JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191208062400

Sii­nä ne nyt vih­doin lois­ta­vat. En­nen tois­ta ad­vent­tia eh­din ne lait­taa. Nel­jä jou­lu­täh­teä, kak­si olo­huo­neen ik­ku­nois­sa ja kak­si keit­ti­ön puo­lel­la. Nii­den va­loon ajat­te­lin is­tah­taa lu­ke­maan ylel­li­ses­ti mui­ta va­lo­ja sy­tyt­tä­mät­tä nel­jän Päi­vä­mie­hen pi­noa. Kun täs­sä on nyt ai­kaa: kel­lo lä­hes­tyy kah­ta yöl­lä, ja sy­lis­sä­ni tu­hi­see mi­nun to­del­li­nen ne­li­kui­nen jou­lu­täh­te­ni, joka sin­nik­kääs­ti kuu­kau­si kuu­kau­del­ta kään­tää uni­ryt­mi­ään vää­rään suun­taan.

Minä ihan tyk­kään jou­lus­ta ja jou­lu­ko­ris­teis­ta­kin. Kun­han ne lei­jui­si­vat pai­koil­leen il­man suur­ta pon­nis­te­lua. Tai jos joku muu per­heen­jä­sen sai­si suu­ren ins­pi­raa­ti­on ha­lu­ta ne pai­koil­leen. Ja kun oi­ke­as­taan minä ha­lu­ai­sin, et­tä en­sin oli­si sii­vot­tu edes vä­li­sii­vous ja sit­ten ko­din kiil­tä­es­sä puh­taut­taan voi­sim­me juh­lal­li­ses­ti kak­ki yh­des­sä lau­la­en ja nau­ra­en ko­ris­tel­la ta­lon. Mut­ta ym­mär­rän kyl­lä, et­tä se on jon­kun muun unel­ma­e­lä­mää, ja mi­nun ha­lu­ni ei satu ole­maan ää­nek­kääm­pi kuin kän­ny­köi­den ruu­dut, kou­lu­teh­tä­vien pa­kot tai pa­la­pe­lien, le­go­jen ja pet­si­leik­kien maa­il­mat, jot­ka vuo­ron­pe­rään val­taa­vat kai­ken tyh­jän lat­ti­a­ti­lan. Vuo­sien saa­tos­sa on pi­tä­nyt hy­väk­syä oma luon­tee­ni­kin: jos it­se­ä­ni jään odot­te­le­maan, niin jos­kus sii­nä voi­si eh­tiä jo jou­lu­kin men­nä.

Mi­nun siis kan­nat­tai­si ot­taa mal­lia eka­luok­ka­lai­ses­ta, joka sin­nik­kääs­ti en­nen en­sim­mäis­tä ad­vent­tia haki jou­lu­ko­ris­te­laa­ti­kos­ta kynt­te­li­kön ja aset­te­li sen su­ju­vas­ti mu­rui­sel­le keit­ti­ön­ta­sol­le lai­pä­pus­sien ja pi­pa­ri­ra­si­oi­den vä­liin. En muis­ta ai­van var­mas­ti, pys­tyin­kö täy­sin vai­en­ta­maan pään si­säi­set ää­ne­ni, jot­ka väit­ti­vät et­tä "ei tä­hän kaa­ok­sen vie­lä saa tuo­da mi­tään jou­lu­ko­ris­tei­ta".

Mut­ta otin hä­nes­tä op­pia ja pää­tin ol­la yh­tä sin­ni­käs sii­nä, kun ha­lu­sin polt­taa elä­vää kynt­ti­lää keit­ti­ön ruo­ka­pöy­däl­lä. Tai oi­ke­as­taan kah­ta. Yh­tä ad­vent­ti­kynt­ti­lää ja tois­ta isoa kynt­ti­lää, jon­ka olin saa­nut ys­tä­vil­tä­ni. Päi­vien ku­lu­es­sa ad­ven­tis­ta eteen­päin pää­tin ar­mol­li­ses­ti mie­les­sä­ni, et­tä ei­vät­kö­hän nämä rii­tä tä­män jou­lun jou­lu­tun­nel­mak­si. Mut­ta suun­ni­tel­ma­ni me­ni­vät uu­sik­si, kun seit­sen­vuo­ti­aan lie­hu­vat hiuk­set ot­ti­vat kos­ke­tuk­sen elä­vään tu­leen, vaik­ka kak­si ai­kuis­ta oli kynt­ti­län vie­res­sä. Sel­vi­sim­me sa­nan­mu­kai­ses­ti säi­käh­dyk­sel­lä, mut­ta mi­nun kynt­ti­län­polt­ta­mi­sin­to­ni jou­tui pa­laa­maan nor­maa­lil­le lap­si­per­he­ta­sol­le. Eli har­voin ja va­li­koi­dus­ti. Ku­ten nyt kes­kel­lä yö­tä.

Kos­ka sitä siis­teyt­tä ei ole nä­ky­nyt il­mes­ty­vän it­sek­seen, vaik­ka jou­lu­kuu on eden­nyt, ajat­te­lin tä­nään, et­tä eh­kä nyt kui­ten­kin jo­ku­nen jou­lu­va­lo pi­tää lait­taa. Yri­tin hou­ku­tel­la lap­sia aut­ta­maan, ja muu­ta­ma in­no­kas löy­tyi­kin, kun­nes huo­ma­sin, et­tä it­se­a­si­as­sa pa­pe­ri­täh­det vaa­ti­vat­kin ai­ka­lail­la vart­tu­nut­ta kä­sit­te­ly­tai­toa py­sy­äk­seen eh­ji­nä. Al­kuil­las­ta oli jo edet­ty niin pit­käl­le, et­tä yh­den pa­pe­ri­täh­den joh­to oli kiin­ni­tet­ty ylös pis­to­ra­si­aan ja täh­ti va­lui pit­kin lat­ti­aa odot­ta­en jat­ko­toi­mia. Al­ku se oli se­kin.

No, jos ai­koo lait­taa täh­den, niin ei­hän nyt pääs­ky­set voi len­nel­lä ver­hos­sa. Eli seu­raa­vak­si pi­ti­kin vaih­taa ver­ho. Ei nyt sen­tään pes­ty ja si­li­tet­ty, mut­ta keit­ti­öön saa­tiin ver­ho il­man pääs­ky­siä. En­tis­tä ver­hoa ir­rot­ta­es­sa tuli vas­taan se ker­ta­vuo­ti­nen pak­ko pyyh­kiä ne pö­lyt siel­tä­kin kor­keu­del­ta. No, näi­den te­ke­mis­ten vä­lei­hin lo­mit­tui­vat il­ta­pa­lat, läk­syt, il­ta­pe­sut ja asi­at mo­nen­moi­set sekä tie­ten­kin kei­nu­tuo­li­het­ket nuo­rim­mais­ta­ni syöt­tä­es­sä­ni. Mies­kin ko­tiu­tui jo töis­tän­sä, ja leik­ki-ikäi­set kuk­ku­jat saa­tiin vii­mein pe­tei­hin­sä.

Sen jäl­keen sii­nä puo­le­nyön kor­vil­la sain vih­doin täh­det pu­jo­tel­tua, teip­pail­tua ja tai­teil­tua ver­ho­tan­koi­hin kiin­ni. Pääs­ky­set sai­vat vie­lä jää­dä olo­huo­neen puo­lel­le seu­rak­si len­te­le­mään – ei­vät­hän ne vii­me jou­lu­na­kaan ot­ta­neet sil­mään, niin hy­vin­hän nii­den kans­sa var­mas­ti nyt­kin pär­jää. (Var­sin­kaan kun ei oi­ke­as­taan ole mui­ta ver­ho­ja juu­ri noi­hin ik­ku­noi­hin.) Eli vih­doin seu­raa­van vuo­ro­kau­den puo­lel­la tämä pie­ni hom­ma ni­mel­tään nel­jä jou­lu­täh­teä oli val­mis.

Mut­ta ai et­tä kuin­ka niis­tä tuli jou­lu­mie­li. Minä it­se sain sit­ten­kin tänä jou­lu­na taas lai­tet­tua täh­det lois­ta­maan. Ja lap­set yl­lät­ty­vät var­mas­ti aa­mul­la. Ja tar­kem­min aja­tel­tu­na, jos sy­tyt­tää vain täh­tiin va­lot, niin kaik­ki kir­jas­ton kir­jat, pe­li­kor­tit, pii­rus­tus­pa­pe­rit, pik­ku­au­to, har­so ja pu­he­lin olo­huo­neen pöy­däl­lä näyt­tä­vät­kin lem­pe­än ys­tä­väl­li­sil­tä ja kaik­ki ai­em­min sot­kuk­si luo­ki­tel­tu on saa­nut pääl­leen jou­lui­sen hä­mä­rän ar­mol­li­sen va­lon. Sil­ti sii­nä va­los­sa näen vih­doin aloit­taa pos­ti­la­kon ai­ka­na jul­kais­tu­jen Päi­vä­mies­ten lu­ke­mi­sen.

So­pi­van kir­kas valo, so­pi­van ar­mol­li­nen valo. Täh­tien valo täyn­nä edel­lis­ten jou­lu­jen muis­to­ja.

Riit­ta Lui­ro

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies