JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190703064700

”John!”

”Veik­ko!”

Kyl­lä. Hän on John, Brys­se­lin len­to­ken­tän lauk­ku­hih­no­jen ää­res­sä is­tus­ke­le­va mies. Näin hän vies­tis­sään lu­pa­si­kin: ”I’ll meet you at yo­ur bag­ga­ge claim ca­rou­sel.”

Ta­paa­mi­sen het­ki, kuin vä­läys, joka häi­vyt­tää ih­mi­sen vie­rau­den. Vä­läys, joka tuo tun­teen lä­hei­ses­tä ih­mi­ses­tä, us­ko­nys­tä­väs­tä. Hä­nen mat­kan­sa Brys­se­liin on kes­tä­nyt jo mo­nin­ker­tai­sen ajan ver­rat­tu­na mi­nun mat­kus­tu­sai­kaa­ni. Mies Poh­jois-Ame­ri­kan län­si­lai­dal­ta, Tyy­nen val­ta­me­ren tun­tu­mas­ta. Brys­se­lis­sä yö­py­mi­sem­me jäl­keen len­to vie mei­dät Ban­ju­liin, Gam­bi­an pää­kau­pun­kiin. Lä­he­tys­mat­kam­me Gam­bi­as­sa ja Se­ne­ga­lis­sa on al­ka­nut.

Sy­dä­mes­tä tu­tut

Tun­nen läm­pi­män ai­lah­duk­sen rin­nas­sa­ni, kun näen vas­tas­sa ole­vat us­ko­nys­tä­vät. Läm­min on myös Joh­nin ja ys­tä­vien en­si­ta­paa­mi­nen. Pyhä Hen­ki ih­meel­li­ses­ti yh­dis­tää Ju­ma­lan omia.

Tul­tu­am­me au­tol­le ta­paam­me kul­jet­ta­jan, mat­kan ai­ka­na tai­ta­vak­si aja­jak­si osoit­tau­tu­van mie­hen. Hä­nen juh­la­va asun­sa ker­too, et­tä nyt on per­jan­tai, mus­li­meil­le mer­ki­tyk­sel­li­nen päi­vä. Mat­kam­me en­sim­mäi­siä teh­tä­viä ovat va­luu­tan vaih­to ja ve­si­pul­lo­jen os­to au­to­mat­ko­jen tar­peel­li­sek­si vir­voi­tuk­sek­si.

Ajam­me ma­ja­paik­kaam­me. Siel­lä on hyvä le­väh­tää ja val­mis­tau­tua seu­raa­vaan päi­vään. Ju­ma­lan puo­leen nou­se­vat ru­kouk­sem­me hä­nen siu­naus­taan val­ta­kun­tan­sa työl­le ano­en.

Ju­ma­lan sana et­sii ja löy­tää

Au­to kul­kee jon­kin mat­kaa pääl­lys­tet­tyä pää­tie­tä pit­kin, kun­nes se tai­ta­vas­ti las­keu­tuu as­fal­til­ta hiek­kai­sel­le pien­ta­reel­le löy­tääk­seen seu­raa­val­le seu­ra­pai­kal­le joh­ta­van ku­jan. Väis­tel­len peh­meim­mät hiek­ka­sy­vän­teet kul­jet­ta­ja, op­pait­ten oh­jei­ta seu­ra­ten, löy­tää mää­rän­pään.

Nous­tes­sam­me au­tos­ta kat­seem­me suun­tau­tuu suu­ren man­go­puun al­le, toi­ses­sa pai­kas­sa ra­ken­nuk­sen te­ras­sil­le, jos­kus ta­loon joh­ta­val­le ovi­au­kol­le ja niin olem­me seu­ro­jen pi­toon osoi­te­tus­sa pai­kas­sa.

Mo­nis­sa seu­ra­ti­lai­suuk­sis­sa ta­paan us­ko­nys­tä­viä, tut­tu­ja edel­li­sil­tä mat­koil­ta­ni. Pai­kal­le ko­koon­tu­nei­ta ter­veh­dim­me Ju­ma­lan ter­veen toi­vo­tuk­sel­la.

Eri ti­lai­suuk­sis­sa seu­ra­vie­rai­den mää­rä vaih­te­lee muu­ta­mas­ta hen­ges­tä noin seit­se­mään­kym­me­neen ih­mi­seen. Mo­nin pai­koin isän­tä­vä­en naa­pu­rus­toa saa­puu seu­ra­ti­lai­suu­teen ja sana kos­ket­taa. Ju­ma­lan kut­su vie­lä löy­tää vas­taa­not­ta­vais­ta sy­dä­men maa­pe­rää.

Seu­roi­hin osal­lis­tu­jien mää­rä ei muu­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­maa. Ju­ma­lan sana kuu­luu yh­tä täy­te­nä pie­nel­le kuu­li­ja­jou­kol­le kuin suu­rel­le­kin vä­ki­mää­räl­le. Läs­nä vain yk­si ih­mi­nen, vuo­teen oma­na ole­va per­hee­näi­ti, ot­taa mie­lel­lään vas­taan ter­vei­set Ame­ri­kan ja Suo­men us­ko­vai­sil­ta. Hä­nen vuo­teen­sa ää­rel­lä kuu­luu hy­vän sa­no­man ydin: syn­ti­si ovat an­teek­si­an­ne­tut Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Ka­las­ta­jan saa­lis on Ju­ma­la an­ti

Muu­ta­mi­na aa­mu­päi­vi­nä on mah­dol­li­suus ho­tel­li­a­lu­een rau­hal­li­ses­sa kol­kas­sa val­mis­tau­tua tu­le­vaan seu­ra­ti­lai­suu­teen. Tuu­li At­lan­til­ta ke­ven­tää hel­teis­tä sää­tä. Erääl­tä päi­väl­tä nou­see mie­lee­ni kuva tuon mah­ti­pon­ti­sen me­ren ää­rel­tä.

Au­rin­ko luo hui­kai­se­van ki­mal­luk­sen me­ren lai­nei­siin. Pai­kal­li­set mie­het, kym­men­kun­ta, kah­laa­vat me­reen, vas­ten ki­mal­lus­ta, verk­ko kä­sis­sään. Het­ken ku­lut­tua, ve­den yl­tä­es­sä mie­hiä puo­li­rei­teen, yh­tei­nen ete­ne­mi­sen ryt­mi yh­dis­tää voi­mat ja verk­ko vis­kau­tuu mah­dol­li­sim­man kau­as koh­ti ulap­paa. Sa­man tien al­kaa yh­tei­nen työ ver­kon ve­tä­mi­sek­si ran­taan. Kym­me­net ho­pe­a­kyl­jet hoh­ta­vat ver­kon sil­mis­sä. Saa­lis on run­sas.

Näky nos­taa mie­lee­ni Raa­ma­tun mo­nis­ta ka­las­ta­jiin liit­ty­vis­tä ker­to­muk­sis­ta yh­den. Et­sin sen ja löy­dän Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min nel­jän­nes­tä lu­vus­ta: ”Kun Jee­sus kul­ki Ga­li­le­an­jär­ven ran­taa, hän näki kak­si vel­jes­tä, Si­mo­nin, toi­sel­ta ni­mel­tä Pie­ta­rin, ja hä­nen vel­jen­sä And­re­ak­sen. He oli­vat heit­te­le­mäs­sä verk­koa jär­veen, sil­lä he oli­vat ka­las­ta­jia. Jee­sus sa­noi heil­le: Läh­te­kää mi­nun mu­kaa­ni. Minä teen teis­tä ih­mis­ten ka­las­ta­jia.”

Hän on kans­sam­me joka päi­vä

Ka­las­tus­sää ei ole ih­mi­sen ar­vi­oi­ta­vis­sa. Hyvä on men­nä, kun kut­su kuu­luu ja työ­hön lä­he­te­tään. Olem­me vain ver­kon heit­tä­jiä. Iloit­sem­me sii­tä, kun ta­paam­me ih­mi­sen, jon­ka Ju­ma­la on he­rät­tä­nyt et­si­mään rau­haa sie­lul­leen. Iloit­sem­me, kun ta­paam­me ih­mi­sen, joka syn­nis­tä va­paut­ta­van evan­ke­liu­min al­la on saa­nut omis­taa us­kon hen­ki­lö­koh­tai­se­na lah­ja­na Ju­ma­lal­ta. Pyhä Hen­ki saa ol­la hä­nen tie­tään va­lai­se­mas­sa. Ju­ma­lan lap­set toi­sis­saan nä­ke­vät tuon va­lon, kuin ho­pei­sen ki­mal­luk­sen ka­lan kyl­jes­sä.

Jään vie­lä het­kek­si seu­raa­maan vai­kut­ta­vaa nä­ky­mää. Ju­ma­lan luo­ma luon­to on ri­kas. Ri­kas, ku­ten hä­nen ar­mon­sa­kin. Ar­mon run­saut­ta ju­lis­te­taan tuol­la­kin seu­dul­la, län­ti­ses­sä Af­ri­kas­sa, At­lan­tin val­ta­me­ren ran­nan val­ti­ois­sa, Gam­bi­as­sa ja Se­ne­ga­lis­sa. Ju­ma­lan­lap­set siel­lä, ku­ten kaik­ki­al­la, kai­paa­vat elä­vän ve­den vir­voi­tus­ta. On tur­val­lis­ta kuul­la työ­to­ve­rin roh­kai­se­van, et­tä Ju­ma­la kyl­lä aut­taa. Nois­sa sa­nois­sa kuu­lu­vat sa­mal­la Jee­suk­sen sa­nat: ”Läh­te­kää mi­nun mu­kaa­ni”. Olem­me kah­den ja mei­tä on kol­me.

Veik­ko Si­vu­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys