JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180531062200

Jä­mi­jär­ven su­vi­seu­rois­sa vuon­na 1991 sain pyyn­nön tul­ka­ta seu­ra­pu­heen Ve­nä­jäl­tä en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­meen su­vi­seu­roi­hin tul­leil­le seu­ra­vie­rail­le. Kun as­tuin tulk­kaus­kop­piin, tun­tui, et­tä kaik­ki ve­nä­jän sa­nat ovat ka­dok­sis­sa, ja sil­mä­ni kos­tui­vat epä­toi­voi­sel­ta tun­tu­vas­sa ti­lan­tees­sa. Ohit­se kul­ki jo edes­men­nyt pu­hu­ja­ve­li loh­dut­ta­en: ”Pau­la, älä it­ke, Ju­ma­la aut­taa.” Nämä sa­nat ovat piir­ty­neet mie­lee­ni ja muis­tut­ta­neet mi­nua tulk­kaus­teh­tä­vään val­mis­tau­tu­es­sa­ni. Ru­koil­len saan pyy­tää Ju­ma­lal­ta, et­tä mie­lee­ni muis­tui­si oi­kei­ta sa­no­ja tul­kat­ta­vak­si, joil­la vä­lit­tyi­si kuu­li­joil­le vä­li­tet­tä­väk­si tar­koi­tet­tu evan­ke­liu­min sa­no­ma.

Vie­ras­kie­li­sen us­kon­nol­li­sen sa­nas­ton opet­te­lu tun­tuu usein haas­teel­li­sel­ta. Vaik­ka luen ja kuun­te­len ve­nä­jän­kie­lis­tä raa­mat­tua, ker­taan koot­tu­ja sa­nas­to­ja ja ve­nä­jäk­si kään­net­ty­jä kris­til­li­syy­tem­me kir­joi­tuk­sia, sil­ti koen riit­tä­mät­tö­myyt­tä, to­sin myös opis­ke­lun ilo­a­kin. Raa­ma­tul­li­sia teks­te­jä lu­kies­sa huo­maa kie­len rik­kau­den ja sa­nas­ton mo­ni­se­lit­tei­syy­den. Ve­nä­jän­kie­lis­tä Raa­mat­tua lu­kies­sa jot­kut suo­men­kie­lel­le kään­ne­tyt raa­ma­tun­teks­tit avau­tu­vat sel­ke­äm­min. Tämä lä­he­tys­työn al­ku­vai­heis­ta al­ka­nut opis­ke­lu on ol­lut pal­kit­se­vaa ja omaa us­koa vah­vis­ta­vaa. Suu­re­na apu­na ovat us­ko­vai­set, syn­ty­pe­räi­set ve­nä­läi­set, jois­ta moni osaa myös suo­men kiel­tä.

Tulk­kaus­ti­lan­teet ovat ai­na eri­lai­sia. Ve­nä­jän syys­seu­roi­hin ko­koon­tuu run­saas­ti seu­ra­vä­keä laa­jal­ta alu­eel­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä Ve­nä­jäl­tä ja myös Suo­mes­ta. Näis­sä koh­taa­mi­sis­sa tul­kit voi­vat ol­la apu­na kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­ses­sa. Pit­kien­kin mat­ko­jen pääs­tä tul­lei­den ja har­voin ta­paa­vien us­ko­nys­tä­vien iloi­set ter­veh­dyk­set ”Smi­rom Boga” (Ju­ma­lan ter­ve) ovat kos­ket­ta­via. Tul­ka­tut alus­tuk­set ja nii­den poh­jal­ta käy­dyt vilk­kaat kes­kus­te­lut on ko­et­tu an­toi­sik­si ja ra­ken­ta­vik­si.

Lä­he­tys­mat­koil­la pi­de­tyt ju­ma­lan­pal­ve­luk­set kir­kois­sa ovat koon­neet eni­ten pai­kal­li­sia kuu­li­joi­ta ja vas­taa­not­to on ol­lut enim­mäk­seen myön­teis­tä. Niis­sä saar­na­pu­heen tulk­kauk­sen jäl­keen moni on saa­nut mah­dol­li­suu­den ky­sel­lä li­sää us­ko­mi­sen asi­ois­ta. Ko­ti­seu­rois­sa tai van­hain­ko­deis­sa kuu­li­joi­den jou­kos­sa voi ol­la jo­ku­nen van­hus, joka on har­taas­ti odot­ta­nut seu­ro­ja. Usein seu­rois­sa lau­lam­me yh­des­sä ve­nä­jäk­si ja suo­mek­si ve­nä­läi­sil­le rak­kaik­si tul­leet lau­lut ”Kir­kas­ta oi Kris­tus meil­le, ris­tin uh­ri Gol­ga­tan” ja ”Her­ra Jee­sus ve­rel­län­sä, mak­soi syn­ti­vel­ka­ni”. Hy­väs­tel­les­sä mo­nes­ti kuu­luu toi­ve: ”äl­kää unoh­ta­ko mei­tä, tul­kaa uu­del­leen."

Su­vi­seu­rois­sa ja seu­ro­jen net­ti­tulk­kauk­sis­sa tulk­ki ko­et­taa tul­ka­ta pu­hu­jan pu­heen, joka sol­juu kuu­lok­keis­ta hy­vin­kin no­pe­as­ti. Vä­ki­sin­kin tu­lee sii­nä ti­lan­tees­sa tau­ko­ja, ai­na­kin mi­nul­la, kun yrit­tää muo­dos­taa ko­ko­nai­sia, ym­mär­ret­tä­viä lau­sei­ta ve­nä­jäk­si. Lä­he­tys­mat­koil­la tulk­kaus­ti­lan­ne on vuo­ro­pu­he­lua. Kun on saa­nut kes­kus­tel­la pu­hu­jan kans­sa vaik­ka­pa vain het­ki­sen en­nen seu­ro­ja, voi ko­kea löy­tä­neen­sä mo­lem­pia as­kar­rut­ta­vaan ti­lan­tee­seen ”yh­tei­sen sä­ve­len”. Jos on ai­kaa lu­kea seu­ra­pu­heen ai­hee­na ole­va raa­ma­tun­teks­ti en­nen tulk­kaus­ta, ti­lan­ne on tul­kil­le sel­ke­äm­pi.

Seu­ra­pu­heen ai­ka­na on kes­ki­tyt­tä­vä kuun­te­le­mi­seen ja yri­tet­tä­vä kään­tää pu­het­ta kuu­li­jal­le ym­mär­ret­tä­väk­si. Mitä sit­ten, jos en muis­ta ko­ko­naan pu­hu­jan mo­ni­vi­vah­teis­ta suo­men kie­len lau­sah­dus­ta tai en osaa kään­tää ”kaa­naan kie­len” il­mai­su­ja? Ym­mär­rän­kö ai­na aja­tus­ta suo­mek­si­kaan? Omin sa­noin sii­nä ti­lan­tees­sa yri­tän tul­ka­ta aja­tuk­sen mah­dol­li­sim­man ym­mär­ret­tä­väk­si, ta­voit­tee­na ol­la muut­ta­mat­ta pu­heen aja­tus­ta. Mie­lee­ni muis­tuu ko­ti­seu­rat, jos­sa kuu­li­jat eläy­tyi­vät ja ai­van kuin imi­vät it­sel­leen jo­kai­sen kuu­le­man­sa seu­ra­pu­heen sa­nan. Sii­nä ti­lan­tees­sa seu­ra­pu­he on vuo­ro­pu­he­lua myös kuu­li­joi­den kans­sa. He voi­vat aut­taa mi­nua ha­puil­les­sa­ni oi­ke­aa sa­naa ja tois­taa raa­ma­tun­ver­tauk­sen tai -ja­keen. Ker­ran eräs syn­ty­pe­räi­nen kuu­li­ja täs­men­si pu­heen ai­ka­na lam­mas­huo­ne-sa­nal­le oi­ke­an ve­nä­jän­kie­li­sen il­mauk­sen. Ai­hees­ta keh­key­tyi­kin an­toi­sa kes­kus­te­lu. Koin tuol­loin, et­tä kes­ki­näi­sen rak­kau­den il­ma­pii­ris­sä ei tar­vit­se­kaan tur­haan jän­nit­tää, saa ym­mär­tää va­pau­den ky­syä tai sel­ven­tää. Tär­kein­tä on, et­tä muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana tu­lee oi­kein se­li­te­tyk­si.

Lä­he­tys­mat­kal­la tulk­ki on pal­ve­le­mas­sa koko mat­kan ajan myös kes­kus­te­luis­sa ja jär­jes­te­lyis­sä. Seu­ra­pai­kois­sa kir­kois­sa, ko­deis­sa, van­hain­ko­deis­sa ja hoi­to­lai­tok­sis­sa moni seu­ra­vie­ras ha­lu­aa ker­toa elä­män­ta­ri­naan­sa. Kun suu­rin osa seu­ra­vie­rais­ta on nai­sia, hei­dän on jos­kus hel­pom­pi ker­toa tun­te­muk­sis­taan ja ko­ke­muk­sis­taan nais­tul­kil­le. Mat­koil­la olen saa­nut tu­tus­tua eri kult­tuu­rien elä­män­ta­poi­hin sekä suur­kau­pun­geis­sa et­tä pie­nis­sä ky­lis­sä, kä­vel­lä Ura­lin vuo­ris­tos­sa­kin. Seu­rus­te­lun lo­mas­sa tul­kin teh­tä­vä­nä on hoi­taa myös seu­ra­jär­jes­tä­jil­le mak­set­ta­vat ku­lu­kor­vauk­set. Hy­väs­te­lyn to­hi­nas­sa se hel­pos­ti mei­naa unoh­tua. On­nek­si se­kin on muis­tu­nut mie­leen, jos­kus vas­ta park­ki­pai­kal­la au­toon nous­tes­sa ja hoi­tu­nut ki­pai­se­mal­la ta­kai­sin ta­lon­vä­en pa­keil­le.

Use­an päi­vän pi­tui­sel­la seu­ra­mat­kal­la mat­kus­ta­mi­seen ku­luu pal­jon ai­kaa ja ai­ka­tau­luis­ta on yri­tet­tä­vä huo­leh­tia. Vii­meis­tään ko­ti­mat­kal­la huo­maan iloi­ta ja ih­me­tel­lä, kuin­ka Ju­ma­la kut­suu ih­mi­siä hy­vin­kin eri­lai­sis­ta olo­suh­teis­ta val­ta­kun­taan­sa ja on an­ta­nut mo­nel­le us­ko­mi­sen lah­jan. Lä­he­tys­seu­rois­sa heil­le vä­li­te­tään elä­vää evan­ke­liu­mia vir­voi­tuk­sek­si ja roh­kai­suk­si mat­kal­leen.

Pau­la Kont­ti­nen

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys