JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180522064800

Olen mat­kal­la Ke­ni­as­sa. Olen tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­siin ih­mi­siin ja olo­suh­tei­siin. Teh­tä­väk­se­ni on an­net­tu or­ga­ni­soi­da uut­ta SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­taa. Mat­ka­tes­sam­me au­tol­la eri paik­ka­kun­tien vä­le­jä huo­mi­o­ni kiin­nit­tyy ym­pä­röi­vään mai­se­maan ja luon­toon. Use­as­sa pai­kas­sa näen pai­me­nen pai­men­ta­van kar­ja­lau­maan­sa. Pai­men ja kar­ja tai­val­ta­vat pu­ner­ta­van rus­ke­as­sa hiek­ka­pe­räi­ses­sä maas­tos­sa, jos­sa nä­kyy vain rus­kei­ta pie­niä ruo­ho- ja pen­sas­tup­su­ja. Kar­ja on lai­haa. Mie­lee­ni nou­see ky­sy­mys, mis­sä ovat vih­re­ät lai­tu­met. Saan vas­tauk­sek­si, et­tä ei nii­tä ole, kos­ka sa­det­ta ei ole saa­tu kah­teen vuo­teen. Kar­jal­le on niu­kas­ti ruo­kaa, ja sik­si mo­nel­la pai­kal­la kar­jaa on kuol­lut näl­kään. Ko­te­ja ym­pä­röi­vät pie­net ko­ti­puu­tar­hat ja pel­lot ei­vät ole tuot­ta­neet riit­tä­väs­ti edes ih­mis­ten pää­ra­vin­toa mais­sia.

Olem­me mat­kal­lam­me seu­rois­sa erääs­sä ko­dis­sa. En­nen seu­ro­jen al­kua tar­jo­taan myös ruo­kaa. Seu­roi­hin tu­lee mies. Hän on laih­tu­nut. Hän ker­too, et­tä hän on kär­si­nyt nä­läs­tä usei­ta kuu­kau­sia. Nyt­kään hän ei ole saa­nut kun­non ruo­kaa kol­meen päi­vään. Hän elää maan­vil­je­lyk­sel­lä. Ko­ti­pals­ta on tuot­ta­nut vain niu­kas­ti sa­toa. Nor­maa­li­vuo­si­na hän saa tu­lo­ja myy­mäl­lä maan­sa tuot­tei­ta to­ril­la. Nyt ei ole ol­lut myy­tä­vää, ja sik­si ei ole ol­lut tu­lo­ja. Ruo­an hin­ta on nous­sut voi­mak­kaas­ti. Maa­han kyl­lä tuo­daan ul­ko­mail­ta ruo­kaa, mut­ta se on kal­lis­ta. Kan­sain­vä­lis­ten jär­jes­tö­jen ja maan hal­li­tuk­sen jär­jes­tä­mä hä­tä­a­pu on jon­kin ver­ran aut­ta­nut. Mies naut­tii hy­väl­lä ruo­ka­ha­lul­la hä­nel­le tar­jo­tun ruo­an ja on kii­tol­li­nen sii­tä. Mut­ta en­nen kaik­kea hän ker­too iloit­se­van­sa ja ole­van­sa kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä hän saa naut­tia seu­rois­sa hen­gen ra­vin­toa. Hän on löy­tä­nyt Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ja aar­teen it­sel­leen.

Kä­ve­len päi­väl­lä erään kau­pun­gin ka­dul­la. Ka­dul­la näen usei­ta lap­sia, joi­den ar­ve­len ole­van ylä­as­tei­käi­siä. Me­nen ju­tut­ta­maan joi­ta­kin heis­tä. Ky­syn, et­tä ei­kö hei­dän oli­si ol­ta­va tä­hän ai­kaan päi­väs­tä kou­lus­sa. Olen näh­nyt lap­sia kau­niis­sa kou­lu­pu­vuis­saan kä­ve­le­vän aa­mul­la kou­luun. Tie­dän, et­tä Ke­ni­as­sa on op­pi­vel­vol­li­suus. Lap­set ker­to­vat, et­tä he ei­vät voi men­nä kou­luun, kos­ka hei­dän van­hem­pan­sa ei­vät ole ky­en­neet mak­sa­maan kou­lu­mak­su­ja tai hank­ki­maan kou­lu­pu­kua tai kir­jo­ja. Syy­nä tä­hän on ruo­an kal­lis hin­ta. Ko­din ku­luis­sa jou­du­taan sääs­tä­mään. Ne ra­hat, joil­la en­nen mak­set­tiin kou­lu­mak­sut, me­ne­vät nyt ruo­kaan. Ke­ni­as­sa pe­rus­kou­lu­kaan ei ole il­mai­nen, vaan per­heen tu­lee mak­saa kou­lu­mak­su­ja. Jos per­he ei ole ky­en­nyt mak­sa­maan mak­su­ja, lap­sel­la ei ole lu­paa men­nä kou­luun.

Ta­paan seu­rois­sa usei­ta or­po­ja lap­sia. He­kin tu­le­vat luok­se­ni ker­to­maan omas­ta elä­mäs­tään. Jot­kut heis­tä asu­vat iso­van­hem­pien luo­na, jot­kut isän vel­jen luo­na, jot­kut jopa vie­raan les­ki­äi­din luo­na, joka on sää­li­nyt hei­tä ja ot­ta­nut hoi­toon­sa. Erääl­lä­kin les­ki­äi­dil­lä oli nel­jä omaa las­ta ja kol­me or­po­las­ta hoi­dos­saan. Nämä or­vot ovat jää­neet pal­jos­ta vail­le, kun heil­lä ei ole isää ja äi­tiä. He ovat kui­ten­kin saa­neet ruo­an ja asun­non hei­tä ra­kas­ta­vien ih­mis­ten luo­na. Kai­kil­la heil­lä kui­ten­kin oli sama on­gel­ma ker­rot­ta­va­na. He ha­lu­ai­si­vat käy­dä kou­lua ja hank­kia am­ma­tin, mut­ta heil­lä ei ole ke­tään, joka mak­sai­si kou­lu­mak­sut. Si­jais­van­hem­mat ovat kyl­lä ko­et­ta­neet mak­saa mak­su­ja, mut­ta ai­na hei­dän va­ran­sa ei­vät ole riit­tä­neet. Koin, et­tä heil­lä oli voi­ma­kas halu käy­dä kou­lua ja sitä kaut­ta ra­ken­taa omaa elä­mään­sä.

Pa­lat­tu­a­ni ko­ti­maa­ha­ni nämä muis­tot oli­vat voi­mak­kai­na mie­les­sä­ni. Kat­sel­les­sa­ni ym­pä­ril­le­ni näin run­saat ruo­ka­va­li­koi­mat kau­pois­sa. Kaik­ki lap­set voi­vat men­nä kou­luun mu­reh­ti­mat­ta sii­tä, et­tä on­ko kou­lu­mak­sut mak­set­tu. Ajat­te­lin kii­tol­li­se­na, et­tä Ju­ma­la on run­saas­ti siu­nan­nut ajal­li­ses­ti­kin kan­saam­me. Olem­me ker­to­neet ko­ti­maas­sa sii­tä, et­tä meil­lä on rak­kai­ta us­kon­vel­jiä ja -si­sa­ria myös kau­kai­sis­sa mais­sa. He iloit­se­vat sii­tä, et­tä ovat saa­neet kuul­la evan­ke­liu­min sa­no­man. Us­ko­mi­sen ilo ja Ju­ma­lan las­ten yh­teys on jo­tain sa­no­mat­to­man suur­ta. Vaik­ka mo­net ih­mi­set Ke­ni­as­sa elä­vät mei­dän mit­ta­puul­lam­me mi­tat­tu­na puut­tees­sa, ovat he kui­ten­kin iloi­sia, ys­tä­väl­li­siä ja on­nel­li­sia. On ol­lut sy­dän­tä läm­mit­tä­vää, et­tä meil­lä tääl­lä ko­ti­maas­sa on run­saas­ti nii­tä lä­him­mäi­siä, joil­la on ol­lut sy­dä­men halu aut­taa ajal­li­ses­ti­kin hei­tä, joil­la ei ole ol­lut riit­tä­väs­ti ruo­kaa tai mah­dol­li­suut­ta käy­dä kou­lua.

Pek­ka Si­pi­lä

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys