JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

6.6. 14:03
2022060614030620220615070000

Ilkka Hakulinen

Ilkka Hakulinen

Ilk­ka Ha­ku­li­nen

Lä­he­tys­mat­koil­ta Län­si-Af­ri­kas­sa on eri­tyi­ses­ti jää­nyt mie­leen erään per­heen koh­taa­mi­nen vuo­del­ta 2005. Me­nim­me ky­lään pi­tä­mään seu­ro­ja. Siel­lä oli yk­si us­ko­vai­nen nuo­ri per­he, äi­ti, isä ja kol­me pien­tä las­ta. Per­heen ko­dis­sa pi­det­tiin seu­rat ja muu­ta­mia nuo­ri­a­kin lä­his­töl­tä oli mu­ka­na. Yk­si heis­tä ha­lu­si us­koa evan­ke­liu­min. Per­heen isä, jon­ka etu­ni­mi oli Paul, oli am­ma­til­taan rää­tä­li ja hä­nel­lä oli pie­ni toi­mi­paik­ka­kin. Siel­lä kä­väis­tes­säm­me hän esit­te­li toi­min­taan­sa mi­nul­le ja mat­ka­kump­pa­nil­le­ni Ma­til­le. Per­heen elä­mä vai­kut­ti on­nel­li­sel­ta, heil­lä oli työ­tä ja he oli­vat nuo­ria ja vir­kei­tä.

Seu­raa­va mat­ka alu­eel­le oli seu­raa­va­na vuon­na. Kos­ket­ta­vaa oli kuul­la, et­tä tuo per­hee­ni­sä oli vii­me käyn­tim­me jäl­keen kut­sut­tu pois tääl­tä ajas­ta. Äi­ti oli jää­nyt nyt yk­sin huo­leh­ti­maan per­hees­tään. Pi­dim­me seu­rat, ja äi­ti sai kuul­la roh­kai­sun sa­no­ja. Jäin poh­ti­maan, kuin­ka per­he sel­vi­äi­si il­man isää ja huol­ta­jaa tuol­la Af­ri­kan maas­sa, jos­sa so­si­aa­li­tur­va ei tue eri­tyis­ti­lan­teis­sa sa­moin kuin meil­lä tääl­lä Poh­jois­mais­sa. Vie­lä­kin jos­kus huo­maan muis­ta­va­ni tuo­ta per­het­tä, kun van­ho­ja mat­ka­ku­vi­a­ni kat­se­len.

Täl­lai­sis­ta lä­he­tys­mat­koil­la syn­ty­neis­tä ko­ke­muk­sis­ta on SRK:ssa ja sen si­sar­jär­jes­töis­sä Poh­jois-Ame­ri­kas­sa ja Ruot­sis­sa vi­rin­nyt halu aut­taa myös ajal­li­ses­ti. En­si­si­jai­ses­ti on toki ol­lut halu luo­da toi­von nä­ky­miä seu­ra­pu­heis­sa ja hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa. Kun lä­he­tys­mie­het ovat näi­tä ko­ke­muk­sia ker­to­neet, ovat kun­kin maan si­sar­jär­jes­töt pe­rus­ta­neet hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nat sekä ko­ti­mai­hin­sa et­tä mai­hin, jois­sa lä­he­tys­työ­tä on teh­ty. Tuo halu aut­taa on näin eden­nyt or­ga­ni­soin­nin ta­sol­le.

On ol­lut hyvä erot­taa toi­sis­taan var­si­nai­nen lä­he­tys­työ ja hu­ma­ni­taa­ri­nen apu, jota voi­sim­me luon­neh­tia hil­jai­sek­si aut­ta­mi­sek­si. Mal­li tä­hän tu­lee jo Raa­ma­tus­ta (Ap. t. 6:1–6). Pai­kal­li­set toi­mi­kun­nat ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta ke­rä­tyt va­rat me­ne­vät oi­kei­siin koh­tei­siin. Vaik­ka toi­min­ta on eriy­tet­ty evan­ke­liu­min työs­tä, tii­vis yh­teis­työ toi­saal­ta tu­kee sitä, et­tä toi­min­ta on to­del­la te­ho­kas­ta: hal­lin­noin­tiin ku­luu vain muu­ta­ma pro­sent­ti avus­tuk­sis­ta.

Tätä kir­joit­ta­es­sa­ni on Lo­pen Su­vi­seu­roi­hin enää noin kuu­kau­si. Siel­lä SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun telt­ta on jäl­leen mu­ka­na. Tel­tal­le on help­po löy­tää: HAT-toi­mi­pis­te on kes­kus­ken­täl­tä seu­ra­tel­tan suun­taan kat­so­en va­sem­mal­la kes­ku­sa­lu­een reu­nal­la. Toi­mi­pis­teel­lä päi­vys­tää kol­mes­ta nel­jään hen­ki­löä päi­vit­täin kel­lo 10–21, ja he ovat val­mii­na vas­taa­maan vie­rai­li­joi­den ky­sy­myk­siin.

Mil­lai­sia ky­sy­myk­siä me sit­ten odo­tam­me? Esi­mer­kik­si täl­lai­sia: Mi­hin mai­hin toi­min­ta koh­den­tuu? Mil­lai­siin asi­oi­hin apua ja­e­taan? Mi­ten var­mis­te­taan avun tur­val­li­nen pe­ril­le­me­no? Mil­lai­sel­la avus­tus­sum­mal­la on mer­ki­tys­tä? Tä­hän vii­mei­seen ky­sy­myk­seen voi­si vas­ta­ta noin yleis­luon­toi­ses­ti si­ten, et­tä jo muu­ta­mal­la eu­rol­la on mer­ki­tys­tä, kos­ka koh­de­mais­sa tulo- ja sa­mal­la kus­tan­nus­ta­so on ma­ta­lam­pi. Muu­ta­ma kymp­pi voi pe­las­taa ih­mis­hen­gen, jos sil­lä voi mak­saa kriit­ti­ses­sä ti­las­sa ole­van po­ti­laan lääk­keen.

Jos joku ha­lu­aa jo en­na­kol­ta tu­tus­tua hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­nan pe­ri­aat­tei­siin, on­nis­tuu se hel­pos­ti ver­kos­sa osoit­tees­sa www.srk.fi/fi/tue-toi­min­taa/tue-la­he­tys­ty­o­ta/. Olet ter­ve­tul­lut myös kes­kus­te­le­maan ai­hees­ta HAT:n toi­mi­pis­tee­seen Lo­pen Su­vi­seu­rois­sa. Näh­dään siel­lä!

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys