JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200307064500

Olem­me läh­te­neet liik­keel­le Nai­ro­bis­ta var­hain aa­mul­la, ko­ke­neet kym­men­mil­joo­nai­sen kau­pun­gin val­tai­san aa­mu­ruuh­kan ja lii­ken­tees­tä joh­tu­van huo­non il­man, joka yh­des­sä pö­lyn kans­sa tun­tuu epä­miel­lyt­tä­väl­le. Em­ma­nu­el on­kin va­rus­tau­tu­nut hui­vil­la, jon­ka hän kie­tai­see kas­voil­leen hen­gi­tys­suo­jak­si. Huo­no il­man­laa­tu on ai­van sil­min näh­tä­vis­sä. Ajo­neu­vom­me on pai­kal­li­nen yk­si­tyis­tak­si, jon­ka omis­ta­ja on us­ko­vai­nen per­hee­ni­sä – hän oli ys­tä­väl­li­ses­ti jär­jes­tä­nyt työs­tään va­paa­ta mat­kaam­me var­ten.

Olen tois­ta ker­taa lä­he­tys­mat­kal­la Af­ri­kas­sa – täl­lä ker­taa ka­ve­rik­se­ni tuli Em­ma­nu­el Amet­si­fe To­gos­ta. Pai­kal­li­se­na op­paa­na meil­lä on koko mat­kam­me ajan Sa­mu­el Oko­la, joka on vuo­den alus­ta ol­lut SRK:n kus­tan­ta­ma­na ko­ko­ai­kai­se­na pu­hu­ja­na Ke­ni­as­sa.

En­nen saa­pu­mis­ta­ni Suo­mes­ta Em­ma­nu­el ja Sa­mu­el oli­vat teh­neet mat­kan Mom­ba­saan, kau­pun­kiin In­ti­an val­ta­me­ren ran­nal­la. Mom­ba­saan oli muut­ta­nut us­ko­vai­sia, jot­ka oli­vat pyy­tä­neet seu­ro­ja myös sin­ne. Ky­sy­myk­ses­sä on uu­si seu­ra­paik­ka Ke­ni­as­sa.

Ke­ni­an vi­ral­li­nen kie­li on eng­lan­ti, joka on myös ”seu­ra­kie­lem­me”. Käy­tän­nös­sä eng­lan­tia ym­mär­tä­viä seu­ra­vie­rai­ta on kui­ten­kin vä­hem­män ja pu­heet tul­ka­taan Nai­ro­bin alu­eel­la enim­mäk­seen swa­hi­lin ja Vik­to­ri­a­jär­ven alu­eel­la luon kie­lel­le.

Vä­hi­tel­len ruuh­ka hel­pot­taa ja edes­sä au­ke­aa hy­vä­kun­toi­nen kol­mi­kais­tai­nen val­ta­tie. Ohi­tam­me sa­to­jen heh­taa­rien ana­nas­vil­jel­mät ja jon­kin ajan ku­lut­tua kään­nym­me si­vu­tiel­le koh­ti vuo­ris­toa. Olem­me mat­kal­la ta­paa­maan us­ko­vais­ta per­het­tä, joka asuu noin 150 ki­lo­met­rin pääs­sä Ke­ni­an pää­kau­pun­gis­ta. Nou­sem­me yhä ylem­mäk­si, ja tie kie­mur­te­lee vuor­ten rin­teil­lä – tai­ta­va kul­jet­ta­jam­me tun­tee seu­dun ja sen va­sem­man­puo­li­sen lii­ken­teen, mat­ka tait­tuu no­pe­as­ti.

Ohi­tam­me pie­niä ky­liä ja kau­pun­ke­ja, jois­sa ih­mi­set ovat jo liik­keel­lä; päi­vä on val­jen­nut jo en­nen seit­se­mää, ja täs­tä­kin päi­väs­tä näyt­tää tu­le­van läm­min ke­sä­päi­vä. Tien var­ren he­del­mä­kaup­pi­aat ovat jo ak­tii­vi­si­na, tuo­rei­ta he­del­miä on run­saas­ti tar­jol­la suo­raan au­ton ik­ku­nas­ta – ba­naa­ne­ja, avo­ka­do­ja, man­go­ja…

Lo­pul­ta saa­vum­me Ka­re­man ky­lään Ny­e­rin pii­ri­kun­nas­sa ja py­sä­köim­me au­tom­me ou­dol­ta näyt­tä­vän vil­je­ly­pals­tan reu­naan. Nou­sem­me au­tos­ta ja Sa­mu­el kos­ket­taa vie­res­säm­me ole­vaa, noin 60 sent­tiä kor­ke­aa ti­he­ää kas­vus­toa ja sa­noo mi­nul­le ja Em­ma­nu­e­lil­le: ”This is tea!” Olem­me teep­lan­taa­sil­la!

Mai­se­ma on suo­ras­taan pa­ra­tii­si­mai­nen; val­ta­vat tee­vil­jel­mät vuor­ten rin­teil­lä, pie­niä ta­lo­ja siel­lä tääl­lä vil­jel­mien kes­kel­lä ja ta­lo­jen pi­hoil­la vii­si­met­ri­siä ba­naa­ni­pui­ta ba­naa­ni­tert­tui­neen, avo­ka­do­pui­ta… Alu­een il­mas­to mah­dol­lis­taa myös kah­vin vil­je­lyn: paik­ka on lä­hes 1900 met­rin kor­keu­del­la me­ren­pin­nas­ta. Mie­les­sä­ni al­kaa soi­da lau­lu, jota olem­me tääl­lä lau­la­neet­kin: ”I´m ama­zed at God´s cre­a­ti­on…” Kuin­ka kau­nis ja mo­ni­muo­toi­nen on Ju­ma­lan luo­ma maa­il­ma tääl­lä Ke­ni­as­sa!

Ta­lon van­ha­e­män­tä Lucy ter­veh­tii mei­tä sy­dä­mel­li­ses­ti ta­lon­sa por­tail­la – kaik­ki on val­mii­na seu­ro­ja var­ten, lou­nas on val­mis­tu­mas­sa ul­ko­keit­ti­ös­sä. Kai­kes­ta voi ais­tia, et­tä tääl­lä­kin seu­rat on odo­tet­tu ta­pah­tu­ma. Tar­jol­la on ke­ni­a­lais­ta pe­rin­ne­ruo­kaa mm. Cha­pa­ti -let­tu­ja, Wali -rii­siä ja Mu­ki­mo -pa­taa, jos­sa on pa­pu­ja, mais­sia ja pe­ru­naa. En­nen ruo­kai­lua kä­det pes­tään kuu­mal­la ve­del­lä – ke­ni­a­lai­nen tapa on syö­dä sor­min. Mi­nul­le on tar­jol­la ruo­kai­lu­vä­li­neet.

Seu­rat al­ka­vat. Mu­ka­nam­me tul­lut nuo­ri seu­rai­sän­tä ja­kaa meil­le lau­lun sa­nat ja lau­lam­me Blu­e­tooth -kai­ut­ti­mes­ta kuu­lu­van seu­ra­kun­ta­lau­lun joh­dol­la: ”Now as Thy child­ren gat­her here…” Em­ma­nu­el pi­tää al­ku­ru­kouk­sen ja lu­kee raa­ma­tus­ta teks­tin, jon­ka Lucy vuo­ros­taan lu­kee omas­ta Raa­ma­tus­taan, ki­ku­yun kie­lel­lä.

Teks­ti ker­too ta­pauk­ses­ta Is­ra­e­lin kan­san kor­pi­tai­pa­leel­ta, kuin­ka is­ra­e­li­lai­sil­ta al­koi lop­pua ruo­ka ja kan­sa al­koi nu­ri­se­maan Moo­sek­sel­le ja Aa­ro­nil­le: ”Egyp­tis­sä saim­me sen­tään syö­dä. Tän­ne au­ti­o­maa­han te toit­te mei­dät kuo­le­maan näl­kään.” Ju­ma­la kuu­li Moo­sek­sen ja Aa­ro­nin ru­kouk­set: il­lal­la lei­riin len­si val­ta­va par­vi vii­ri­äi­siä, jois­ta saat­toi val­mis­taa ruo­kaa.

Aa­mul­la maa­han sa­toi li­sää ruo­kaa¸ man­naa tai­vaas­ta. Man­naa tuli ke­rä­tä vain yh­den päi­vän va­ral­le. Man­na on kuva Ju­ma­lan ruo­as­ta, evan­ke­liu­min sa­nas­ta. Em­me voi us­koa huo­mi­sen edes­tä – on tär­ke­ää us­koa täs­sä ja nyt syn­nit an­teek­si. Tai­vaas­ta tul­lut elä­män lei­pä, Her­ra Jee­sus, ra­vit­see ja an­taa elä­mää.

Ju­ma­lan sana ruok­ki mei­tä nois­sa seu­rois­sa teep­lan­taa­sil­la. Ju­ma­la siu­na­si tä­män­kin seu­ra­päi­vän.

Rai­mo Haa­pa­lah­ti

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys