JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05

Juttua muokattu:

10.3. 13:16
2021031013161920210317070500

Teks­ti: Tark­kai­li­ja

Ai­ka ajoin kes­kus­te­luis­sa, niin ylei­sis­sä kuin pie­nem­pien pii­rien aja­tus­ten­vaih­dos­sa, pu­hu­taan sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töis­tä. Tä­hän liit­ty­vä yh­teis­kun­nal­li­nen di­a­lo­gi avi­o­lii­ton mer­ki­tyk­ses­tä ja ole­muk­ses­ta ei voi ol­la he­rät­tä­mät­tä us­ko­vai­sis­sa­kin aja­tuk­sia. Täl­lai­sis­sa us­ko­vais­ten vä­li­sis­sä kes­kus­te­luis­sa pää­pai­no­na on, ja tu­li­si ai­na ol­la­kin, Raa­ma­tun il­moi­tus.

Sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin liit­ty­viä ai­hei­ta kä­si­tel­les­sä aja­tuk­set liik­ku­vat usein ylei­sem­mäl­lä ta­sol­la, pää­pai­non ol­les­sa sii­nä, et­tä ho­mo­sek­su­aa­li­suus omi­nai­suu­te­na ei ole syn­ti, mut­ta sen to­teut­ta­mi­nen on. Ym­mär­ret­tä­vän usein kui­ten­kin unoh­tuu, et­tä kes­kuu­des­sam­me elää us­ko­vai­sia, jot­ka kuu­lu­vat sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin. Voi ol­la, et­tä ko­vin moni ei edes tun­ne lä­hi­pi­riis­sään sel­lais­ta, jol­le täl­lai­nen osa on syn­ty­mä­lah­ja­na an­net­tu.

Olen it­se homo, ja täs­tä nä­kö­kul­mas­ta ha­lu­an ja­kaa ko­ke­muk­si­a­ni ja aja­tuk­si­a­ni. Olen saa­nut kas­vaa us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa, jos­sa kris­til­li­set ar­vot nä­kyi­vät niin kas­va­tuk­ses­sa kuin muil­la­kin ta­voin. Tämä läh­tö­koh­ta on luo­nut ai­na­kin it­sel­le­ni luot­ta­muk­sen sii­hen, et­tä kävi elä­mäs­sä mi­ten kävi, niin us­kon kaut­ta edes­sä on vain hy­vää.

Tie­ni avoi­muu­teen kävi usei­den nuo­ruu­des­sa käy­ty­jen kes­kus­te­lui­den kaut­ta. En­sim­mäis­ten vai­kei­den ko­ke­mus­ten jäl­keen huo­ma­sin, et­tä pel­ko al­koi hel­pot­tua, pu­hu­mi­nen käy­dä luon­te­vak­si ja jopa me­net­tää mer­ki­tys­tään. Pää­a­si­as­sa erit­täin roh­kai­se­vien re­ak­ti­oi­den myö­tä us­kal­sin pu­hua ti­lan­tees­ta­ni myös paik­ka­kun­ta­ni rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kes­kus­te­luil­lois­sa.

Tar­koi­tuk­se­ni on sa­noa: ker­to­mi­nen on lo­pul­ta hy­väk­si, niin it­sel­leen kuin muil­le­kin. Avoi­muus ja roh­keus he­rät­tää luot­ta­mus­ta ja ar­vos­tus­ta. Ken­ties toi­nen on jo osan­nut­kin ar­va­ta enem­män kuin mitä an­taa ym­mär­tää.

Muu­ta­mien elä­mä­ni ai­ka­na sol­mi­mie­ni tut­ta­vuuk­sien kaut­ta olen pääs­syt ym­mär­tä­mään, et­tä en ole suin­kaan ai­noa – jos­kin roh­keu­te­ni pu­hu­mi­seen on ai­ka poik­keuk­sel­lis­ta. Moni on päät­tä­nyt ol­la hil­jaa tai ker­to­nut vain muu­ta­mil­le lä­hei­sil­leen. Tar­koi­tuk­se­ni ei ole­kaan ajaa ke­tään nou­dat­ta­maan var­sin ää­rim­mäis­tä esi­merk­ki­ä­ni, vaan pi­kem­min­kin hy­väk­sy­mään it­sen­sä ja löy­tä­mään lä­hei­sis­tään tur­vaa ja hy­väk­syn­tää.

Yk­si­lö­kes­kei­nen ai­kam­me ei hel­po­ta ti­lan­net­ta. Yh­teis­kun­nan suh­tau­tu­mi­nen sek­su­aa­li­suu­den va­paa­seen to­teut­ta­mi­seen on hy­vin su­vait­se­vai­nen, ja se aset­taa myös pai­nei­ta us­ko­vai­sil­le vä­hem­mis­töil­le. Ken­ties juu­ri yk­si­näi­syy­den pe­los­ta moni on me­net­tä­nyt us­kon­sa, jon­ka it­se kui­ten­kin olen saa­nut säi­lyt­tää. Sain voi­mia pu­hua, mut­ta näin on­nel­li­ses­ti ei kai­kil­le käy­nyt.

On myös ai­heel­lis­ta miet­tiä: kuin­ka moni on oman ti­lan­teen­sa vai­keu­den tai peit­te­lyn vuok­si pää­ty­nyt nai­mi­siin? Si­nän­sä täl­lai­nen me­net­te­ly on mah­dol­lis­ta, mut­ta se edel­lyt­tää, et­tä puo­li­sot ovat tie­toi­sia ti­lan­tees­ta. Avi­o­lii­ton sol­mi­mi­nen edel­lyt­tää avoi­muut­ta ih­mi­sel­le näin kes­kei­ses­sä asi­as­sa. Sil­loin, kun olin ti­lan­tee­ni kans­sa yk­sin ja ky­ke­ne­mä­tön pu­hu­maan, oli har­kin­nas­sa­ni jopa täl­lai­nen rat­kai­su.

On tot­ta, et­tä vaik­ka kuin­ka si­nut asi­an kans­sa on, ei sen vai­ku­tus ka­toa. Vas­taan tu­lee toi­si­naan ti­lan­tei­ta, jois­sa jou­tuu va­lit­se­maan val­ta­vir­ran vas­tai­ses­ti. Yk­si konk­reet­ti­nen esi­merk­ki on meil­le suo­ma­lai­sil­le tär­keä sau­no­mis­kult­tuu­ri. Sil­loin on tär­keä tie­tää omat ra­jan­sa. Kun oma lä­hi­pii­ri al­kaa avi­oi­tua, he­rät­tää se­kin mo­nen­lai­sia aja­tuk­sia. Tä­hän ko­ke­muk­seen sa­mais­tu­vat myös ne, jot­ka elä­vät yk­sin, vaik­kei­vät kuu­lui­si­kaan sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töön.

Vie­lä jat­ku­vam­paa on poh­jim­mai­nen tun­ne sii­tä, et­tä on eri­lai­nen kuin muut, ja tätä ko­ke­mus­ta on vai­kea sa­nal­lis­taa. Yh­tei­söm­me on eri­tyi­sen tun­net­tu per­he­kes­kei­syy­des­tään, ja seu­rois­sa tämä nä­kyy sel­väs­ti. Ul­ko­puo­li­suu­den tun­ne voi­kin muo­dos­tua kyn­nyk­sek­si sil­le, et­tä läh­tee­kö seu­roi­hin lap­si­per­hei­den kes­kel­le – pu­hu­mat­ta­kaan ke­sän isois­ta seu­rois­ta.

Vaik­ka ai­heet ovat ki­pei­tä ja he­rät­tä­vät tun­tei­ta, tah­don en­nen kaik­kea roh­kais­ta. Ih­mi­sen ar­vo Ju­ma­lan edes­sä on jo­kai­sen koh­dal­la sama, Va­pah­ta­jan so­vi­tus­työ ei kat­so ih­mi­sen muo­toa. Kaik­ki on lah­jaa Ju­ma­lal­ta, ja hä­nel­tä saa myös ru­koil­la kes­kus­te­lu­kump­pa­nia. On hyvä myös muis­taa, et­tä lä­hei­sil­leen voi ol­la ar­vo­kas muil­la­kin ta­voin kuin avi­o­puo­li­so­na tai per­heen­jä­se­ne­nä. Jo­kai­sen us­ko­vai­sen on lo­pul­ta tyy­dyt­tä­vä vain omaan osaan­sa ja oman ris­tin­sä kan­ta­mi­seen.

Toi­von, et­tä joku voi­si saa­da täs­tä apua omaan kamp­pai­luun­sa ja lä­heis­ten­sä koh­taa­mi­seen. Ti­lan­ne vaa­tii mo­lem­min­puo­lis­ta herk­kyyt­tä. Ih­mi­si­nä voim­me pää­tyä toi­mi­maan näis­sä asi­ois­sa niin, et­tä on­gel­mien sel­vit­tä­mi­seen tar­vi­taan evan­ke­liu­mia ja toi­si­naan myös am­mat­ti­aut­ta­jan apua.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies