JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180630063200

Lon­toon seu­ra­mat­ka lä­hes­tyy, ja tun­nen sen olos­sa­ni ta­val­lis­ta seu­ra­mat­kaa enem­män. Ero­na ko­ti­maan mat­kaan ovat len­not ja tie­toi­suus suu­res­ta etäi­syy­des­tä. Kan­sain­vä­li­seen mat­kus­ta­mi­seen kuu­lu­vat myös len­to­kent­tien pit­kät, kä­vel­len suo­ri­tet­ta­vat siir­ty­mi­set. Oh­jel­ma mat­ka­koh­tees­sa, Lon­toon suo­ma­lai­sel­la kir­kol­la tu­lee ole­maan tii­vis.

Vie­lä olen kui­ten­kin ko­ti­maas­sa. Mök­ki-ik­ku­nan nä­ky­mä avau­tuu ka­pe­al­le sal­mel­le. Voi­ma­kas luo­teis­tuu­li saa ai­kaan lai­nei­kon, jon­ka voi­si tul­ki­ta myös vir­rak­si. To­si­a­si­as­sa vesi myös vir­taa Sai­maan suun­taan. En ky­ke­ne tie­tä­mään, mitä elä­mä ve­den­pin­nan al­la on. Se kieh­too. Mie­tin, et­tä ka­las­ta­mi­ses­sa on kak­si pul­maa. Tu­lee­ko saa­lis­ta, ja syö­vät­kö upe­aa ka­laa­ni muut kuin minä. Sii­hen on tyy­ty­mi­nen, mitä ve­des­tä nou­see.

Ajat­te­len, et­tä evan­ke­liu­min sa­nan­saat­ta­jan teh­tä­väs­sä on osin edel­lä ku­vaa­mi­a­ni piir­tei­tä. Olen me­nos­sa seu­roi­hin, mut­ta en tie­dä mitä nämä seu­rat kuu­li­jal­le mer­kit­se­vät. En tie­dä tar­kal­leen, mitä tu­len pu­hu­maan tai mitä asi­oi­ta kump­pa­ni­ni pu­heet kä­sit­te­le­vät. Mut­ta meil­lä on tah­to pu­hua Raa­ma­tun poh­jal­ta tar­koi­tuk­sel­la, et­tä Sana vah­vis­tai­si ja he­rät­täi­si us­koa Ju­ma­laan. Pyyn­töm­me on, et­tä kuu­li­jat voi­si­vat ko­kea, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on juu­ri nyt läs­nä ja et­tä evan­ke­liu­min us­ko­mi­nen toi­si mu­kaan ilon, rau­han ja va­pau­den Py­hän Hen­gen työ­nä.

Pu­hei­den vai­ku­tuk­ses­ta en voi tie­tää var­maa en­nen en­kä jäl­keen seu­ro­jen. Ju­ma­la tie­tää. Näin on hyvä. Kris­til­li­syy­tem­me ko­e­tel­tu neu­vo on­kin jät­tää vai­ku­tuk­set ar­vi­oi­mat­ta. Riit­tä­vä ter­vei­nen seu­rois­ta on se, et­tä on saa­nut us­koa omat syn­tin­sä an­teek­si Ju­ma­lan kun­ni­ak­si ja oman sie­lun­sa au­tuu­dek­si.

Läh­dem­me toi­sen lä­he­tys­pu­hu­jan kans­sa mat­kaan koh­ti Lon­too­ta. Mat­ka­kump­pa­nin sa­nat roh­kai­se­vat, hän ihas­te­lee tu­le­van pu­heen­vuo­ro­ni ot­sik­koa. Mat­ka su­juu hy­vin. Il­lan kes­kus­te­lus­sa Lon­toon suo­ma­lai­sel­la kir­kol­la val­lit­see läm­min tun­nel­ma, rak­kau­den hen­ki. Kuu­li­jat avaa­vat sy­dä­mi­ään ja ker­to­vat miet­tei­tään omas­ta va­el­luk­ses­taan ja myös us­kon­ky­sy­myk­sis­tä ylei­ses­ti. Yk­si seu­ra­vie­ras ih­met­te­lee, kuin­ka pal­jon pu­hu­jien tu­lee näh­dä vai­vaa seu­ro­jen vuok­si. No, seu­ra­mat­ka voi ol­la myös yh­dis­tet­ty lo­ma­mat­ka, ku­ten toi­sel­la pu­hu­jal­la täl­lä ker­taa.

Sun­nun­tain pien­ten seu­ro­jen jäl­keen kier­räm­me kä­vel­len Rot­her­hi­ten alu­een Tha­me­sin ran­ta­tie­tä pit­kin ja sy­ven­te­lem­me kä­si­tys­täm­me alu­ees­ta. Alu­een sy­dä­mes­sä, Ca­na­da Wa­te­rin sa­ta­ma-al­tai­den ym­pä­ril­lä si­jain­nei­den puu­ta­va­ra-ter­mi­naa­lien kaut­ta on teh­ty puu­kaup­paa ai­na 1600-lu­vul­ta 1900-lu­vul­le saak­ka. Enim­mil­lään siel­lä teh­tiin pe­rä­ti 80 % Iso-Bri­tan­ni­an puu­ta­va­ra­kau­pas­ta. Puu­ta on lai­vat­tu Ka­na­dan li­säk­si Bal­ti­as­ta ja Skan­di­na­vi­as­ta. Suo­mes­ta sin­ne on tul­tu kak­si- ja kol­mi­mas­toi­sil­la kuu­na­reil­la. Tääl­lä on saa­tu kuul­la suo­men­kie­lis­tä pu­het­ta vuo­si­sa­to­jen ajan!

Har­vi­nai­sen sel­ke­än len­to­sään val­li­tes­sa me pa­laam­me tyy­ty­väi­si­nä ko­tiin. Pian saa­ri­sau­nan ovi ko­li­see ki­vas­ti kou­lu­poi­kien en­sim­mäi­sen on­ki­reis­sun jäl­keen. He viet­tä­vät lo­ma­päi­vää, ja mie­len­kiin­non koh­tee­na ovat huo­mi­sen ka­las­tus­suun­ni­tel­mat.

Mi­nul­la on nyt tämä päi­vä ja päi­vän toi­met. Ja tur­va­na­ni on ei­li­sen, tä­män päi­vän ja huo­mi­sen Ju­ma­la, jol­la on kä­sis­sään koko luo­ma­kun­ta. Hä­nen hoi­dos­saan on myös evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mi­nen. Tä­hän on tur­val­lis­ta luot­taa.

Ol­li Ran­ta­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys