JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191220064400

En­gel­ber­gin pie­ni kylä si­jait­see Sveit­sin kes­ki­o­sas­sa Alp­pien kai­na­los­sa. Lä­hei­nen Tit­lik­sen huip­pu ko­ho­aa yli kol­men ki­lo­met­rin kor­keu­teen. En­gel­ber­gil­lä on pit­kä his­to­ria. Pe­rä­ti 1100-lu­vul­le saak­ka juon­taa juu­ren­sa ky­län tun­ne­tuin näh­tä­vyys, Be­ne­dik­tii­ni­läis­luos­ta­ri ja sen upea kirk­ko.

Kes­kus­tas­sa on usei­ta ma­joi­tus­paik­ko­ja, sil­lä tu­ris­mi on pai­kan mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de. Yk­si näis­tä on Fe­rien­haus St.Rap­ha­el. Tämä talo on toi­mi­nut usei­na vuo­si­na van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten jou­lu­lei­rin ko­koon­tu­mis­paik­ka­na. Niin­pä nyt­kin jou­lu­kuun alus­sa St. Rap­ha­e­liin saa­pui ne­li­sen­kym­men­tä hen­keä eri puo­lil­ta Kes­ki-Eu­roop­paa viet­tä­mään yh­teis­tä vii­kon­lop­pua.

Kau­im­mai­set tu­li­jat oli­vat To­ron­tos­ta, kak­si vaih­to-opis­ke­li­jaa saa­pui lei­ril­le Pa­rii­sis­ta. Lei­rin emän­tä­nä ja isän­tä­nä pal­ve­li­vat toi­mel­li­ses­ti suo­ma­lai­set An­ni­ka ja Pet­te­ri Ka­ris­to. Mie­lui­saa oli huo­ma­ta, mi­ten kaik­ki lei­ri­läi­set toi­mi­vat yh­teis­työs­sä ja hy­vil­lä mie­lin mo­nis­sa käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­sä.

Saa­vuim­me Pent­ti ja Saa­ra Es­ko­lan kans­sa lä­he­tys­mat­kal­le En­gel­ber­giin Zu­ric­his­tä il­ta­ju­nal­la it­se­näi­syys­päi­vä­nä. Es­ko­lat tu­li­vat Ou­lus­ta ja minä Jy­väs­ky­läs­tä. Toim­me ter­vei­set it­se­näi­syyt­tään juh­li­vas­ta Suo­mes­ta ja vie­tim­me juh­la­het­ken 102-vuo­ti­aan ko­ti­maam­me kun­ni­ak­si. Sei­saal­leen nous­ten lau­loim­me Suo­ma­lai­sen ru­kouk­sen.

Tämä Uu­no Kai­laan ru­noi­le­ma ja Ta­ne­li Kuu­sis­ton sä­vel­tä­mä lau­lu val­mis­tui 80 vuot­ta sit­ten, ja se kuul­tiin Hel­sin­gin kirk­ko­kuo­ro­jen esit­tä­mä­nä Mes­su­hal­lis­sa isän­maal­li­ses­sa juh­las­sa juu­ri en­nen Tal­vi­so­dan syt­ty­mis­tä. Sä­vel­tä­jä it­se joh­ti kuo­roa. Suo­ma­lai­nen ru­kous las­keu­tui sil­loin kan­sa­kun­tam­me yh­tei­seen tun­toon ja niin­pä se on­kin ny­kyi­ses­sä vir­si­kir­jas­sam­me eh­kä suo­si­tuin isän­maan vir­si.

Lau­an­tai­päi­vä val­ke­ni alp­pi­ky­läs­sä syk­syi­sen kuu­laa­na. Ta­sai­sil­ta mail­ta tul­leet ihai­li­vat aa­mu­kä­ve­lyl­lään Alp­pien hui­kai­se­vaa jyl­hyyt­tä lu­mi­si­ne rin­tei­neen. Ju­ma­lan val­ta­vat luo­mis­te­ot il­moit­ta­vat Luo­jan suu­ruut­ta, hä­nen kät­ten­sä te­ko­ja.

Jou­lu­lei­ri al­koi yh­tei­sel­lä ru­kouk­sel­la ja vir­rel­lä. Es­ko­lan Pent­ti piti kai­kil­le yh­tei­sen, di­a­ku­vin ha­vain­nol­lis­te­tun py­hä­kou­lun jou­lu­e­van­ke­liu­mis­ta. Lap­set seu­ra­si­vat ope­tus­ta tark­kaa­vai­ses­ti ja oli­vat in­nos­tu­nees­ti myös kes­kus­te­lus­sa mu­ka­na.

Py­hä­kou­lun jäl­keen meil­lä oli yh­tei­nen lau­lu­tuo­kio. Lau­loim­me mo­nia tut­tu­ja jou­lu­lau­lu­ja ja vir­siä. Ker­roin muu­ta­mien lau­lu­jen te­ki­jöis­tä ja syn­ty­taus­tas­ta. Ko­ris­tel­lus­sa juh­la­ti­las­sa tai­ta­vien sä­es­tä­jien tu­ke­ma­na yh­tei­nen lau­lu kai­kui kos­ket­ta­va­na ja loi läm­min­tä jou­lun tun­nel­maa.

Pent­ti-veli pal­ve­li juh­las­sa Ju­ma­lan sa­nal­la. Teks­ti­nä hä­nel­lä oli jou­lu­e­van­ke­liu­min kes­kei­nen koh­ta: ”Mut­ta en­ke­li sa­noi heil­le: äl­kää pel­jät­kö; sil­lä kat­so, minä il­moi­tan teil­le suu­ren ilon, joka on tu­le­va kai­kel­le kan­sal­le: teil­le on tänä päi­vä­nä syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja, joka on Kris­tus, Her­ra, Daa­vi­din kau­pun­gis­sa.”

Il­lan hä­mär­ty­es­sä saim­me käy­dä yh­tei­sel­le jou­lu­a­te­ri­al­le ja naut­tia sa­mois­ta her­kuis­ta, jot­ka kuu­lu­vat pe­rin­tei­seen suo­ma­lai­seen jou­lu­pöy­tään. Jou­lu­lau­lut kai­kui­vat ja ra­ken­ta­vat kes­kus­te­lut ai­em­min tun­te­mat­to­mien, mut­ta yh­teis­tä tie­tä tai­val­ta­vien mat­ka­ys­tä­vien kans­sa sii­vit­ti­vät il­taam­me ai­na yö­le­vol­le saak­ka.

Sun­nun­tai­aa­mu­na oli lei­rin pää­tös­seu­rat. Pu­hee­ni joh­dan­to­na oli Je­sa­jan kir­jan 11. lu­vun al­ku, pro­fe­tia Mes­si­as-ku­nin­kaas­ta ja hä­nen val­ta­kun­nas­taan. ”Mut­ta Ii­sain kan­nos­ta puh­ke­aa vir­pi, ja vesa ver­soo hä­nen juu­ris­tan­sa. Ja hä­nen pääl­län­sä le­pää Her­ran Hen­ki.” Es­ko­lan Pen­til­lä oli teks­ti­nään Jo­han­nek­sen 1. kir­jeen 3. lu­vun al­ku: ”Kat­so­kaa, min­kä­kal­tai­sen rak­kau­den Isä on meil­le an­ta­nut, et­tä mei­tä kut­su­taan Ju­ma­lan lap­sik­si.”

Saim­me viet­tää juh­lan­täy­tei­sen vii­kon­vaih­teen St. Rap­ha­e­lin ma­ja­ta­los­sa ja ko­kea kai­kes­sa yh­des­sä­o­los­sam­me us­kon tuo­maa kes­ki­näis­tä rak­kaut­ta ja vah­vis­tua yh­tei­ses­sä us­kos­sa ja toi­vos­sa.

Sy­dän­tem­me kii­tol­li­suut­ta hei­jas­te­li­vat lau­la­mam­me toi­vi­o­ret­ke­läis­ten lau­lun sa­nat: ”Maa­il­man kaut­ta kul­jem­me lau­lain, tai­vas­ta koh­ti mat­ka vie.”

Teks­ti: Pent­ti Sau­lio

Ku­vat: Saa­ra Es­ko­la

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys