JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180630063200

Lon­toon seu­ra­mat­ka lä­hes­tyy, ja tun­nen sen olos­sa­ni ta­val­lis­ta seu­ra­mat­kaa enem­män. Ero­na ko­ti­maan mat­kaan ovat len­not ja tie­toi­suus suu­res­ta etäi­syy­des­tä. Kan­sain­vä­li­seen mat­kus­ta­mi­seen kuu­lu­vat myös len­to­kent­tien pit­kät, kä­vel­len suo­ri­tet­ta­vat siir­ty­mi­set. Oh­jel­ma mat­ka­koh­tees­sa, Lon­toon suo­ma­lai­sel­la kir­kol­la tu­lee ole­maan tii­vis.

Vie­lä olen kui­ten­kin ko­ti­maas­sa. Mök­ki-ik­ku­nan nä­ky­mä avau­tuu ka­pe­al­le sal­mel­le. Voi­ma­kas luo­teis­tuu­li saa ai­kaan lai­nei­kon, jon­ka voi­si tul­ki­ta myös vir­rak­si. To­si­a­si­as­sa vesi myös vir­taa Sai­maan suun­taan. En ky­ke­ne tie­tä­mään, mitä elä­mä ve­den­pin­nan al­la on. Se kieh­too. Mie­tin, et­tä ka­las­ta­mi­ses­sa on kak­si pul­maa. Tu­lee­ko saa­lis­ta, ja syö­vät­kö upe­aa ka­laa­ni muut kuin minä. Sii­hen on tyy­ty­mi­nen, mitä ve­des­tä nou­see.

Ajat­te­len, et­tä evan­ke­liu­min sa­nan­saat­ta­jan teh­tä­väs­sä on osin edel­lä ku­vaa­mi­a­ni piir­tei­tä. Olen me­nos­sa seu­roi­hin, mut­ta en tie­dä mitä nämä seu­rat kuu­li­jal­le mer­kit­se­vät. En tie­dä tar­kal­leen, mitä tu­len pu­hu­maan tai mitä asi­oi­ta kump­pa­ni­ni pu­heet kä­sit­te­le­vät. Mut­ta meil­lä on tah­to pu­hua Raa­ma­tun poh­jal­ta tar­koi­tuk­sel­la, et­tä Sana vah­vis­tai­si ja he­rät­täi­si us­koa Ju­ma­laan. Pyyn­töm­me on, et­tä kuu­li­jat voi­si­vat ko­kea, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on juu­ri nyt läs­nä ja et­tä evan­ke­liu­min us­ko­mi­nen toi­si mu­kaan ilon, rau­han ja va­pau­den Py­hän Hen­gen työ­nä.

Pu­hei­den vai­ku­tuk­ses­ta en voi tie­tää var­maa en­nen en­kä jäl­keen seu­ro­jen. Ju­ma­la tie­tää. Näin on hyvä. Kris­til­li­syy­tem­me ko­e­tel­tu neu­vo on­kin jät­tää vai­ku­tuk­set ar­vi­oi­mat­ta. Riit­tä­vä ter­vei­nen seu­rois­ta on se, et­tä on saa­nut us­koa omat syn­tin­sä an­teek­si Ju­ma­lan kun­ni­ak­si ja oman sie­lun­sa au­tuu­dek­si.

Läh­dem­me toi­sen lä­he­tys­pu­hu­jan kans­sa mat­kaan koh­ti Lon­too­ta. Mat­ka­kump­pa­nin sa­nat roh­kai­se­vat, hän ihas­te­lee tu­le­van pu­heen­vuo­ro­ni ot­sik­koa. Mat­ka su­juu hy­vin. Il­lan kes­kus­te­lus­sa Lon­toon suo­ma­lai­sel­la kir­kol­la val­lit­see läm­min tun­nel­ma, rak­kau­den hen­ki. Kuu­li­jat avaa­vat sy­dä­mi­ään ja ker­to­vat miet­tei­tään omas­ta va­el­luk­ses­taan ja myös us­kon­ky­sy­myk­sis­tä ylei­ses­ti. Yk­si seu­ra­vie­ras ih­met­te­lee, kuin­ka pal­jon pu­hu­jien tu­lee näh­dä vai­vaa seu­ro­jen vuok­si. No, seu­ra­mat­ka voi ol­la myös yh­dis­tet­ty lo­ma­mat­ka, ku­ten toi­sel­la pu­hu­jal­la täl­lä ker­taa.

Sun­nun­tain pien­ten seu­ro­jen jäl­keen kier­räm­me kä­vel­len Rot­her­hi­ten alu­een Tha­me­sin ran­ta­tie­tä pit­kin ja sy­ven­te­lem­me kä­si­tys­täm­me alu­ees­ta. Alu­een sy­dä­mes­sä, Ca­na­da Wa­te­rin sa­ta­ma-al­tai­den ym­pä­ril­lä si­jain­nei­den puu­ta­va­ra-ter­mi­naa­lien kaut­ta on teh­ty puu­kaup­paa ai­na 1600-lu­vul­ta 1900-lu­vul­le saak­ka. Enim­mil­lään siel­lä teh­tiin pe­rä­ti 80 % Iso-Bri­tan­ni­an puu­ta­va­ra­kau­pas­ta. Puu­ta on lai­vat­tu Ka­na­dan li­säk­si Bal­ti­as­ta ja Skan­di­na­vi­as­ta. Suo­mes­ta sin­ne on tul­tu kak­si- ja kol­mi­mas­toi­sil­la kuu­na­reil­la. Tääl­lä on saa­tu kuul­la suo­men­kie­lis­tä pu­het­ta vuo­si­sa­to­jen ajan!

Har­vi­nai­sen sel­ke­än len­to­sään val­li­tes­sa me pa­laam­me tyy­ty­väi­si­nä ko­tiin. Pian saa­ri­sau­nan ovi ko­li­see ki­vas­ti kou­lu­poi­kien en­sim­mäi­sen on­ki­reis­sun jäl­keen. He viet­tä­vät lo­ma­päi­vää, ja mie­len­kiin­non koh­tee­na ovat huo­mi­sen ka­las­tus­suun­ni­tel­mat.

Mi­nul­la on nyt tämä päi­vä ja päi­vän toi­met. Ja tur­va­na­ni on ei­li­sen, tä­män päi­vän ja huo­mi­sen Ju­ma­la, jol­la on kä­sis­sään koko luo­ma­kun­ta. Hä­nen hoi­dos­saan on myös evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mi­nen. Tä­hän on tur­val­lis­ta luot­taa.

Ol­li Ran­ta­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys