JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190615063500

Tä­män ke­sän Su­vi­seu­rat Mu­hok­sel­la ovat kol­man­net, jois­ta löy­tyy vih­re­ä­kat­toi­nen telt­ta kir­ja­myyn­nin vie­res­tä. Vih­re­ä­kat­toi­ses­ta tel­tas­ta löy­tyy lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te. SRK:n te­ke­mäl­lä lä­hes­työl­lä on pit­kä his­to­ria. Uu­sia koh­tei­ta tu­lee, kun pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­neet ih­mi­set ha­lu­a­vat jär­jes­tää seu­ro­ja ko­ti­mais­saan. Ny­ky­ään seu­ro­ja jär­jes­te­tään mo­nel­la man­te­reel­la ja useis­sa mais­sa yh­des­sä LLC:n ja SFC:n kans­sa.

Lä­he­tys­työn rin­nal­la on muu­ta­ma vuo­si sit­ten aloit­ta­nut hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­ta, joka aut­taa pai­kal­li­sia di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­tia koh­de­mais­sa. Toi­min­ta on jo aloi­tet­tu Ke­ni­as­sa ja Gam­bi­as­sa. LLC on toi­mi­nut jo kau­em­min mm. To­gos­sa, Gha­nas­sa ja Ecu­a­do­ris­sa. LLC:n luo­ma toi­min­ta­mal­li on myös SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun poh­jal­la va­rain­ke­ruun ja sen ja­ka­mi­sen suh­teen. Toi­min­taa oh­jaa mm. ta­sa­puo­li­suus, lä­pi­nä­ky­vyys ja ra­por­toin­ti. Mais­sa, jois­sa Suo­men kal­tais­ta so­si­aa­li­tur­vaa ei ole, apu koh­dis­tuu pää­sään­töi­ses­ti mm. las­ten ja nuor­ten kou­lun­käyn­tiin, ter­vey­den­hoi­toon, kuo­le­man­ta­pauk­siin sekä krii­si­ti­lan­tei­siin.

Sai­raus­ta­pauk­sis­sa lä­hei­sil­lä voi ol­la suu­ri hätä sii­tä, mis­tä ra­hat tu­le­viin hoi­toi­hin saa­daan ja et­tä saa­daan­ko se tar­peek­si no­pe­as­ti. Hoi­toa kun ei to­den­nä­köi­ses­ti aloi­te­ta, edes jul­ki­ses­sa sai­raa­las­sa, en­nen kuin se on mak­set­tu. Jos­kus pie­ni­kin ra­ha­mää­rä voi pe­las­taa ih­mis­hen­gen. Täs­sä koh­taa tu­lee mie­leen ker­to­mus äi­dis­tä, joka vei ma­la­ri­aa sai­ras­ta­van poi­kan­sa sai­raa­laan. Siel­lä hän it­kien ane­li sai­rau­teen te­ho­a­vaa lää­ket­tä po­jal­leen. Sai­raa­la­hen­ki­lö­kun­ta ei sitä kui­ten­kaan voi­nut an­taa, kos­ka äi­dil­lä ei ol­lut ra­haa. Poi­ka me­neh­tyi seu­raa­va­na yö­nä. Lää­ke oli­si mak­sa­nut 30 eu­roa.

Ai­na ei no­pea hoi­toon pää­sy­kään au­ta, ja omai­sil­le jää sai­raus­ku­lu­jen li­säk­si hau­taus­ku­lut mak­set­ta­vak­si. Ne ei­vät to­den­nä­köi­ses­ti ole sen pie­nem­mät kuin Suo­mes­sa­kaan, vaik­ka tu­lot mo­nes­ti ovat huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät. Olen saa­nut osal­lis­tua kak­siin hau­ta­jai­siin Af­ri­kas­sa. Toi­sis­ta hau­ta­jai­sis­ta jäi mie­leen, et­tä muis­to­kir­joi­tus­ten lu­ke­mi­sen si­jaan lu­e­tel­tiin ne hen­ki­löt, jot­ka oli­vat an­ta­neet ra­haa hau­ta­jais­jär­jes­te­lyi­hin. Niin tär­ke­äk­si ko­e­taan mui­den ih­mis­ten tuki hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Krii­si­ti­lan­teis­sa (esim. kui­vuus, rank­ka­sa­teet ja tul­vat) ko­e­taan puu­tet­ta esi­mer­kik­si ruo­as­ta, mut­ta voi­daan me­net­tää myös koti ja elan­to. Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa lap­set jää­vät her­käs­ti pois kou­lus­ta, kos­ka kou­lu­tuk­seen me­ne­vä raha tar­vi­taan muu­al­le. Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun kou­lu­tuk­seen suun­nat­tu apu lä­he­te­tään­kin suo­raan kou­luil­le. Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä voit saa­da li­sä­tie­toa ai­hees­ta ja lah­joit­taa ra­haa mo­lem­piin toi­min­ta­muo­toi­hin.

Teks­ti: Mar­ja-Lee­na Han­ni­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys