si­na, ai­kui­si­na, van­huk­si­na, mie­hi­nä ja nai­si­na, pu­hu­ji­na ja lä­he­tys­mie­hi­nä – olem­me sa­nan sie­me­nen kyl­vä­jiä. Ju­ma­la an­taa kas­vun siel­lä, mis­sä Hän ha­lu­aa sen ta­pah­tu­van. Ih­me­tel­len kat­se­lem­me Ju­ma­lan työ­tä val­ta­kun­tan­sa sa­no­man saat­ta­mi­sek­si kaik­kien kan­so­jen kes­kel­le. Hän on Kaik­ki­val­ti­as: ”Kuin­ka yli­ver­tai­sia ovat­kaan si­nun suun­ni­tel­ma­si, Ju­ma­la, kuin­ka val­ta­va on­kaan nii­den mää­rä!” (Ps. 139: 17.)

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys