JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190430092900

On hel­mi­kui­nen aa­mu­päi­vä. Saa­vum­me au­tol­la seu­ra­pai­kan pi­hal­le, jos­sa in­no­kas lap­si­jouk­ko ryn­tää au­ton ym­pä­ril­le. Vä­hän kau­em­pa­na odot­ta­vat ai­kui­set, myös in­nok­kai­na ja vä­hän jän­nit­ty­nei­nä­kin. Ul­ko­läm­pö­ti­la on 36 as­tet­ta, ka­nat et­sis­ke­le­vät syö­tä­vää pi­ha­maal­ta. Köm­mim­me ulos pik­ku­bus­sis­ta, jos­sa riit­ti ti­laa kai­kil­le kah­dek­sal­le mat­kus­ta­jal­le. Mi­ten tä­hän ti­lan­tee­seen tul­tiin?

Lä­he­tys­mat­kan jär­jes­te­lyt aloi­tet­tiin jo noin vuot­ta ai­em­min. Alan­gon Juha sopi LLC:n lä­he­tys­työn joh­ta­jan Jon Bloom­quis­tin ja SFC:n pää­sih­tee­rin Veli-Mat­ti Heik­ki­sen kans­sa tä­män vuo­den lä­he­tys­mat­ka­oh­jel­mas­ta ai­em­min hy­väk­sy­tyn suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti hel­mi­kuus­sa 2018. Pu­hu­jat Jou­ni Hin­tik­ka ja to­go­lai­nen Em­ma­nu­el Amet­sif­fe va­ra­si­vat mat­kan ka­len­te­rei­hin­sa al­ku­syk­sys­tä sen jäl­keen, kun Juha sai ra­ken­net­tua pa­la­pe­lin eri lä­he­tys­mat­ko­jen pu­hu­jis­ta val­miik­si.

Mat­ka­päi­vi­neen noin yh­den­tois­ta päi­vän mit­tai­sia Af­ri­kan mat­ko­ja pu­hu­jat te­ke­vät tänä vuon­na Suo­mes­ta 23, min­kä li­säk­si pu­hu­jia tu­lee LLC:ltä, SFC:ltä ja toi­sis­ta Af­ri­kan mais­ta. Jo­kai­sel­le mat­kal­le on omat eril­li­set oh­jel­mat ja suun­ni­tel­mat, niin et­tä ne ovat ra­ken­ta­mas­sa ko­ko­nai­suut­ta ja tu­ke­mas­sa toi­si­aan. Pu­hu­jien eri­lai­sia lah­jo­ja ja val­miuk­sia py­ri­tään huo­mi­oi­maan mat­ka­oh­jel­mien ja si­säl­tö­jen suun­nit­te­lus­sa.

Muu­ta­mia kuu­kau­sia ai­em­min aloi­te­taan mat­kan tar­kem­pi val­mis­te­lu. Käy­tän­nön mat­ka­jär­jes­te­lyt te­kee SRK:n lä­he­tys­työn sih­tee­ri yh­des­sä LLC:n kol­le­gan kans­sa. Af­ri­kan mat­kaam­me var­ten SRK:n Lee­na äi­jä­lä ja LLC:n He­len Hil­luk­ka huo­leh­ti­vat len­nois­ta ja len­to­kent­tä­ho­tel­leis­ta sekä var­mis­ti­vat, et­tä tar­vit­ta­vat vii­su­mi­ha­ke­muk­set läh­ti­vät ajois­sa eteen­päin. Lee­nan jää­tyä eläk­keel­le SRK:n lä­he­tys­sih­tee­rin teh­tä­viä hoi­taa ny­ky­ään Hen­na Pärk­kä. Ho­tel­li­ma­joi­tuk­set pai­kan pääl­lä va­raa­vat useim­mi­ten pai­kal­li­set toi­mi­jat. Hei­dän kans­saan so­vi­taan myös lä­he­tys­mat­ko­jen oh­jel­mas­ta. Yleen­sä käy­dään säh­kö­pos­ti­vaih­toa ja työs­te­tään mat­kaan liit­ty­vät suun­ni­tel­mat sekä toi­min­nan vaa­ti­ma bud­jet­ti.

Mo­net­ko seu­rat jär­jes­te­tään ja mis­sä? Kuka hoi­taa tulk­kauk­set ja toi­mii op­paa­na? Kuka on au­to­kus­ki ja mi­ten siir­ty­mi­set hoi­de­taan? En­tä ruo­kai­lut, ma­joi­tuk­set ja nor­maa­lien seu­ro­jen li­säk­si pi­det­tä­vät mah­dol­li­set muut toi­mi­tuk­set, joi­ta ovat esi­mer­kik­si kas­teet, eh­tool­li­sen viet­to, rip­pi­kou­lut ja py­hä­kou­lu­lais­ten lei­rit? Li­säk­si mat­koil­le kuu­luu myös joh­to­kun­tien ko­kouk­set, jois­sa kes­kus­tel­laan hy­vin laa­jas­ti eri­lai­sis­ta ai­heis­ta käy­tän­nön ky­sy­myk­sis­tä opil­li­siin asi­oi­hin. Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nan asi­at, eri­tyi­ses­ti toi­min­ta­pe­ri­aat­teis­ta ja ra­por­toin­ti­käy­tän­nöis­tä kes­kus­te­le­mi­nen, kuu­lu­vat niin ikään pu­hu­jien teh­tä­viin.

Af­ri­kan ähe­tys­mat­koil­la pu­hu­jat pi­tä­vät yleen­sä 10-12 seu­ra­pu­het­ta. Ne pi­de­tään joko eng­lan­nik­si tai rans­kak­si. Li­säk­si mat­koil­la on yleen­sä seu­ra­kun­ta­päi­vää vas­taa­va se­mi­naa­ri, jon­ka alus­tuk­sen ai­he mää­ri­tel­lään ai­na etu­kä­teen ti­lan­teen mu­kai­ses­ti. Pu­hu­jat jou­tu­vat­kin val­mis­tau­tu­maan mel­koi­ses­ti mat­koi­hin. Sä­es­tys hoi­tuu useim­mi­ten blu­e­tooth-kai­ut­ti­mien avul­la soi­tet­ta­vil­la lau­luil­la, toi­si­naan lau­le­taan il­man sä­es­tys­tä ja jois­ta­kin pai­kois­ta löy­tyy myös kos­ke­tin­soit­ti­mia. Lä­he­tys­mat­koil­la py­ri­tään opet­ta­maan ai­na uu­si­a­kin lau­lu­ja, joi­ta ope­tel­laan seu­ro­jen yh­tey­des­sä.

Lä­he­tys­työn toi­min­taa ra­hoi­te­taan suu­rim­mal­ta osin SRK:n bud­je­tis­ta, mut­ta myös lah­joi­tus­tuo­toil­la on ol­lut kas­va­va mer­ki­tys. Nii­tä on­kin tul­lut to­del­la pal­jon! Jul­kai­su­jen kaut­ta voi­daan to­teut­taa evan­ke­liu­min kuu­lut­ta­mi­sen teh­tä­vää ja sa­mal­la sen tuo­mil­la tuo­toil­la tu­kea myös lä­he­tys­työ­tä. Näis­sä teh­tä­vis­sä mo­net te­ke­vät erit­täin tär­ke­ää, mut­ta usein mel­ko nä­ky­mä­tön­tä työ­tä: rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­vas­taa­vi­na ja kir­ja­myyn­neis­sä, jul­kai­su­jen kir­joit­ta­ji­na, ku­vit­ta­ji­na, tuot­ta­ji­na, teks­tien kään­tä­ji­nä, lu­ku­ryh­mä­läi­si­nä, soit­ta­ji­na ja lau­la­ji­na ää­nit­teil­lä ja mo­nil­la muil­la eri ta­voil­la. Myös Su­vi­seu­roil­la on kas­va­van toi­min­nan jat­ku­vuu­den kan­nal­ta kriit­ti­nen mer­ki­tys.

Mut­ta ta­kai­sin Sid­wa­kan ta­lon pi­hal­le, mat­kam­me en­sim­mäi­siin seu­roi­hin. Au­tos­ta mei­tä nou­see pi­hal­le Ke­vin-kus­kin li­säk­si op­paam­me Pe­ter ja tulk­ki El­ly sekä kak­si muu­ta hen­keä, jot­ka saa­pu­vat mu­ka­nam­me seu­roi­hin. Ta­lon väki toi­vot­taa mei­dät läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si, ja pääs­ty­äm­me si­säl­le muis­te­lee, kuin­ka elä­vä us­ko le­vi­si Ke­ni­aan. Ta­lon Sa­rah-ty­tär­tä ja tois­ta ke­ni­a­lais­ta opis­ke­li­jaa va­roi­tel­tiin us­ko­vai­sis­ta hä­nen opis­kel­les­saan 1990-lu­vul­la Ou­lun ter­vey­den­huol­to-op­pi­lai­tok­ses­sa. Vie­rail­tu­aan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä he kiin­nos­tui­vat elä­väs­tä us­kos­ta ja sai­vat myö­hem­min pa­ran­nuk­sen ar­mon pa­lat­tu­aan ta­kai­sin ko­ti­maa­han­sa.

Sain vii­me vuo­den mar­ras­kuun alus­sa vas­tuul­le­ni SRK:n lä­he­tys­työn koor­di­noin­nin asi­an­tun­ti­ja-ni­mik­keel­lä. Ke­ni­an mat­ka oli täs­sä teh­tä­väs­sä en­sim­mäi­nen mat­ka­ni lä­he­tys­työ­ken­täl­le. Mat­ka­oh­jel­maan kuu­lui pal­jon kes­kus­te­lu­ja pai­kal­li­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä, ra­por­toin­nis­ta, hu­ma­ni­taa­ri­ses­ta avus­ta ja mo­nis­ta muis­ta ky­sy­myk­sis­tä. Li­säk­si oh­jel­maan kuu­lui py­hä­kou­lu- ja mu­siik­ki­tuo­ki­oi­ta, ter­veh­dys­ten tuo­mi­sia ja se­mi­naa­rin esi­tel­mä. On tär­ke­ää, et­tä opim­me tun­te­maan toi­nen toi­sem­me, jot­ta osaan opas­taa lä­he­tet­tä­viä pu­hu­jia ja neu­vo­tel­la seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä tu­le­vil­la mat­koil­la.

Mii­ka Kop­pe­roi­nen

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys