JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180122065800

Aloi­tan tä­män SRK:n lä­he­tys­työs­tä ker­to­van blo­gin muis­te­le­mal­la en­sim­mäis­tä lä­he­tys­mat­kaa­ni, jon­ka tein Af­rik­kaan rei­lut kol­me vuot­ta sit­ten jou­lu­kuus­sa. Muis­tan, kuin­ka tu­lim­me en­sim­mäi­seen seu­ra­paik­kaan, erää­seen ko­tiin pie­nes­sä ky­läs­sä Ke­ni­an län­si­o­sas­sa. Pi­hal­le oli puun var­joon lai­tet­tu pöy­tä, val­koi­nen lii­na ja ym­pä­ril­le tuo­le­ja. Pai­kal­la oli jo seu­ra­vie­rai­ta, ja he ter­veh­ti­vät iloi­ses­ti tu­li­joi­ta. Ky­se­lim­me, aloi­tam­me­ko seu­rat heti. Saim­me vas­tauk­sen, et­tä en­nen seu­ro­ja on ruo­kai­lu. Saim­me tu­tus­tel­la ai­kuis­ten kans­sa ja leik­kiä las­ten kans­sa, syö­dä pai­kal­lis­ta juh­la­ruo­kaa ja vas­ta sen jäl­keen is­tuu­duim­me puun var­joon pi­tä­mään seu­ro­ja. Me län­si­mai­sen kii­reen kes­kel­tä tul­leet saim­me huo­ma­ta, et­tä kä­si­te ajas­ta on siel­lä eri­lai­nen.

Kos­ka mat­ka ajoit­tui jou­lu­kuul­le, mie­les­sä­ni oli­vat jou­lun ta­pah­tu­mat. Olin miet­ti­nyt myös raa­ma­tun­teks­te­jä val­miik­si seu­ra­pu­hei­ta var­ten. 30 as­teen hel­tees­sä jou­lu tun­tui kui­ten­kin kau­kai­sel­ta, suo­ma­lai­seen jou­luun kun liit­ty­vät lä­hei­ses­ti tal­vi, lumi ja pak­ka­nen. Jou­lun ker­to­muk­set jäi­vät mi­nul­ta lu­ke­mat­ta sil­lä mat­kal­la. Kui­ten­kin, kun ajat­te­lem­me Jee­suk­sen syn­ty­mää, voim­me to­de­ta, et­tä se ei ta­pah­tu­nut lu­men ei­kä pak­kas­ten kes­kel­lä. Jou­lun sa­no­ma on sama, oli­pa pak­ka­nen tai hel­le. Jou­lun lah­ja, Jee­sus, sai syn­tiem­me so­vit­ta­ja­na ol­la kui­ten­kin seu­ra­pu­heis­sa kes­kei­ses­ti esil­lä.

Tä­män blo­gin käyn­nis­tä­mi­nen liit­tyy sii­hen, et­tä ha­lu­am­me vies­tiä SRK:n lä­he­tys­työs­tä ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­nas­ta avoi­mes­ti. Mo­net ovat ky­sel­leet ja ol­leet kiin­nos­tu­nei­ta lä­he­tys­mat­kois­ta, eri­tyi­ses­ti kau­kai­siin koh­tei­siin. Kun hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­ta vii­me vuon­na käyn­nis­tet­tiin, sa­mal­la mie­tit­tiin, mil­lä ta­val­la SRK:n lä­he­tys­työ­tä voi­tai­siin teh­dä tu­tum­mak­si tääl­lä Suo­mes­sa. Lä­he­tys­työ on ol­lut­kin ilah­dut­ta­vas­ti esil­lä muun mu­as­sa eri­lai­sis­sa rau­ha­nyh­dis­tys­ten ti­lai­suuk­sis­sa. Tä­män blo­gin avul­la on myös tar­koi­tus ava­ta oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia ja tun­nel­mia lä­he­tys­työs­tä – eri alu­eil­ta ja eri­lais­ten toi­mi­joi­den nä­kö­kul­mis­ta. Kir­joit­ta­ji­na on niin pu­hu­jia, tulk­ke­ja ja mui­ta va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­tä kuin seu­ra­vie­rai­ta­kin.

Mitä it­sel­le­ni on eri­tyi­ses­ti jää­nyt mie­leen lä­he­tys­mat­koil­ta? Olen saa­nut näh­dä Af­ri­kan luon­toa, vä­rik­käi­tä lin­tu­ja ja joi­ta­kin har­vi­nai­sem­pia eläi­miä. Ne ovat ol­leet hie­no­ja ko­ke­muk­sia. Olen pääs­syt sel­lai­siin paik­koi­hin, jois­sa ei ta­val­li­sil­la tu­ris­ti­mat­koil­la käy­dä – ni­mit­täin pie­niin ky­liin ja ko­tei­hin. Jos­kus on ku­lu­nut usei­ta päi­viä, et­ten ole näh­nyt ke­tään muu­ta val­koi­hois­ta hen­ki­löä, lu­kuu­not­ta­mat­ta mat­ka­kump­pa­nia. Tä­mä­kin on tuo­nut mat­koi­hin rik­kaut­ta. Olen saa­nut ta­va­ta ja kes­kus­tel­la ta­val­lis­ten pai­kal­lis­ten ih­mis­ten kans­sa. Olen ko­ke­nut suur­ta ys­tä­väl­li­syyt­tä ja vie­raan­va­rai­suut­ta köy­hyy­den ja puut­teen kes­kel­lä. Olen saa­nut ko­kea las­ten ih­met­te­lyä ja myös hei­dän ilo­aan, kun ovat saa­neet kau­kai­sia vie­rai­ta ko­ti­ky­lään­sä. Ju­ma­la on kut­su­nut val­ta­kun­taan­sa ja evan­ke­liu­min sa­no­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta on loh­dut­ta­nut. Olen saa­nut ko­kea yh­teyt­tä us­ko­vais­ten vä­lil­lä. Tuo yh­tey­den­tun­ne on eri­tyi­ses­ti pu­hu­tel­lut ja jää­nyt mie­leen lä­he­tys­mat­koil­ta.

Kun olem­me läh­te­neet ko­ti­mat­kal­le, olem­me ai­na saa­neet mu­kaam­me pyyn­nön: vie­kää ter­vei­siä Suo­meen ja muis­ta­kaa mei­tä ru­kouk­sin. Myös mei­tä vie­rai­ta on lu­vat­tu muis­taa ru­kouk­sin. Pai­kal­li­set seu­ra­vie­raat ovat myös ha­lun­neet kiit­tää sii­tä, et­tä ovat saa­neet luok­seen Ju­ma­lan sa­nan saar­naa­jia. Nämä ter­vei­set ja kii­tok­set ha­lu­an­kin näin lä­het­tää teil­le kai­kil­le, jot­ka olet­te ol­leet tätä työ­tä tu­ke­mas­sa.

Juha Alan­ko

SRK:n lä­hes­tys­työn joh­ta­ja

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
30.11.2020

Her­ra, osoi­ta mi­nul­le tie­si, ope­ta mi­nua kul­ke­maan pol­ku­ja­si. Oh­jaa mi­nut to­tuu­tee­si ja ope­ta mi­nua, sinä Ju­ma­la­ni, aut­ta­ja­ni! Si­nuun minä luo­tan ai­na. Ps. 25:4–5

Viikon kysymys