JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191220064400

En­gel­ber­gin pie­ni kylä si­jait­see Sveit­sin kes­ki­o­sas­sa Alp­pien kai­na­los­sa. Lä­hei­nen Tit­lik­sen huip­pu ko­ho­aa yli kol­men ki­lo­met­rin kor­keu­teen. En­gel­ber­gil­lä on pit­kä his­to­ria. Pe­rä­ti 1100-lu­vul­le saak­ka juon­taa juu­ren­sa ky­län tun­ne­tuin näh­tä­vyys, Be­ne­dik­tii­ni­läis­luos­ta­ri ja sen upea kirk­ko.

Kes­kus­tas­sa on usei­ta ma­joi­tus­paik­ko­ja, sil­lä tu­ris­mi on pai­kan mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de. Yk­si näis­tä on Fe­rien­haus St.Rap­ha­el. Tämä talo on toi­mi­nut usei­na vuo­si­na van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten jou­lu­lei­rin ko­koon­tu­mis­paik­ka­na. Niin­pä nyt­kin jou­lu­kuun alus­sa St. Rap­ha­e­liin saa­pui ne­li­sen­kym­men­tä hen­keä eri puo­lil­ta Kes­ki-Eu­roop­paa viet­tä­mään yh­teis­tä vii­kon­lop­pua.

Kau­im­mai­set tu­li­jat oli­vat To­ron­tos­ta, kak­si vaih­to-opis­ke­li­jaa saa­pui lei­ril­le Pa­rii­sis­ta. Lei­rin emän­tä­nä ja isän­tä­nä pal­ve­li­vat toi­mel­li­ses­ti suo­ma­lai­set An­ni­ka ja Pet­te­ri Ka­ris­to. Mie­lui­saa oli huo­ma­ta, mi­ten kaik­ki lei­ri­läi­set toi­mi­vat yh­teis­työs­sä ja hy­vil­lä mie­lin mo­nis­sa käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­sä.

Saa­vuim­me Pent­ti ja Saa­ra Es­ko­lan kans­sa lä­he­tys­mat­kal­le En­gel­ber­giin Zu­ric­his­tä il­ta­ju­nal­la it­se­näi­syys­päi­vä­nä. Es­ko­lat tu­li­vat Ou­lus­ta ja minä Jy­väs­ky­läs­tä. Toim­me ter­vei­set it­se­näi­syyt­tään juh­li­vas­ta Suo­mes­ta ja vie­tim­me juh­la­het­ken 102-vuo­ti­aan ko­ti­maam­me kun­ni­ak­si. Sei­saal­leen nous­ten lau­loim­me Suo­ma­lai­sen ru­kouk­sen.

Tämä Uu­no Kai­laan ru­noi­le­ma ja Ta­ne­li Kuu­sis­ton sä­vel­tä­mä lau­lu val­mis­tui 80 vuot­ta sit­ten, ja se kuul­tiin Hel­sin­gin kirk­ko­kuo­ro­jen esit­tä­mä­nä Mes­su­hal­lis­sa isän­maal­li­ses­sa juh­las­sa juu­ri en­nen Tal­vi­so­dan syt­ty­mis­tä. Sä­vel­tä­jä it­se joh­ti kuo­roa. Suo­ma­lai­nen ru­kous las­keu­tui sil­loin kan­sa­kun­tam­me yh­tei­seen tun­toon ja niin­pä se on­kin ny­kyi­ses­sä vir­si­kir­jas­sam­me eh­kä suo­si­tuin isän­maan vir­si.

Lau­an­tai­päi­vä val­ke­ni alp­pi­ky­läs­sä syk­syi­sen kuu­laa­na. Ta­sai­sil­ta mail­ta tul­leet ihai­li­vat aa­mu­kä­ve­lyl­lään Alp­pien hui­kai­se­vaa jyl­hyyt­tä lu­mi­si­ne rin­tei­neen. Ju­ma­lan val­ta­vat luo­mis­te­ot il­moit­ta­vat Luo­jan suu­ruut­ta, hä­nen kät­ten­sä te­ko­ja.

Jou­lu­lei­ri al­koi yh­tei­sel­lä ru­kouk­sel­la ja vir­rel­lä. Es­ko­lan Pent­ti piti kai­kil­le yh­tei­sen, di­a­ku­vin ha­vain­nol­lis­te­tun py­hä­kou­lun jou­lu­e­van­ke­liu­mis­ta. Lap­set seu­ra­si­vat ope­tus­ta tark­kaa­vai­ses­ti ja oli­vat in­nos­tu­nees­ti myös kes­kus­te­lus­sa mu­ka­na.

Py­hä­kou­lun jäl­keen meil­lä oli yh­tei­nen lau­lu­tuo­kio. Lau­loim­me mo­nia tut­tu­ja jou­lu­lau­lu­ja ja vir­siä. Ker­roin muu­ta­mien lau­lu­jen te­ki­jöis­tä ja syn­ty­taus­tas­ta. Ko­ris­tel­lus­sa juh­la­ti­las­sa tai­ta­vien sä­es­tä­jien tu­ke­ma­na yh­tei­nen lau­lu kai­kui kos­ket­ta­va­na ja loi läm­min­tä jou­lun tun­nel­maa.

Pent­ti-veli pal­ve­li juh­las­sa Ju­ma­lan sa­nal­la. Teks­ti­nä hä­nel­lä oli jou­lu­e­van­ke­liu­min kes­kei­nen koh­ta: ”Mut­ta en­ke­li sa­noi heil­le: äl­kää pel­jät­kö; sil­lä kat­so, minä il­moi­tan teil­le suu­ren ilon, joka on tu­le­va kai­kel­le kan­sal­le: teil­le on tänä päi­vä­nä syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja, joka on Kris­tus, Her­ra, Daa­vi­din kau­pun­gis­sa.”

Il­lan hä­mär­ty­es­sä saim­me käy­dä yh­tei­sel­le jou­lu­a­te­ri­al­le ja naut­tia sa­mois­ta her­kuis­ta, jot­ka kuu­lu­vat pe­rin­tei­seen suo­ma­lai­seen jou­lu­pöy­tään. Jou­lu­lau­lut kai­kui­vat ja ra­ken­ta­vat kes­kus­te­lut ai­em­min tun­te­mat­to­mien, mut­ta yh­teis­tä tie­tä tai­val­ta­vien mat­ka­ys­tä­vien kans­sa sii­vit­ti­vät il­taam­me ai­na yö­le­vol­le saak­ka.

Sun­nun­tai­aa­mu­na oli lei­rin pää­tös­seu­rat. Pu­hee­ni joh­dan­to­na oli Je­sa­jan kir­jan 11. lu­vun al­ku, pro­fe­tia Mes­si­as-ku­nin­kaas­ta ja hä­nen val­ta­kun­nas­taan. ”Mut­ta Ii­sain kan­nos­ta puh­ke­aa vir­pi, ja vesa ver­soo hä­nen juu­ris­tan­sa. Ja hä­nen pääl­län­sä le­pää Her­ran Hen­ki.” Es­ko­lan Pen­til­lä oli teks­ti­nään Jo­han­nek­sen 1. kir­jeen 3. lu­vun al­ku: ”Kat­so­kaa, min­kä­kal­tai­sen rak­kau­den Isä on meil­le an­ta­nut, et­tä mei­tä kut­su­taan Ju­ma­lan lap­sik­si.”

Saim­me viet­tää juh­lan­täy­tei­sen vii­kon­vaih­teen St. Rap­ha­e­lin ma­ja­ta­los­sa ja ko­kea kai­kes­sa yh­des­sä­o­los­sam­me us­kon tuo­maa kes­ki­näis­tä rak­kaut­ta ja vah­vis­tua yh­tei­ses­sä us­kos­sa ja toi­vos­sa.

Sy­dän­tem­me kii­tol­li­suut­ta hei­jas­te­li­vat lau­la­mam­me toi­vi­o­ret­ke­läis­ten lau­lun sa­nat: ”Maa­il­man kaut­ta kul­jem­me lau­lain, tai­vas­ta koh­ti mat­ka vie.”

Teks­ti: Pent­ti Sau­lio

Ku­vat: Saa­ra Es­ko­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys