JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ystävällisyyttä ja yhteydentunnetta

22.1.2018 6.58

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180122065800

Aloi­tan tä­män SRK:n lä­he­tys­työs­tä ker­to­van blo­gin muis­te­le­mal­la en­sim­mäis­tä lä­he­tys­mat­kaa­ni, jon­ka tein Af­rik­kaan rei­lut kol­me vuot­ta sit­ten jou­lu­kuus­sa. Muis­tan, kuin­ka tu­lim­me en­sim­mäi­seen seu­ra­paik­kaan, erää­seen ko­tiin pie­nes­sä ky­läs­sä Ke­ni­an län­si­o­sas­sa. Pi­hal­le oli puun var­joon lai­tet­tu pöy­tä, val­koi­nen lii­na ja ym­pä­ril­le tuo­le­ja. Pai­kal­la oli jo seu­ra­vie­rai­ta, ja he ter­veh­ti­vät iloi­ses­ti tu­li­joi­ta. Ky­se­lim­me, aloi­tam­me­ko seu­rat heti. Saim­me vas­tauk­sen, et­tä en­nen seu­ro­ja on ruo­kai­lu. Saim­me tu­tus­tel­la ai­kuis­ten kans­sa ja leik­kiä las­ten kans­sa, syö­dä pai­kal­lis­ta juh­la­ruo­kaa ja vas­ta sen jäl­keen is­tuu­duim­me puun var­joon pi­tä­mään seu­ro­ja. Me län­si­mai­sen kii­reen kes­kel­tä tul­leet saim­me huo­ma­ta, et­tä kä­si­te ajas­ta on siel­lä eri­lai­nen.

Kos­ka mat­ka ajoit­tui jou­lu­kuul­le, mie­les­sä­ni oli­vat jou­lun ta­pah­tu­mat. Olin miet­ti­nyt myös raa­ma­tun­teks­te­jä val­miik­si seu­ra­pu­hei­ta var­ten. 30 as­teen hel­tees­sä jou­lu tun­tui kui­ten­kin kau­kai­sel­ta, suo­ma­lai­seen jou­luun kun liit­ty­vät lä­hei­ses­ti tal­vi, lumi ja pak­ka­nen. Jou­lun ker­to­muk­set jäi­vät mi­nul­ta lu­ke­mat­ta sil­lä mat­kal­la. Kui­ten­kin, kun ajat­te­lem­me Jee­suk­sen syn­ty­mää, voim­me to­de­ta, et­tä se ei ta­pah­tu­nut lu­men ei­kä pak­kas­ten kes­kel­lä. Jou­lun sa­no­ma on sama, oli­pa pak­ka­nen tai hel­le. Jou­lun lah­ja, Jee­sus, sai syn­tiem­me so­vit­ta­ja­na ol­la kui­ten­kin seu­ra­pu­heis­sa kes­kei­ses­ti esil­lä.

Tä­män blo­gin käyn­nis­tä­mi­nen liit­tyy sii­hen, et­tä ha­lu­am­me vies­tiä SRK:n lä­he­tys­työs­tä ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­nas­ta avoi­mes­ti. Mo­net ovat ky­sel­leet ja ol­leet kiin­nos­tu­nei­ta lä­he­tys­mat­kois­ta, eri­tyi­ses­ti kau­kai­siin koh­tei­siin. Kun hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­ta vii­me vuon­na käyn­nis­tet­tiin, sa­mal­la mie­tit­tiin, mil­lä ta­val­la SRK:n lä­he­tys­työ­tä voi­tai­siin teh­dä tu­tum­mak­si tääl­lä Suo­mes­sa. Lä­he­tys­työ on ol­lut­kin ilah­dut­ta­vas­ti esil­lä muun mu­as­sa eri­lai­sis­sa rau­ha­nyh­dis­tys­ten ti­lai­suuk­sis­sa. Tä­män blo­gin avul­la on myös tar­koi­tus ava­ta oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia ja tun­nel­mia lä­he­tys­työs­tä – eri alu­eil­ta ja eri­lais­ten toi­mi­joi­den nä­kö­kul­mis­ta. Kir­joit­ta­ji­na on niin pu­hu­jia, tulk­ke­ja ja mui­ta va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­tä kuin seu­ra­vie­rai­ta­kin.

Mitä it­sel­le­ni on eri­tyi­ses­ti jää­nyt mie­leen lä­he­tys­mat­koil­ta? Olen saa­nut näh­dä Af­ri­kan luon­toa, vä­rik­käi­tä lin­tu­ja ja joi­ta­kin har­vi­nai­sem­pia eläi­miä. Ne ovat ol­leet hie­no­ja ko­ke­muk­sia. Olen pääs­syt sel­lai­siin paik­koi­hin, jois­sa ei ta­val­li­sil­la tu­ris­ti­mat­koil­la käy­dä – ni­mit­täin pie­niin ky­liin ja ko­tei­hin. Jos­kus on ku­lu­nut usei­ta päi­viä, et­ten ole näh­nyt ke­tään muu­ta val­koi­hois­ta hen­ki­löä, lu­kuu­not­ta­mat­ta mat­ka­kump­pa­nia. Tä­mä­kin on tuo­nut mat­koi­hin rik­kaut­ta. Olen saa­nut ta­va­ta ja kes­kus­tel­la ta­val­lis­ten pai­kal­lis­ten ih­mis­ten kans­sa. Olen ko­ke­nut suur­ta ys­tä­väl­li­syyt­tä ja vie­raan­va­rai­suut­ta köy­hyy­den ja puut­teen kes­kel­lä. Olen saa­nut ko­kea las­ten ih­met­te­lyä ja myös hei­dän ilo­aan, kun ovat saa­neet kau­kai­sia vie­rai­ta ko­ti­ky­lään­sä. Ju­ma­la on kut­su­nut val­ta­kun­taan­sa ja evan­ke­liu­min sa­no­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta on loh­dut­ta­nut. Olen saa­nut ko­kea yh­teyt­tä us­ko­vais­ten vä­lil­lä. Tuo yh­tey­den­tun­ne on eri­tyi­ses­ti pu­hu­tel­lut ja jää­nyt mie­leen lä­he­tys­mat­koil­ta.

Kun olem­me läh­te­neet ko­ti­mat­kal­le, olem­me ai­na saa­neet mu­kaam­me pyyn­nön: vie­kää ter­vei­siä Suo­meen ja muis­ta­kaa mei­tä ru­kouk­sin. Myös mei­tä vie­rai­ta on lu­vat­tu muis­taa ru­kouk­sin. Pai­kal­li­set seu­ra­vie­raat ovat myös ha­lun­neet kiit­tää sii­tä, et­tä ovat saa­neet luok­seen Ju­ma­lan sa­nan saar­naa­jia. Nämä ter­vei­set ja kii­tok­set ha­lu­an­kin näin lä­het­tää teil­le kai­kil­le, jot­ka olet­te ol­leet tätä työ­tä tu­ke­mas­sa.

Juha Alan­ko

SRK:n lä­hes­tys­työn joh­ta­ja

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä
18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysmatkamuistoja Ruotsista

18.4.2024 8.50
Lähetystyössä

Lähetysseuramatka Gambiaan antoi monenlaisia kokemuksia

26.3.2024 7.00
Lähetystyössä

Jumalan työtä oppimassa Sierra Leonessa

27.12.2023 6.00
Lähetystyössä

"Yksi asia oli muuttumaton: Pyhä Henki" – Tulkkina lähetysmatkalla Ecuadorissa

18.12.2023 6.00
Lähetystyössä

Evankeliumia slummissa

25.8.2022 12.00
Lähetystyössä

Ajatuksia humanitaarisesta avusta

15.6.2022 7.00
Lähetystyössä

Tavataanhan taivaassa?

12.12.2021 6.00
Lähetystyössä

Sanan siemenen kylväjät

28.8.2021 7.00
Lähetystyössä

Sanan kylvöä kaukomailla

22.8.2021 7.05
Lähetystyössä

Lähetysmatka koronan varjossa – SRK:n lähetystyötä Venäjällä 30 vuotta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seurat teeplantaasilla

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Joululeirillä Sveitsissä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evankeliumia eri kielillä Kenian lähetysmatkalla

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Porvoossa kuultiin Raamatun ihmeistä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Kenia, maa siellä kaukana päiväntasaajalla

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Terveisiä tulkkikopista

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seurapoluilla Länsi-Afrikassa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste Suviseuroissa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Valgus mu teel - Valo minun matkallani

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lähimmäisenrakkautta Gambiassa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä tästä käy kiittäminen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Entre Amigos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Kokemuksia jakamassa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yllytetään niitä uskomaan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

Matka Zürichiin

13.11.2018 6.35
Lähetystyössä

Itsestäänselvyydet muuttuivat lahjoiksi

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seuramatkalla Pietarissa ja Pihkovassa – Jumala antaa kasvun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lähetysmatkalla Guineassa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Säpinää Suviseurojen humanitaarisen avun infopisteellä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Kalamiesten toiveikkuutta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulkkina Venäjän lähetystyössä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Kohtaamisia Keniassa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Kokemuksia kotimaan kaksikielisestä lähetystyöstä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elämän leipää murtamassa

20.2.2018 6.23
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys