JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00

Juttua muokattu:

25.8. 11:56
2022082511560220220825120000

Rai­mo Haa­pa­lah­ti

Oli sun­nun­tai, vii­mei­nen päi­vä hei­nä­kuun lä­he­tys­mat­kal­lam­me Ke­ni­as­sa. It­sel­le­ni mat­ka oli toi­nen Ke­ni­aan suun­tau­tu­va, mat­ka­kump­pa­nil­le­ni Sa­ka­ri Yr­jä­näl­le kol­mas. Il­lal­la oli tar­koi­tus läh­teä ko­ti­mat­kal­le yö­len­nol­la Nai­ro­bis­ta Frank­fur­tiin. Olim­me saa­pu­neet Ke­ni­aan tois­ta viik­koa sit­ten; aloi­tim­me Mom­ba­sas­sa, jos­ta jat­koim­me pa­rin päi­vän pääs­tä Si­ay­an alu­eel­le, Vic­to­ri­a­jär­ven ran­ta­mail­le. Mat­ka päät­tyi El­do­re­tin kaut­ta Nai­ro­biin.

Op­paam­me Sa­mu­el Oko­la ei ker­to­nut päi­vän kah­des­ta seu­ra­pai­kas­ta tar­kem­min, ja lä­hes­ty­es­säm­me niis­tä en­sim­mäis­tä saa­toim­me pian huo­ma­ta, et­tä olim­me saa­pu­neet erää­seen slum­miin Nai­ro­bin mil­joo­na­kau­pun­gis­sa. Kul­jet­ta­jam­me py­säyt­ti au­ton aal­to­pel­lis­tä teh­dyn ra­ken­nuk­sen eteen, ja pian por­tis­ta mei­tä tuli vas­taa­not­ta­maan van­ha nai­nen pe­rin­tei­ses­sä af­rik­ka­lai­ses­sa me­kos­saan. Por­tis­ta avau­tui nä­ky­mä ka­pe­al­le ku­jal­le, jos­ta näyt­ti avau­tu­van ovia usei­siin asun­toi­hin. Kaik­ki näyt­ti hy­vin al­keel­li­sel­ta.

Heinäkuisen Kenian-lähetysmatkan toiseksi viimeiset seurat pidettiin River Siden slummialueella Nairobissa.

Heinäkuisen Kenian-lähetysmatkan toiseksi viimeiset seurat pidettiin River Siden slummialueella Nairobissa.

Raimo Haapalahti

Nai­ro­bis­sa on usei­ta slum­mi­a­lu­ei­ta. Suu­rin niis­tä on Ki­be­ra, jos­sa asuu lä­hes mil­joo­na ih­mis­tä kah­den ja puo­len ne­li­ö­ki­lo­met­rin alu­eel­la. Se on Af­ri­kan toi­sek­si suu­rin slum­mi. Tämä Ri­ver Si­den slum­mi, jo­hon me saa­vuim­me, lie­nee yk­si pie­nim­mis­tä. Slum­meis­sa suu­rin osa asuk­kais­ta on maa­seu­dul­ta kau­pun­kiin muut­ta­nei­ta, heis­tä mo­net ke­ni­a­lais­ten hei­mo­jen jäl­ke­läi­siä. Slum­meis­sa on pal­jon työt­tö­myyt­tä ja köy­hyyt­tä. Eli­no­lot saat­ta­vat ol­la ää­rim­mäi­sen huo­not. Slum­meis­sa asuu myös joi­ta­kin us­ko­vai­sia af­rik­ka­lai­sia per­hei­tä.

Mei­dät joh­da­tet­tiin jon­kin­lai­seen pa­rin­kym­me­nen ne­li­ön ko­koi­seen ko­koon­tu­mis­ti­laan, jos­sa seu­ra­vä­ki odot­ti mei­tä muo­vi­tuo­leis­sa is­tu­en. Seu­ra­vie­rai­na oli ar­vi­ol­ta 35 ai­kuis­ta ja 10 las­ta. Kaik­ki oli­vat siis­teis­sä py­hä­vaat­teis­sa – seu­rat on Af­ri­kas­sa ai­na odo­tet­tu ta­pah­tu­ma.

Slummiseuroissa oli vajaat viisikymmentä sanankuulijaa.

Slummiseuroissa oli vajaat viisikymmentä sanankuulijaa.

Raimo Haapalahti

Kos­ka seu­roi­hin oli tul­lut lap­sia, so­vim­me, et­tä Sa­ka­ri pi­tää py­hä­kou­lun, jos­sa hän pyr­kii pu­hu­maan myös ai­kui­sil­le. Sa­mu­el piti al­ku­ru­kouk­sen, jota seu­ra­kun­ta nou­si kuu­le­maan. Tä­män jäl­keen Ja­cob-tulk­kim­me lait­toi Blu­e­tooth-kai­ut­ti­men kaut­ta kuu­lu­maan lau­lun ”Now as Thy Child­ren Gat­her Here…” (Mei­dän lau­lu­kir­jas­sam­me ”Las­te­si kool­la ol­les­sa"). Seu­ra­vä­ki yh­tyi lau­luun mo­nis­tet­tu­jen sa­no­jen tu­el­la. Ke­ni­an vi­ral­li­set kie­let ovat swa­hi­li ja eng­lan­ti. Pu­huim­me eng­lan­nik­si, ja Ja­cob tulk­ka­si pu­heet tuol­le hei­mo­kie­lel­le.

Slummissa järjestetyissä seuroissa laulettiin vihkosesta, johon on koottu lauluja LLC:n (The Laestadian Lutheran Church, SRK:n sisarjärjestö Pohjois-Amerikassa) käyttämästä laulukirjasta.

Slummissa järjestetyissä seuroissa laulettiin vihkosesta, johon on koottu lauluja LLC:n (The Laestadian Lutheran Church, SRK:n sisarjärjestö Pohjois-Amerikassa) käyttämästä laulukirjasta.

Raimo Haapalahti

Sa­ka­ri esit­te­li it­sen­sä, ker­toi ter­vei­set Suo­mes­ta ja ava­si ai­hees­ta ker­to­van ku­va­tau­lun. Lap­set oli­vat aset­tu­neet etu­ri­viin ja kuun­te­li­vat tark­kaa­vai­si­na.

Sa­ka­ri pu­hui epä­us­koi­ses­ta Sau­lis­ta, jota Her­ra Jee­sus pu­hut­te­li Da­mas­kon tiel­lä. Saul sai kuul­la ol­leen­sa Jee­suk­sen ope­tus­las­ten vai­noo­ja; sitä hän ei ol­lut ym­mär­tä­nyt. Pu­hut­te­lun al­la Saul me­net­ti nä­kön­sä, ja hä­net ta­lu­tet­tiin Da­mas­kon kau­pun­kiin. Jee­sus oli sa­no­nut: ”Nou­se ja mene kau­pun­kiin. Siel­lä saat kuul­la, mitä si­nun on teh­tä­vä.” Da­mas­kos­sa us­ko­vai­nen Ana­ni­as sai kuul­la Jee­suk­sen lä­hes­ty­vän hän­tä näys­sä: ”Mene Suo­ral­le­ka­dul­le ja kysy Juu­dak­sen ta­los­sa Sau­lia, jota kut­su­taan Tar­so­lai­sek­si. Hän ru­koi­lee.” Ana­ni­as läh­ti, meni si­säl­le ta­loon, pani kä­ten­sä Sau­lin pääl­le ja siu­na­si hän­tä. Saul sai nä­kön­sä, nou­si jal­keil­le ja hä­net kas­tet­tiin. Da­mas­kon tiel­lä Ju­ma­la he­rät­ti Sau­lin oman­tun­non ja oh­ja­si hä­net Ana­ni­aan saar­naa­man evan­ke­liu­min ää­rel­le. Sau­lis­ta tuli Ju­ma­lan lap­si ja myö­hem­min myös lä­het­ti­läs Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä. Tuo­ta sa­maa, ter­veek­si te­ke­vää evan­ke­liu­mia kuu­lu­tet­tiin sun­nun­tai­seu­rois­sa Ri­ver Si­den slum­mis­sa Nai­ro­bis­sa. Ju­ma­lan sana vah­vis­ti.

Aa­mul­la ho­tel­lin au­las­sa au­toa odo­tel­les­sam­me si­sään as­tui nuo­ri nai­nen, joka tul­les­saan ter­veh­ti mei­tä iloi­ses­ti. Em­me en­sin tun­te­neet hän­tä, mut­ta pian Sa­ka­ri muis­ti, et­tä ai­em­min ke­säl­lä joku ke­ni­a­lai­nen nai­nen oli lä­hes­ty­nyt hän­tä Fa­ce­boo­kis­sa pyy­tä­en ta­lou­del­lis­ta tu­kea, kos­ka nai­sen isä oli sai­ras­tu­nut va­ka­vas­ti. Sa­ka­ri oli­kin ker­to­nut hu­ma­ni­taa­ri­sen avun mah­dol­li­suu­des­ta ja oli sa­mal­la ker­to­nut tu­le­vas­ta mat­kas­tam­me ja sen tar­koi­tuk­ses­ta. Nai­nen oli ker­to­nut ha­lu­a­van­sa ta­va­ta mei­dät. Ke­ni­aan saa­vut­tu­am­me hän sai tie­don, et­tä mat­kam­me vii­mei­se­nä päi­vä­nä on seu­rat kah­des­sa eri pai­kas­sa. Hän sai myös tie­don, et­tä au­tos­sam­me oli­si ti­laa hä­nel­le­kin koko päi­väk­si. Juu­ri hän is­tui nyt seu­ras­sam­me ja ha­lu­si läh­teä seu­roi­hin!

Slum­mi­seu­ro­jen pää­tyt­tyä Sa­ka­ri ky­syi tuol­ta nai­sel­ta, mitä hän ajat­te­li sii­tä sa­no­mas­ta, jota saar­na­sim­me. Ha­lu­ai­si­ko hän­kin us­koa syn­tin­sä an­teek­si? Hän nyök­kä­si ha­lu­a­van­sa, ja niin hä­nel­le saar­nat­tiin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi.

Uu­si Ju­ma­lan lap­si oli syn­ty­nyt. Ilo val­ta­si tuon Ni­cey-ni­mi­sen nai­sen mie­len, jota oli mu­reh­dut­ta­nut myös vas­ta ta­pah­tu­nut isän kuo­le­ma. Ta­lou­del­li­nen apu­kaan ei ol­lut eh­ti­nyt pe­ril­le.

Nicey (kesk.) sai parannuksen armon Raimo Haapalahden (vas.) ja Sakari Yrjänän Kenian-lähetysmatkan viimeisenä päivänä. Kokemus vahvisti myös lähetysmiesten uskoa.

Nicey (kesk.) sai parannuksen armon Raimo Haapalahden (vas.) ja Sakari Yrjänän Kenian-lähetysmatkan viimeisenä päivänä. Kokemus vahvisti myös lähetysmiesten uskoa.

Raimo Haapalahti

Ni­cey oli seu­ras­sam­me myös toi­ses­sa seu­ra­pai­kas­sa kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­la, At­hi Ri­ve­rin asu­tu­sa­lu­eel­la, us­ko­vai­sen per­heen ko­dis­sa. Hän näyt­ti naut­ti­van Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­ses­ta ja yh­tyi myös lau­lui­hin. Hy­väs­te­lim­me toi­sem­me il­lan­suus­sa Jomo Ke­ny­at­tan len­to­ken­täl­lä ja jä­tim­me toi­sem­me Ju­ma­lan hal­tuun. Ker­roim­me hä­nel­le, et­tä nyt hän voi sa­noa: ”God´s Pe­a­ce!” ("Ju­ma­lan Rau­haan!").

Ta­pah­tu­ma vah­vis­ti myös mei­tä lä­he­tys­mie­hi­nä; työm­me ei ole tur­haa, vaan Ju­ma­lan et­si­vä rak­kaus kut­suu edel­leen ih­mi­siä pa­ran­nuk­seen ja us­koon. Tuo päi­vä oli hie­no ja mie­liin­pai­nu­va pää­tös lä­he­tys­mat­kal­lem­me.

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys