JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.12. 08:46
2023122208465920231218060000

Pet­ra-Za­ria Heik­ki­nen


Oli aa­mu, 10. mar­ras­kuu­ta 2023, ja mat­kus­tin ko­to­a­ni Fu­en­gi­ro­las­ta ju­nal­la Ma­la­gan len­to­ken­täl­le. Koh­tee­na oli Ecu­a­dor ja edes­sä SRK:n ja LLC:n tulk­ki­mat­ka eri puo­lil­le Ecu­a­do­ria.

Per­ho­sia oli vat­sas­sa. It­se olin tätä mat­kaa odot­ta­nut jo pit­kään, vuo­des­ta 2019, mut­ta eri­lais­ten sat­tu­mus­ten kaut­ta en pää­ty­nyt Ecu­a­do­riin en­nen tätä het­keä.

Ryh­mäs­säm­me oli­si mi­nun li­säk­se­ni mu­ka­na vii­si hen­keä; pu­hu­jat Tom­mi Kin­nu­nen Co­ka­tos­ta, Min­ne­so­tas­ta, Yh­dys­val­lois­ta ja Jari War­wa­ruk Sas­katc­he­wa­nis­ta, Ka­na­das­ta sekä seu­ra­mat­kan vie­rai­na kol­me us­ko­vais­ta mies­tä Mon­ta­nas­ta, Yh­dys­val­lois­ta.

Ta­pa­sim­me toi­sem­me Qui­tos­sa. Siel­tä mat­ka jat­kui maan­si­säi­sel­lä len­nol­la Gu­ay­a­qui­liin, jos­ta au­ton­kul­jet­ta­jam­me Luis haki mei­dät. Gu­ay­a­qui­lis­sa pi­dim­me en­sim­mäi­set seu­rat, sit­ten seu­ra­si­vat Na­ran­ji­to, Ri­o­bam­ba, Sa­li­nas de Gu­a­ran­da, La Ha­cien­da, Chi­quic­ha ja vii­mei­se­nä Qui­to.

Pit­kin kie­mur­te­le­via tei­tä, läpi suur­ten kau­pun­kien ja pik­ku­ky­lien, maas­ton kor­keu­den vaih­del­les­sa me­ren­pin­nan ta­son ja 4430 met­rin vä­lil­lä kier­sim­me Ecu­a­do­rin eri kau­pun­ke­ja ja vuo­ris­to­ky­liä pi­tä­en joka päi­vä yh­det lä­he­tys­seu­rat Ecu­a­do­rin us­ko­vai­sil­le. Kaik­ki me kuu­si olim­me Ecu­a­do­ris­sa en­sim­mäis­tä ker­taa, jo­ten kaik­ki oli uut­ta ja ih­meel­lis­tä. Muut kuin minä ei­vät myös­kään pu­hu­neet es­pan­jaa.

Kun as­tuim­me si­sään mi­hin vain, oli­vat us­ko­vai­set avo­sy­lin vas­tas­sa. Ju­ma­lan ter­veel­lä ter­veh­dit­tiin, ja ta­val­laan tun­tui kuin oli­si ko­tiin tul­lut. Si­tä­hän se oli­kin; sa­man Isän lap­sia he­kin ovat. Moni ker­toi ol­leen­sa us­ko­mas­sa jo kak­si­kym­men­tä vuot­ta. Lä­he­tys­mat­kan voi sel­ke­äs­ti ais­tia ol­leen to­del­la odo­tet­tu het­ki heil­le, ai­van ku­ten meil­le­kin.


Kun mat­kam­me ete­ni, ba­naa­ni­tert­tu­jen vuo­ret au­to­jen la­voil­la, pai­kal­li­set ih­mi­set elä­mäs­sä elä­mään­sä omal­la ta­val­laan, pal­mut, pie­net ko­jut ja kau­pat, jyl­hät tu­li­vuo­ret ja suk­ke­las­ti sol­ju­va lii­ken­ne muut­tui­vat pian meil­le­kin tu­tuik­si, ja opim­me jopa odot­ta­maan esi­mer­kik­si voi­lei­vän kans­sa ai­na tar­jot­ta­via ba­naa­ni­sip­se­jä.

Maas­to on Ecu­a­do­ris­sa mo­nen­lais­ta. Il­man läm­pö­ti­la vaih­te­lee nel­jäs­tä plus-as­tees­ta kol­meen­kym­me­neen, jo­ten mat­kaan täy­tyi pa­ka­ta va­rus­tei­ta mo­nen­lai­seen sää­hän. Vaik­ka maas­to vaih­te­li­kin ja näim­me mo­nen­lais­ta vii­da­kos­ta ava­riin vuo­riy­län­köi­hin, yk­si asia oli muut­tu­ma­ton: Pyhä Hen­ki. Sen ais­ti kai­kis­sa niis­sä het­kis­sä, jot­ka vie­tim­me pai­kal­lis­ten us­ko­vais­ten seu­ras­sa.

Mie­les­sä­ni oli en­nen mat­kaa ol­lut epäi­lyk­siä sii­tä, olen­ko tar­peek­si hyvä tulk­ki ja riit­tä­vät­kö tai­to­ni tulk­kauk­seen ja näin tär­ke­ään teh­tä­vään. Huo­ma­sin ole­va­ni pal­jon ru­kouk­sis­sa ja koin Ju­ma­lan siu­naa­van tul­kin työ­ni.

Tul­kin teh­tä­vä on tär­keä. Us­ko­vai­set ha­lu­si­vat pu­hei­den jäl­keen kes­kus­tel­la tul­kin vä­li­tyk­sel­lä us­ko­na­si­ois­ta pu­hu­jien kans­sa. Tun­tui niin tär­ke­äl­tä ja siu­na­tul­ta voi­da ol­la mah­dol­lis­ta­mas­sa niin mo­nia tär­kei­tä kes­kus­te­lu­ja.

Mat­kam­me mer­ki­tys ko­ros­tui ai­na ol­les­sam­me yh­des­sä us­ko­vais­ten kans­sa. Ju­ma­la an­toi meil­le lah­jak­si toi­sem­me ja sen het­ken. Pyhä Hen­ki ja us­ko­vais­ten kes­ki­näi­nen rak­kaus oli­vat läs­nä. Ecu­a­do­rin us­ko­vais­ten tapa naut­tia sil­min­näh­den mui­den us­ko­vais­ten seu­ras­ta, lau­luis­ta ja Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­ta yh­des­sä oli kos­ket­ta­vaa. Heis­tä huo­ma­si, kuin­ka tär­ke­ää evan­ke­liu­min us­ko­mi­nen omal­le koh­dal­le oli.

Asia, joka jäi mi­nul­la eh­dot­to­mas­ti mie­leen, oli se, mi­ten jo­kais­ten seu­ro­jen päät­teek­si mel­kein jo­kai­nen pai­kal­la­o­li­ja ha­lu­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti us­koa syn­tin­sä an­teek­si ja nos­ti kä­ten­sä vas­taa­not­taak­seen evan­ke­liu­min.

Ju­ma­la siu­na­si run­saas­ti lä­he­tys­mat­kam­me. Ru­koi­len kai­kil­le Ecu­a­do­ris­sa ta­paa­mil­lem­me rak­kail­le ih­mi­sil­le Ju­ma­lan run­sas­ta siu­naus­ta ja var­je­lus­ta, jot­ta he säi­lyi­si­vät us­ko­mas­sa.

Olen to­del­la kii­tol­li­nen, et­tä sain ol­la mu­ka­na täl­lä lä­he­tys­mat­kal­la. Yk­si tär­keim­mis­tä asi­ois­ta, jon­ka täl­tä lä­he­tys­mat­kal­ta vien mu­kaa­ni, on oman us­ko­ni vah­vis­tu­mi­nen mat­kan myö­tä. Lop­pu­jen lo­puk­si ei maal­li­sil­la asi­oil­la ole vä­liä. Olem­me val­ta­van rik­kai­ta omis­ta­es­sam­me us­kon ja tai­vas­toi­von.

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys