JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180325064500

Suo­mi on vi­ral­li­ses­ti kak­si­kie­li­nen maa. Run­sas vii­si pro­sent­tia vä­es­tös­tä on ruot­sin­kie­li­siä äi­din­kie­lel­tään.

Suo­men ruot­sin­kie­li­nen vä­es­tö asuu pää­a­si­as­sa län­si- ja ete­lä­ran­ni­kon kun­nis­sa sekä Tor­ni­on seu­dul­la. Län­si­ran­nik­ko on kak­si­kie­lis­tä seu­tua Kok­ko­las­ta Kris­tii­nan­kau­pun­kiin.

Kak­si­kie­li­sis­sä kun­nis­sa jul­ki­sia pal­ve­lu­ja tar­jo­taan sekä suo­mek­si et­tä ruot­sik­si. Kak­si­kie­li­syys nä­kyy muun mu­as­sa paik­ka­kun­tien ja ka­tu­jen ni­mis­tös­sä. Nimi on mai­nit­tu en­sin sil­lä kie­lel­lä, joka on enem­mis­tö­kie­li kun­nas­sa. Poh­jan­maan maa­kun­ta on enem­mis­tö­kie­lel­tään ruot­sin­kie­li­nen.

Län­si­ran­ni­kol­la on pi­det­ty jo vuo­si­kym­me­niä kak­si­kie­li­siä seu­ro­ja ja har­taus­het­kiä. Eri­tyi­ses­ti van­hain­ko­dit ovat ot­ta­neet har­taus­het­kem­me ys­tä­vyy­del­lä vas­taan.

Kie­li­tai­to on rik­kaus, sil­loin­kin, kun vie­ras­ta kiel­tä ei osaa­kaan täy­del­li­ses­ti. Usein riit­tää, kun tu­lee ym­mär­re­tyk­si. On hyvä muis­taa, et­tä Ju­ma­la ei tun­ne kie­li­ra­jo­ja. Evan­ke­liu­mi on sama kie­les­tä riip­pu­mat­ta.

Olen saa­nut ol­la jo vuo­sia pal­ve­le­mas­sa ja jär­jes­tä­mäs­sä kak­si­kie­li­siä seu­ro­ja ja har­tauk­sia. Kim­mok­keen al­kaa pi­tää pu­hei­ta ruot­sin kie­lel­lä an­toi vuon­na 1991 al­ka­nut SRK:n kie­li­kou­lu­tus. Koin jo­ten­kin vel­vol­li­suu­dek­se­ni läh­teä mu­kaan, kun ker­ran asuin kak­si­kie­li­sel­lä paik­ka­kun­nal­la.

Aluk­si oli jän­nit­tä­vää al­kaa pu­hua toi­sel­la ko­ti­mai­sel­la. Sain kui­ten­kin har­joi­tel­la eri­no­mai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä: van­hain­ko­deis­sa. Kuu­li­jat oli­vat ym­mär­tä­väi­siä ja jo vä­hän huo­no­kuu­loi­sia, "lom­hör­da". Kie­li­op­pi­vir­hee­ni ei­vät mer­kin­neet ka­tast­ro­fia, ei men­nyt koko nu­me­ro, ku­ten kes­ki­kou­lun ko­keis­sa. Van­ha, sy­väl­lä ui­nu­nut sa­nas­to­kin al­koi el­pyä. Sii­tä se vä­hi­tel­len al­koi su­jua, ai­na­kin jo­ten­kin, kes­ki­kou­lun kuu­to­sen nu­me­rol­la.

Kris­tii­nan­kau­pun­gis­sa on pie­ni Ge­rit­rim-ni­mi­nen van­hus­ten hoi­to- ja kun­tou­tu­syk­sik­kö. Siel­lä olen saa­nut har­joi­tel­la. Jos joku sana on hu­kas­sa, voin va­paas­ti sa­noa sa­nan suo­mek­si ja ky­syä: "Vad är det på svens­ka?" Vas­taus tu­lee heti. Lä­hes 100-vuo­ti­as kuu­li­ja­ni aut­taa ta­kuu­var­mas­ti.

Län­si­ran­ni­kol­la ih­mi­set usein ym­mär­tä­vät kum­paa­kin kiel­tä, mut­ta joil­la­kin voi ol­la ar­kuus al­kaa pu­hua sitä tois­ta ko­ti­mais­ta. Kun tul­laan jo­hon­kin vie­raa­seen paik­kaan, tääl­lä ter­veh­di­tään: "Päi­vää, god dag". Sii­nä on sa­mal­la tes­ti: kum­mal­la kie­lel­lä vas­ta­taan, sil­lä jat­ke­taan kes­kus­te­lua.

Ajat­te­len, et­tä kyl­lä Ju­ma­lal­la on jo­kin tar­koi­tus, kun voim­me vuo­des­ta toi­seen jat­kaa seu­ra­toi­min­taa myös ruot­sin kie­lel­lä. Har­voin on niin, et­tä joku pyy­tää evan­ke­liu­min siu­naus­ta. Mut­ta Ju­ma­la et­sii­kin vie­lä sitä yh­tä, ka­dok­sis­sa ole­vaa, elä­väl­lä sa­nal­laan, et­tä sai­si joh­dat­taa pa­ran­nuk­sen kaut­ta lap­sek­seen, omaan lau­maan­sa. Ku­ten Jee­sus it­se sa­noi: "Ja pi­tää ole­man yk­si lam­mas­huo­ne ja yk­si pai­men" (Joh. 10:16).

Pert­ti Kaut­to

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
30.11.2020

Her­ra, osoi­ta mi­nul­le tie­si, ope­ta mi­nua kul­ke­maan pol­ku­ja­si. Oh­jaa mi­nut to­tuu­tee­si ja ope­ta mi­nua, sinä Ju­ma­la­ni, aut­ta­ja­ni! Si­nuun minä luo­tan ai­na. Ps. 25:4–5

Viikon kysymys