JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190615063500

Tä­män ke­sän Su­vi­seu­rat Mu­hok­sel­la ovat kol­man­net, jois­ta löy­tyy vih­re­ä­kat­toi­nen telt­ta kir­ja­myyn­nin vie­res­tä. Vih­re­ä­kat­toi­ses­ta tel­tas­ta löy­tyy lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te. SRK:n te­ke­mäl­lä lä­hes­työl­lä on pit­kä his­to­ria. Uu­sia koh­tei­ta tu­lee, kun pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­neet ih­mi­set ha­lu­a­vat jär­jes­tää seu­ro­ja ko­ti­mais­saan. Ny­ky­ään seu­ro­ja jär­jes­te­tään mo­nel­la man­te­reel­la ja useis­sa mais­sa yh­des­sä LLC:n ja SFC:n kans­sa.

Lä­he­tys­työn rin­nal­la on muu­ta­ma vuo­si sit­ten aloit­ta­nut hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­ta, joka aut­taa pai­kal­li­sia di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­tia koh­de­mais­sa. Toi­min­ta on jo aloi­tet­tu Ke­ni­as­sa ja Gam­bi­as­sa. LLC on toi­mi­nut jo kau­em­min mm. To­gos­sa, Gha­nas­sa ja Ecu­a­do­ris­sa. LLC:n luo­ma toi­min­ta­mal­li on myös SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun poh­jal­la va­rain­ke­ruun ja sen ja­ka­mi­sen suh­teen. Toi­min­taa oh­jaa mm. ta­sa­puo­li­suus, lä­pi­nä­ky­vyys ja ra­por­toin­ti. Mais­sa, jois­sa Suo­men kal­tais­ta so­si­aa­li­tur­vaa ei ole, apu koh­dis­tuu pää­sään­töi­ses­ti mm. las­ten ja nuor­ten kou­lun­käyn­tiin, ter­vey­den­hoi­toon, kuo­le­man­ta­pauk­siin sekä krii­si­ti­lan­tei­siin.

Sai­raus­ta­pauk­sis­sa lä­hei­sil­lä voi ol­la suu­ri hätä sii­tä, mis­tä ra­hat tu­le­viin hoi­toi­hin saa­daan ja et­tä saa­daan­ko se tar­peek­si no­pe­as­ti. Hoi­toa kun ei to­den­nä­köi­ses­ti aloi­te­ta, edes jul­ki­ses­sa sai­raa­las­sa, en­nen kuin se on mak­set­tu. Jos­kus pie­ni­kin ra­ha­mää­rä voi pe­las­taa ih­mis­hen­gen. Täs­sä koh­taa tu­lee mie­leen ker­to­mus äi­dis­tä, joka vei ma­la­ri­aa sai­ras­ta­van poi­kan­sa sai­raa­laan. Siel­lä hän it­kien ane­li sai­rau­teen te­ho­a­vaa lää­ket­tä po­jal­leen. Sai­raa­la­hen­ki­lö­kun­ta ei sitä kui­ten­kaan voi­nut an­taa, kos­ka äi­dil­lä ei ol­lut ra­haa. Poi­ka me­neh­tyi seu­raa­va­na yö­nä. Lää­ke oli­si mak­sa­nut 30 eu­roa.

Ai­na ei no­pea hoi­toon pää­sy­kään au­ta, ja omai­sil­le jää sai­raus­ku­lu­jen li­säk­si hau­taus­ku­lut mak­set­ta­vak­si. Ne ei­vät to­den­nä­köi­ses­ti ole sen pie­nem­mät kuin Suo­mes­sa­kaan, vaik­ka tu­lot mo­nes­ti ovat huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät. Olen saa­nut osal­lis­tua kak­siin hau­ta­jai­siin Af­ri­kas­sa. Toi­sis­ta hau­ta­jai­sis­ta jäi mie­leen, et­tä muis­to­kir­joi­tus­ten lu­ke­mi­sen si­jaan lu­e­tel­tiin ne hen­ki­löt, jot­ka oli­vat an­ta­neet ra­haa hau­ta­jais­jär­jes­te­lyi­hin. Niin tär­ke­äk­si ko­e­taan mui­den ih­mis­ten tuki hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Krii­si­ti­lan­teis­sa (esim. kui­vuus, rank­ka­sa­teet ja tul­vat) ko­e­taan puu­tet­ta esi­mer­kik­si ruo­as­ta, mut­ta voi­daan me­net­tää myös koti ja elan­to. Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa lap­set jää­vät her­käs­ti pois kou­lus­ta, kos­ka kou­lu­tuk­seen me­ne­vä raha tar­vi­taan muu­al­le. Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun kou­lu­tuk­seen suun­nat­tu apu lä­he­te­tään­kin suo­raan kou­luil­le. Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä voit saa­da li­sä­tie­toa ai­hees­ta ja lah­joit­taa ra­haa mo­lem­piin toi­min­ta­muo­toi­hin.

Teks­ti: Mar­ja-Lee­na Han­ni­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys