JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180708073100

Jouk­ko pik­ku­poi­kia pel­mah­ti vih­re­ä­kat­toi­sen tel­tan luo. Poi­kien sy­dän oli avau­tu­nut hu­ma­ni­taa­ri­sel­le työl­le. En­sim­mäi­nen ava­si kou­ran­sa. Sii­nä oli 20 sent­tiä, jon­ka hän ha­lu­si lah­joit­taa tä­hän työ­hön. Ka­ve­ri an­toi 50 sent­tiä, kol­man­nen kä­des­sä oli hie­man use­am­pi ko­lik­ko ja nel­jäs­kin ha­lu­si lah­joit­taa oman ra­han­sa. Vas­taa­not­ta­van tä­din sil­mis­tä va­lui­vat kyy­ne­leet. Hä­nen täy­tyi se­lit­tää kyy­ne­lei­tä ih­met­te­le­vil­le po­jil­le, mi­ten ar­vo­kas poi­kien lah­ja on.

SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­nen avus­tus­toi­min­ta on pyö­ri­nyt rei­lun vuo­den ajan. Työ­tä on esi­tel­ty Päi­vä­mie­hes­sä, rau­ha­nyh­dis­tys­ten ti­lai­suuk­sis­sa ja Su­vi­seu­ro­jen in­fo­pis­tees­sä. Täl­lai­nen in­fo­pis­te oli vii­me vuo­den Su­vi­seu­rois­sa Po­ris­sa en­sim­mäis­tä ker­taa. Tänä vuon­na ää­ne­kos­kel­la hu­ma­ni­taa­ris­ta työ­tä esi­tel­tiin kes­kus­ken­tän lai­dal­la sa­mas­sa tel­tas­sa opis­to­jen in­fo­pis­teen kans­sa.

Mo­net seu­ra­vie­raat oli­vat tie­toi­sia, et­tä SRK on aloit­ta­nut Ke­ni­as­sa hu­ma­ni­taa­ri­sen työn, joka on lä­he­tys­työn taus­tal­la ta­pah­tu­vaa di­a­ko­ni­a­toi­min­taa. Oli myös nii­tä, jot­ka ei­vät ol­leet täs­tä kuul­leet. Su­vi­seu­ro­jen in­fo­pis­tees­sä ker­roim­me sin­ne poi­ken­neil­le, mi­ten hy­vin työ on läh­te­nyt käyn­tiin. Työ­hön on lah­joi­tet­tu va­ro­ja run­saas­ti.

Ker­roim­me myös, mi­ten apu saa­vut­taa ne, jot­ka sitä tar­vit­se­vat. Ker­roim­me, et­tä Suo­men us­ko­vais­ten lah­joi­tus­ten avul­la moni lap­si on pys­ty­nyt käy­mään kou­lua. Vie­rai­li­jat sai­vat kuul­la, et­tä men­neen ke­vään suu­ret tul­vat vei­vät joil­ta­kin ko­din tai joku sai­ras­tui li­kais­ten ve­sien vuok­si. Täl­lai­sis­sa­kin ti­lan­teis­sa on voi­tu aut­taa kau­kai­sia lä­him­mäi­si­äm­me.

In­fo­pis­tees­sä oli mah­dol­lis­ta an­taa ra­ha­lah­joi­tuk­sia lä­he­tys­työ­hön ja hu­ma­ni­taa­ri­seen työ­hön. Mo­net käyt­ti­vät ti­lai­suut­ta hy­väk­seen. Saa­ta­va­na oli myös esit­tei­tä, jois­sa ker­rot­tiin SRK:n lä­he­tys- ja hu­ma­ni­taa­ri­ses­ta työs­tä. Esit­tees­sä on ti­li­nu­me­ro ja vii­te­nu­me­ro, joi­ta käyt­tä­mäl­lä voi ryh­tyä vaik­ka­pa kuu­kau­si­lah­joit­ta­jak­si. Lä­hes kaik­ki lah­joi­te­tut ra­hat me­ne­vät pe­ril­le saak­ka; hal­lin­to­ku­lu­ja on to­del­la vä­hän.

Suun­ni­tel­mis­sa on hu­ma­ni­taa­ri­sen työn laa­jen­ta­mi­nen Se­ne­ga­liin ja Gam­bi­aan. Toi­vom­me, et­tä lah­joit­ta­jia edel­leen löy­tyy. Pie­nis­tä pu­rois­ta kas­vaa suu­ri vir­ta.

Lap­set an­toi­vat meil­le pu­hut­te­le­van mal­lin. In­fo­pis­teel­le tuli eräs nuo­ri lah­joit­ta­ja, joka se­lit­ti asi­an­sa: – Mää an­tai­sin tä­män niil­le eri­maa­lai­sil­le.

Teks­ti: Heli Jo­ke­lai­nen

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys