JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180220062300

Mat­kal­le­läh­tö­päi­vän lu­mi­py­ry on vaih­tu­nut hel­le­sääk­si. Tä­hän man­ner-Af­ri­kan pie­nim­pään val­ti­oon mah­tuu run­saas­ti va­loa ja läm­pöä. Suo­raan au­rin­gon paah­ta­mal­ta hiek­kai­sel­ta ka­dul­ta as­tun mat­ka­kump­pa­nie­ni kans­sa var­joi­saan huo­nee­seen. Ta­lon isän­tä ter­veh­tii ja toi­vot­taa tu­li­jat sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si. Vä­hi­tel­len sil­mä­ni mu­kau­tu­vat hä­mä­rään ti­laan ja erot­ta­vat kes­kel­lä huo­net­ta ole­van pie­neh­kön pöy­dän. Sen ym­pä­ril­le, sa­mal­la huo­neen sei­nus­to­ja myö­täil­len on ase­tel­tu tuo­lit nel­jäl­le vie­raal­le ja isän­näl­le.

Ko­dis­sa on myös keit­tiö. Siel­lä ta­lon emän­tä tou­hu­aa. Ver­ho-oven läpi puhe kuu­luu myös huo­nees­ta keit­ti­öön. Kuu­lu­mis­ten vaih­don jäl­keen hil­jen­nym­me har­taus­ti­lai­suu­teen. Kes­kus­te­lu on käy­ty eng­lan­nik­si, rans­ka on kui­ten­kin ta­lon vä­el­le, Gui­ne­as­ta Gam­bi­aan muut­ta­neil­le lä­hei­sem­pi. Se on Gui­ne­an vi­ral­li­nen kie­li. Isän­tä­vä­en äi­din­kie­li on jo­kin lu­kui­sis­ta hei­mo­kie­lis­tä. Nii­tä me lä­he­tys­pu­hu­jat em­me hal­lit­se. Har­taus­kie­lek­si va­lit­sem­me rans­kan.

Kuu­li­ja eläy­tyy Psal­min 23 sa­no­maan ää­neen sa­no­ja tois­ta­en. Psal­mi pu­huu Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta ja sii­tä, kuin­ka ih­mi­nen tar­vit­see ope­tus­ta ja ojen­nus­ta­kin py­sy­äk­seen Ju­ma­lan sa­nas­sa. Ju­ma­lan huo­len­pi­toa on, kun ih­mi­nen saa kuul­la evan­ke­liu­min saar­nan, joka va­paut­taa sen us­ko­jan syn­nis­tä. Tuo­ta sa­no­maa olem­me­kin mat­ka­kump­pa­ni­ni kans­sa pyyn­nös­tä tääl­lä ju­lis­ta­mas­sa. Ih­mi­set ovat ru­koil­leet: "Tul­koon si­nun val­ta­kun­ta­si." Sa­nat ovat saat­ta­neet ol­la ai­van toi­set, eh­kä nii­tä ei ole ol­lut lain­kaan. Sy­dä­men rau­has­ta on joka ta­pauk­ses­sa ol­lut puu­te. Ju­ma­la on kuul­lut ru­kouk­sen.

Emän­tä kan­taa edes­säm­me ole­val­le pöy­däl­le suu­reh­kon va­din täyn­nä ruo­kaa. Rii­siin, lau­ta­sen reu­nal­le on nä­tis­ti työn­net­ty lu­si­kat, ta­sai­sin vä­lein, vii­si kap­pa­let­ta. Kuu­si mei­tä on kaik­ki­aan, mut­ta emän­tä ei ole it­se­ään tä­hän las­ke­nut. Koen ti­lan­teen juh­lal­li­sek­si. Täs­sä pie­nes­sä ko­dis­sa saam­me ol­la yh­tei­sel­lä ate­ri­al­la, en­sin Ju­ma­lan sa­nan lei­pää mur­ta­en, sit­ten ruu­miin ra­vin­toa naut­tien – ta­lon väen hank­ki­maa ja val­mis­ta­maa, mau­kas­ta ate­ri­aa.

Yhä uu­des­taan nou­se­vat mie­lee­ni sa­nat: "Tul­koon si­nun val­ta­kun­ta­si", "An­na meil­le tänä päi­vä­nä mei­dän jo­ka­päi­väi­nen lei­päm­me", "An­na meil­le mei­dän syn­tim­me an­teek­si".

Veik­ko Si­vu­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys