JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191118131700

Olen le­vol­li­sin mie­lin läh­dös­sä lä­he­tys­mat­kal­le Ke­ni­aan. Ra­kas Tuu­la-puo­li­so­ni­kin on mu­ka­na tois­ta ker­taa. Vies­tit ker­to­vat, et­tä mei­tä to­del­la odo­te­taan siel­lä päi­vän­ta­saa­jan paah­ta­van au­rin­gon al­la.

Hel­sin­gin aa­mu-uni­sel­la len­to­ken­täl­lä on run­saas­ti ai­kaa, kun mat­ka­lau­kut on tse­kat­tu ruu­maan. Alam­me ol­la val­mii­na nou­se­maan Pa­rii­siin läh­te­vään Fin­nai­rin ko­nee­seen. Ta­voit­te­len kä­tee­ni len­to­lauk­kua. En löy­dä sitä mis­tään. Lauk­ku on ka­don­nut!

On kui­ten­kin pak­ko nous­ta ko­nee­seen. On­nek­si ol­ka­lau­kus­sa on tär­keim­mät: pas­si, len­to­li­put, ra­hat ja pu­he­lin. Len­to­lau­kus­sa on tär­kei­tä ta­va­roi­ta, mut­ta lä­hes kaik­kea saa mat­kan ai­ka­na os­tet­tua. Vä­hän huo­let­taa lau­kun mu­ka­na men­nyt lä­he­tys­mat­kal­la tär­keä eng­lan­nin­kie­li­nen Raa­mat­tu.

Pa­rii­si-Nai­ro­bi-Ki­su­mu-Bu­ma­la

Olem­me en­sim­mäis­tä ker­taa Pa­rii­sin kan­sain­vä­li­sel­lä len­to­ken­täl­lä. Isot on sys­tee­mit! On­nek­si on riit­tä­väs­ti ai­kaa vaih­taa Nai­ro­biin me­ne­vään ko­nee­seen. Ke­ni­an len­to­yh­ti­ön vä­reis­sä len­näm­m­me kah­dek­san tun­tia yli ete­läi­sen Eu­roo­pan, yli Vä­li­me­ren ja Nii­lin juok­sua nou­da­tel­len koh­ti Itä-Af­rik­kaa ja päi­vän­ta­saa­jaa.

Nai­ro­bi, mil­joo­na­kau­pun­gin va­lo­me­ri pi­mey­den kes­kel­lä, kuin kiil­to­ma­dot tro­pii­kin yös­sä. Läm­min vas­taa­not­to. En­si koh­taa­mi­nen nuo­ren us­kon­vel­jen kans­sa, kui­ten­kin täy­si luot­ta­mus alus­ta al­ka­en. Sama us­ko, sama hen­ki yh­dis­tä­vät. Ari­zo­nas­ta jo pari päi­vää mat­kan­neen Vä­hä­jyl­kän Har­ri -vel­jen kone saa­puu en­nen puol­ta­yö­tä. On tur­val­lis­ta jat­kaa täs­tä yh­des­sä mat­kaa.

Nu­kum­me ly­hy­en yön ho­tel­lis­sa ja aa­mu­var­hai­sel­la len­näm­me pot­ku­ri­ko­neel­la Ki­su­muun. Nuk­ku­es­sam­me on Oko­lau Sa­mu­el mat­kus­ta­nut Nai­ro­bis­ta Si­ay­aan bus­sil­la. Jat­kam­me yh­des­sä läpi Län­si-Ke­ni­an lä­hel­le Ugan­dan ra­jaa. Lä­he­tys­mat­kam­me en­sim­mäi­set seu­rat ovat Bu­ma­las­sa Sid­wa­kan per­heen ko­dis­sa. On roh­kai­se­vaa hil­jen­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le tu­tun isän­tä­vä­en kans­sa.

Net­ti­pi­men­nos­sa mut­ta Py­hän Hen­gen val­keu­des­sa

Vii­kon­lop­pu Län­si-Ke­ni­an syr­jäi­sil­lä seu­duil­la me­nee il­man mah­dol­li­suut­ta in­ter­ne­tin käyt­töön. Ho­tel­lin wifi ei toi­mi ei­kä so­pi­vaa net­ti­kah­vi­laa­kaan löy­dy. Vie­täm­me py­hä­kou­lu­tuo­ki­on las­ten kans­sa. Seu­rat ja kes­kus­te­lut Ugun­jas­sa, se­mi­naa­riin ko­koon­tu­nei­den vel­jien ja si­sa­rien kans­sa, aut­ta­vat unoh­ta­maan muun maa­il­man huo­let.

Har­rin alus­tuk­sen poh­jal­ta kes­kus­te­lem­me Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ja Py­hän Hen­gen työs­tä. Ai­he tun­tuu eri­tyi­sen tär­ke­äl­tä Ke­ni­an mo­nius­kon­toi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Tääl­lä Pyhä Hen­ki kut­suu, ko­ko­aa ja va­lai­see yh­des­sä ai­no­as­sa oi­ke­as­sa us­kos­sa seu­ra­kun­nas­saan. Moni on löy­tä­nyt aar­teen ja ha­lun­nut os­taa koko pel­lon, Ju­ma­lan val­ta­kun­nan. Sii­tä saam­me täl­lä­kin mat­kal­la kes­kus­tel­la ja iloi­ta us­kon yk­si­mie­li­syy­des­sä ja rak­kau­des­sa.

Ju­ma­la oh­jaa evan­ke­liu­min työ­tä

Ke­ni­an us­ko­vais­ten seu­ra­toi­min­nas­sa ol­laan siir­ty­mäs­sä uu­teen vai­hee­seen. Si­ay­an ja Nai­ro­bin rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­tien kans­sa kes­kus­te­lem­me hei­dän ai­no­an pu­hu­jan­sa Sa­mu­el Oko­lan teh­tä­väs­tä näis­sä seu­ra­kun­nis­sa. He päät­tä­vät yk­si­mie­li­ses­ti tu­kea Sa­mu­lin palk­kaa­mis­ta täy­si­päi­väi­sek­si pas­to­rik­si en­si vuo­den alus­ta. Val­mis­te­le­va työ on jo var­sin pit­käl­lä.

Vä­hä­jyl­kän Har­rin teh­tä­vä Ame­ri­kan sii­o­nis­sa on hy­vin sa­man­lai­nen. Hä­nen ko­ke­muk­sis­taan ja neu­vois­taa on pal­jon apua Sa­mu­lin aloit­ta­es­sa uut­ta pal­ve­lu­teh­tä­vää.

Mat­kan ai­ka­na pu­hum­me pal­jon eri mais­sa asu­vien us­ko­vais­ten kes­ki­näi­sen rak­kau­den mer­ki­tyk­ses­tä. Evan­ke­liu­min työ­tä teh­dään yh­tei­ses­sä rak­kau­des­sa, yh­tei­sil­lä Ju­ma­lan siu­naa­mil­la lah­joil­la. Kun sy­dä­met avau­tu­vat täl­le työl­le, saam­me ol­la va­kuut­tu­nei­ta, et­tä Ju­ma­lan sa­nan kyl­vö jat­kuu siel­lä, mis­sä vas­taa­not­ta­vaa us­koa löy­tyy.

Lä­he­tys­mat­koil­la olem­me näh­neet köy­hyy­den, jon­ka kes­kel­lä mo­net si­sa­rem­me ja vel­jem­me elä­vät. SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­nen apu tuo huo­jen­nus­ta ar­jen mur­hei­siin. Ke­ni­an pai­kal­li­set toi­mi­kun­nat ovat teh­neet par­haan­sa löy­tääk­seen hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vat avun­tar­vit­si­jat. Yh­des­sä mie­tim­me kei­no­ja, jot­ta apu me­ni­si pe­ril­le mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. Avun saa­jat lä­het­tä­vät Suo­meen kii­tol­li­sia vies­te­jä lah­joit­ta­jien kaut­ta saa­mas­taan avus­ta.

Si­sa­rel­lis­ta rak­kaut­ta

Mat­kan ai­ka­na Tuu­la saa ko­kea to­del­la sy­dä­mel­lis­tä rak­kaut­ta ke­ni­a­lai­sil­ta us­kon­si­sa­ril­ta. äi­dit ja iso­äi­dit ym­mär­tä­vät toi­si­aan jopa il­man yh­teis­tä kiel­tä­kin. Lap­set us­kal­ta­vat lä­hes­tyä roh­ke­as­ti ja sel­väs­ti naut­ti­vat äi­dil­li­sen vie­raan läs­nä­o­los­ta.

Pal­jon ote­taan yh­teis­sel­fie­i­tä ja lap­set iloit­se­vat ku­vis­ta. Ai­na jo­tain pien­tä ki­vaa näyt­tää löy­ty­vän mum­mun re­pus­ta.

Us­kal­lan­pa edel­leen roh­kais­ta si­sa­ria läh­te­mään mu­kaan lä­he­tys­mat­koil­le. Siel­tä saa tu­li­ai­sik­si py­sy­viä muis­to­ja, jot­ka läm­mit­tä­vät sy­dän­tä tääl­lä poh­jo­lan kyl­män tal­ven ai­ka­na.

"Tu­han­sin kie­lin oi jos voi­sin"

Ke­ni­an pää­kau­pun­gin, Nai­ro­bin ym­pä­ris­tös­sä us­ko­vais­ten mää­rä on li­sään­ty­nyt no­pe­as­ti. Nuo­ria per­hei­tä on pal­jon. Alu­eel­le muut­taa vä­keä eri puo­lil­ta maa­ta. Eri seu­ra­pai­kois­sa pu­hu­taan usei­ta eri hei­mo­kie­liä. Täl­lä lä­he­tys­mat­kal­la tar­vi­taan seu­rois­sa swa­hi­lin, luon, ki­ku­jun ja kam­ban kie­le­len tulk­ke­ja. On tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen saa kuul­la evan­ke­liu­mia omal­la kie­lel­lä ju­lis­tet­tu­na.

Nai­ro­bin slum­meis­sa ih­mi­set elä­vät ää­rim­mäi­ses­sä köy­hyy­des­sä. Tun­tuu ih­meel­li­sel­tä, mi­ten Ju­ma­la on hen­ken­sä kaut­ta avan­nut tääl­lä­kin Jee­suk­sen lu­pauk­sen: "Et­si­kää en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja sen van­hurs­kaut­ta, niin kaik­ki tä­mä­kin teil­le an­ne­taan." He iloit­se­vat us­kon lah­jas­ta puut­teen­kin kes­kel­lä. SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun kaut­ta me ajal­li­ses­ti pa­rem­pi­o­sai­set voim­me hei­tä aut­taa. Tai­vaan Isä an­ta­koon uh­ri­miel­tä meil­le, jot­ka olem­me saa­neet enem­män kuin tar­vit­sem­me­kaan.

Nai­ro­bin len­to­ken­täl­lä tiem­me Har­rin kans­sa ero­a­vat: hän läh­tee län­nel­le Ari­zo­nan hel­tei­siin, minä ja Tuu­la Suo­men myö­häis­syk­syn ko­leu­teen. Sy­dän­tä jää­vät läm­mit­tä­mään rak­kaat muis­tot, ja ru­kous nou­see kau­kais­ten ys­tä­vien puo­les­ta: var­je­le ra­kas Isä mei­dät lap­se­nus­kos­sa, et­tä ker­ran saam­me koh­da­ta tai­vaas­sa vail­la puut­tei­ta ja mur­hei­ta.

Pa­laam­me rak­kaa­seen ko­ti­maa­ham­me, ja Hel­sin­gis­sä saan ko­kea löy­tä­jän iloa. Lauk­ku­ni on tuo­tu löy­tö­ta­va­ra­toi­mis­toon. Olen lauk­kua ja sen si­säl­töä rik­kaam­pi. Mat­ka opet­ti, et­tä tu­len toi­meen pal­jon vä­hem­mäl­lä kuin luu­lin­kaan.

Ka­le­vi Nie­mi­kor­pi

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys