JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190123060300

Ve­nä­jän seu­ra­mat­kan val­mis­te­lu al­kaa jo hy­vis­sä ajoin en­nen mat­kaa, kun SRK:n lä­he­tys­työn sih­tee­ri Lee­na äi­jä­lä lä­het­tää vii­su­mi­a­no­mus­kaa­vak­keen täy­tet­tä­väk­si. So­vim­me Lee­nan kans­sa myös sii­tä, mi­ten mat­kus­tan Hel­sin­kiin ja mat­kan päät­ty­es­sä ta­kai­sin ko­tiin.

Olen käy­nyt rei­lun 15 vuo­den ai­ka­na use­as­ti Ve­nä­jäl­lä, jo­ten val­mis­te­lui­hin on tul­lut jo ru­tii­nia. Mu­kaan tu­lee ot­taa ai­na­kin pas­si ja kuk­ka­ro, ja Raa­mat­tu tie­ten­kin tär­keim­pä­nä. Myös asen­ne täy­tyy läh­ti­jäl­lä ol­la koh­dal­laan. Em­me läh­de ar­vos­te­le­maan pai­kal­li­sia olo­suh­tei­ta, ih­mis­ten asui­no­lo­ja tai palk­ka­ta­soa. Hyvä oh­je on ”maas­sa maan ta­val­la”. Koen, et­tä jo­kai­nen mat­ka on omal­la ta­val­laan myös opin­to­mat­ka. Soi­tan muu­ta­maa päi­vää en­nen mat­kaa Vuor­man Jor­mal­le ja Käh­kö­sen Pen­til­le. To­de­taan yh­des­sä, et­tä läh­dös­sä ol­laan ja Hel­sin­gis­sä ta­va­taan.

Tors­tai-il­ta­na lai­tan pu­he­li­meen he­rä­tyk­sen 03.00. On va­rat­ta­va riit­tä­väs­ti ai­kaa au­to­mat­kaa var­ten. Kone Tik­ka­kos­kel­ta nou­see sii­vil­le 05.50. Hel­sin­gis­sä ta­va­taan por­til­la 22. Mos­ko­van len­nol­la on tosi vä­hän mat­kus­ta­jia, 15:n paik­keil­la. Ruo­kai­lem­me She­re­me­ty­e­von ken­täl­lä en­nen len­toa Sa­ma­raan.

Tut­tuun ta­paan ken­täl­lä mei­tä on vas­tas­sa Ser­gei Tsher­nish­kov. Puo­li tun­tia au­ton kyy­dis­sä ja olem­me pe­ril­lä Juri Ze­ro­vin ko­dis­sa. Vaih­de­taan kuu­lu­mi­sia ja ruo­kail­laan. Ju­ril­la on ta­pa­na ky­sel­lä: ”On­ko kaik­ki hy­vin?”

Ko­ti­seu­roi­hin ko­koon­tuu vä­keä 10 hen­keä. Tsher­nish­ko­vien ty­töt hoi­ta­vat lau­lu­jen sä­es­tyk­set. Väki kuun­te­lee pu­hei­ta kiin­nos­tu­nei­na. Sa­nan­kuu­li­jat, myös lap­set, ha­lu­a­vat hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti omis­taa evan­ke­liu­min siu­nauk­sen. Tsher­nish­ko­vien ty­töt aut­ta­vat ihail­ta­val­la ta­val­la sekä omas­sa ko­dis­saan et­tä Se­ro­veil­la kah­vi­tus­ten ja ruo­kai­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Seu­ra­pu­heen jäl­keen kes­kus­te­lem­me tai­vaas­ta, us­kon pää­mää­räs­tä. Mitä me sii­tä tie­däm­me? Mitä Raa­mat­tu sii­tä ker­too? Tai­dam­me tie­tää sii­tä kui­ten­kin ai­ka vä­hän. Tie­däm­me, et­tä Jee­sus nou­si ylös tai­vaa­seen. Ste­fa­nus näki en­nen ki­vi­sa­det­ta tai­vaan au­en­nee­na ja Jee­suk­sen is­tu­van Ju­ma­lan oi­ke­al­la puo­lel­la. Kun us­koo, saa ker­ran ol­la tai­vaas­sa kuin Ju­ma­lan en­ke­lit. Kan­nat­taa us­koa, jot­ta pää­see tai­vaa­seen.

Se­ro­veil­la il­ta­seu­ro­jen yh­tey­des­sä Jor­ma pi­tää py­hä­kou­lun, jon­ka ai­hee­na on en­ke­lin vies­ti ke­don pai­me­nil­le, ”äl­kää pel­jät­kö”. Lap­set tun­te­vat hy­vin Raa­ma­tun ta­pah­tu­mat. En­ke­lin ter­vei­set ke­don pai­me­nil­le kuu­lu­vat myös us­ko­vai­sil­le: ei tar­vit­se pe­lä­tä.

Seu­ro­jen pää­tyt­tyä kii­täm­me vie­raan­va­rai­suu­des­ta ja hy­väs­te­lem­me seu­ra­vie­raat. Kes­kiy­öl­lä siir­rym­me yö­ju­naan, joka vie mei­dät aa­muk­si Sa­ra­to­vin kau­pun­kiin. Juri Se­rov eväs­lauk­kui­neen läh­tee mu­kaan. Saam­me en­nen yö­puul­le käyn­tiä naut­tia tee­tä ja meet­vurs­ti­voi­lei­piä. Ma­kuu­vau­nus­sa on tu­ka­lan kuu­ma, ja yö­u­net jää­vät vä­häi­sik­si.

Ase­mal­la mei­dät vas­taa­not­taa veli Na­za­rov ja hän vie mei­dät ko­tiin­sa, joka on myös seu­ra­paik­kam­me. Run­saan aa­mu­pa­lan jäl­keen käym­me suih­kus­sa ja alam­me val­mis­tau­tua seu­ran­pi­toon. Ajan­koh­ta siir­tyy kui­ten­kin muu­ta­mal­la tun­nil­la, jo­ten saam­me pie­nen kau­pun­ki­kier­rok­sen La­dan kyy­dis­sä. Seu­rois­sa on 10 hen­keä. Pu­hei­den jäl­keen käy­dään vil­kas­ta kes­kus­te­lua myös sii­tä, voi­si­ko kau­pun­gis­ta löy­tyä va­ra­paik­ka seu­ro­jen pi­tä­mi­sek­si. Kirk­ko voi­si oli­si hyvä vaih­to­eh­to.

Il­lal­la Juri nou­see yö­ju­naan ja pa­laa Sa­ma­raan. Me len­näm­me Mos­ko­vaan, jos­sa yö­vym­me len­to­ken­tän tun­tu­mas­sa ole­vas­sa ho­tel­lis­sa. Aa­mu­pa­lan jäl­keen siir­rym­me ken­täl­le Hel­sin­gin len­non tur­va­tar­kas­tuk­seen. Fin­nai­rin kone tuo mei­dät Hel­sin­kiin. Maa­nan­tai-il­taan men­nes­sä seu­ra­mat­kam­me on ohi.

Ju­ma­la siu­na­si mat­kam­me. Oli ilo ta­va­ta taas jo tu­tuik­si tul­lei­ta mat­ka­ys­tä­viä ja myös mat­ka­kump­pa­nei­ta Jor­maa ja Pent­tiä. Ju­ma­la joh­taa evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mis­tä tah­to­mal­laan ta­val­la myös maam­me ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la. Ha­lu­am­me ol­la Ju­ma­lan an­ta­mil­la lah­joil­la mu­ka­na täs­sä työs­sä. Tai­sin en­sim­mäi­sis­sä seu­rois­sa muis­tel­la Vih­to­ri Storc­kia. Vih­to­rin pu­hu­ja­ka­ve­ri oli va­li­tel­lut omaa lah­jat­to­muut­taan, et­tä mi­tä­hän sitä osaa pu­hua seu­ra­vä­el­le. Vih­to­ri oli roh­kais­sut: ”Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!” Näin me­kin ha­lu­sim­me teh­dä.

Teks­ti ja ku­vat: Ris­to Göös

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys