JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ta­va­taan­han tai­vaas­sa?

12.12.2021 6.00

Juttua muokattu:

7.12. 14:46
2021120714464920211212060000

Ou­ti Ol­li, Se­at­t­le

On mar­ras­kuun puo­li­vä­lin lau­an­tai, ja kel­lo käy koh­ti puol­ta­yö­tä. Tam­bu­rii­nin soit­to ja ur­dun­kie­li­nen lau­lu he­li­see iloi­ses­ti Se­at­t­len kir­kos­sa. Muu­ta­ma kym­men iloi­ses­ti hy­myi­le­vää seu­ra­vie­ras­ta sei­sos­ke­lee seu­ra­sa­lis­sa sil­mät häm­men­ty­nees­tä ilos­ta lois­ta­en ja hy­mys­sä suin, kat­se sa­lin etuo­san sei­näl­lä ole­viin näyt­töi­hin kiin­nit­ty­nei­nä. Kak­si­suun­tai­se­na vi­de­o­neu­vot­te­lu­na to­teu­te­tut lä­he­tys­seu­rat Pa­kis­ta­niin ovat päät­ty­mäs­sä, ja seu­ra­vie­raat kuun­te­le­vat Pa­kis­ta­nin us­ko­nys­tä­vien lau­lua.

Edel­li­se­nä sun­nun­tai­na pai­kal­li­nen pu­hu­ja­vel­jem­me, John Ste­wart, oli lä­hes­ty­nyt ää­ni­tark­kai­li­ja­na toi­mi­vaa mies­tä­ni pyyn­nöl­lä avus­taa lä­he­tys­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä ai­van tu­le­van jou­lun al­la. Haas­teis­ta in­nos­tu­va­na Jan­ne oli lu­van­nut, ja hän al­koi heti miet­tiä tek­nis­tä to­teu­tus­ta. Seu­raa­va­na päi­vä­nä jou­lua edel­tä­vä lau­an­tai vaih­tui­kin jo seu­raa­vak­si lau­an­taik­si ja kuu­lim­me, et­tä mu­kaan liit­tyi­si myös Jäm­säs­sä tulk­ki­kurs­sil­la ole­via si­sa­ria ja vel­jiä.

Seu­ro­jen to­teu­tus­ta ryh­dyt­tiin suun­nit­te­le­maan. Kes­ki­vii­kon raa­mat­tu­luo­kas­sa seu­ra­kun­ta­lai­sil­le ker­rot­tiin vii­kon­lo­pun kieh­to­vas­ta seu­ra­ti­lai­suu­des­ta ja kut­sut­tiin kaik­kia mu­kaan kir­kol­le il­ta­kym­me­nek­si. Kuo­ron har­joi­tel­les­sa raa­mat­tu­luo­kan jäl­keen Jan­ne ja John suun­nit­te­li­vat ka­me­roi­den si­joit­te­lua ja tes­ta­si­vat yh­tey­den toi­mi­vuut­ta. Minä kat­se­lin hei­dän in­to­aan hai­ke­a­na, sil­lä tie­sin, et­tä minä vain kan­nus­tai­sin nuo­ri­am­me pai­kal­le ja jäi­sin it­se ko­tiin lait­ta­maan pie­nem­piä lap­si­am­me nuk­ku­maan.

Tors­tai­na olin suun­ni­tel­lut käyt­tä­vä­ni ai­kaa­ni kou­lum­me kir­jas­tos­sa mui­hin töi­hin. Yh­täk­kiä pu­he­li­me­ni al­koi piip­pail­la ai­van yh­te­nään, ja huo­ma­sin pian lu­pau­tu­nee­ni use­am­mal­ta ta­hol­ta tul­lee­seen pyyn­töön kir­joit­taa tu­le­van lau­an­tain ti­lai­suu­des­ta eri jul­kai­sui­hin. Vies­tin­vaih­to kir­joi­tus­teh­tä­vän ja­ka­mi­sek­si van­him­man tyt­tä­re­ni kans­sa sekä haas­tat­te­lu­ky­sy­mys­ten miet­ti­mi­nen vie­vät men­nes­sään, ja ne muut suun­ni­tel­lut työt unoh­tui­vat. Las­ten­hoi­to­jär­jes­te­lyt­kin mie­ti­tyt­ti­vät, mut­ta sy­dä­mes­sä läi­käh­ti ilo ja in­nos­tus – mi­nä­kin pää­si­sin mu­kaan lä­he­tys­seu­roi­hin.

Lau­an­tai­na, kun lä­he­tys­seu­rat al­koi­vat, lin­joil­la oli seu­ra­vie­rai­ta Suo­mes­ta, Pa­kis­ta­nis­ta, Was­hing­to­nis­ta, Mic­hi­ga­nis­ta ja Min­ne­so­tas­ta. Mic­hi­ga­nin ja Min­ne­so­tan seu­ra­vie­rail­le ajan­koh­ta oli eh­kä aa­vis­tuk­sen epäin­hi­mil­li­nen: kun seu­ro­jen al­ku ve­näh­ti lä­hes tun­nil­la, seu­ro­jen lo­put­tua kel­lo kävi Ame­ri­kan kes­ki­sis­sä osa­val­ti­ois­sa jo pit­käl­lä aa­mu­yö­tä.

Mut­ta seu­ra­pu­he ruok­ki. Evan­ke­liu­mi vir­ta­si. Se­at­t­len seu­ra­vie­raat unoh­tui­vat kat­so­maan us­ko­nys­tä­viä Pa­kis­ta­nis­sa pu­hu­jan­pöy­dän ta­ka­na is­tu­van rak­kaan vel­jen si­jaan. Ur­dun­kie­li­nen puhe sol­jui kau­nii­na, ja tark­kaa­vai­set kuu­li­jat tun­tui­vat rak­kail­ta. Tul­kin ker­to­es­sa, kuin­ka mie­het pur­ki­vat ka­ton huo­nees­ta saa­dak­seen sai­raan ys­tä­vän­sä Jee­suk­sen luo, täy­des­sä seu­ra­huo­nees­sa is­tu­vien pa­kis­ta­ni­lais­las­ten kat­seet ko­ho­si­vat kat­toon. Raa­ma­tun ker­to­muk­set tu­le­vat lä­hel­le kaik­ki­al­la.

Seu­ra­pu­heen pää­tyt­tyä ti­lan­ne oli pie­nen het­ken odot­ta­va, kun­nes joku nos­ti kä­ten­sä vil­kut­taak­seen vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä maa­il­man ää­riin. Siel­tä ää­res­tä vas­tat­tiin, ja lo­pul­ta kaik­ki seu­ra­vie­raat vil­kut­ti­vat iloi­ses­ti hy­myil­len toi­sil­leen ter­veh­dyk­sen­sä.

Sy­dä­me­ni oli pa­kah­tua ilos­ta, kun seu­ra­sin nuor­tem­me in­nos­tu­nei­ta ja iloi­sia il­mei­tä ja hei­dän ha­lu­aan käy­dä ka­me­ran lä­hel­lä iloi­ses­ti hy­myi­le­mäs­sä ja vil­kut­ta­mas­sa Pa­kis­ta­nin mat­ka­ys­tä­vil­le. Ja se­kin, kun iäk­kääm­pi her­ras­mies ha­lu­si käy­dä sa­no­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, kuin­ka hän on täs­tä kai­kes­ta niin iloi­nen ja pyy­si kaik­kia vie­mään rak­kai­ta ter­vei­siä ko­tei­hin­sa ja per­hei­siin­sä.

Us­ko­vien yh­teys tun­tui voi­mak­kaas­ti, ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen het­ki syn­nyt­ti suur­ta rak­kaut­ta kau­ka­na ole­via Ju­ma­lan lap­sia koh­taan. Eräs veli sa­noi­kin seu­ro­jen jäl­keen: “Oli kuin fyy­si­sel­lä etäi­syy­del­lä ei oli­si­kaan ol­lut mer­ki­tys­tä. Tun­tui niin hy­väl­tä näh­dä ruu­dun ta­kaa kau­kais­ten mat­ka­ys­tä­vien lii­keh­din­tää, hy­myä ja ää­niä. Mie­leen tuli, et­tä vaik­kei kos­kaan tääl­lä maan pääl­lä ta­vat­tai­si­kaan, nämä ih­mi­set minä ha­lu­an ta­va­ta tai­vaas­sa!”

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Sa­nan sie­me­nen kyl­vä­jät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sa­nan kyl­vöä kau­ko­mail­la

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys