JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190703064700

”John!”

”Veik­ko!”

Kyl­lä. Hän on John, Brys­se­lin len­to­ken­tän lauk­ku­hih­no­jen ää­res­sä is­tus­ke­le­va mies. Näin hän vies­tis­sään lu­pa­si­kin: ”I’ll meet you at yo­ur bag­ga­ge claim ca­rou­sel.”

Ta­paa­mi­sen het­ki, kuin vä­läys, joka häi­vyt­tää ih­mi­sen vie­rau­den. Vä­läys, joka tuo tun­teen lä­hei­ses­tä ih­mi­ses­tä, us­ko­nys­tä­väs­tä. Hä­nen mat­kan­sa Brys­se­liin on kes­tä­nyt jo mo­nin­ker­tai­sen ajan ver­rat­tu­na mi­nun mat­kus­tu­sai­kaa­ni. Mies Poh­jois-Ame­ri­kan län­si­lai­dal­ta, Tyy­nen val­ta­me­ren tun­tu­mas­ta. Brys­se­lis­sä yö­py­mi­sem­me jäl­keen len­to vie mei­dät Ban­ju­liin, Gam­bi­an pää­kau­pun­kiin. Lä­he­tys­mat­kam­me Gam­bi­as­sa ja Se­ne­ga­lis­sa on al­ka­nut.

Sy­dä­mes­tä tu­tut

Tun­nen läm­pi­män ai­lah­duk­sen rin­nas­sa­ni, kun näen vas­tas­sa ole­vat us­ko­nys­tä­vät. Läm­min on myös Joh­nin ja ys­tä­vien en­si­ta­paa­mi­nen. Pyhä Hen­ki ih­meel­li­ses­ti yh­dis­tää Ju­ma­lan omia.

Tul­tu­am­me au­tol­le ta­paam­me kul­jet­ta­jan, mat­kan ai­ka­na tai­ta­vak­si aja­jak­si osoit­tau­tu­van mie­hen. Hä­nen juh­la­va asun­sa ker­too, et­tä nyt on per­jan­tai, mus­li­meil­le mer­ki­tyk­sel­li­nen päi­vä. Mat­kam­me en­sim­mäi­siä teh­tä­viä ovat va­luu­tan vaih­to ja ve­si­pul­lo­jen os­to au­to­mat­ko­jen tar­peel­li­sek­si vir­voi­tuk­sek­si.

Ajam­me ma­ja­paik­kaam­me. Siel­lä on hyvä le­väh­tää ja val­mis­tau­tua seu­raa­vaan päi­vään. Ju­ma­lan puo­leen nou­se­vat ru­kouk­sem­me hä­nen siu­naus­taan val­ta­kun­tan­sa työl­le ano­en.

Ju­ma­lan sana et­sii ja löy­tää

Au­to kul­kee jon­kin mat­kaa pääl­lys­tet­tyä pää­tie­tä pit­kin, kun­nes se tai­ta­vas­ti las­keu­tuu as­fal­til­ta hiek­kai­sel­le pien­ta­reel­le löy­tääk­seen seu­raa­val­le seu­ra­pai­kal­le joh­ta­van ku­jan. Väis­tel­len peh­meim­mät hiek­ka­sy­vän­teet kul­jet­ta­ja, op­pait­ten oh­jei­ta seu­ra­ten, löy­tää mää­rän­pään.

Nous­tes­sam­me au­tos­ta kat­seem­me suun­tau­tuu suu­ren man­go­puun al­le, toi­ses­sa pai­kas­sa ra­ken­nuk­sen te­ras­sil­le, jos­kus ta­loon joh­ta­val­le ovi­au­kol­le ja niin olem­me seu­ro­jen pi­toon osoi­te­tus­sa pai­kas­sa.

Mo­nis­sa seu­ra­ti­lai­suuk­sis­sa ta­paan us­ko­nys­tä­viä, tut­tu­ja edel­li­sil­tä mat­koil­ta­ni. Pai­kal­le ko­koon­tu­nei­ta ter­veh­dim­me Ju­ma­lan ter­veen toi­vo­tuk­sel­la.

Eri ti­lai­suuk­sis­sa seu­ra­vie­rai­den mää­rä vaih­te­lee muu­ta­mas­ta hen­ges­tä noin seit­se­mään­kym­me­neen ih­mi­seen. Mo­nin pai­koin isän­tä­vä­en naa­pu­rus­toa saa­puu seu­ra­ti­lai­suu­teen ja sana kos­ket­taa. Ju­ma­lan kut­su vie­lä löy­tää vas­taa­not­ta­vais­ta sy­dä­men maa­pe­rää.

Seu­roi­hin osal­lis­tu­jien mää­rä ei muu­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­maa. Ju­ma­lan sana kuu­luu yh­tä täy­te­nä pie­nel­le kuu­li­ja­jou­kol­le kuin suu­rel­le­kin vä­ki­mää­räl­le. Läs­nä vain yk­si ih­mi­nen, vuo­teen oma­na ole­va per­hee­näi­ti, ot­taa mie­lel­lään vas­taan ter­vei­set Ame­ri­kan ja Suo­men us­ko­vai­sil­ta. Hä­nen vuo­teen­sa ää­rel­lä kuu­luu hy­vän sa­no­man ydin: syn­ti­si ovat an­teek­si­an­ne­tut Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Ka­las­ta­jan saa­lis on Ju­ma­la an­ti

Muu­ta­mi­na aa­mu­päi­vi­nä on mah­dol­li­suus ho­tel­li­a­lu­een rau­hal­li­ses­sa kol­kas­sa val­mis­tau­tua tu­le­vaan seu­ra­ti­lai­suu­teen. Tuu­li At­lan­til­ta ke­ven­tää hel­teis­tä sää­tä. Erääl­tä päi­väl­tä nou­see mie­lee­ni kuva tuon mah­ti­pon­ti­sen me­ren ää­rel­tä.

Au­rin­ko luo hui­kai­se­van ki­mal­luk­sen me­ren lai­nei­siin. Pai­kal­li­set mie­het, kym­men­kun­ta, kah­laa­vat me­reen, vas­ten ki­mal­lus­ta, verk­ko kä­sis­sään. Het­ken ku­lut­tua, ve­den yl­tä­es­sä mie­hiä puo­li­rei­teen, yh­tei­nen ete­ne­mi­sen ryt­mi yh­dis­tää voi­mat ja verk­ko vis­kau­tuu mah­dol­li­sim­man kau­as koh­ti ulap­paa. Sa­man tien al­kaa yh­tei­nen työ ver­kon ve­tä­mi­sek­si ran­taan. Kym­me­net ho­pe­a­kyl­jet hoh­ta­vat ver­kon sil­mis­sä. Saa­lis on run­sas.

Näky nos­taa mie­lee­ni Raa­ma­tun mo­nis­ta ka­las­ta­jiin liit­ty­vis­tä ker­to­muk­sis­ta yh­den. Et­sin sen ja löy­dän Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min nel­jän­nes­tä lu­vus­ta: ”Kun Jee­sus kul­ki Ga­li­le­an­jär­ven ran­taa, hän näki kak­si vel­jes­tä, Si­mo­nin, toi­sel­ta ni­mel­tä Pie­ta­rin, ja hä­nen vel­jen­sä And­re­ak­sen. He oli­vat heit­te­le­mäs­sä verk­koa jär­veen, sil­lä he oli­vat ka­las­ta­jia. Jee­sus sa­noi heil­le: Läh­te­kää mi­nun mu­kaa­ni. Minä teen teis­tä ih­mis­ten ka­las­ta­jia.”

Hän on kans­sam­me joka päi­vä

Ka­las­tus­sää ei ole ih­mi­sen ar­vi­oi­ta­vis­sa. Hyvä on men­nä, kun kut­su kuu­luu ja työ­hön lä­he­te­tään. Olem­me vain ver­kon heit­tä­jiä. Iloit­sem­me sii­tä, kun ta­paam­me ih­mi­sen, jon­ka Ju­ma­la on he­rät­tä­nyt et­si­mään rau­haa sie­lul­leen. Iloit­sem­me, kun ta­paam­me ih­mi­sen, joka syn­nis­tä va­paut­ta­van evan­ke­liu­min al­la on saa­nut omis­taa us­kon hen­ki­lö­koh­tai­se­na lah­ja­na Ju­ma­lal­ta. Pyhä Hen­ki saa ol­la hä­nen tie­tään va­lai­se­mas­sa. Ju­ma­lan lap­set toi­sis­saan nä­ke­vät tuon va­lon, kuin ho­pei­sen ki­mal­luk­sen ka­lan kyl­jes­sä.

Jään vie­lä het­kek­si seu­raa­maan vai­kut­ta­vaa nä­ky­mää. Ju­ma­lan luo­ma luon­to on ri­kas. Ri­kas, ku­ten hä­nen ar­mon­sa­kin. Ar­mon run­saut­ta ju­lis­te­taan tuol­la­kin seu­dul­la, län­ti­ses­sä Af­ri­kas­sa, At­lan­tin val­ta­me­ren ran­nan val­ti­ois­sa, Gam­bi­as­sa ja Se­ne­ga­lis­sa. Ju­ma­lan­lap­set siel­lä, ku­ten kaik­ki­al­la, kai­paa­vat elä­vän ve­den vir­voi­tus­ta. On tur­val­lis­ta kuul­la työ­to­ve­rin roh­kai­se­van, et­tä Ju­ma­la kyl­lä aut­taa. Nois­sa sa­nois­sa kuu­lu­vat sa­mal­la Jee­suk­sen sa­nat: ”Läh­te­kää mi­nun mu­kaa­ni”. Olem­me kah­den ja mei­tä on kol­me.

Veik­ko Si­vu­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys