JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180816062900

Olin tä­män kuun alus­sa lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa. Kä­vim­me Nze­re­ko­res­sa ja Co­nak­rys­sä, vie­rai­lim­me mo­nis­sa ko­deis­sa ja pi­dim­me seu­ro­ja niin ky­lä­ta­lois­sa kuin puu­tar­hois­sa­kin. Olin mat­kal­la to­go­lai­sen pu­hu­jan Nic­ho­las De­hin ja Gam­bi­as­sa asu­van gui­ne­a­lai­sen Alp­hon­se Ha­ban kans­sa. Alp­hon­se tulk­ka­si pu­het­tam­me ja isän­nöi mat­kaam­me.

Yh­des­sä seu­ra­pai­kas­sam­me Nze­re­ko­ren alu­een ky­läs­sä kä­vim­me en­sin ter­veh­dys­käyn­nil­lä erään per­heen luo­na. Seu­roi­hin tuli osa tuon per­heen vä­es­tä, ja moni ha­lu­si us­koa syn­tin­sä an­teek­si. äi­ti ei tul­lut seu­roi­hin. Pa­la­sim­me vie­lä tuon per­heen luok­se ruo­kai­le­maan. Nic­ho­las pu­hut­te­li per­heen äi­tiä ja sa­noi, et­tä pal­jon hy­vää on tä­nään ta­pah­tu­nut, mut­ta yk­si vie­lä puut­tuu. Et­kö si­nä­kin ha­lu­ai­si us­koa? äi­ti vas­ta­si, et­tä vie­lä ei ole ai­ka.

Avi­o­mies vie­rel­lä mel­ko pai­nok­kaas­ti ke­hot­ti, et­tä tämä on hyvä asia, kyl­lä si­nun­kin pi­tää us­koa syn­nit an­teek­si. Al­fons tyyn­nyt­te­li ja sa­noi, et­tä us­ko on asia, jota ei voi vä­ki­sin ja voi­mal­la ke­nel­le­kään an­taa. Tuos­sa tuo­ki­os­sa sy­väl­le mie­lee­ni pai­nui kuva, kun per­heen noin kym­men­vuo­ti­as lap­si, joka oli ol­lut seu­rois­sa mu­ka­na, yrit­ti nos­taa äi­tin­sä kät­tä ylös. Hän oli huo­man­nut, et­tä se, joka ha­lu­aa us­koa, te­kee niin. Mut­ta äi­ti siir­si lap­sen­sa nos­ta­van kä­den syr­jään.

Tar­koi­tuk­se­nam­me oli ajaa Ete­lä-Gui­ne­as­sa si­jait­se­vas­ta Nze­re­ko­res­ta suo­raan pää­kau­pun­kiin Co­nak­ryyn, jos­sa oli­si vii­mei­set seu­rat. Mat­ka oli hi­taam­pi kuin en­na­koim­me, ja pää­tim­me jää­dä vä­lil­le yö­py­mään. Al­fons soit­ti läh­tö­paik­kam­me isän­näl­le Nze­re­ko­reen ja ker­toi, et­tä py­säh­dym­me yök­si. Tuo hen­ki­lö oh­ja­si Al­fon­son soit­ta­maan su­ku­lais­mie­hel­leen, joka asuu py­säh­dys­pai­kas­sam­me. Kun il­lal­la tu­lim­me kau­pun­kiin, oli mies mei­tä vas­tas­sa ja opas­ti mei­dät ho­tel­lil­le. Pyy­sim­me hä­net syö­mään kans­sam­me.

Ruo­an jäl­keen ky­syim­me, et­tä sai­sim­me­ko ker­toa, mik­si olem­me täl­lä mat­kal­la. Hän sa­noi kuu­le­van­sa mie­lel­lään mat­kam­me syyn. Nic­ho­las ker­toi, et­tä olem­me sik­si liik­keel­lä, et­tä jos yk­si­kin ih­mi­nen, joka tun­tee ole­van­sa syn­ti­nen, ha­lu­aa us­koa syn­tin­sä an­teek­si, niin saar­naam­me syn­tien an­teek­si­an­toa. Mies sa­noi tun­te­van­sa, et­tä on syn­ti­nen. Kun ky­syim­me, ha­lu­aa­ko hän, et­tä ju­lis­tam­me hä­nel­le syn­nin­pääs­tön, mies vas­ta­si ha­lu­a­van­sa.

Tuo vii­si­mi­nuut­ti­nen opet­ti sii­tä, kuin­ka us­koa ei tar­vit­se ra­ken­taa, vaan Ju­ma­la val­mis­taa ih­mi­sen ja yk­sin­ker­tai­ses­ti lah­joit­taa us­kon. Kun tar­jo­sim­me hä­nel­le kor­vaus­ta tak­si­mat­kas­ta ho­tel­lil­le, hän ei ha­lun­nut ot­taa ra­haa vas­taan vaan sa­noi, et­tä se mat­kan hin­ta ei ole min­kään ar­voi­nen sii­hen ver­rat­tu­na, mitä hän on nyt saa­nut. Aa­mul­la en­nen läh­tö­äm­me hän tuli vie­lä ho­tel­lil­le toi­vot­ta­maan hy­vää mat­kaa ja Ju­ma­lan rau­haa.

Eri­tyi­ses­ti mat­kal­ta jäi mie­lee­ni eräs per­he, jon­ka ko­to­na kä­vim­me use­aan ker­taan. Per­heen vä­lit oli­vat niin läm­pi­mät ja suh­tau­tu­mi­nen kaik­kiin ih­mi­siin oli niin ys­tä­väl­lis­tä, et­tä en en­nen ole sel­lais­ta näh­nyt. Omien, las­ten kas­vat­ta­mi­seen liit­ty­vien ki­pu­je­ni al­la ky­se­lin, et­tä voi­sit­te­ko ker­toa, mitä mi­nun pi­täi­si teh­dä, et­tä minä sai­sin ko­to­na­ni luo­tua sa­man­lais­ta läm­pöä ja vä­lit­tä­mis­tä, kuin mitä koen tei­dän per­hees­sän­ne. Toi­voin saa­va­ni pari hy­vää käy­tän­nön vink­kiä. Mut­ta vas­taus hä­kel­lyt­ti yk­sin­ker­tai­suu­del­laan ja sy­vyy­del­lään.

– Minä luu­len, et­tä Ju­ma­la aut­taa mei­tä.

Mik­ko Ju­vo­nen

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
30.11.2020

Her­ra, osoi­ta mi­nul­le tie­si, ope­ta mi­nua kul­ke­maan pol­ku­ja­si. Oh­jaa mi­nut to­tuu­tee­si ja ope­ta mi­nua, sinä Ju­ma­la­ni, aut­ta­ja­ni! Si­nuun minä luo­tan ai­na. Ps. 25:4–5

Viikon kysymys