JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05

Juttua muokattu:

27.8. 14:50
2021082714501020210822070500

Teks­ti: Vesa Tah­ko­la

Mitä muis­tat län­si­af­rik­ka­lai­ses­ta Ni­ge­ri­as­ta? Eh­kä Boko Ha­ram -ää­ri­liik­keen suo­rit­ta­mat kou­lu­tyt­tö­kaap­pauk­set? Kyl­lä tuos­sa 36 osa­val­ti­on ja Af­ri­kan suu­rim­man pää­kau­pun­ki­a­lu­een, La­go­sin muo­dos­ta­mas­sa liit­to­val­ti­os­sa ta­pah­tuu muu­ta­kin. Sen 211 mil­joo­nas­ta asuk­kaas­ta yk­si on pap­pi Is­ra­el.

Is­ra­e­lil­la oli ol­lut yh­teyk­siä Suo­meen. Hän oli kuul­lut us­ko­vai­sis­ta, ja vuo­den 2020 lo­pul­la Ju­ma­la joh­dat­ti hä­net Zoom-kes­kus­te­luun SRK:n lä­he­tys­työs­tä vas­taa­vien hen­ki­löi­den kans­sa. Ja aja­tel­la: Is­ra­el, yk­si nois­ta 211 mil­joo­nas­ta, sai us­koa evan­ke­liu­min, ilo­sa­no­man Jee­suk­sen so­vin­to­työs­tä, joka pyyh­ki pois syn­nit hä­nen tun­nol­taan. Ta­pah­tu­man roh­kai­se­mi­na vel­jet kut­sui­vat hä­net koh­ta toi­seen­kin Zoom-etä­pa­la­ve­riin, jos­sa eri mai­den lä­he­tys­työs­tä vas­taa­via hen­ki­löi­tä oli kool­la.

Kun ih­mi­nen us­koo evan­ke­liu­min, tu­lee Pyhä Hen­ki hä­nen sy­dä­meen­sä ko­ti­o­pet­ta­jak­si. Niin­pä Is­ra­el ky­se­li vel­jil­tä: ”Kun nyt olen us­ko­nut tä­män evan­ke­liu­min, voin­ko saar­na­ta toi­sil­le syn­nit an­teek­si?” Ja vie­lä: ”Voi­vat­ko he­kin saar­na­ta mi­nul­le syn­nit an­teek­si?” Ilois­saan hän tuu­mi, et­tä kyl­lä hän nyt saar­naa kai­kil­le syn­nit an­teek­si! Vel­jet va­roit­te­li­vat, et­tei­vät kaik­ki kui­ten­kaan us­ko. ”Kyl­lä ne us­koo, kun minä saar­naan!” ar­ve­li Is­ra­el ar­mon tun­te­mi­sis­saan.

Niin kuin uu­ti­sis­ta eh­kä tie­däm­me, tur­val­li­suus­ti­lan­ne Ni­ge­ri­as­sa on heik­ko. Lä­he­tys­työn tu­le­vai­suus on siel­lä­kin täy­del­li­ses­ti Kaik­ki­val­ti­aan var­mois­sa kä­sis­sä. Me vä­hän ym­mär­tä­vät em­me oli­si eh­kä kos­kaan heit­tä­neet Ju­ma­lan sa­nan sie­men­tä Ni­ge­ri­aan. Ju­ma­la heit­ti. Ja jos Hän tah­too, siel­lä­kin kyl­ve­tään elä­vän sa­nan sie­men­tä mo­nen­vä­ri­sin kä­sin, niin kuin useis­sa muis­sa Af­ri­kan mais­sa nyt!

Olen saa­nut ol­la mu­ka­na Af­ri­kan lä­he­tys­työs­sä vuo­des­ta 2005, jol­loin en­sim­mäi­nen, ih­meel­li­nen Ke­ni­an mat­ka­ni to­teu­tui. Pa­lat­tu­a­ni tuol­ta mat­kal­ta paa­sa­sin puh­taan juo­ma­ve­den tuh­laa­mis­ta vas­taan ko­to­na ja ky­läs­sä. Niin suu­res­ti vai­kut­ti ai­em­min it­ses­tään sel­vä­nä pi­tä­mä­ni puh­taan ve­den kaik­ki­al­le ulot­tu­va puu­te tuol­la mat­kal­la. Pu­huin­pa sii­tä yh­des­sä alus­tuk­ses­sa­ni­kin Lon­toon us­ko­vai­sil­le. Mi­tä­hän he mah­toi­vat aja­tel­la? Eh­kä epäi­li­vät äi­jän se­on­neen lo­pul­li­ses­ti!

Muu­ta­maa mat­kaa ja vuot­ta myö­hem­min ajat­te­lin, mi­ten hie­noa oli­si, jos Af­ri­kan omat pu­hu­ja­vel­jet voi­si­vat teh­dä lä­he­tys­mat­ko­ja eri mai­hin omal­la man­te­reel­laan. Mo­net tu­tut­kin vel­jet oli­vat kuul­leet hei­dän pal­ve­le­van: sama us­kon hen­ki, sa­nan­ju­lis­tus tut­tua ja tur­val­lis­ta.

Tai­vaan Isän aja­tus oli sama: vuon­na 2018 en­sim­mäi­sel­lä lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­aan oli­vat Ni­co­las Kofi Deh To­gos­ta ja Mik­ko Ju­vo­nen Kon­ti­o­lah­del­ta. Ko­ro­nan is­kies­sä maa­lis­kuus­sa 2020 oli­vat Em­ma­nu­el Amet­si­fe To­gos­ta ja Gam­bi­as­sa asu­va Ed­win Mis­sa­lie juu­ri las­keu­tu­neet Sier­ra Le­o­neen aloit­taak­seen lä­he­tys­mat­kan.

Maan ra­jat sul­jet­tiin ko­ro­nan vuok­si – ja lä­he­tys­mat­ka vain jat­kui ja jat­kui ve­ny­en lä­hes puo­len vuo­den mit­tai­sek­si. Lo­pus­sa vii­vy­tys­tä toi­vat vie­lä len­to­jen pe­ruun­tu­mi­set, len­to­kent­tien sul­ke­mi­set ja ko­ro­na­tes­tit. Kir­kois­sa ei seu­ro­ja ko­ro­nan vuok­si saa­nut pi­tää, mut­ta ko­deis­sa lä­he­tys­mat­ka­lai­set pu­hui­vat Ju­ma­lan sa­naa ja pi­ti­vät seu­ro­ja. Ja Ju­ma­la siu­na­si kyl­vö­työn: Gui­ne­as­sa on tätä ny­kyä ar­vi­ol­ta 150–200 us­ko­vais­ta. Myös in­ter­ne­tin vä­lit­tä­mät What­sApp-saar­nat ruok­ki­vat ko­ro­na-ajan näl­käi­siä sie­lu­ja kuin kor­pit ai­koi­naan pro­feet­ta Eli­aa Ke­ri­tin pu­rol­la kui­vuu­den ku­ri­muk­ses­sa.

(Teks­ti jat­kuu Lä­he­tys­työs­sä-blo­gis­sa lau­an­tai­na 28. elo­kuu­ta.)

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys